Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΚΩΔΙΚΟΙ ISIN ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 («Μετατρέψιμα
Χρεόγραφα») της Τράπεζας Κύπρου που είναι εισηγμένα στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(«ΧΑ») με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα
(ISIN: CY0140740115),
• τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 («Αξιόγραφα») της Τράπεζας που
είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ (ISIN: CY0140670114),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («Μετατρέψιμα
Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό
BCCCΒ/ΤKMAK και στο ΧΑ με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2 (ISIN:
CY0141000212),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της
Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ
με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα
(ISIN: CY0141890117),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της
Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που είναι εισηγμένα στο
ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό
BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, αντίστοιχα (ISIN: CY0141900114).

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.