Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΕφΑθ 4387/2022

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»


Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΜΑΕΚ) - Συσχετισμός ανάληψης κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης (δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών) - Εκμετάλλευση της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ της εκδότριας και των επενδυτών-καταναλωτών - Υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων (ρητά και στο άρ. 13 Ν. 3606/2007) -.

 

Η ίδια η αγορά των προϊόντων είναι το αποτέλεσμα της πλημμελούς πληροφόρησης και συμβουλής από την τράπεζα. Κατ’ εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής με υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση) η αποκαταστατέα ζημία ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Χρονική σύμπτωση μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της προκληθείσας εξ αυτού ζημίας. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάζεται ως προς την επέλευσή της από νομικά αδιάφορα μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας γεγονότα.

 

 

Αριθμός Απόφασης 4387/2022

ΤO ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(13οΤμήμα)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Φίλιππο Μανώλαρο, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Τσαγγαρού και Κωνσταντίνα Λέκκου [Εισηγήτρια], Εφέτες, και τον Γραμματέα Νικόλαο Χρονά.

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 13 Ιανουαρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Μαρία Φερφέλη, δυνάμει δηλώσεως, κατ' αρθ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

 

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ….. έως και 29) …., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, από την πληρεξουσία δικηγόρο τους Δημητρία Βίτσου.

 

Οι ήδη εφεσίβλητοι ήγειραν, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος της ήδη εκκαλούσας, την από 17-1-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/17-1-2017 αγωγή, με την οποία ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν. Το δικαστήριο εκείνο, δικάζοντας αντιμωλίαν των διαδίκων την παραπάνω αγωγή, κατά την τακτική διαδικασία, κατά τη δικάσιμο της 20-09-2017, εξέδωσε την υπ' αριθμ. …./29-11-2018 οριστική του απόφαση, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή στην ουσία της την ανωτέρω αγωγή, καταδίκασε την εναγομένη τραπεζική εταιρεία και ήδη εκκαλούσα στην καταβολή: των αναφερομένων σε αυτή ποσών προς τους ενάγοντες, κήρυξε εν μέρει προσωρινά εκτελεστή την απόφαση και τέλος καταδίκασε την εναγομένη στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων. Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εναγομένη, με την από 20-10-2019 έφεση, την οποία άσκησε σε βάρος των εναγόντων, και κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό κατάθεσης ενδίκου μέσου 90825/7182/21-10-2019. Η έφεση αυτή, προσδιορίσθηκε αρχικώς να συζητηθεί, δυνάμει της υπ' αριθμ. …./21.10.2019 πράξης της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου νια τη δικάσιμο της 01-10-2020, κατά την οποία (δικάσιμο), εν τούτοις, η συζήτηση της αναβλήθηκε νια τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως.

 

Η υπόθεση, κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

 

Η πληρεξούσια δικηγόρος της εκκαλούσας, παραστάθηκε με δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και ανέπτυξε τις απόψεις της με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσε, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος των εφεσίβλητων, παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εδήλωσε ότι έχει επέλθει λόγος βιαίας διακοπής της δίκης λόγω θανάτου στο πρόσωπο του 25ου εφεσίβλητου και ότι τη δίκη συνεχίζουν οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού - τέκνα του …. Και … και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α, 287 και 290 ΚΠολΔ που εφαρμόζονται, κατά το άρθρο 524 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της δίκης νια την έφεση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1857 του ΑΚ, προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται βιαίως λόγω θανάτου του διαδίκου, από τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη ή και από εκείνον που μέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του θανόντος. Ως διάδικος, υπέρ του οποίου επήλθε διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόμος του). Η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο απόσπασμα της 16.4.2018 ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου, το από 26-4-2018 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Αμαρουσίου, το από 7-8-2018 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, τη με αριθμό 54/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που εξεδόθη κατά την εκούσια δικαιοδοσία, το από 16-8-2018 πιστοποιητικό του γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου και τα με αριθμό ……/9-5-2018 πρακτικά δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο αρχικώς εικοστός πέμπτος ενάγων …., απεβίωσε στις 05.04.2018, ήτοι μετά τη συζήτηση της ένδικης αγωγής των ήδη εφεσίβλητων κατά της ήδη εκκαλούσας, επί της οποίας εξεδόθη η εκκαλουμένη με αριθμό …/29-11-2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκαθιστώντας, με ιδιόγραφη διαθήκη του, την θυγατέρα του … κληρονόμο στο περιγραφόμενο στην διαθήκη ακίνητο, χωρίς να ρυθμίζει, με την εν λόγω ιδιόγραφη διαθήκη του, τη λοιπή περιουσία του. Περαιτέρω, κατά το χρόνο θανάτου του κατέλιπε πλησιέστερους συγγενείς του τη σύζυγο του ….. και τα τέκνα του …. και …... -Η ανωτέρω σύζυγος του, με τη με αριθμό ./13-8-2018 έκθεση καταχώρησης δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς του τμήματος διαθηκών του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτήν εξ αδιαθέτου κληρονομιά του αποβιώσαντος την 15-4-2018 συζύγου της, με αποτέλεσμα, στην ένδικη απαίτηση να υπεισέλθουν ως κληρονόμοι του ανωτέρω αποβιώσαντος διαδίκου, τα τέκνα του ……, όπως εξάλλου πιστοποιήθηκε και με τη με αριθμό 54/29-3-2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία εξεδόθη με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επομένως, νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, οι ανωτέρω κληρονόμοι του αρχικού διαδίκου …., δήλωσαν, κατά τη συζήτηση της ένδικης έφεσης, κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, το θάνατο του ανωτέρω εφεσίβλητου - ενάγοντος και την εκούσια, στο όνομα τους και κατά το ποσοστό της εξ αδιαθέτου κληρονομικής μερίδας εκάστου ήτοι κατά 50%, επανάληψη της βιαίως, εκ του λόγου τούτου, διακοπείσας δίκης. Κατόπιν τούτων και αφού δεν αμφισβητείται από την εναγομένη και ήδη εκκαλούσα, η ιδιότητα των ανωτέρω προσώπων ως κληρονόμων του θανόντος αρχικώς 25ου ενάγοντος …., κατά τα ως άνω ποσοστά, η διακοπείσα δίκη νομίμως και παραδεκτώς συνεχίζεται από αυτούς, κατά τα ανωτέρω.

 

II) Η ένδικη, από 20-10-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ενδίκου μέσου του Πρωτοδικείου Αθηνών …./21-10-2019 και αριθμό έκθεσης προσδιορισμού δικογράφου του Εφετείου Αθηνών …./21-10-2019, έφεση της εναγομένης εταιρείας και ήδη εκκαλούσας, κατά της με αριθμό …/29.11.2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπορικό), το οποίο δίκασε, την από 17-01-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./11-01-2017 αγωγή των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων, που ήγειραν κατά της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας, κατά την τακτική διαδικασία και εκδικάσθηκε αντιμωλία των διαδίκων, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατά τα άρθρα 495, 500, 511, 513, 516 παρ. 1, 517, 518 παρ. 1, 520 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι αντίγραφο της εκκαλουμένης αποφάσεως, επεδόθη στον αντίκλητο της εναγομένης στην Ελλάδα …. την 23-7-2019 (σχετικά επισημείωση επί του προσκομιζόμενου αντιγράφου της επιδοθείσας απόφασης του δικαστικού επιμελητή …) η δε ένδικη έφεση, ασκήθηκε δια καταθέσεως ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, την 21-10-2021, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό ./21-10-2019 έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου του γραμματέα του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ήτοι εντός της προθεσμίας των εξήντα ημερών που τάσσεται με τις διατάξεις του άρθρου 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η εκκαλούσα έχει την έδρα της στην αλλοδαπή, ενόψει του ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 144 παρ.2 ΚΠολΔ, στην εν λόγω προθεσμία των εξήντα ημερών, δεν περιλαμβάνεται και ο μήνας Αύγουστος, με τη σημείωση ότι η εν λόγω προθεσμία των εξήντα ημερών που τάσσεται με τη διάταξη του άρθρου 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, ισχύει έστω κι αν η επίδοση έγινε σε αντίκλητο της εκκαλούσας ο οποίος διαμένει στην ημεδαπή (σχετικά ΑΠ 332/1986 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, εφόσον η ένδικη έφεση, φέρεται παραδεκτώς προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 19 του ΚΠολΔ), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (άρθρο 495 παρ.3 ΚΠολΔ), όπως αποδεικνύεται από σχετική επισημείωση στην ανωτέρω έκθεση κατάθεσης ενδίκου μέσου ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ίδια τακτική διαδικασία.

 

ΙΙΙ. Με την από 17.01.2017 αγωγή τους και κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου αυτής, την οποία οι ενάγοντες ήγειραν κατά της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας {και κατά του … ως προς τον οποίο η ένδικη αγωγή, με την εκκαλουμένη απόφαση, απερρίφθη ως αβάσιμη στην ουσία της και κατά του …., ως προς τον οποίο η ένδικη αγωγή θεωρήθηκε ως μη ασκηθείσα, κατόπιν παραιτήσεως των εναγόντων από του δικογράφου αυτής ως προς τον εν λόγω εναγόμενο}, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την τακτική διαδικασία, οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι, ισχυρίζονται ότι, η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία και ήδη εκκαλούσα, με την οποία ορισμένοι εξ αυτών συνεργάζονταν από παλαιά, στα πλαίσια τοποθετήσεως των αποταμιεύσεων τους, έχοντας αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης μαζί της, οι λοιποί δε ήρθαν σε επαφή μαζί της κατόπιν πρωτοβουλίας της ιδίας (εναγομένης) μέσω τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας μαζί τους των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης, πρότεινε σε άπαντες τους ενάγοντες, δια των αρμοδίων υπαλλήλων της, στον αναφερόμενο κατά περίπτωση στο αγωγικό δικόγραφο τόπο και χρόνο (εντός του έτους 2009), παρέχοντας επενδυτική συμβουλή σε αυτούς, όπως (οι ενάγοντες) προβούν στην αγορά μετατρέψιμων χρεογράφων, ήτοι ενός νέου και εξαιρετικώς συμφέροντος, κατά τους ισχυρισμούς της, προϊόντος της με τη μείζονα δυνατή τοκοφορία και απολύτως εξασφαλισμένη επιστροφή κεφαλαίου, παραπλήσιο της προθεσμιακής καταθέσεως, καθώς μετά το πέρας της συμφωνηθείσας πενταετούς διάρκειας του συγκεκριμένου προϊόντος η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία είχε υποχρέωση να τους αποδώσει το αρχικό κεφάλαιο. Ότι το εν λόγω προϊόν της εναγομένης τους παρουσιάσθηκα ως ιδιαιτέρως ελκυστικό, καθ' όσον προσέφερε σταθερό επιτόκιο ύψους 5,5%. 'Οτι, οι ανωτέρω ενάγοντες, πεισθέντες στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, προέβησαν έκαστος εξ αυτών, στην τοποθέτηση των αναφερομένων στο αγωγικό δικόγραφο χρηματικών ποσών, με τα οποία αγόρασαν τα προϊόντα της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου» (Μ.Α.Κ ή ΚΥΠΡΟ 2).

 Ακολούθως, και ενώ ήδη η συνεργασία τους με την εναγομένη, λειτούργησε κανονικά, καθώς οι ίδιοι ελάμβαναν ανελλιπώς τους τόκους που η εναγομένη τους είχε υποσχεθεί και δη εμπροθέσμως, κατά το έτος 2011, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, καθοδήγησαν αυτούς να ανταλλάξουν τα Μ.Α.Κ. ή ΚΥΠΡΟ 2 με νέα επενδυτικά προϊόντα, ήτοι τα «Μετατρέψιμα Ενισχυμένα Αξιόγραφα Κεφαλαίου» (Μ.Α.Ε.Κ. ή ΚΥΠΡΟ 3/ΚΥΠΡΟ4), τα οποία ομοίως παρουσιάσθηκαν σε αυτούς, ως αναγκαίο και επωφελές παρακολούθημα της μέχρι τότε υφισταμένης μεταξύ τους επενδυτικής σχέσεως (με αντικείμενο τα Μ.Α.Κ.), βελτιωμένο όμως ως προς το επιτόκιο, το οποίο ήταν αυξημένο κατά ποσοστό 1% σε σχέση με το επιτόκιο των Μ.ΑΚ. Ότι. στην πραγματικότητα, τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα ΜΑ.Ε.Κ. ήταν πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζοντο ως υβριδικά (hybrid) και μετατρέψιμα (convertible), σύνθετα στη σύλληψη και λειτουργία τους, με όρους μονομερώς προδιατυπωμένους, συνιστώντα μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας υποχρεώσεις της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας (subordinated), συνδεόμενα με πλήθος κινδύνων είτε γενικών (κίνδυνος πτωχεύσεως της. πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας [insolvency risk], κίνδυνος επιτοκίου [interest rate risk], πιστωτικός κίνδυνος [credit risk], κίνδυνος ρευστότητας αγοράς [market risk]), είτε ειδικών (κίνδυνος αφερεγγυότητας της Τράπεζας, κίνδυνος απώλειας κεφαλαιακής επάρκειας, κίνδυνος ακυρώσεως καταβολής τόκων, επιχειρηματικός κίνδυνος, κίνδυνος εκμηδενίσεως της αξίας τους λόγω μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κλπ.), διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αόριστης διάρκειας (perpetual), περιέχοντα τον όρο της ακυρώσεως πληρωμής τόκων, σε περίπτωση κεφαλαιακής ανεπάρκειας της Τράπεζας (αφορά στα ΜΑ.Κ) ή, επιπλέον, τον όρο της υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές (convertible contingent ή coco όσον αφορά στα Μ.Α.Ε.Κ). Ότι την 6.6.2009, η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία προέβη στην έκδοση των ΜΑ.Κ., συνολικού ύψους εξακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (659000.000 €), αποσκοπώντας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσεως δια της αυξήσεως των ιδίων κεφαλαίων αυτής (Tier 1), πείθοντας αυτούς (ενάγοντες) ότι τα Μ.Α.Κ. είναι ασφαλή χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμφέροντα, αποκρύπτοντας τους όμως, την επιδείνωση της πραγματικής κεφαλαιακής της θέσεως λόγω της υπερβολικής εκθέσεως αυτής σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2009 - Απριλίου 2010 σε ποσό δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (2.400.000.000 €), καθ' ο χρόνο τα κεφάλαια αυτής ανέρχονταν σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (2.500.000.000 €), με ποσοστό συγκεντρώσεως πραγματικού κινδύνου 8ο%, τελικώς δε υπέστη ζημία στα ίδια κεφάλαια της λόγω απομειώσεως της αξίας των Ο.Ε.Δ., ποσού πεντακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (529.513.000 €), με συνέπεια την επιδείνωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, καθ' όσον δεν είχε λάβει μέτρα αποφυγής ή περιστολής της ζημίας αυτής (είτε με πώληση Ο.Ε.Δ. είτε με αγορά πιστωτικής προστασίας - CDS). Ότι η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία αφ' ενός μεν απέφυγε να αποτυπώσει λογιστικώς στις οικονομικές της καταστάσεις την ανωτέρω οικονομική της κατάσταση αφ' ετέρου δε την 18.5.2011, εξέδωσε και προώθησε μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της, στους πελάτες λιανικής τραπεζικής, τα Μ.Α.Ε.Κ., συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (1.342.000.000 €), από το οποίο τελικώς καλύφθηκε το ποσόν των εννιακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (915.000.000 €), τα οποία (Μ.Α.Ε.Κ.) ομοίως εντάσσονταν στα ίδια κεφάλαια της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, προσαυξάνοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 και διελάμβαναν τους ιδιαιτέρως δυσμενείς όρους της υποχρεωτικής ακυρώσεως τόκων και της υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές, εν τέλει δε κατέπεισε τους κατόχους ΜΑΚ. να προβούν σε ανταλλαγή τους με Μ.Α.Ε.Κ, τα οποία όμως παρείχαν σε αυτήν τις ως άνω ευχέρειες μονομερούς ενέργειας. Ότι, δηλαδή, η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, αφού εγκλώβισε αυτούς (ενάγοντες) σε μια επενδυτική σχέση με την έκδοση και προώθηση των ΜΑΚ. κατά το έτος 2009, παραπλανώντας τους ως προς τις αληθείς ιδιότητες και τους διαλαμβανόμενους σε αυτά κινδύνους, εξέδωσε και προώθησε σε αυτούς τα Μ.Α.Ε.Κ (κατά το έτος 20ΐι), καταπείθοντάς τους να προβούν σε ανταλλαγή τους, δήθεν προς το συμφέρον τους, ενώ πραγματικός αποκλειστικός σκοπός της ήταν η, κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως και του εγχειριδίου πολιτικής κινδύνων (risk policy manual), χρησιμοποίηση των ως άνω επενδυτικών προϊόντων ως εργαλείων ενισχύσεως και διατηρήσεως της κεφαλαιακής επάρκειας αυτής, εκμεταλλεύθηκε δε την προνομιακή αυτής πληροφόρηση σε σχέση με αυτούς, την ισχυρή οργανωτική και λειτουργική υποδομή της (διατήρηση καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα), την εκτεταμένη δυνατότητα διεισδύσεως στην προσωπική τους σφαίρα, ώστε με ελλιπή ενημέρωση και σύσταση να τους καταπείσει δολίως να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους αρχικώς σε Μ.Α.Κ. (με σκοπό την ενίσχυση του πρωτοβαθμίου κεφαλαίου της - Tier 1) και εν τέλει σε ΜΑ.Ε.Κ. (με σκοπό την ενίσχυση του δείκτη Core Tier 1). Ότι για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, οργάνωσε «εκστρατείες» προωθήσεως των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων, όρισε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έθεσε συγκεκριμένη στοχοθέτηση ανά κατάστημα (η οποία στις περιπτώσεις ανταλλαγής των ΜΑ.Κ. σε Μ.Α.Ε.Κ. έφθανε σε ποσοστό 100% της προηγουμένης εκδόσεως) και έδωσε ρητές οδηγίες και εντολές προς τους υπαλλήλους της σχετικώς με την προώθηση και πώληση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων. Ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, έλαβε χώρα, μέσω του, νομίμως εγκατεστημένου στην Ελλάδα της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής εταιρίας, δικτύου καταστημάτων της, Γενικός Διευθυντής του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της οποίας ήταν ο δεύτερος εναγόμενος και Διευθυντής Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών Θεματοφυλακής και Επενδυτικής Τραπεζικής Ελλάδας ήταν ο τρίτος εναγόμενος, ο οποίοι ανέλαβαν να κατευθύνουν, συντονίσουν και οργανώσουν την προώθηση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων. Ότι οι ίδιοι (ενάγοντες) δεν αγόρασαν πρωτογενώς ή δευτερογενώς τα ως άνω επενδυτικά προϊόντα με δική τους βούληση και πρωτοβουλία, αλλά η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, δια των αρμοδίων υπαλλήλων και στελεχών της (η πλειονότητα των οποίων δεν είχε πιστοποιηθεί κατά τις σχετικές προβλέψεις της κειμένης νομοθεσίας), κατηύθυνε αυτούς, παρέχουσα επενδυτικές συμβουλές, στην αγορά αρχικώς των Μ.Α.Κ. και εν τέλει των ΜΑ.Ε.Κ., δηλαδή κατηύθυνε αυτούς στη συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή: α) χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα διαχειρίσεως της συγκρούσεως συμφερόντων, η οποία δημιουργήθηκε από τη διάθεση και πώληση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων από την ίδια ως εκδότρια αυτών, β) χωρίς να τηρήσει τις υποχρεώσεις επιμελείας και διαφωτίσεως, οι οποίες απορρέουν από την παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους της και γ) χωρίς να τηρήσει την υποχρέωση αντλήσεως πληροφοριών, αναφορικώς με την πείρα και τις γνώσεις αυτών (εναγόντων) στον επενδυτικό τομέα, την οικονομική κατάσταση και τους στόχους τους (έλεγχος καταλληλότητας/συμβατότητας), αντιθέτως δε δημιούργησε σε αυτούς, μέσω των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων της, παραπλανητικές και ψευδείς παραστάσεις αναφορικώς με τις αληθείς ιδιότητες των ως άνω επενδυτικών προϊόντων, διαβεβαιώνοντας τους ότι, αυτά ήταν απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους τους και εν τέλει κατέπεισε αυτούς να προβούν σε αγορά τους, αναφερομένη στην ασφάλεια της προθεσμιακής καταθέσεως, στην πενταετή διάρκεια, στην εγγύηση του κεφαλαίου κατά ποσοστό 100% κατά τη λήξη τους (την 30.6.2014 τα Μ.Α.Κ. και την 30.6.2016 τα Μ.Α.Ε.Κ.), στην εγγυημένη απόδοση τόκων ανά εξάμηνο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο και στη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ίδιας ως πιστωτικού ιδρύματος. Ότι για όλα τα προαναφερόμενα επενδυτικά προϊόντα, είχαν εκδοθεί από την πρώτη εναγόμενη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία, τα οποία όμως η τελευταία ουδέποτε τους χορήγησε, ούτε γνωστοποίησε την ύπαρξη τους ούτε υπέγραψαν ή έλαβαν υπόψη τους τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία, πριν από την αγορά των προκειμένων επενδυτικών προϊόντων. Ότι, εάν είχαν ενημερωθεί επαρκώς και γνώριζαν την αληθή φύση των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων, δεν θα είχαν προβεί στην προτεινομένη, από τους αρμοδίους υπαλλήλους της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, επένδυση, δεν θα είχαν προβεί σε τοποθέτηση των κεφαλαίων τους αρχικώς στα ΜΑΚ. κατά το έτος 2009 και ακολούθως στα ΜΑ.Ε.Κ. κατά το έτος 2011. Ότι, ειδικότερα, ορισμένοι εξ αυτών διατηρούσαν ήδη συναλλακτική σχέση με την πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία (διατηρώντας απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή προθεσμιακές καταθέσεις) έχοντας αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τους αρμοδίους υπαλλήλους των αρμοδίων υποκαταστημάτων της τελευταίας, οι υπόλοιποι δε εξ αυτών ετύγχαναν μικρομέτοχοι αυτής, οι δε προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης, εκμεταλλευόμενοι τη σχέση αυτή, τους προσέγγισαν είτε απ' ευθείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών είτε τηλεφωνικώς και τους πρότειναν αρχικώς την επένδυση σε ΜΑ.Κ και εν τέλει σε ΜΑ.Ε.Κ., υπερτονίζοντας τα πλεονεκτήματα των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων σε επίπεδο αποδόσεως του κεφαλαίου τους και διαβεβαιώνοντας τους ότι η τοποθέτηση των χρημάτων τους είναι απολύτως εγγυημένη, μηδενικού «ρίσκου», όπως ακριβώς στην περίπτωση της προθεσμιακής κατάθεσης. Ότι, οι ίδιοι (ενάγοντες), πεισθέντες στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, επένδυσαν το κεφάλαιο τους στα ως άνω επενδυτικά προϊόντα, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο αγωγικό δικόγραφο δι' έκαστον των εναγόντων. Ότι αρχικώς εισέπρατταν κανονικώς τους συμφωνηθέντες τόκους, πλην όμως μετά το μήνα Μάρτιο του έτους 2012, η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία ήλθε σε επαφή με ορισμένους εξ αυτών, ως ειδικότερα αναφέρεται στην ένδικη αγωγή, με δική της πρωτοβουλία και, επικαλούμενη την πρόκληση σε αυτήν σημαντικής ζημίας από τη μείωση της αξίας («κούρεμα») των τηρουμένων στο χαρτοφυλάκιο της Ο.Ε.Δ., κάλεσε αυτούς να προβούν σε εθελοντική ανταλλαγή των προϊόντων τους με μετοχές της, πλην όμως αυτοί (πλην των 3ου, 10ου, 13ου και 22ου εξ αυτών) αρνήθηκαν τη μετατροπή, αγνοώντας ότι η αντισυμβαλλομένη τους είχε ήδη αποκτήσει δικαίωμα μονομερούς μετατροπής των προϊόντων τους (πλέον Μ.Α.Ε.Κ.) σε μετοχές. Ότι, κατά το θέρος του έτους 2012, η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία προέβη μονομερώς σε ακύρωση της καταβολής τόκων, ασκώντας, όπως το πρώτον πληροφορήθηκαν, συμβατικό της δικαίωμα. Ότι, εν τέλει, δυνάμει: α) του από 29.3.2013 «Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας ΛΤΔ» Διατάγματος, εκδοθέντος από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, υπό την ιδιότητα αυτής ως Αρχής Εξυγιάνσεως και β) του από 30.7.2013 «Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας ΔΤΔ (Τροποποιητικό (Αρ. 3)» Διατάγματος, ομοίως εκδοθέντος από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το επενδεδυμένο σε ΜΑΕ.Κ. κεφάλαιο τους, μετατράπηκε υποχρεωτικώς σε μετοχές της πρώτης εναγομένης αλλοδαπής ανωνύμου εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ΕΥΡΩ (1 €), κατά τα αναλυτικός στο αγωγικό δικόγραφο εκτιθέμενα, με συνέπεια να υποστούν σημαντική ζημία έκαστος, λόγω απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου τους, καθ' όσον οι ευρισκόμενες εις χείρας τους μετοχές έχουν μηδενική αξία. Ότι η πρώτη εναγομένη αλλοδαπή τραπεζική εταιρία υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας τους: α) κατά τις διατάξεις του Ν. 3606/2007 και της συναφούς νομοθεσίας, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής στις μεταξύ τους σχέσεις στο πλαίσιο εκπληρώσεως συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, β) κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρα 914 επ.- ΑΚ) και γ) κατά τις διατάξεις περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 8 Ν. 2251/1994)· Περαιτέρω, ισχυρίζονται ότι, ως δικαιούχοι των εν λόγω προϊόντων, έχουν υποστεί ηθική βλάβη από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της εναγομένης σε βάρος τους, νια την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο αγωγικό δικόγραφο. Βάσει του ιστορικού αυτού, οι ενάγοντες ζήτησαν να υποχρεωθούν, οι τρεις αρχικώς εναγόμενοι, να καταβάλουν: (α) στον πρώτο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 24.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 10.000 ως χρηματική του ικανοποίηση, (β) στον δεύτερο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 65.218,11 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 6.500 ως χρηματική ικανοποίηση, (γ) στον τρίτο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 32.202 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (δ) στην τέταρτη εξ αυτών το ποσό των ευρώ 83.526 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 8.300 ως χρηματική ικανοποίηση, (ε) στην πέμπτη εξ αυτών το ποσό των ευρώ 28.952 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (στ) στον έκτο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 44.509 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.450 ως χρηματική ικανοποίηση, (ζ) στον έβδομο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 15.500 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (η) στον όγδοο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 17.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (θ) στην ένατη εξ αυτών το ποσό των ευρώ 17.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (ι) στον δέκατο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 269.599,64 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 10.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (ια) στον ενδέκατο και στη δωδέκατη εξ αυτών, εκ των οποίων η δωδέκατη κατέστη συνδικαιούχος των ανωτέρω ομολογιών, από αρχές μηνός Φεβρουαρίου 2012, εις ολόκληρον το ποσό των ευρώ 239.594 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 7.500 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, (ιβ) στον δέκατο τρίτο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 46.925 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.600 ως χρηματική ικανοποίηση, (ιγ) στους δέκατο τέταρτο, δεκάτη πέμπτη, δέκατο έκτο και δεκάτη εβδόμη εξ αυτών, εκ των οποίων η δεκάτη πέμπτη, ο δέκατος έκτος και η δεκάτη εβδόμη κατέστησαν συνδικαιούχοι των αναφερομένων στην αγωγή ομολόγων ΜΑΕΚ στα τέλη του έτους 20ΐι, το ποσό των ευρώ 10.000, εις ολόκληρον, ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση για έκαστο εξ αυτών, (ιδ) στους δέκατο όγδοο και δεκάτη ενάτη εξ αυτών, ως καταρτίσαντες με την εναγομένη τη σύμβαση απόκτησης των εν λόγω αξιόγραφων και δεχθέντες, αμφότεροι, τις επενδυτικές υπηρεσίες της εναγομένης, το ποσό των ευρώ 40.607 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.000 ως χρηματική ικανοποίηση για έναν έκαστο εξ αυτών, (ιε) στον εικοστό εξ αυτών το ποσό των ευρώ 28.902 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (ιστ) στον εικοστό πρώτο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 20.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση, (ιζ) στον εικοστό δεύτερο εξ αυτών το ποσό των ευρώ 52.312 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 5.231 ως χρηματική ικανοποίηση, (ιη) στους εικοστό τρίτο και εικοστό τέταρτο εξ αυτών, ως καταρτίσαντες αμφότεροι τη σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών με την εναγομένη, το ποσό των ευρώ 30.000 εις ολόκληρον ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.000 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, (ιθ) στον εικοστό πέμπτο το ποσό των ευρώ 48.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.800 ως χρηματική ικανοποίηση, και (κ) στους εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο, εικοστό όγδοο και εικοστή ενάτη εξ αυτών, ως εξ αρχής συνδικαιούχοι των επιδίκων τίτλων, το ποσό των ευρώ 220.086 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 5.000 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.

 

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλουμένη απόφασή του, έκρινε ότι η αγωγή παραδεκτά εφέρετο προς συζήτηση ενώπιον του, ως έχον διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση της ένδικης διαφοράς (άρθρα 3 και 4 ΚΠολΔ), ενόψει των στοιχείων αλλοδαπότητας αυτής, καθώς η πρώτη εναγομένη έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος) και υποκατάστημα της στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 7 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 1, 17 παρ. 1 εδ. γ’ και 18 παρ. 1 του Κανονισμού 1215/2012, ως το Δικαστήριο: α) του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου κατοικούν οι ενάγοντες καταναλωτές και οι εναγόμενοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία εμπίπτουν οι ένδικες συμβάσεις, και β) του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός και δη εκτυλίχθηκε η περιγραφόμενη στο εισαγωγικό δικόγραφο αδικοπρακτική συμπεριφορά και επήλθε η βλάβη της περιουσίας των εναγόντων, η οποία τελεί σε άμεση και αιτιώδη συνάφεια προς το ζημιογόνο γεγονός. Ακολούθως, εφαρμόζοντας το ελληνικό δίκαιο;(α) λόγω σιωπηρού μετασυμβατικού καθορισμού, (β) εκ του τόπου τέλεσης της ένδικης αδικοπραξίας, και (γ) ως εκ του τόπου κατοικίας των εναγόντων καταναλωτών (άρθρα 3 και 6 παρ. 1, 2, 3, 4 στοιχ. δ του Κανονισμού 593/2008 «Ρώμη I» της ΕΚ και άρθρα 2, 4, 14 παρ. 1 στοιχ.α και 15 του Κανονισμού 864/2007 «Ρώμη II»), έκανε δεκτή ως νόμιμη την ένδικη αγωγή, ως θεμελιούμενη στις διατάξεις των άρθρων 281, 288,297» 298, 330, 345, 346, 914, 919, 932 ΑΚ, 1 παρ-4, 8, 9α, 9δ και 9ε του Ν. 2251/1994 και 25 του Ν. 3606/2007 καθώς και σε αυτές των άρθρων 299, 346, 922 ΑΚ 386 ΠΚ, 3 παρ.2 του Ν. 3606/2007, 218, 219, 74, 907, 9θ8 και 176 ΚΠολΔ, και άρθρα 63, 65 και 68 παρ. 1 του Ν. 4194/2013, με τη σημείωση, ότι κατά τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4514/2018, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7θ του Ν. 3607/2007, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, όπως και η ένδικη περίπτωση. Ακολούθως, δέχθηκε αυτή ως εν μέρει βάσιμη και στην ουσία της και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 24.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.500 ως χρηματική του ικανοποίηση, στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 65.218,11 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 3.250 ως χρηματική ικανοποίηση, στον τρίτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 32.202 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.500 ως χρηματική ικανοποίηση, στην τέταρτη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 83.526 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.150 ως χρηματική ικανοποίηση, στην πέμπτη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 28.952 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.500 ως χρηματική ικανοποίηση, στον έκτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 44.509 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 2.200 ως χρηματική ικανοποίηση, στον έβδομο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 15.500 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.000 ως χρηματική ικανοποίηση, στην όγδοη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 17.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.000 ως χρηματική ικανοποίηση, στην ένατη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 17.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.000 ως χρηματική ικανοποίηση, στον δέκατο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 269.599,64 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 6.000 ως χρηματική ικανοποίηση, στον ενδέκατο και δωδέκατη των εναγόντων, εις ολόκληρον, το ποσό των ευρώ 239.594 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 4.000 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, στον δέκατο τρίτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 46.925 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 2.300 ως χρηματική ικανοποίηση, στους δέκατο τέταρτο, δεκάτη πέμπτη, δέκατο έκτο και δεκάτη εβδόμη των εναγόντων, το ποσό των ευρώ 10.000, εις ολόκληρον, ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 500 ως χρηματική ικανοποίηση νια έκαστο εξ αυτών, στους δέκατο όγδοο και δεκάτη ενάτη των εναγόντων, το ποσό των ευρώ 40-607, εις ολόκληρον, ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.500 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, στον εικοστό ενάγοντα το ποσό των ευρώ 28.902 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.500 ως χρηματική ικανοποίηση, στον εικοστό πρώτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 2θ.οοο ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.000 ως χρηματική ικανοποίηση, στον εικοστό δεύτερο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 52.312 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 2.500 ως χρηματική ικανοποίηση, στους εικοστό τρίτο και εικοστό τέταρτο των εναγόντων, το ποσό των ευρώ 30.000, εις ολόκληρον, ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 1.000 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, στον εικοστό πέμπτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 48.000 ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 2.400 ως χρηματική ικανοποίηση, στους εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο, εικοστό όγδοο και εικοστή ενάτη των εναγόντων, το ποσό των ευρώ 220.086, εις ολόκληρον, ως αποζημίωση και το ποσό των ευρώ 2.500 ως χρηματική ικανοποίηση εις έναν έκαστο εξ αυτών, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. Περαιτέρω, κήρυξε την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή και επέβαλε σε βάρος της εναγομένης, μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων.

 

Ήδη, με την, υπό κρίση από 20.10.2019 με αριθμό κατάθεσης ενδίκου μέσου, ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου …../21-10-2019, έφεση, η πρώτη εναγομένη και ήδη εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, ζητεί την εξαφάνιση, άλλως ανάκληση, άλλως μεταρρύθμιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, προκειμένου εν τέλει να απορριφθεί η ένδικη αγωγή των εναγόντων - εφεσίβλητων, για τους διαλαμβανόμενους στην ένδικη έφεση λόγους, οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, κατά τα ειδικότερα ακολούθως εκτιθέμενα.

 

IV) Με τον πρώτο λόγο έφεσης, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι, η εκκαλουμένη απόφαση, κατ' εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3401/2005 των διατάξεων της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Κανονισμού 809/2004 και κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων] (α) αρνήθηκε να υπαγάγει, την ένδικη περίπτωση, στο ειδικό νομοθετικό καθεστώς που καθιερώνουν οι διατάξεις των αμέσως ανωτέρω μνημονευομένων νομοθετικών κειμένων, δεδομένου ότι (i) εν προκειμένω η ίδια τυγχάνει εκδότρια των επιδίκων προϊόντων, η οποία αφού τα εξέδωσε η ίδια ακολούθως τα διέθεσε και στους επενδυτές, με αποτέλεσμα, ενόψει του ότι η διάθεση αυτών από την εκδότρια, δεν αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3606/2007, (ii) ως εκδότρια των επιδίκων προϊόντων, τήρησε τους επιβαλλόμενους με τις, ανωτέρω ειδικές διατάξεις - που κατά τον υπό κρίση λόγο έφεσης τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής-, καθώς και τις διατάξεις του κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, κανόνες δημοσιότητας με τη δημοσίευση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου και της ανακοινώσεως εκάστης εκδόσεως, (iii) μέσω των εν λόγω δημοσιεύσεων, γνωστοποίησε πολλαπλώς στο επενδυτικό κοινό τους όρους και τους κινδύνους των εν λόγω προϊόντων, κατά τον τρόπο, ο οποίος, με το ανωτέρω ειδικό νομικό καθεστώς, προβλέπεται, ήτοι τα δημοσιευθέντα ενημερωτικά της δελτία είχαν το συγκεκριμένο εκ των ανωτέρω διατάξεων, περιεχόμενο, (β) εσφαλμένως υπήγαγε τα ένδικα πραγματικά περιστατικά στις διατάξεις των άρθρων 281ΑΚ, 288 ΑΚ, 914 ΑΚ, 25 του Ν. 3606/2007 και άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, δεχόμενη ότι η ίδια (εκκαλούσα) δεν παρείχε επαρκή ενημέρωση στους ενάγοντες, κατά τις εν λόγω διατάξεις και (γ) ακόμη κι αν γίνει δεκτό, γεγονός που αρνείται, ότι παρασχέθηκε υπ' αυτής επενδυτική υπηρεσία στους ενάγοντες, η νομιμότητα του τρόπου ενημέρωσης, στα πλαίσια μιας τέτοιας υπηρεσίας, έπρεπε να κριθεί με βάση το ανωτέρω ειδικό νομικό καθεστώς. Περαιτέρω, με τον δεύτερο λόγο της ένδικης εφέσεως, η εκκαλούσα υποστηρίζει ότι, η εκκαλουμένη απόφαση, κατ' εσφαλμένη του νόμου ερμηνεία και εφαρμογή και δη των διατάξεων των άρθρων 281, 288 ΑΚ του άρθρου 25 του Ν. 3606/2007, του άρθρου 8 παρ. 1, 2, 3, 4 και άρθρο 9 του Ν. 2251/1994 καθώς και της διατάξεως του άρθρου 914, αλλά και κατ' εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, δέχθηκε ότι, η ίδια (εκκαλούσα) παραβίασε τις συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 ΑΚ, δεδομένου ότι: (α) η ίδια συμμορφώθηκε πλήρως με το ανωτέρω ειδικό νομικό καθεστώς, με αποτέλεσμα η συμμόρφωση της αυτή να μην δύναται ταυτόχρονα να συνιστά παράβαση των διατάξεων 281 και 288 ΑΚ, (β) εν προκειμένω, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι τελευταίες αυτές διατάξεις, αλλά το ανωτέρω ειδικό νομικό καθεστώς, (γ) ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι οι εν λόγω διατάξεις (άρθρα 281 και 288 ΑΚ) εφαρμόζονται παράλληλα με το ανωτέρω ειδικό νομικό καθεστώς, δεν προσδιορίζεται με την εκκαλουμένη απόφαση, το περιεχόμενο της υποχρέωσης ενημέρωσης και διαφώτισης την οποία παρέβη, δεδομένου ότι και σε αυτήν την περίπτωση η υποχρέωση ενημέρωσης δεν μπορεί να απόσχει, κατά περιεχόμενο, από το ειδική νομοθεσία του Ν. 3401/2005, (δ) το καθήκον της ιδίας ως προμηθευτή υπηρεσιών και αγαθών που επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1, 2, 3, 4 και g του Ν. 2251/1994 εκπληρώθηκε εκ μέρους της με την τήρηση της ειδικής ανωτέρω νομοθεσίας. Με τον τρίτο λόγο της ένδικης εφέσεως, η εκκαλούσα υποστηρίζει, περαιτέρω, ότι, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 330 ΑΚ, και των άρθρων 25 του Ν. 3606/2007, άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, άρθρο 34 του Κανονισμού 809/2004, άρθρο 15 του Ν. 3401/2005 και κατ' εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, με την εκκαλουμένη απόφαση έγινε δεκτό ότι, μεταξύ των εναγόντων και της εναγομένης, καταρτίσθηκε εν τοις πράγμασι σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι;.(α) κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 3 του Ν. 3606/2007, ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν χώρα υπηρεσίες στη δευτερογενή αγορά, διότι τότε παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες που περιοριστικά προβλέπονται στο άρθρο 4 του ιδίου Νόμου, ενώ εν προκειμένω πρόκειται για διάθεση του εκδότη των εν λόγω προϊόντων με δημόσια προσφορά, (β) εν προκειμένω έλαβε χώρα απλή ενημέρωση και δεν καταρτίσθηκε επενδυτική σύμβαση, (γ) με βάση το ειδικό ανωτέρω νομικό καθεστώς, η ενημέρωση, υπό του εκδότη αξιών, των επενδυτών για το προϊόν που εξέδωσε, δεν αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, εφόσον ο εκδότης δικαιούται, κατά τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 25 του Ν. 3606/2007, άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, άρθρο 34 του Κανονισμού 809/2004, άρθρο 15 του Ν. 3401/2005, να προβαίνει σε τέτοια ενημέρωση.

 

V) (α) Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι, η αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια (γενεσιουργός λόγος ευθύνης), επέλευση περιουσιακής ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή μη χαρακτήρα, ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά η οποία αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα, ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική, ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας, δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης, Έτσι, παρανομία, συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας, στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα, της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και, εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς, απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Η παράλειψη ως όρος της αδικοπραξίας συντρέχει, όταν υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος ή συμφέροντος και αποτροπής του ζημιογόνου αποτελέσματος. Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκόψει, είτε από δικαιοπραξία είτε από ειδική διάταξη νόμου είτε από την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, που απορρέει από τα άρθρα 28ι και 288 ΑΚ Είναι δυνατό μια ζημιογόνος ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Τούτο συμβαίνει, όταν η ενέργεια αυτή, καθ’ εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον.

Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν ή πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα. Το ζήτημα τούτο κρίνεται εκ των προτέρων και ποτέ εκ των υστέρων. Δεν εξετάζονται οι ατομικές δυνατότητες και γνώσεις του συγκεκριμένου βλάψαντος, αλλά η δυνατότητα πρόγνωσης του μέσου συνετού ανθρώπου. Ειδικότερες μορφές της υποχρέωσης πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας των αγαθών των άλλων, η οποία θεμελιώνει το στοιχείο του παρανόμου, κατά τα ανωτέρω, αποτελούν οι υποχρεώσεις διαφώτισης / ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης / προειδοποίησης του πελάτη, εκ μέρους της Τράπεζας, οι οποίες στηρίζονται στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας - πελάτη. Η εκ μέρους της Τράπεζας παράλειψη εκπλήρωσης των, ως άνω, υποχρεώσεων, θεμελιώνει αδικοπρακτική της ευθύνη, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής (ευθύνης), ήτοι η υπαιτιότητα και η επέλευση ζημίας, αιτιωδώς συνδεόμενης με την παράνομη συμπεριφορά της Τράπεζας, με την έννοια ότι η παράβαση των απορρεουσών από την καλή πίστη, υποχρεώσεων της Τράπεζας αποτελεί, όρο, κατ' αντικειμενική πρόγνωση, πρόσφορο να οδηγήσει στο αποτέλεσμα της ζημίας. Υπό την έννοια αυτή, οι συγκεκριμένες συναλλακτικές υποχρεώσεις παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, και στις περιπτώσεις που παραλείπεται η παροχή όσων πληροφοριών είναι απαραίτητες στον συγκεκριμένο αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών, προκειμένου αυτός, να είναι σε θέση να αντιληφθεί την μορφή της προτεινόμενης σε αυτόν τοποθέτησης των κεφαλαίων του και κυρίως να κατανοήσει όσους κινδύνους, συνδέονται με την, ζημιογόνο για τον ίδιο, εξέλιξη αυτής, ώστε, έχοντας ενημερωθεί σχετικώς, να αξιολογήσει ακολούθως ιδίως, τις επιβλαβείς, συνέπειες της συγκεκριμένης επενδυτικής επιλογής και ο ίδιος να αποφασίσει εάν θα την επιχειρήσει, παρέχοντας την σχετική εντολή στην αντισυμβαλλομένη αυτού Τράπεζα, (β) Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο ίο παρ. 3 ν. 3587/2007, προκύπτει ότι η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ο οποίος, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, μπορεί να είναι και τράπεζα έναντι του πελάτη της ή άλλου με αυτή συμβεβλημένου προσώπου μπορεί να είναι είτε ενδοσυμβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από προϋφιστάμενη ενοχική σχέση μεταξύ παρέχοντος τις υπηρεσίες και ζημιωθέντος. Υπό την συνδρομή των προϋποθέσεων των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, περαιτέρω, ότι με αυτές, θεμελιώνεται αστική ευθύνη σε αποζημίωση τόσο λόγω αδικοπραξίας όσο και λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος της Τράπεζας χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2251/1994. Ο ανωτέρω νόμος έχει συμπεριλάβει ειδικές διατάξεις, που επιβάλλουν στον οποιονδήποτε "προμηθευτή" και στις τράπεζες την ορθή, αναγκαία και κατάλληλη πληροφόρηση του μέσου "καταναλωτή" και του ιδιώτη επενδυτή, ώστε αυτός να λαμβάνει τεκμηριωμένα την σωστή απόφαση της πράγματι ηθελημένης συναλλαγής. Η προβλεπόμενη στο νόμο κύρωση για την περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης εκ μέρους του "προμηθευτή" συνίσταται κυρίως σε αποζημίωση του καταναλωτή. Πρέπει, εξ άλλου, να σημειωθεί ότι, πέρα από τη θεμελίωση των υποχρεώσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης και ενημέρωσης, στη γενική υποχρέωση πρόνοιας που απορρέει από την καλή πίστη, καθώς επίσης και στον, κοινοτικής προέλευσης, νόμο για την προστασία του καταναλωτή, το καθήκον παροχής σύμβουλων στον καταναλωτή απαντάται και στο κοινοτικό δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών και, ειδικότερα στο άρθρο 19 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπου γίνεται δεκτό ότι, για την παροχή εύλογων συμβουλών, λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του πελάτη.

Η παραπάνω οδηγία, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3606/2007, όπου εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται προς προστασία ων επενδυτών [ΑΠ 1182/2021, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ], (γ) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 3606/2007 (με τον οποίο μεταφέρθηκε στο ελληνικό νομικό σύστημα η κοινοτική Οδηγία 2004/39/ΕΚ, γνωστή ως MiFID, η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ), κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών (ως τέτοιας δε νοούμενης της παροχής προσωπικών συμβουλών σε πελάτη^ είτε κατόπιν αιτήσεως του, είτε με πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ σχετικά με μία ή με περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, κατ' άρθρο 4 παρ. 1 εδ. ε ν. 3606/2007) και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες, οι ΑΕΠΕΥ, όπως και οι τράπεζες, κατ' άρθρο 3 § 2 Ν. 3606/2007, οφείλουν να ενεργούν με εντιμότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό, και να λαμβάνουν κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο έτσι ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών τους. Οι πληροφορίες που παρέχουν σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών ανακοινώσεων, πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Περαιτέρω, πρέπει να τους παρέχουν κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και της συγκεκριμένης κατηγορίας του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης. Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων, και κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Όταν οι ΑΕΠΕΥ παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλουν να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορούν να τους συστήσουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση τους (έλεγχος καταλληλότητας). Όταν οι ΑΕΠΕΥ παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ζητούν από τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα, που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία του προσφερόμενου ή ζητούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, ώστε να μπορούν οι ΑΕΠΕΥ να εκτιμήσουν, κατά πόσον η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλο για τον πελάτη (έλεγχος συμβατότητας, άρθρ. 25 § 5 ν.3606/2007 και 13 Απόφασης 1/452/2007 ΕΚ). Εφόσον οι ΑΕΠΕΥ κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι το χρηματοπιστωτικό μέσο ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Εάν ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης δεν παράσχει τις, κατά το πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα αυτά, οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι η απόφαση του αυτή δεν τους επιτρέπει να κρίνουν κατά πόσον η προσφερόμενη ή ζητούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προσφερόμενο ή ζητούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλα γι' αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την αρχή της καταλληλότητας, προκύπτει ότι, η τράπεζα οφείλει να παρέχει προσαρμοσμένες στο πρόσωπο του πελάτη (κατάλληλες) συμβουλές. Η έκταση του καθήκοντος παροχής συμβουλών προσδιορίζεται και από τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, έτσι ώστε θα πρέπει, στο πλαίσιο της παροχής της συμβουλής, να ληφθούν υπόψη το επίπεδο γνώσης, η ηλικία, το επάγγελμα, η οικογενειακή, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση, η επενδυτική του εμπειρία, ο επενδυτικός στόχος και η προθυμία διακινδύνευσης. Με βάση, λοιπόν, τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, δημιουργούνται ενδεικτικά, ζητήματα ευθύνης μιας τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν πραγματοποιεί με την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβούλων της τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κινήσεως των κινητών αξιών που περιλαμβάνει στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή, ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων για επένδυση τίτλων. Η παράβαση των διατάξεων αυτών, συνιστά παρανομία, υπό την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 του ΑΚ. Εφόσον, λοιπόν, η εν λόγω παρανομία, διαπραχθείσα με υπαιτιότητα, επιφέρει αιτιωδώς ζημία στον επενδυτή, υποχρεώνει την παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση (ΑΠ 1738/2013, ΕφΑΘ 4841/2014(ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), (δ) Κατά ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, τα λεγόμενα "perpetual bonds", δηλαδή "ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας", άλλως "διηνεκή" ή "αιώνια" ή "αόριστης διάρκειας" ομόλογα, συνιστούν ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται ως ονομαστικοί τίτλοι παραστατικοί αξίας ή ανώνυμα αξιόγραφα (χρεόγραφα), στο πλαίσιο σύναψης ομολογιακού δανείου από μία εταιρεία ή ένα κράτος και παρέχουν στον κομιστή, ο οποίος καταβάλλει στον εκδότη, κατά την απόκτηση των αξιόγραφων την ονομαστική τους αξία, δικαίωμα απόληψης των συμφωνημένων, σε υψηλά συνήθως επίπεδα, τόκων. Οι τίτλοι αυτοί, παρέχουν μεν στον κομιστή (ο οποίος καταβάλει στον εκδότη κατά την κτήση τους την ονομαστική τους αξία), δικαίωμα απόληψης των ανωτέρω τόκων, όχι όμως και το βασικό δικαίωμα να ζητήσει από τον εκδότη την επιστροφή της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους. Ο κομιστής δηλαδή ενός τέτοιου ομολόγου δεν δικαιούται παράδοση - επιστροφή του ομολόγου, στον εκδότη του, προς τον σκοπό είσπραξης της ονομαστικής του αξίας, μετά την λήξη μίας συμφωνηθείσας διάρκειας ή οποτεδήποτε. Ο εκδότης, αντιθέτως, διατηρεί το δικαίωμα, της μονομερούς ανάκλησης του ομολόγου, κατ’ ελεύθερη βούλησή του. Οι τίτλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως υβριδικοί, καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες, τόσο με τα ομόλογα των ομολογιακών δανείων-όσο και με τις προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, χωρίς, ωστόσο, να ταυτίζονται με κανένα εκ των δύο. Συνεπώς, είναι προφανές ότι τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή, δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds, ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μία ψευδή, πλασματική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους [ΑΠ 1182/2021, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ], (ε) Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι, η αποζημίωση, την οποία οφείλει ο παρά το νόμο ζημιώσας άλλον, υπαιτίως, περιλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της περιουσιακής κατάστασης του ζημιωθέντος μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος και εκείνης στην οποία θα τελούσε ο ζημιωθείς αν δεν συνέβαινε αυτό το γεγονός. Όταν δε από το ζημιογόνο γεγονός προκύπτει και ωφέλεια, η οποία τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς αυτό, με την έννοια ότι το γεγονός (αυτό) ήταν πρόσφορο να παραγάγει το όφελος, κατά την συνήθη, πορεία των πραγμάτων (ΑΚ 298), πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται μετά την αφαίρεση της ωφέλειας. Σε περίπτωση, επομένως, ωφέλειας από το ζημιογόνο γεγονός επιβάλλεται (εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση), για τον προσδιορισμό της ζημίας, ο συνυπολογισμός του οφέλους που προέκυψε, εκτός αν τέτοιος συνυπολογισμός αντίκειται, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, στην καλή πίστη. Ειδικότερα, όταν ο υπόχρεος να αποζημιώσει το ζημιωθέντα είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στο ζημιωθέντα και την ωφέλεια, είναι δυνατόν από τις γενικές διατάξεις του δικαίου να μην δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνυπολογισμός της ωφέλειας στη ζημία, είναι δε επίσης δυνατόν η καλή πίστη να μην ανέχεται το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος (ΑΠ 1182/2021 .Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ με εκεί παραπομπή σε ΑΠ 1350/2018, ΑΠ 244/2016). Τέλος (στ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3401/2005, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 3γ του Ν. 4099/2012, υπό τον τίτλο «Σκοπός και πεδίο εφαρμογής» «ι. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ της Επιτροπής» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003). 2. Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι όροι κατάρτισης, έγκρισης και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που είναι εγκατεστημένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα. 3·Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται: (α) στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, πλην των οργανισμών κλειστού τύπου, (β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, (γ) στις μετοχές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, (δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανέκκλητη και άνευ όρων εγγύηση ενός κράτους μέλους ή μίας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους μέλους συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι οποίες απολαύουν ειδικού νομικού καθεστώτος ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος μέλος, με στόχο τη συγκέντρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών, (στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (αα) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες, (ββ) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο, (γγ) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων, (δδ) καλύπτονται από σύστημα εγγύησης καταθέσεων σύμφωνα με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141 Α'). (ζ) στις μη ανταλλάξιμες μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου βασικός σκοπός των οποίων είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα χρήσης διαμερίσματος ή οικοδομής ή μέρους αυτών και τα οποία (μετοχές ή μερίδια κεφαλαίου) δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. (η) στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε δημόσια προσφορά, εφόσον η συνολική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών είναι μικρότερη των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, (θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η συνολική αξία της προσφοράς είναι μικρότερη των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών, εφόσον για αυτές τις κινητές αξίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (αα) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες, (ββ) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και (γγ) δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο. 4·Στις περιπτώσεις β' δ' η' και θ' της παραγράφου 30 εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μπορεί να επιλέξει να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 5.·Στις περιπτώσεις β' και δ' έως θ' της παραγράφου 3, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης σε σχέση με τις προσφερόμενες κινητές αξίες, τα μέσα διάχυσης αυτής της πληροφόρησης, περιορισμοί σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή και την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, καθώς και κάθε σχετικό με τα παραπάνω θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.» Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου Νόμου, υπό τον τίτλο «Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου» «1. Μετά την έγκρισή του, το ενημερωτικό δελτίο κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το συντομότερο δυνατό από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Ειδικότερα: (α) στις περιπτώσεις που οι κινητές αξίες προσφέρονται με δικαίωμα προτίμησης, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος, (β) στις περιπτώσεις που οι κινητές αξίες προσφέρονται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η διάθεση των νέων κινητών αξιών γίνεται με ή χωρίς δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, κατά περίπτωση, (γ) στις περιπτώσεις εισαγωγής χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς διάθεση με δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση και (δ) στις περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς που αφορά κινητές αξίες εκδότη ο οποίος πρόκειται για πρώτη φορά να εισάγει κινητές αξίες του για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και να διαθέσει για πρώτη φορά κινητές αξίες του με δημόσια προσφορά, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προσφοράς. 2. Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό με δημοσίευση που γίνεται: (α) με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας, ή (β) σε έντυπη μορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στα γραφεία της οργανωμένης αγοράς ή του εκδότη και στα γραφεία των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, ή (γ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εκδότη καθώς και, εφόσον υφίσταται, στην ιστοσελίδα των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες ή (δ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση ή (ε) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την 1.1.2007. Η δημοσίευση με τα μέσα της περίπτωσης γ’ είναι υποχρεωτική εάν ο εκδότης δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο με τα μέσα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ ή β’. 3 Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση δημοσιεύει με καταχώριση σε μία ή περισσότερες ημερήσιες οικονομικές ή πολιτικές εφημερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και στο επίσημο δελτίο τιμών της οργανωμένης αγοράς, ανακοίνωση η οποία αναφέρει τον τρόπο και τόπο διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου. 4 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο των ενημερωτικών δελτίων, για περίοδο δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση τους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, συμπεριλαμβάνοντας διαδικτυακή σύνδεση (υπερσύνδεσμο) προς την ιστοσελίδα του εκδότη και την ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς όπου είναι δημοσιευμένο το ενημερωτικό δελτίο. 5. Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από περισσότερα του ενός έγγραφα και περιλαμβάνει πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που συνιστούν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται δωρεάν στο κοινό με τα μέσα δημοσίευσης της παραγράφου 2. Κάθε έγγραφο αναφέρει από που μπορεί να προμηθευτεί το κοινό τα λοιπά συστατικά έγγραφα του πλήρους ενημερωτικού δελτίου. 6. Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου, και των τυχόν συμπληρωμάτων του, όπως αυτά δημοσιεύονται ή τίθενται στη διάθεση του κοινού, πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πανομοιότυπα με την πρωτότυπη έκδοση τους που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η. Οταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, ο εκδότης, ο προσφέρων, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση ή οι ανάδοχοι ή σύμβουλοι που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες πρέπει, εφόσον τους ζητείται, να χορηγούν δωρεάν στους επενδυτές κατόπιν αιτήσεως τους ένα αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σε έντυπη μορφή. 8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των οριζομένων στις παραγράφους ι έως 4 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται στα άρθρα 29 έως 33 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004. Κατά το άρθρο 15 του ιδίου Νόμου, υπό τον τίτλο «Διαφημιστικές καταχωρίσεις» «1. Σε κάθε διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5· Οι παράγραφοι 2 έως 4 εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση υποχρεούται να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο. 2. Στις διαφημίσεις αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί ή ότι πρόκειται να δημοσιευθεί, καθώς και τα σημεία διάθεσης από τα οποία οι επενδυτές μπορούν να το προμηθεύονται. 3 Οι καταχωρίσεις για την προώθηση της δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά πρέπει να αναγνωρίζονται ευκρινώς ως διαφημίσεις. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση πρέπει να συνάδουν με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό έχει ήδη δημοσιευτείς ή με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό δημοσιευτεί μεταγενέστερα και δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές. 4. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και γνωστοποιούνται προφορικώς ή εγγράφως, πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ακόμη και αν δεν παρέχονται για διαφημιστικούς σκοπούς. 5·Εάν, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι σημαντικές πληροφορίες που ο εκδότης ή ο προσφέρων παρέχει σε ειδικούς επενδυτές ή σε ειδικές κατηγορίες επενδυτών, γνωστοποιούνται σε όλους τους ειδικούς επενδυτές ή τις ειδικές κατηγορίες επενδυτών στους οποίους απευθύνεται αποκλειστικά η προσφορά. Στις παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται και αυτές που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων που αφορούν προσφορές κινητών αξιών. Εάν απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται σε αυτό ή σε συμπλήρωμα του που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16. 6. Οι διαφημίσεις που δημοσιεύονται εν όψει δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών νια διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοσιοποίησή τους. 7. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη δημοσιοποίηση των διαφημίσεων που αναγγέλλουν την πρόθεση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ρυθμίζονται στο άρθρο 34 του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004.». Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ι του Κανονισμού 809/2004 υπό τον τίτλο «Αντικείμενο» «Ο παρών κανονισμός καθορίζει: 1. τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, 2. τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ 4. τους τρόπους ενσωμάτωσης πληροφοριών στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο ιι της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, 5. τις μεθόδους δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου που εξασφαλίζουν τη διάθεση του στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, 6. τις μεθόδους διάδοσης των διαφημίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ» Κατά το άρθρο 2 του ιδίου Κανονισμού υπό τον τίτλο «Ορισμοί» «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί, επιπλέον εκείνων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ: 1. «πρότυπο ενημερωτικού δελτίου»: κατάλογος ελάχιστων απαιτήσεων πληροφόρησης προσαρμοσμένων στην ειδική φύση των διαφόρων ειδών εκδοτών ή/και κινητών αξιών, ... 9. «διαφημίσεις»: κάθε αναγγελία η οποία: α) αφορά συγκεκριμένη προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, β) αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτησης αυτών των κινητών αξιών, ... 12. «ρυθμιζόμενες πληροφορίες»: κάθε πληροφορία την οποία ο εκδότης, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ζητήσει την εισαγωγή κινητών αξιών σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, οφείλει να γνωστοποιήσει βάσει της οδηγίας 2001/34/ΕΚ ή βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...». Κατά το άρθρο 3 αυτού υπό τον τίτλο «Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο» «Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται χρησιμοποιώντας ένα ή συνδυασμό των προτύπων ενημερωτικού δελτίου και συνόλων πρόσθετων πληροφοριών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθμούνται στα παραρτήματα I έως XVII και στα παραρτήματα XX έως XXX ανάλογα με το είδος του εκδότη ή των εκδόσεων και την κατηγορία των σχετικών κινητών αξιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XVTI ή στα παραρτήματα XX έως XXX Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την υποχρέωση του άρθρου 5 παράγραφος ι της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να απαιτήσει, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται, για καθένα από τα επιμέρους στοιχεία, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καλείται να περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα σε ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όταν εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί, κατά περίπτωση να απαιτήσει ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, να συμπεριληφθούν στο περιληπτικό σημείωμα.». Κατά το άρθρο 14 του ιδίου Κανονισμού, υπό τον τίτλο «Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για τράπεζες» ι. Για τις τράπεζες, το έγγραφο αναφοράς για χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα μέσα και τις κινητές αξίες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του παραρτήματος XI. 2. Το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου ι εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο ι παράγραφος ι στοιχείο4 α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του ορισμού αλλά έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος του ΟΟΣΑ. Εναλλακτικά, τα ιδρύματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα ενημερωτικού δελτίου των εγγράφων αναφοράς που προβλέπονται στα άρθρα η και 12.» Κατά το άρθρο 29 του ιδίου Κανονισμού, υπό τον τίτλο «Δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή» «ι. Η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σύμφωνα με τα στοιχεία γ), δ) και ε) του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, είτε ως συμπληρωματικό μέσο νια την ενημέρωση του κοινού, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις: ι. η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο ή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο κατά την είσοδο στο δικτυακό τόπο πρέπει να είναι ευχερής, 2. ο μορφότυπος αρχείου είναι τέτοιος ώστε το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο να μην μπορεί να τροποποιηθεί, 3.·το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο δεν περιέχει υπερσυνδέσμους, εκτός από τους συνδέσμους με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, 4. οι επενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηλεφορτώσουν και να εκτυπώσουν το ενημερωτικό δελτίο ή το βασικό ενημερωτικό δελτίο. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σημείο 3 του πρώτου εδαφίου ισχύει μόνο για τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα με εύκολα και άμεσα τεχνικά μέσα. 2. Εάν ενημερωτικό δελτίο ή βασικό ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό τίθεται στη διάθεση του κοινού στους δικτυακούς τόπους των εκδοτών, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων ή των ρυθμιζόμενων αγορών, αυτοί λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αυτή η δημοσίευση δεν απευθύνεται σε κατοίκους κρατών μελών ή τρίτων χωρών τις οποίες δεν καλύπτει η προσφορά κινητών αξιών στο κοινό, όπως η ενσωμάτωση δήλωσης που θα διευκρινίζει τους αποδέκτες της προσφοράς.». Κατά το άρθρο 30 του ιδίου κανονισμού υπό τον τίτλο «Δημοσίευση σε εφημερίδες» «1. Για να συμμορφωθεί με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου ή του βασικού ενημερωτικού δελτίου γίνεται σε εφημερίδες γενικού περιεχομένου ή σε οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής κυκλοφορίας. 2. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η εφημερίδα που έχει επιλεγεί για τη δημοσίευση δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου ι, ορίζει μια εφημερίδα της οποίας η κυκλοφορία θεωρείται κατάλληλη για το σκοπό αυτό λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την καλυπτόμενη γεωγραφική περιοχή, τον αριθμό των κατοίκων και τις αναγνωστικές συνήθειες σε κάθε κράτος μέλος.». Κατά δε το άρθρο 34 υπό τον τίτλο «Διάδοση των διαφημίσεων» «Οι διαφημίσεις που αφορούν προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγή σε διαπραγμάτευση μπορούν να διαδίδονται στο κοινό από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς που συμμετέχουν στην τοποθέτηση ή/και την αναδοχή των κινητών αξιών, ιδίως με ένα από τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας: ι. έντυπα με ή χωρίς παραλήπτη, 2. ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται μέσω κινητού τηλεφώνου ή τηλεειδοποίησης, 3. τυποποιημένες επιστολές, 4. διαφημιστικά έντυπα με ή χωρίς στέλεχος παραγγελίας, 5. Κατάλογοι, 6. τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, 7. σεμινάρια και παρουσιάσεις, 8. Ραδιόφωνο, ς»· τηλέφωνο με εικόνα, 10. Βιντεοτέξ, 11. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 12. Φαξ, 13. Τηλεόραση, 14. Ανακοίνωση, 15. διαφημιστικό πανό, 16. διαφημιστική αφίσα, 17. Φυλλάδιο, 18. δημοσίευση ή στη δημοσίευση, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πανό (banners)....».

 

Από την εκτίμηση των προσκομισθέντων μετ' επικλήσεως ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου αποδεικτικών μέσων και τα παραδεκτώς μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενα το πρώτον, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 ΚΠολΔ, όμοια και ειδικότερα από όλα ανεξαιρέτως τα νομίμως προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους έγγραφα (είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται, χωρίς να απαιτείται ειδική αναφορά σε αυτά [ΑΠ 736/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ]) και οι προσκομισθείσες, από αμφότερα τα διάδικα μέρη, ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί στα πλαίσια άλλων δικών, ένορκες επ’ ακροατηρίω καταθέσεις μαρτύρων στο πλαίσιο άλλων πολιτικών δικών, καθώς και προανακριτικές καταθέσεις και ένορκες καταθέσεις μαρτύρων στα πλαίσια άλλων ποινικών δικών και οι οποίες παραδεκτώς λαμβάνονται υπόψη, διότι κρίνεται ότι αυτές δεν έχουν ληφθεί επί σκοπώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα δίκη [ΑΠ 627/20Ι8 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ]), και τις με αριθμό …./10-2-2017, …../14-3-2017, …../13-3-2017 και …./10-3-2017 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων των εναγόντων ……………………………………, αντίστοιχα, οι οποίες ελήφθησαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Μυκόνου ………….., της συμβολαιογράφου Φλώρινας ………, της συμβολαιογράφου Ορεστιάδας ……….. και της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………., αντίστοιχα, κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως της εναγομένης, όπως αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως με αριθμό …../7-2-2017 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών η πρώτη ………….. (δυνάμει της με αριθμό …./7-2-2017 εκθέσεως επιδόσεως του ιδίου δικαστικού επιμελητή είχε επιδοθεί και στον αρχικώς συνεναγόμενο ….) και της με αριθμό …../7-3-2017 εκθέσεως επιδόσεως του ιδίου δικαστικού επιμελητή η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη των ανωτέρω ενόρκων βεβαιώσεων (δυνάμει της με αριθμό …../7-3-2017 έκθεση επίδοσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή είχε επιδοθεί και στον αρχικώς συνεναγόμενο …..), τη με αριθμό …./14-3-2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα …. η οποία ελήφθη ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ….. από την ήδη εκκαλούσα, κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλήσεως των εναγόντων, όπως αποδεικνύεται από τις με αριθμό …..Δ/9-3-2017 και ….Δ/9-3-2017 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …., αλλά και τις με αριθμό …/24-3-2017, …../27-3-2017, …/27-3-2017, …/27-3-2017 και …../27-3-2017 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων του αρχικώς εναγομένου ……………, αντίστοιχα, οι οποίες ελήφθησαν ενώπιον της Συμβολαιογράφου ……….. η πρώτη, της συμβολαιογράφου Αθηνών ……………. η δεύτερη, τρίτη και πέμπτη, και της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …………. η τέταρτη εξ αυτών, κατόπιν κλητεύσεως της ήδη εναγομένης από τον αρχικό διάδικο ….., όπως αποδεικνύεται από την από 21-3-2017 σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή ….. επί της από 21-3-2017 κλήσης εξέτασης μάρτυρα, πλην (α) της με αριθμό …./16-3-2017 ένορκης βεβαίωσης του μάρτυρα ….., που ελήφθη υπό των εναγόντων, στα πλαίσια της παρούσας δίκης, ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλαμάτας ….., η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι δεν αποδεικνύεται ότι αυτή ελήφθη κατόπιν νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως της εκκαλούσας, δεδομένου ότι στο ελάχιστο περιεχόμενο της δεν αναφέρεται η ώρα λήψεως αυτής και η εναγομένη δεν συνομολογεί το εμπρόθεσμο της λήψεως αυτής, και (β) των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν δια της προσθήκης επί των προτάσεων που κατέθεσαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, διότι αυτοί (διάδικοι) δεν επικαλούνται, αλλά ούτε και προκύπτει από την παραδεκτή εξέταση των διαδικαστικών εγγράφων της δίκης, ότι αφορούν σε αντίκρουση αυτοτελών ισχυρισμών της αντίδικης εκάστου πλευράς, που έχει αυτή (αντίδικος εκάστου πλευρά) προβάλλει με τις προτάσεις της, αλλά σκοπούν και χρησιμεύουν (i) των μεν προσκομιζομένων δια της προσθήκης των εφεσίβλητων - εναγόντων, στην περαιτέρω ενίσχυση των αποδείξεων της ιστορικής βάσης της αγωγής τους, τα οποία όμως έγγραφα έπρεπε να έχουν επικαλεστεί και προσκομίσει με το κύριο σώμα των προτάσεων τους, ώστε να μπορούσε να τα λάβει υπ' όψη κατά τη συζήτηση και να τα αντικρούσει η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα, δυνατότητα που στερήθηκε, εφόσον οι εφεσίβλητοι ανεπίτρεπτα τα επικαλέστηκαν και τα προσκόμισαν στην τριήμερη προθεσμία της προσθήκης-αντίκρουσης που κατέθεσαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (ΑΠ 1381/2019 ιστοσελίδα Αρείου Πάγου), (ii) των δε προσκομιζομένων δια της προσθήκης της εκκαλούσας - εναγομένης εταιρείας, ως σχετικά 118, 119α και 119β, προς απόδειξη του ισχυρισμού της που περιέχεται στην ίδια προσθήκη επί των προτάσεων που κατέθεσε ενώπιον μας (σελ. 5 προσθήκης) ότι, η προσκομιζόμενη υπό των εφεσίβλητων με αριθμό …/2021 ένορκη, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, βεβαίωση της μάρτυρος …, η οποία, εν τούτοις, ελήφθη στα πλαίσια άλλης δίκης, έγινε από πρόσωπο που έχει συμφέρον από την έκβαση της παρούσας δίκης, εφόσον έχει εγείρει σε βάρος της αγωγές ανάλογου περιεχομένου, τις οποίες προσκομίζει ως σχετικά 119α και 199β και επιπλέον, η ίδια μάρτυρας, έχει δώσει στα πλαίσια άλλων αγωγών, άλλων εναγόντων, με αντίστοιχο περιεχόμενο σε βάρος της (εκκαλούσας), τις επικαλούμενες ως σχετικό 118 δέκα ένορκες βεβαιώσεις. Εν τούτοις, τα εν λόγω με αριθμό11ι8, 119α και 119β προσκομιζόμενα με την προσθήκη σχετικά, δεν αφορούν σε αντίκρουση αυτοτελών ισχυρισμών των αντιδίκων της, εφεσίβλητων - εναγόντων, που έχουν αυτοί προβάλλει με τις προτάσεις τους, επιπλέον δε δεν προσκομίζονται προς αντίκρουση κατά του περιεχομένου ένορκης βεβαίωσης που οι εφεσίβλητοι - ενάγοντες επικαλέσθηκαν δια των ενδίκων προτάσεων (ΑΠ 667/2020, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), εφόσον ειδικά ως προς τις προσκομιζόμενες ως σχετικό 118 δέκα ένορκες βεβαιώσεις, αυτές έχουν ληφθεί στα πλαίσια άλλων δικών άλλων εναγόντων και περαιτέρω αυτές δεν προσκομίζονται προς αντίκρουση ένορκης βεβαίωσης, εφόσον όπως προελέχθη η ανωτέρω με αριθμό …/2021 εδόθη στα πλαίσια άλλης δίκης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η εναγόμενη και ήδη, εκκαλούσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΠΈΔ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρούσε δε υποκαταστήματα στην Ελλάδα έως το έτος 2013. Όπως διεπιστώθη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Η λειτουργία των θεσμών του Χρηματοπιστωτικού συστήματος» της Βουλής Αντιπροσώπων της Κύπρου (σχετικά έκθεση ανωτέρω επιτροπής από 2-5-2014 σελ. 16), η εναγομένη τραπεζική εταιρεία, ήδη από το έτος 2007 προέβαινε σε έκδοση αξιόγραφων κεφαλαίου, με σκοπό την αύξηση των πρωτοβαθμίων κεφαλαίων της, τα οποία, κατά την ίδια έκθεση, χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες, σε περίπτωση που υπάρξουν ζημίες, με σκοπό την απορρόφηση τους. Μεταξύ των εν λόγω αξιόγραφων που εξέδωσε η εναγομένη είναι τα αναφερόμενα ακολούθως Μ.Α.Κ. και Μ.Α.Ε.Κ. (ότι πρόκειται για αξιόγραφα κεφαλαίου, σελ. 17 ανωτέρω έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής Αντιπροσώπων της Κύπρου).

 

Ειδικότερα, την 30.4.2009, η εν λόγω τραπεζική εταιρία, με ανακοίνωση της προς το επενδυτικό κοινό, γνωστοποίησε ότι, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ενέκρινε το, από 30.4.2009, Ενημερωτικό Δελτίο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 645.321822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ». Καθ' όσον αφορά στους βασικούς όρους εκδόσεως του, ως άνω, επενδυτικού προϊόντος, στο Τμήμα 1 (Περιληπτικό Σημείωμα) του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακολούθα: «προσφερόμενες αξίες: Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αορίστου διάρκειας. Ύψος έκδοσης: Μέχρι € 645.327.822. Ονομαστική αξία: € 1,00 (στο άρτιο). Τιμή έκδοσης: Στο άρτιο σε αξίες του € 1 και πολλαπλάσια αυτού ... Τρόπος καταβολής αντιπαροχής: Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου καταβάλλοντος το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητό; είτε με την καταβολή Μετατρέψιμων Χρεογράφων …… της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα ….. που θα καταβληθούν ως αντιπαροχή και θα γίνουν αποδεκτά για εγγραφή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου της Τράπεζας, θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά. Καθεστώς εξασφάλισης: Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και Κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους. Προτεραιότητα κατάταξης: Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης: - είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι: καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου, κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) -είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας - έχουν προτεραιότητα μόνο έναντι των μετόχων της Τράπεζας. Καμία πληρωμή σε σχέση με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν θα καθίσταται πληρωτέα, εκτός και αν η Τράπεζα είναι φερέγγυα (solvent) και θα μπορεί να συνεχίσει να είναι φερέγγυα (solvent) ευθύς αμέσως μετά την πληρωμή. Διάρκεια: Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Επιτόκιο: Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,50 % για τις πρώτες δέκα Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00 %. Πληρωμή Τόκου: Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωμής Τόκου. Ως ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων ορίζονται η 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κάθε Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου θα παύει να φέρει Τόκο από την ημερομηνία εξαγοράς ή μετατροπής του. Δικαίωμα Μετατροπής: Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δύνανται, κατ' επιλογή του κατόχου τους, να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής. Τιμή Μετατροπής: € 5,50 ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας € 1,00. Περίοδοι Μετατροπής: 15-30 Σεπτεμβρίου & 15-31 Μαρτίου κάθε έτος μέχρι το 2014. Πρώτη Περίοδος Μετατροπής: 15 -30 Σεπτεμβρίου 2010. Τελευταία Περίοδος Μετατροπής: 15-31 Μαρτίου 2014. Εξαγορά (Redemption): Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολο τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. Τιμή Εξαγοράς: Στο άρτιο, δηλ. στο € 1 ανά Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου. Προορισμός Προϊόντος Έκδοσης: Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου θα ενισχύσει την Τράπεζα με επιπρόσθετο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο βοηθώντας στη διατήρηση ισχυρών και ανταγωνιστικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ... Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση: Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές». Στο Μέρος Α" του Τμήματος ii του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου αναφέρεται, σχετικώς με τους κινδύνους της επενδύσεως, ότι «Η επένδυση στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, πριν επενδύσουν στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου τα οποία παρέχουν δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση του ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και των μετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιοσδήποτε επένδυσης σε αυτά. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος», ακολούθως περιγράφονται οι σχετιζόμενοι με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας κίνδυνοι (κίνδυνος από τις επικρατούσες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οικονομικές συνθήκες, κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος από τις μεταβολές στις τρέχουσες τιμές μετοχών και άλλων αξιών, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος σχετικώς με τους δανειζόμενους και την πιστωτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων της Τράπεζας, κίνδυνος μεταβολών των συνθηκών της αγοράς με συνέπεια αρνητικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος μη ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας για κάλυψη των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, κίνδυνος αστοχίας ή αποτυχίας των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών του Συγκροτήματος, κίνδυνος μεταβολής του σχετικού ρυθμιστικού ή νομικού πλαισίου, νομικός κίνδυνος, φορολογικός κίνδυνος, κίνδυνος εκθέσεως σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, κίνδυνος απώλειας ανωτέρων διευθυντικών στελεχών και άλλου προσωπικού, ασφαλιστικός κίνδυνος, κίνδυνος διακοπής ή παραβιάσεως των συστημάτων πληροφορικής του Συγκροτήματος, κίνδυνος γενέσεως προσθέτων υποχρεώσεων για ωφελήματα αφυπηρετήσεως προσωπικού). Καθ' όσον αφορά στους κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με την εν λόγω έκδοση ΜΑΚ., ρητώς προβλέπεται (υπό τον τίτλο «Ακύρωση Πληρωμής Τόκων») ότι «Η Τράπεζα μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οποιαδήποτε πληρωμή τόκου. Πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε πληρωμής τόκου, αν η Τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διαπιστώσει ότι δεν τηρεί τη σχετική Κεφαλαιακή Επάρκεια όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή ότι η Πληρωμή Τόκου θα έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να ικανοποιεί την προαναφερόμενη Κεφαλαιακή Επάρκεια, τότε η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την Πληρωμή τέτοιων Τόκων, στα πλαίσια των «Περιορισμών Μερίσματος και Κεφαλαίου» ως περιγράφεται στον Όρο 4 Οποιαδήποτε τέτοια Ακύρωση Πληρωμής Τόκου θα ικανοποιηθεί από την Τράπεζα μόνο: (i) κατά την εξαγορά των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και (ii) κατά την εξαγορά, ανταλλαγή ή αλλαγή των Όρων λόγω αλλαγών στο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις εκδόσεις Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου και ιδιαίτερα τις εκδόσεις Αξιόγραφων Κεφαλαίου. Οποιαδήποτε Ακύρωση Πληρωμής Τόκου δύναται να ικανοποιηθεί (εκτός σε περίπτωση διάλυσης και στις περιπτώσεις που περιγράφονται στον Όρο 6) μόνο με το προϊόν έκδοσης Μετοχών της Τράπεζας μέσω του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Πληρωμής Τόκου. Η πληρωμή τόκων προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου θα γίνεται πάντοτε σε μετρητά. Αν η Τράπεζα δεν δύναται να προβεί στην πληρωμή τόκων σε μετρητά, δύναται να καλύψει την πληρωμή τόκων μέσω έκδοσης μετοχών στους κατόχους των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου κατόπιν έγκρισης της έκδοσης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τής Τράπεζας» και (υπό τον τίτλο «Εξαγορά [Redemption] και Αγορά») ότι «Η Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση εξαγοράς ή αγοράς των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς από την Τράπεζα ... », ενώ επισημαίνεται (υπό τον τίτλο «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές») ότι «Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιαδήποτε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει: (i) να έχει απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση των όρων των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου, των δικαιωμάτων και κινδύνων που εμπεριέχονται στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, (ii) να έχει την κατάλληλη γνώση και πρόσβαση σε εργαλεία έτσι ώστε να αξιολογήσει, στα πλαίσια της ιδιαίτερης κατάστασης του, την επένδυση στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μία τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο, (iii) να έχει ικανοποιητικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορεί να επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, (iν) να κατανοήσει με λεπτομέρεια τους όρους των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου, (ν) να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει ή να μεταφέρει τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και (νi) να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την επένδυσή του, όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα επιτόκια ή άλλους παράγοντες και στη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυση του», ως και (υπό τον τίτλο «Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων …  οφείλουν, να συμβουλευθούν τους οικονομικούς, φορολογικούς και νομικούς τους συμβούλους») ότι «Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων … οφείλουν να συμβουλευθούν τους οικονομικούς, φορολογικούς και νομικούς τους συμβούλους σχετικά με την καταλληλότητα τυχόν ανταλλαγής ή μη των Μετατρέψιμων Χρεογράφων … και των τυχόν συνεπειών στη φορολογική τους θέση και τις λογιστικές ή οικονομικές συνέπειες τυχόν επένδυσης στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου. Η σχετική αναλογία ανταλλαγής (στη βάση της ονομαστικής τους αξίας) μπορεί, κατά την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου στα δύο χρηματιστήρια, να μην απεικονίζει την τιμή και σχετική σχέση στην τιμή διαπραγμάτευσης των αντίστοιχων κινητών αξιών. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με βάση τη διαπραγμάτευση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου, οι τιμές τους θα κυμαίνονται ανάλογα με τον όγκο συναλλαγών και τις διαφορές μεταξύ των εντολών αγοράς και πώλησης», τέλος δε αναφορικά με παράγοντες κινδύνου, σχετιζομένους με τις μετοχές, ρητώς αναφέρεται ότι τα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου έχουν χαμηλή ρευστότητα και παρουσιάζουν εντονότερες διακυμάνσεις από άλλα χρηματιστήρια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρού ενδεχομένου δυσμενούς επηρεασμού της τιμής της μετοχής της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας. Η τελευταία, την 10.6.2009, με ανακοίνωση της προς το επενδυτικό κοινό, γνωστοποίησε την υπερκάλυψη της εκδόσεως του εν λόγω επενδυτικού κεφαλαίου, ως και ότι το αντληθέν ποσόν των 659.000.000 ευρώ, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και δη για την ενίσχυση των Tier 1 αυτής. Ακολούθως, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της κεφαλαιακής επάρκειας της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την από 28.2.2011 ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε ότι, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση αυτής την έκδοση ενός νέου επενδυτικού προϊόντος, των «Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (εφεξής χάριν συντομίας: Μ.Α.Ε.Κ.), μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (1.342.000.000 €). Πράγματι, την 6.4.2011, η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, με ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, γνωστοποίησε ότι, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ενέκρινε το, από 5.4.2011, Ενημερωτικό Δελτίο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 1.342.422.297 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΊΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ». Καθ' όσον αφορά στους βασικούς όρους εκδόσεως του ως άνω επενδυτικού προϊόντος, στο Τμήμα I (Περιληπτικό Σημείωμα) του ως άνω Ενημερωτικού Δελτίου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακολούθα: «Προσφερόμενες αξίες: Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου αορίστου διάρκειας. Ύψος έκδοσης: Μέχρι € 1.342.422.297 Ονομαστική αξία : € 1,00 (στο άρτιο). Τιμή έκδοσης: Στο άρτιο σε αξίες του € 1 ... Τρόπος καταβολής αντιπαροχής: Οι Δικαιούχοι, αλλά και οι λοιποί αιτητές, δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των ΜΑΕΚ καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή για ανταλλαγή άλλων υφισταμένων αξιών της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα: (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων …, (ίί) Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου, και (iii) Αξιόγραφων Κεφαλαίου … («Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες»). Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα …, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου … (Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες) που θα καταβληθούν ως αντιπαροχή και θα γίνουν αποδεκτά για εγγραφή στην έκδοση των ΜΑΕΚ της Τράπεζας, θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά. Η Τράπεζα θα καταβάλει τους δεδουλευμένους τόκους των Επιλέξιμων για Ανταλλαγή Αξιών, οι οποίες θα γίνουν δεκτές για ανταλλαγή στην έκδοση των ΜΑΕΚ Καθεστώς εξασφάλισης και Προτεραιότητα Κατάταξης: Τα ΜΑΕΚ αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους. Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης :-είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι: καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ή εκφράζονται να είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ, κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) - είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων χαμηλότερης ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου - έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας. Οι αξιώσεις των κατόχων σε περίπτωση διάλυσης όπου η Τράπεζα παραμένει (solvent) θα περιορίζονται στην ονομαστική ΜΑΕΚ και των δεδουλευμένων τόκων, αλλά μη ΜΑΕΚ σε φερέγγυα αξία των συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ακυρωθέντων τόκων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής που δεν καταβάλλεται σε σχέση με τα ΜΑΕΚ, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας. Διάρκεια Τα ΜΑΕΚ είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης (βλέπε «Εξαγορά» πιο κάτω). Επιτόκιο σε Ευρώ (€): Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,50% νια τις πρώτες δέκα Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%. Επιτόκιο σε Δολάριο ($): Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,00% νια τις πρώτες δέκα Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Labor 6 μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%. Πληρωμή Τόκου: Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωμής Τόκου σύμφωνα με τους Όρους έκδοσης των ΜΑΕΚ Ως ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων ορίζονται η 3θ£ΐουνίου και 3*£ Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Πρώτη Πληρωμή Τόκου θα είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και θα καλύπτει την περίοδο από την Ημερομηνία Έκδοσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Κάθε Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα παύει να φέρει τόκο από την ημερομηνία εξαγοράς αγοράς μετατροπής. Δικαίωμα Μετατροπής: Τα ΜΑΕΚ δύνανται, κατ' επιλογή του κατόχου τους, να μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής στην Τιμή Μετατροπής. Τιμή Μετατροπής: € 3>30 ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας € 1,00 (και θα υπόκειται στις συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις)... Περίοδοι Μετατροπής: 1 - 15 Μαρτίου, 15-31 Μαΐου, 1 - 15 Σεπτεμβρίου και 15 - 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου με την πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει την τελευταία Περίοδο να τελειώνει την Τελευταία Ημερομηνία, Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής 1 Σεπτεμβρίου 2011. Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής: 31 Μαΐου 2016. Εξαγορά (Redemption): Τα ΜΑΕΚ μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2016 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο ίσης ή ψηλότερης διαβάθμισης ... Προαιρετική Επιλογή Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων: Η Τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της καθ' οιονδήποτε χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τη φερεγγυότητα καθώς και την οικονομική της κατάσταση, να επιλέξει να ακυρώσει την Πληρωμή Τόκου σε μη σωρευτική βάση στα πλαίσια των «Περιορισμών Μερίσματος και Κεφαλαίου» που αναφέρονται πιο κάτω. Οποιαδήποτε ακυρωθείσα πληρωμή τόκου δεν θα οφείλεται και δεν θα καθίσταται πληρωτέα από την Τράπεζα. Σε περίπτωση Ακύρωσης Πληρωμής Τόκου, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή πτώχευση της Τράπεζας. Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκων: Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της φερεγγυότητας όπως ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα Διανεμητέα Στοιχεία τότε η Τράπεζα υποχρεωτικά θα ακυρώσει την Πληρωμή Τόκων στα ΜΑΕΚ. Η Κεντρική Τράπεζα δυνατόν να απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την ακύρωση Πληρωμής Τόκων, στη βάση αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας τα επόμενα τρία χρόνια. Διανεμητέα Στοιχεία κατά την οποιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου σημαίνει, το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος που προηγείται τέτοιας Ημερομηνίας Πληρωμής Τόκου μαζί με οποιαδήποτε καθαρά κέρδη και Αδιανέμητα Κέρδη (retained earnings) που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη και οποιεσδήποτε καθαρές μεταφορές από οποιουσδήποτε λογαριασμούς αποθεματικών σε κάθε περίπτωση οι οποίοι είναι διαθέσιμοι νια διανομή στους μετόχους της Τράπεζας. Συνεπακόλουθοι Περιορισμοί Μερίσματος και Κεφαλαίου: Αν η Τράπεζα ακυρώσει την πληρωμή τόκων για οποιονδήποτε λόγο, στα πλαίσια της Προαιρετικής Επιλογής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων ή της Υποχρεωτικής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων όπως περιγράφεται πιο πάνω, τότε δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή μερίσματος ή οποιαδήποτε άλλη καταβολή (και εξαγορά ή αγορά) πάνω στις συνήθεις μετοχές ή σε άλλες αξίες της Τράπεζας που θα λογίζονται ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός και εάν και μέχρις ότου η Τράπεζα προβεί στην επόμενη Πληρωμή Τόκου και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Τμήμα II Μέρος Β Όρος 5 (γ)·Υποχρεωτική Μετατροπή: Σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας, τα ΜΑΕΚ υποχρεωτικά θα μετατρέπονται σε Συνήθεις Μετοχές στην Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ως ο σχετικός ορισμός κατωτέρω Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου (Contingency Event): Γεγονός έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου θα θεωρείται ότι έχει επισυμβεί όταν η Τράπεζα δώσει σχετική ειδοποίηση είτε: (i) ότι πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας IIΙ ως αυτή θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ύψος των Βασικών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων της Core Tier I Ratio είναι χαμηλότερο του 5%, ή κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας IIΙ ως αυτή θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ύφος των Κοινών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων - Common Equity Tier I Ratio είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσοστό που θα καθοριστεί, ή (ii) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίσει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε μη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κανονιστικά όρια του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ως καθορίζονται στους σχετικούς Εφαρμοστέους Τραπεζικούς Κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί η Υποχρεωτική Μετατροπή των ΜΑΕΚ σε Συνήθεις Μετοχές συνεπεία του Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου. Η Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας καθώς και της οικονομικής της θέσης μπορεί να κρίνει, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή την Κεντρική Τράπεζα ότι μπορεί να απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πιθανόν η Τράπεζα να παύσει στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τα ελάχιστα αποδεκτά όρια του δείκτη Βασικών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων, του δείκτη Κοινών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ανάλογα με την περίπτωση, και για αυτό το λόγο θα θεωρηθεί ότι Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου έχει επισυμβεί. Γεγονός Βιωσιμότητας (Viability Event): Γεγονός Βιωσιμότητας ορίζεται οποτεδήποτε (i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ και άλλων αξιών, που με βάση τους όρους τους δυνατόν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές σε Γεγονός Βιωσιμότητας, είναι αναγκαία για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και θα συμβάλει στη διατήρηση της φερεγγυότητας της Τράπεζας και/ή (ii) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα θα χρειαστεί έκτακτη κρατική βοήθεια για: (α) τη διατήρηση της φερεγγυότητας της ή (β) αποφυγή του ενδεχομένου πτώχευσης της ή (γ) δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της ή (iii) σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής: Τα ΜΑΕΚ θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε τέτοιο αριθμό Συνήθων Μετοχών που θα καθορίζεται διαιρώντας την ονομαστική αξία των ΜΑΕΚ με το ψηλότερο της Κατώτατης Τιμής (Floor Price) και της ισχύουσας Τιμής Υποχρεωτικής Μετατροπής κατά τη σχετική Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής. Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής σε οποιαδήποτε στιγμή σε Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ορίζεται το χαμηλότερο από (i) την ανώτατη τιμή των € 3,30 (και οποιεσδήποτε μετέπειτα τυχόν συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις και (ii) το 80% της μεσοσταθμικής τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής των πέντε εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Ειδοποίησης για Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας. Κατώτατη Τιμή (Floor Price) ορίζεται η ονομαστική αξία ανά Συνήθη Μετοχή (που κατά την ημερομηνία έκδοσης είναι € 1)... Παράγοντες Κινδύνου: Η δυνατότητα της Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως πηγάζουν από τα ΜΑΕΚ υπόκειται σε σειρά κινδύνων. Οι Παράγοντες Κινδύνου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κίνδυνους ρευστότητας, κίνδυνους αγοράς, ως επίσης και πιστωτικούς, λειτουργικούς, ρυθμιστικούς και νομικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι είναι ουσιώδεις στην αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τα ΜΑΕΚ Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, το γεγονός ότι τα ΜΑΕΚ δυνατόν να μην είναι κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές καθώς και συγκεκριμένοι κίνδυνοι που αφορούν τους όρους έκδοσης τους, περιλαμβανομένων της υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές έπειτα από Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου και Γεγονός Βιωσιμότητας αλλά και άλλους κινδύνους αγοράς, ως περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Τμήμα II, Μέρος Α του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Προορισμός Προϊόντος Έκδοσης: Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα ενισχύσει την Τράπεζα με επιπρόσθετο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο βοηθώντας στη διατήρηση ισχυρών και ανταγωνιστικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση: Τα ΜΑΕΚ θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές». Στο Μέρος Α’ του Τμήματος II του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου, αναφέρεται, σχετικώς με τους κινδύνους της επενδύσεως, ότι «Η επένδυση στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και σε μετοχές της Τράπεζας... υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται ή ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, πριν επενδύσουν στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου που περιλαμβάνουν την επιλογή ή/και υποχρεωτική μετατροπή τους σε μετοχές και ως εκ τούτου σε μετοχές της Εταιρίας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση του ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των μετοχών της Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιοδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι Οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος». Ακολούθως, περιγράφονται οι, σχετιζόμενοι με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κίνδυνοι (κίνδυνος από τις επικρατούσες στην Κύπρο και στο εξωτερικό οικονομικές συνθήκες, κίνδυνος από τις διακυμάνσεις της αγοράς, κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος από τις μεταβολές στις τρέχουσες τιμές μετοχών και άλλων αξιών, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος σχετικώς με τους δανειζόμενους και την πιστωτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων της Τράπεζας, κίνδυνος μεταβολών των συνθηκών της αγοράς με συνέπεια αρνητικές αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος μη ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας για κάλυψη των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, εποπτικός κίνδυνος, κίνδυνος αστοχίας ή αποτυχίας των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών του Συγκροτήματος, κίνδυνος σχετιζόμενος με τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, κίνδυνος σχετιζόμενος με τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος στη Ρωσία, κίνδυνος σχετικός με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, κίνδυνος μεταβολής του σχετικού ρυθμιστικού ή νομικού πλαισίου, νομικός κίνδυνος, φορολογικός κίνδυνος, κίνδυνος εκθέσεως σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, κίνδυνος απώλειας ανωτέρων διευθυντικών στελεχών και άλλου προσωπικού, ασφαλιστικός κίνδυνος, κίνδυνος διακοπής ή παραβιάσεως των συστημάτων πληροφορικής του Συγκροτήματος, κίνδυνος γενέσεως προσθέτων υποχρεώσεων για ωφελήματα αφυπηρετήσεως προσωπικού). Περαιτέρω, καθ' όσον αφορά στους κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με την εν λόγω έκδοση ΜΑ.Ε.Κ, ρητώς αναφέρεται (υπό τον τίτλο «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου αποτελούν μία νέα μορφή επένδυσης και δυνατόν να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές») ότι «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου αποτελούν μία νέα μορφή επένδυσης και δυνατόν να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Κατά συνέπεια, μία επένδυση στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και τις μετοχές της Τράπεζας (στις οποίες είναι μετατρέψιμα) εμπεριέχει αυξανόμενους και εσωτερικούς κινδύνους. Κάθε πιθανός επενδυτής στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου πρέπει να καθορίσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις του. Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει: i. να κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα οφέλη και τους κινδύνους μίας επένδυσης στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου όπως και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ii. να έχει πρόσβαση, τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει, στα πλαίσια της δικής του οικονομικής κατάστασης, μια πιθανή επένδυση στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και τον αντίκτυπο στο γενικό του επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που είναι δυνατό να έχει η επένδυσή του στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου, iii. να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα για να αναλάβει τους κινδύνους επένδυσης στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων σε περίπτωση που το νόμισμα για την αποπληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων είναι διαφορετικό από το νόμισμα του επενδυτή, iv. να κατανοήσει με λεπτομέρεια τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου και ιδιαίτερα αλλά όχι μόνο τους όρους που αφορούν την Ακύρωση Τόκου, την Αναγκαστική Μετατροπή σε μετοχές, το Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου και το Γεγονός Βιωσιμότητας και να κατανοεί, τη λειτουργία των σχετικών με την έκδοση κεφαλαιαγορών όπως και την πιθανότητα να υπάρξει Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου και Γεγονός Βιωσιμότητας, ν. να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει ή να μεταφέρει τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου για σημαντικό χρονικό διάστημα ή και καθόλου, νi. να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε μόνος είτε με τη βοήθεια ενός οικονομικού συμβούλου) τα πιθανά σενάρια όσον αφορά την οικονομία, το επιτόκιο ή άλλους παράγοντες που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην επένδυσή του, τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε μετοχές και τη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που απορρέουν. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου είναι νέα χρηματοοικονομικά μέσα. Ένας πιθανός επενδυτής δεν πρέπει να επενδύσει στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου εκτός αν κατέχει τη γνώση και την εμπειρία (είτε από μόνος του είτε με έναν οικονομικό σύμβουλο) για να αξιολογήσει την απόδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, τα αποτελέσματα που θα προκόψουν από την πιθανότητα μετατροπής τους, την αξία τους και την επίδραση που αυτή η επένδυση θα έχει στο γενικό τους επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Πριν από τη λήψη μίας απόφασης για επένδυση, οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές περιστάσεις και τους στόχους της επένδυσης τους και όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο». Στο Μέρος Α’ του Τμήματος II του, εν λόγω, Ενημερωτικού Δελτίου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται επίσης: α) (υπό τον γενικό τίτλο «Οι Κάτοχοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο διακύμανσης στην αξία των μετοχών της Τράπεζας») ότι «Σε περίπτωση πραγματοποίησης Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Μετατρέψιμα Αξιόγραφα μετατραπούν υποχρεωτικά Γεγονότος Βιωσιμότητας Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε μετοχές ... », β) (υπό τον γενικό τίτλο «Προαιρετική Επιλογή και Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκων σε μη συσσωρευτική βάση») ότι «Η Τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της να ακυρώσει οποιαδήποτε πληρωμή τόκου υπό τους περιορισμούς που περιγράφονται Μέρος Β, Όρο 5 «Συνεπακόλουθοι Περιορισμοί Μερίσματος και Κεφαλαίου». Πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε Πληρωμής Τόκου, η Τράπεζα, κατά την κρίση της, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρεί τη σχετική Κεφαλαιακή Επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από την^-Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή ότι η Πληρωμή Τόκου θα έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να ικανοποιεί την προαναφερόμενη Κεφαλαιακή Επάρκεια, τότε η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την Πληρωμή τέτοιων Τόκων σε μη σωρευτική βάση, στα πλαίσια όμως των «Συνεπακόλουθων Περιορισμών Μερίσματος και Κεφαλαίου» ως περιγράφεται στο Τμήμα ΙΙ, Μέρος Β/ΙΙ στον Όρο 5. Περαιτέρω, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται, και στη βάση αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης και της φερεγγυότητας της Τράπεζας για τα επόμενα τρία χρόνια, να απαιτήσει την ακύρωση πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου. Η πληρωμή τόκων προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα γίνεται πάντοτε σε μετρητά», γ) (υπό τον τίτλο «Αξίες Αόριστης Διάρκειας χωρίς οποιαδήποτε νομική ημερομηνία λήξης») ότι «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης και γι' αυτό το λόγο οι επενδυτές θα λάβουν το κεφάλαιο επένδυσης τους μόνο στην περίπτωση που η Τράπεζα επιλέξει να τα εξαγοράσει με την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου», δ) (υπό το γενικό τίτλο «Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση εξαγοράς [Redemption] και Αγοράς των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου») ότι «Η Τράπεζα δεν έχει καμία υποχρέωση εξαγοράς ή αγοράς των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς από την Τράπεζα. Η Τράπεζα όμως έχει την επιλογή με την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοράσει ολόκληρο το ποσό των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2016, ή σε οποιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου που έπεται και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο ...», ε) (υπό τον γενικό τίτλο «Καθεστώς Εξασφάλισης και Προτεραιότητα Κατάταξης σε περίπτωση διάλυσης») ότι «... εάν η Τράπεζα τελεί υπό διάλυση ή εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα ικανοποιήσει πρώτα όλες τις αξιώσεις των καταθετών ή άλλων πιστωτών των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών και πιστωτών των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν έχει ικανοποιητικά περιουσιακά στοιχεία για τον πλήρη διακανονισμό των αξιώσεων που δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας, τότε οι αξιώσεις των Κατόχων των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου δύνανται να χάσουν το σύνολο ή μέρος της επένδυσης τους. Επιπλέον, εάν τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές μετά από την πραγματοποίηση Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονότος Βιωσιμότητας, κάθε κάτοχος θα υποστεί περαιτέρω μείωση της προτεραιότητας των δικαιωμάτων και αξιώσεων του λόγω της μετατροπής επένδυσης του σε Συνήθεις Μετοχές και υπάρχει κίνδυνος οι μέτοχοι να χάσουν μέρος ή ολόκληρη την επένδυση τους» και στ) (υπό τον τίτλο «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου κατατάσσονται ως Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο [Tier 1 capital]») ότι «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο (Tier 1 capital) και πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά τους που αφορούν μεταξύ άλλων και την προτεραιότητα κατάταξης, το καθεστώς εξασφάλισης τους και την αόριστη διάρκεια τους». Τέλος, στο αυτό Τμήμα του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου επισημαίνεται (υπό τον γενικό τίτλο «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/18, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕΙΡΑ Γ (12/2007) ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ») ότι «Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων …, Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου … της Τράπεζας, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης νια συμμετοχή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου μέσω της πιθανής ανταλλαγής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων …, Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου … της Τράπεζας που ήδη κατέχουν θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη δική τους οικονομική κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και ορίζοντες και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα τους κινδύνους που περιγράφονται πιο κάτω και αφορούν τη νέα έκδοση και το ενδεχόμενο ανταλλαγής ... Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές από τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα …., τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ….. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα .. (τα οποία κατατάσσονται ως δευτεροβάθμιο κεφάλαιο (Tier 2 capital) της Τράπεζας) έχουν ουσιαστικές διαφορές από τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (τα οποία κατατάσσονται ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (Tier 1 capital ) της Τράπεζας). Οι Κάτοχοι Μετατρέψιμων Χρεογράφων …, Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου …. θα πρέπει να εξετάσουν τις διαφορές μεταξύ των Μετατρέψιμων Χρεογράφων …, Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου …. και των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προτεραιότητα κατάταξης και το καθεστώς εξασφάλισης τους, τη διάρκεια τους, το επιτόκιο, την εξαγορά και τη δυνατότητα μετατροπής σε μετοχές της Τράπεζας εφόσον υφίσταται καθώς και της υποχρεωτικής μετατροπής σε συνήθεις μετοχές σε περίπτωση που επισυμβεί Γεγονός Έκτακτης/Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας. Οι πλήρεις όροι των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου παρουσιάζονται στο Μέρος Β του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ...», (υπό τον τίτλο «Αβεβαιότητα ως προς τη ρευστότητα κατά τη διαπραγμάτευση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ») ότι« Η Τράπεζα δεν σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή  προς διαπραγμάτευση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε ρυθμισμένη αγορά εκτός από την αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου είναι τίτλοι για τους οποίους δεν υπάρχουν συναλλαγές σε καμία αγορά και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση μελλοντικής ρευστότητας στις αγορές που αναμένεται να εισαχθούν», ως και (υπό τον τίτλο «Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18, Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου 12/2007 οφείλουν να συμβουλευθούν τους οικονομικούς, φορολογικούς και νομικούς τους συμβούλους») ότι «Οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων …., Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και Αξιόγραφων Κεφαλαίου …. οφείλουν να συμβουλευθούν τους οικονομικούς, φορολογικούς και νομικούς τους συμβούλους σχετικά με την καταλληλότητα τυχόν ανταλλαγής ή μη της επένδυσής τους και των τυχόν συνεπειών στη φορολογική τους θέση και τις λογιστικές ή οικονομικές συνέπειες τυχόν επένδυσης στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Η σχετική αναλογία ανταλλαγής (στη βάση της ονομαστικής τους. αξίας) μπορεί κατά την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου στα δύο χρηματιστήρια να μην απεικονίζει την τιμή και σχετική σχέση στην τιμή διαπραγμάτευσης των αντίστοιχων κινητών αξιών», τέλος δε αναφορικώς με παράγοντες κινδύνου, σχετιζομένους με τις μετοχές, ρητώς αναφέρεται ότι τα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου έχουν χαμηλή ρευστότητα και παρουσιάζουν εντονότερες διακυμάνσεις από άλλα χρηματιστήρια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρού ενδεχομένου δυσμενούς επηρεασμού της τιμής της μετοχής της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας.». Περαιτέρω, απεδείχθη ότι η εναγομένη, παρά τη συνεχή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητος της Ελλάδος και των ομολόγων της, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ήδη από τα τέλη του έτους 2009 και παρά τις δημοσιευμένες δηλώσεις της, στις οικονομικές καταστάσεις της του έτους 2010 μέχρι και τον μήνα Ιούνιο του έτους 2011 εδήλωνε ότι, ήταν κεφαλαιακώς επαρκής, με πολύ ισχυρό δείκτη core tier 1, άνω του 8%, επιδόθηκε σε μια επιθετική επιχειρηματική πολιτική, σε σχέση με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκια και από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2009 μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2θΐο, αύξησε την έκθεση της σε ΟΕΔ (2,4 δις ευρώ), ενώ τον ίδιο χρόνο, τα ίδια κεφάλαια της ανήρχοντο σε 2,5 δις ευρώ. Χαρακτηριστικά, την 10-12-2009 και αφού είχε προηγηθεί η από 8-12-2009 αρνητική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο "FITCH", ο τότε πρώτος γενικός διευθυντής του συγκροτήματος της εναγομένης, ανακοίνωσε στη χρηματαγορά ότι, η εναγομένη είχε, έως τότε, πωλήσει ΟΕΔ αξίας 1,7 δις ευρώ, επισημαίνοντας ότι η ίδια (εναγομένη), από την αρχή του εν λόγω έτους 2009, είχε μειώσει την έκθεση της σε ελληνικά ομόλογα, από 1,8 δις σε 0,1 δις ευρώ. Εν τούτοις, την ίδια ημέρα, η ενάγουσα απεδείχθη ότι, ξεκίνησε εκ νέου την αγορά ΟΕΔ παρά την εκ νέου από 17-12-2009 αρνητική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον ανωτέρω οίκο αξιολόγησης, ο οποίος μάλιστα υποβίβασε την ελληνική οικονομία από Α- σε ΒΒΒ+ και παρά την ίδια υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standarts & Poor's, ο οποίος μάλιστα όρισε και αρνητικό ορίζοντα στην εν λόγω οικονομία (για τα ανωτέρω σελ. 26 από μηνός Μαΐου 2014 Συμπληρωματική έκθεση της ανωτέρω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής Αντιπροσώπων Κύπρου). Κατέληξε δε η εναγομένη, τον μήνα Ιούνιο του έτους 2010, να διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, ΟΕΔ αξίας εκ ποσού ευρώ 2,4 δις. Το εν λόγω ύψος ΟΕΔ, διατήρησε μάλιστα, η εναγομένη έως την 21-2-2012, ημερομηνία κατά την οποία το Eurogroup αποφάσισε το PSI. Λόγω αυτής ακριβώς της άκρως επιθετικής επενδυτικής στρατηγικής, υπέστη ζημία στα ίδια κεφάλαια από την απομείωση της αξίας των ΟΕΔ (2010) ύψους 529.513.000 ευρώ (σχετικά σελ. 49 από 26-3-2013 έκθεση έρευνας της εταιρείας ALVAREZ & MARSAL).

Εν τούτοις, η εναγομένη, τη ζημία αυτή δεν αποτύπωνε λογιστικά στις οικονομικές της καταστάσεις, αλλά αντιθέτως προέβη σε επαναταξινόμηση του χαρτοφυλακίου της. Για την εν λόγω επαναταξινόμηση, παρά τις διαπιστώσεις που περιέχονται στην από 26-3- 2013, προμνημονευθείσα έκθεση έρευνας της εταιρείας ALVAREZ & MARSAL, στην οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανέθεσε την 21-8-2012 τη διεξαγωγή έρευνας στην εναγομένη, για το χρονικό διάστημα 2002 έως το 2007, (σελ. 46 επ.) κατά την οποία, κατά τη γνώμη της, δεν επιτρέπετο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς υπήρχε ενεργή αγορά (όπως αυτή καθορίζεται από το ΔΛΠ 39) {σελ. 47 ανωτέρω εκθέσεως}, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με την από 28-4-2014 απόφασή της, αποφάσισε να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σε βάρος της εναγομένης, αναφορικά με το ενδεχόμενο απομείωσης της λογιστικής αξίας των ΟΕΔ! (α) στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση για τις περιόδους που έληξαν την 30-6-2010 και 30-9- 2010, (β) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιδίας για το έτος που έληξε την 31-12-2010, (γ) στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εναγομένης, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην τριμηνιαία οικονομική της έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 31-2-2011, καθώς επίσης (δ) στο ενημερωτικό δελτίο ημερομηνίας 5-4-2011 (σελ. 5-7 ανωτέρω απόφασης). Γεγονός, εν τούτοις, είναι ότι, με την ίδια απόφαση, η ανωτέρω Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εδέχθη (σελ. 10) ότι, η εναγομένη έως την 30-8-20ΐι, δεν είχε δημοσιοποιήσει το ύψος της επένδυσης της σε ΟΕΔ με ταυτόχρονη επεξήγηση των κινδύνων που είχαν. Την 30-8-2011, η εναγομένη προχώρησε σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής της έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30-6-2011, όπου για πρώτη φορά είναι δυνατόν να αντιληφθεί ένας ορθολογικός επενδυτής τους κινδύνους των ΟΕΔ, διότι δημοσιεύεται η πρώτη απομείωση επί των ΟΕΔ, με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής στις 21 Ιουλίου 2011. Μάλιστα, με την αμέσως ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, διεγνώσθη ότι, η εναγομένη, μέσω της μη δημοσιοποίησης του ύψους της επένδυσης σε ΟΕΔ, γεγονός που ήταν σημαντικό σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, με ταυτόχρονη αναφορά στους κινδύνους αυτών, είχε προβεί σε παράβαση του άρθρου 19 του Ν. 116(1)/2005 ως εξειδικεύεται στο άρθρο 4(δ) (iv) της Οδηγίας 3/2005, αφού είχε προβεί σε χειραγώγηση της τιμής της μετοχής της, κατά την περίοδο από 13-1-2010 έως 30-8-2011, γεγονός για το οποίο επέβαλε στην εναγομένη και διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, αναφορικά με το περιεχόμενο του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου της 5-4-2011, με την από 28-4-2014 απόφασή της, διεπίστωσε (σελ. 116) παράβαση, εκ μέρους της εναγομένης, των άρθρων 8(1) και 9(2) καθώς επίσης και της παρ. 1 του Δευτέρου Παραρτήματος του Ν. 114(1)/2005, καθώς και της παρ.4 του Παραρτήματος του Κανονισμού 809/2004, εκ του γεγονότος ότι, στο ενημερωτικό δελτίο της ημερομηνίας 5-4-2011 που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Αθηνών μέχρι 1.342.422.297 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, δεν είχαν συμπεριληφθεί πληροφορίες οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα περιουσιακά στοιχεία, τις αποχρώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη και ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη και δη, όπως αναφέρει (σελ. 116) «Οι επενδύσεις σε ΟΕΔ που κατά τις 5.4.2011 είχαν ονομαστική αξία ευρώ 2,3 δις (σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31-3-2011 ευρώ 2,8 δις) από τις 14-1-2011 αξιολογούνταν από τον οίκο αξιολόγησης Fitch σε ΒΒ+ (δηλαδή σε μη επενδυτική βαθμίδα «σκουπίδια»), από τις 7-3-2011 αξιολογούνταν από τον οίκο αξιολόγησης Moody's σε Β1 (δηλαδή σε μη επενδυτική βαθμίδα -«σκουπίδια», highly spectulative) και από 29-3-2011 αξιολογούνταν από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's σε ΒΒ- (δηλαδή σε μη επενδυτική βαθμίδα -«σκουπίδια»). Κατά την ίδια απόφαση, η πιο πάνω πληροφόρηση παρέχει σαφή συσχετισμό του ύψους των ΟΕΔ με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας (ενν. εναγομένης) προς ανάδειξη του υψηλού κινδύνου συγκέντρωσης, σε συνάρτηση με τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο που αναδεικνύεται μέσα από τις τρεις αξιολογήσεις των οίκων (Fitch, Standard & Poor's και Moody's)»...». Όπως στην ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφέρεται, n εναγομένη, κατά την ενώπιόν της διαδικασία ανέφερε ότι η αναφορά των ΟΕΔ εγίνετο στο κεφάλαιο 12 του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου της 5-4-2011 στις επενδύσεις, το οποίο ετοιμάσθηκε με τις κατευθυντήριες οδηγίες CESR στις οποίες, δεν αναφέρεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε διαβαθμίσεις των επενδύσεων, πέραν του γεγονότος ότι οι εν λόγω διαβαθμίσεις ήταν ευρέως γνωστές στο επενδυτικό κοινό. Εν τούτοις, η ίδια επιτροπή, αναφέρει ότι, στις σελ. 158 - 164 του ενημερωτικού δελτίου, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα ΟΕΔ, το γεγονός δε ότι η Οικονομία της Ελλάδος, απολάμβανε ευρύτατης κάλυψης από τα ΜΜΕ, δεν σήμαινε ότι η εναγομένη δεν όφειλε να αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο, όλα όσα ήταν απαραίτητα για τις επενδύσεις, προκειμένου οι επενδυτές να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν σωστά την οικονομική κατάσταση της εναγομένης και τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπιζε. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω, από 28-4-2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (σελ. 116-117) «… Το θέμα εδώ δεν ήταν η Εταιρεία απλώς να παραθέσει τις διαβαθμίσεις των επενδύσεων. Η Εταιρεία, έπρεπε να αναδείξει τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, κάτι που η Εταιρεία δεν έπραξε...». Περαιτέρω, η ίδια επιτροπή, επί των αιτιάσεων της εναγομένης ότι, στις σελίδες 29-30 και 35-36 του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου, εγίνετο περιγραφή των παραγόντων κινδύνου, με αποτέλεσμα οι εν λόγω αναφορές, σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που περιείχετο στις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Συμβούλων ημερομηνίας 31-12-2010 (ανάλυση πιστοληπτικής διαβάθμισης - σημείωση 41) παρέχουν πλήρη και σαφή εικόνα των ΟΕΔ που διατηρούσε, σημειώνει στην ίδια απόφαση (σελ. 117) ότι, πράγματι, στις ανωτέρω σελίδες 29-30 και 35-236 του ενημερωτικού δελτίου, υπάρχει μία γενική περιγραφή κινδύνων αναφορικά με επιτόκια, μεταβολές στις τρέχουσες τιμές μετοχών και άλλων αξιών και τις δραστηριότητες της εναγομένης στην Ελλάδα, δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά στα ΟΕΔ που κατείχε η εναγομένη και στους κινδύνους αυτών. Επισημαίνοντας περαιτέρω ότι, δεν είναι αρκετό να παρατεθεί μία λίστα από γενικούς και αόριστους παράγοντες, αλλά πρέπει αυτοί, σε κάθε περίπτωση να δείχνουν πώς ακριβώς επηρεάζουν τον συγκεκριμένο εκδότη. Κατά την ίδια επιτροπή, η εναγομένη έπρεπε να αναδείξει τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, κάτι που δεν έπραξε. Ειδικώς για τη σημείωση 41 που περιείχετο στις οικονομικές καταστάσεις της εναγομένης και την έκθεση συμβούλων της 31-12-2010, η ίδια επιτροπή σημείωσε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην πιστοληπτική διαβάθμιση των ΟΕΔ σε αυτήν, αλλά ούτε και στο ύψος της επένδυσης σε ΟΕΔ. Υπό αυτές τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες, η εναγομένη, αποκρύπτοντας την, κατά τα άνω, πραγματική οικονομική της κατάσταση από τους επενδυτές της και δη τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, επεχείρησε την προώθηση προς το επενδυτικό κοινό, μεταξύ των οποίων και προς τους ενάγοντες, μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, των ανωτέρω σύνθετων επενδυτικών προϊόντων (προεχόντως των Μ.Α.Ε.Κ.), τα οποία έφεραν τα ανωτέρω περιγραφόμενα στο σκεπτικό χαρακτηριστικά, εν αγνοία και με παραπλάνηση των υποψηφίων επενδυτών ως προς την πραγματική οικονομική της κατάσταση και το βαθμό ασφαλείας της επενδύσεως τους, όπως κατωτέρω θα εκτεθεί. Τούτο αποδεικνύεται και από την από 12-7-2013 προσκομιζόμενη έκθεση της εταιρίας Grant Thornton, η οποία, αναφερόμενη στη σκοπιμότητα της έκδοσης των εν λόγω προϊόντων υπό της εναγομένης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι (σελ. 8 και 9)» τα ΜΑΕΚ αποτελούν, υπό προϋποθέσεις, ήδη μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, λόγο για τον οποίο δεν απεικονίζονται στο δανειακό κεφάλαιο, όταν δε γίνουν κοινό μετοχικό κεφάλαιο, θα επαυξήσουν και το core tier 1 της τράπεζας, αφού σχεδιάστηκαν με τη μορφή αυτή για να απορροφήσουν ζημιές. Κατά την ίδια έκθεση (σελ. 8) «τα ΜΑΕ.Κ. ήταν δομημένα με τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως buffer για τις ζημίες της Τράπεζας και να αυξήσουν τον core tier 1 εφόσον έπεφτε κάτω από το 5% από οποιαδήποτε αιτία». Επιπλέον, στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται ότι, υπήρχε διαφορά μεταξύ των ΜΑ.Κ. και των ΜΑ.Ε.Κ. Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω έκθεση (σελ. 8) «Τα ΜΑΚ. ήταν προϊόντα άληκτου κεφαλαίου μεν, αλλά δεν εμπεριείχαν όρους περί υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές. Τα ΜΑΕΚ ήταν σύνθετα υβριδικά προϊόντα άληκτου κεφαλαίου τα οποία εμπεριείχαν όρους περί υποχρεωτικής αναστολής τόκων και περί υποχρεωτικής μετατροπής σε κοινό μετοχικό κεφάλαιο. Αυτοί οι επιπλέον όροι αποτελούν τεράστιας σημασίας διαφοροποίηση σε σχέση με τα Μ.Α.Κ. για τους εξής λόγους: i) Για την εξεύρεση του παθητικού μίας εταιρίας, ένα από τα μεγέθη που προσμετράται είναι το δανειακό κεφάλαιο. Δανειακό κεφάλαιο ήταν τα ΜΑΚ (δηλαδή αποτελούσαν δανειακή υποχρέωση της Τράπεζας) γι' αυτό στις οικονομικές καταστάσεις του 2010 εμφανίζεται το δανειακό κεφάλαιο 930.942.000 ευρώ. Τα ΜΑΕΚ ωστόσο δεν αποτελούν δανειακό κεφάλαιο, επειδή μεταξύ άλλων η Τράπεζα δύναται υπό συγκεκριμένους όρους, να ανακαλέσει υποχρεωτικώς την πληρωμή τόκων και να μετατρέψει υποχρεωτικώς τα ΜΑΕΚ σε κοινές μετοχές. ... Τα ΜΑΕΚ σχεδιάστηκαν ακριβώς με τη μορφή αυτή ώστε να δύνανται να απορροφήσουν ζημιές, αφού με τη μετατροπή τους σε μετοχές θα καθίσταντο αυτομάτως core tier 1. Τα ΜΑΚ δεν μπορούσαν να μετατραπούν σε core tier 1, γιατί δεν υφίσταντο οι όροι υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές.»

 

Ακολούθως απεδείχθη ότι, αφού προέβη σε διάθεση των ανωτέρω επενδυτικών προϊόντων της, η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, την 15-6.2012 αποφάσισε, αναφορικώς με τα ΜΑΚ. και τα ΜΑ.Ε.Κ, την ενεργοποίηση του όρου περί υποχρεωτικής ακυρώσεως πληρωμής τόκου για την περίοδο από 31.12.2011 έως 29.6.2012, το αυτό δε έπραξε και την 18.12.2012 και για την περίοδο από 30.6.2012 έως 30.12.2012. Την 30.6.2012, η ίδια παρουσίασε έλλειμμα (οφειλόμενο και στο ελληνικό πρόγραμμα PSI αναφορικώς με τα Ο.Ε.Δ.) και συμφώνησε με τους πιστωτές της τη χρηματοδότηση αυτής με το ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ (10.000.0000.000 €), ενώ την 15.3.2012 είχε ήδη αντλήσει από το Ευρωσύστημα (E.LA.) το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ΕΥΡΩ (1.000.000.000 €). Ωστόσο, την 15.3.2013 το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) αποφάσισε τη μη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποιήσεώς της. Την 26.3.2013, η τελευταία, ετέθη υπό καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως δυνάμει του «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου (17) 2013», στα πρότυπα της «Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2012 για την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» και βάσει της «Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθμ. 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 «Για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων»» και του «Περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2004», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη η ως άνω Οδηγία και επιβλήθηκε το πρώτον η διάσωση των τραπεζικών ιδρυμάτων με ίδια μέσα (bail - in), δηλαδή με «κούρεμα» καταθέσεων και μετοχοποίηση ομολόγων. Εν τέλει, με τα υπ' αριθ. …./29·3·2013 και …/30.7.2:013 Διατάγματα (Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις) του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Αρχής Εξυγιάνσεως, κατά τους ορισμούς των άρθρων 5 (1), 5 (7), 5 (12) (α), 7 (1) και 12 του «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» Νόμου του 2013, τα ΜΑ.Ε.Κ μετετράπησαν σε Μετοχές Δ’ Τάξεως με τιμή μετατροπής ένα ΕΥΡΩ (1 €), δηλαδή στην ονομαστική τους αξία, και με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής στο ένα ΕΥΡΩ (1 €) για κάθε ΕΥΡΩ των ως άνω χρεών της Τράπεζας. Εν συνεχεία, επήλθε μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών Δ’ Τάξεως από 1 € σε 0,01 € δι' εκάστη μετοχή, επί σκοπώ διαγραφής των συσσωρευμένων ζημιών της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας. Κάθε εκατό (100) μετατραπείσες σε συνήθεις μετοχές αξίας 0,01 € δι' εκάστη μετοχή, οι οποίες ήσαν εγγεγραμμένες στον ίδιο μέτοχο, ενώθηκαν σε μια (νέα) συνήθη μετοχή, αξίας ενός ΕΥΡΩ (1 €) εκάστης. Οι μη ενοποιημένες μετοχές (λ.χ. αριθμός μετοχών ελλάσσων των 100) ακυρώθηκαν και το ποσό της ονομαστικής αξίας των ακυρωθεισών μετοχών, χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, εφεξής δε όλες οι μετοχές αποτελούσαν ενιαία τάξη, παρέχουσες δικαίωμα ψήφου και απολήψεως μερίσματος στους μετόχους. Την 4-1-2017, η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι η (εντασσόμενη στο σχέδιο εξυγιάνσεως της) αναστολή της διαπραγματεύσεως της μετοχής της στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου θα αρχίσει από την 10.1.2017, ως και ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της θα άρχιζε, υπό την αίρεση της λήψεως των σχετικών εγκρίσεων, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο L.S.E. (όχι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) από 19.1.2017. Περαιτέρω απεδείχθη ότι, η συναλλακτική σχέση των διαδίκων μερών διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 1) Ο 1ος ενάγων και ήδη, 1ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 67 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής και τυγχάνει συνταξιούχος, από το έτος 2000. Είναι απόφοιτος της Σιβιτανιδείου Σχολής και προ της συνταξιοδοτήσεως του, εργαζόταν ως τεχνικός αεροσκαφών, είναι δε έγγαμος και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε τον μήνα Μάιο του έτους 2009, οπότε, ως μικρομέτοχος αυτής, δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστων στοιχείων υπάλληλο της εναγομένης, κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώθηκε για μια ευκαιρία ασφαλούς επενδύσεως των κεφαλαίων του, την οποία η Τράπεζα προσέφερε, κατ' εκείνο το χρόνο, κατά τον εν λόγω υπάλληλο, στους καλούς πελάτες της. Ενόψει της τηλεφωνικής αυτής συνοπτικής ενημέρωσης, ο εν λόγω πρώτος ενάγων, επισκέφθηκε το Υποκατάστημα της εναγομένης στην Καλλιθέα Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για το νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ)», το οποίο, στην ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία του με τον άγνωστο υπάλληλο της εναγομένης, του παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά την επίσκεψη του στο ανωτέρω υποκατάστημα, η υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης, ….., του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας η οποία ήταν φερέγγυα, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου του κατά τη λήξη του. Ο ενάγων, όπως και η εναγομένη συνομολογεί με την ένδικη έφεσή της, τυγχάνει συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, κατά δε την έναρξη της συνεργασίας του με την εναγομένη, διέθετε μετοχές αυτής και άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και μετοχές της εταιρείας Ιντρακόμ, η αξία των εν λόγω επενδύσεων του δεν υπερέβαινε το ποσό των 6.000 ευρώ. Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε στην εναγομένη κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση υπ' αυτού, ερωτηματολόγιου του επενδυτικού του προφίλ, στα πλαίσια σύμβασης συνεργασίας που ακολούθως κατήρτισε μαζί της για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ασχολείτο με το Χρηματιστήριο Αθηνών πάνω από πέντε έτη, με ικανοποιητικές χρηματιστηριακές γνώσεις, βασικός στόχος του ήταν η σταθερή απόδοση του κεφαλαίου των επενδύσεών του, πλέον η υπεραξία αυτού, ότι ήταν διατεθειμένος να αναλάβει μέσο - ουδέτερο επενδυτικό κίνδυνο, με ορίζοντα της επένδυσης του άνω των τριών ετών. Ο εν λόγω ενάγων, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης, προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στο ανωτέρω υποκατάστημα αυτής (εναγομένης), καταθέτοντας το συνολικό ποσό των 10.000.000 ευρώ με δύο τραπεζικές καταθέσεις την 27-5-2009 και 1-6-2009. Για την εν λόγω αγορά, την 28-5-2009 κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 28-5-2009 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Ακολούθως, ο εν λόγω ενάγων, υπέβαλε την από 1-6-2009 «Αίτηση Εγγραφής» προς την εναγομένη με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπος της αναφορικά με τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης», πλην όμως ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας Ενημερωτικό Δελτία ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑ.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω πρώτος ενάγων, προέβη στην κατάθεση μετρητοίς του ποσού των 10.000 €, αποκτώντας ΜΑΚ ισόποσης αξίας, έλαβε δε τόκους εξ αυτών: α) την 31.12.2009 ποσού 319,31 ευρώ, την 30.6.2010 ποσού 276,53 διάστημα, είχε καλλιεργηθεί μεταξύ του ενάγοντος και των υπαλλήλων του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, κλίμα εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα, έχοντας την πεποίθηση ότι η εναγομένη ήταν φερέγγυα τραπεζική εταιρεία, να ακολουθήσει τις συμβουλές των υπαλλήλων της εναγομένης και σε άλλες επενδύσεις του και δη αγορές μετοχών, αλλά και της αγοράς δύο συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τα τέκνα του, για τα οποία κατέβαλλε μηνιαίως το ποσό των 50,00 ευρώ. Ακολούθως, απεδείχθη ότι, κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2011, επικοινώνησε τηλεφωνικά, με τον ίδιο πρώτο ενάγοντα, η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης ….. και τον ενημέρωσε ότι η εναγομένη διαθέτει ένα εξελιγμένο επενδυτικό προϊόν για μια ακόμη πενταετία υπό τους αυτούς όρους, με βελτιωμένο επιτόκιο 6,50% και με την εγγύηση της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσεως στην ελληνική κοινωνία και της αστάθειας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην επακολουθήσασα επίσκεψη του εν λόγω ενάγοντος την 11.5.2011, στο ως άνω υποκατάστημα της εναγομένης, η προαναφερομένη τραπεζική υπάλληλος από κοινού με την υπάλληλο της εναγομένης στο ίδιο υποκατάστημα .., του επανέλαβαν τα ίδια ως χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος, χωρίς όμως να αναφερθούν στα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους κινδύνους του νέου «επενδυτικού προϊόντος». Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις των ως άνω τραπεζικών υπαλλήλων, ο πρώτος εφεσίβλητος δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους και υπέγραψε, αφού ετοιμάσθηκαν επιτόπου τα σχετικά έγγραφα, την από 11.5.2011 αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ KM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και δηλώνουμε ότι αποδέχομαι/αστε τους Όρους Έκδοσης και αναγνωρίζω/ουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε συμβουλή ή παρότρυνση από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή την απόφαση μου/μας υποβολή της παρούσας Αίτησης για Εγγραφή», πλην όμως ουδέποτε του παραδόθηκε το, ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό, Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑ.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο πρώτος ενάγων και ήδη πρώτος εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.ΑΚ και επένδυσε σε ΜΑ.Ε.Κ το ποσό των 10.000 €. Επιπλέον, με νεότερη όμοια αίτηση του, την 16-5-2011, εζήτησε και επένδυσε στο ανωτέρω προϊόν ΜΑΕΚ, επιπλέον, το ποσό των ευρώ 14.000, το οποίο ποσό κατέβαλε μετρητοίς, ήτοι επένδυσε σε Μ.ΑΕ.Κ το συνολικό ποσό των 24.000 €, έλαβε δε τόκους από την επένδυση αυτή την 30.06.2011 ύψους 209,31 ευρώ για τα αρχικά 10.000 ευρώ με 5,5 % επιτόκιο και την 31.12.2011 ύψους 970,19 ευρώ. Κατά τον μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑΕ.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν, υπό του εν λόγω πρώτου ενάγοντος, κεφάλαιο των 24.000 ευρώ, να μετατραπεί αναγκαστικώς και μονομερώς σε 240 συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης 1 €, όπως η τελευταία συνομολογεί και δεν αμφισβητεί ειδικώς, οι μετοχές δε αυτές είχαν μηδενική πραγματική (χρηματιστηριακή) αξία και εν τέλει ανεστάλη η διαπραγμάτευση τους στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου, κατά τα προεκτιθέμενα. 2) Ο 2ος ενάγων και ήδη, 2ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 70 ετών κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Αθήνα, τυγχάνει συνταξιούχος εκτελωνιστής και πατέρας τριών ενηλίκων τέκνων. Ο εν λόγω εφεσίβλητος, διατηρούσε με την εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, συνεργασία ήδη από το έτος 1999, εξυπηρετούμενος από το υποκατάστημα αυτής στον Πειραιά, διατηρώντας τον με αρ. …. κοινό, μετά των τέκνων του, λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ο ίδιος δεύτερος ενάγων, διατηρούσε επενδυτική μερίδα με χειρίστρια την Εθνική Χρηματιστηριακή, ενώ κατά τον μήνα Μάιο 2009 κατείχε μετοχές της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας. Περί τα τέλη μηνός Μαΐου του έτους 2009, ο εν λόγω ενάγων, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο υπάλληλο της εναγομένης, κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώθηκε από τον τελευταίο για ένα νέο προνομιακό προϊόν της εναγομένης, το οποίο είχε την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης και εγγυημένο επιτόκιο 5,5% νια πέντε έτη. Ο εν λόγω δεύτερος ενάγων -εφεσίβλητος, την 1-6-2009 μετέβη στο υποκατάστημα Πειραιώς της εναγομένης, με το οποίο συνεργαζόταν, κατά τα άνω, προκειμένου να ενημερωθεί νια το εν λόγω προϊόν. Η υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος …. του ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα του νέου τότε προϊόντος της εναγομένης με την ονομασία ΜΑΚ, το οποίο του το παρουσίασε ως εγγυημένου κεφαλαίου στο 100% στη λήξη της πενταετίας στις 30.6.2014, όπως σε προθεσμιακή κατάθεση, με εγγυημένη απόδοση τόκων με σταθερό επιτόκιο 5,5% ετησίως, καταβαλλόμενο ανά εξάμηνο και με τη «σφραγίδα» της φερεγγυότητας της εναγομένης τράπεζας. Του ανέφερε μάλιστα ότι αποτελούσε μία εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση του κεφαλαίου που θα επέλεγε να δεσμεύσει για πέντε έτη. Πεισθείς ο εν λόγω ενάγων στις παραινέσεις της ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης, στην οποία είχε εμπιστoσύvη λόγω της μέχρι τότε ομαλής συναλλακτικής του σχέσεως με το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, ενόψει του ότι θα του απέφερε υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε, αυθημερόν την από 1.6.2009 αίτηση του με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης», πλην όμως ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑ.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δεύτερος εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 10.000 €, έλαβε δε τόκους εξ αυτών: α) την 31.12.2009 ποσού ύψους 319,31 ευρώ, την 30.06.10 ποσού ύψους 276,53 ευρώ και την 31.12.10 ποσού ύψους 281,11 ευρώ. Κατά το μήνα Μάιο του έτους 2011, η ως άνω υπάλληλος του υποκαταστήματος της εναγομένης στον Πειραιά, …., επικοινώνησε με δική της πρωτοβουλία με τον εν λόγω εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να ενημερωθεί για έναν νέο προϊόν της εναγομένης με βελτιωμένους όρους. Την 12.5.2011, ο εν λόγω ενάγων, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε η ως άνω υπάλληλος του πρότεινε να ανανεώσει το προηγούμενο επενδυτικό προϊόν με ένα καινούργιο, το οποίο είχε τους ίδιους όρους με το προηγούμενο και δη, την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου στην λήξη της πενταετίας σε ευρώ στις 30.6.2016, βελτιωμένο επιτόκιο σε 6,5%, σταθερό, με καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο και αύξηση, κατά τους ισχυρισμούς της, των περιόδων ανταλλαγής του σε μετοχές από δύο σε τέσσερις. Ο εν λόγω δεύτερος ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στην φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις της ανωτέρω τραπεζικής υπαλλήλου, στην οποία επέδειξε εμπιστοσύνη ενόψει της προηγούμενης συνεργασίας με το εν λόγω υποκατάστημα, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε, αυθημερόν την από 12.5.2011 αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης». Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δεύτερος ενάγων εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. με τα Μ.Α.Ε.Κ αξίας ποσού 10.000 €. Μάλιστα, την 16-5-2011 ο εν λόγω ενάγων, επανήλθε στο ίδιο υποκατάστημα και υπέβαλε την από 16-5-2011 αίτηση με τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπό της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης νια εγγραφή», με την οποία επένδυσε σε ΜΑ.Ε.Κ, δια της καταβολής μετρητών, επιπλέον του ποσού των ευρώ 8ο.οοο δολλαρίων ΗΠΑ. Ούτε τότε παραδόθηκε στον εν λόγω ενάγοντα το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του εδόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις νια τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Συνολικά, ο εν λόγω ενάγων, επένδυσε σε ΜΑ.Ε.Κ το ποσό των 65.218,11 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 55.218.11 αφορά το σε ευρώ ποσό των 80.000 δολ. ΗΠΑ που κατέβαλε για την αγορά του ανωτέρω προϊόντος. Ο ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση του, την 30.6.2011 το ποσό των 209,31 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 31.12.2011 το ποσό των 404,25 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%) καθώς επίσης και το ποσό των 2.985,21 δολ, ΗΠΑ (με επιτόκιο 6%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν προσκομίζεται ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ που να αφορά τον εν λόγω ενάγοντα από την εναγομένη. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι, κατά το μήνα Μάρτιο του έτους 2012, ο εν λόγω εφεσίβλητος εκλήθη από την ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης …. και ενημερώθηκε ότι είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει τα ΜΑ.Ε.Κ σε μετοχές της εκκαλούσας τραπεζικής εταιρίας. Ο εν λόγω ενάγων, αρνήθηκε να μετατρέψει τα ανωτέρω προϊόντα σε μετοχές, και αγνοώντας την οικονομική κατάσταση της εναγομένης, νια την οποία δεν ενημερώθηκε, προέβη σε νέα επένδυση και δη στην αγορά μετοχών της εναγομένης αξίας 7·000 ευρώ. Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 10.000 € και 80.000 δολ. ΗΠΑ του εν λόγω δευτέρου ενάγοντος - εφεσίβλητου, να μετατραπεί αναγκαστικώς και μονομερώς σε 755 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, όπως η τελευταία συνομολογεί και δεν αμφισβητεί ειδικώς, οι μετοχές δε αυτές είχαν μηδενική πραγματική (χρηματιστηριακή) αξία και εν τέλει ανεστάλη η διαπραγμάτευση τους στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου, κατά τα προεκτιθέμενα. 3) Ο 3ος ενάγων και ήδη, 3ος εφεσίβλητος, …, ηλικίας 54 ετών, κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής, τυγχάνει ιδιοκτήτης καταστήματος ενδυμάτων, έγγαμος και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε τον μήνα Ιούνιο του έτους 2009, όταν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας υπαλλήλου της εναγομένης ενόψει του ότι ετύγχανε μικρομέτοχος αυτής, επισκέφθηκε το υποκατάστημα αυτής στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ.)», το οποίο, στην ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία του παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά την επίσκεψη του στο ανωτέρω υποκατάστημα, η υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης, …., του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου του κατά τη λήξη του. Ο εν λόγω ενάγων, ο οποίος τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, κατά την έναρξη συνεργασίας του με την εναγομένη, διέθετε προθεσμιακή κατάθεση στην Attica Bank και ατομική επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία, καθώς επίσης και μετοχές της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας. Ο εν λόγω ενάγων, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού στην εναγομένη, καταθέτοντας το συνολικό ποσό των 32.202,00 ευρώ την 3-6-2009. Την 1.6.2009 υπέβαλε, την αίτηση του με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΓΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά ΜΑΚ αξίας 32.202 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παραδόθηκε στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω τρίτος ενάγων - εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε ΜΑ.Κ. του ποσού των 32.202 €, έλαβε δε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 1.028,23, την 30-6-2010 ευρώ 890,47 και την 31-12-2010 ευρώ 905,23. Κατά το μήνα Μάιο του έτους 2011, η ως άνω υπάλληλος του υποκαταστήματος της εναγομένης στον Πειραιά, …., επικοινώνησε με δική της πρωτοβουλία με τον εν λόγω εφεσίβλητο και του ζήτησε να επισκεφθεί το ως άνω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει αναφορικά με μία περαιτέρω εξέλιξη. Πράγματι, στις 13.05.2011 ο εν λόγω ενάγων επισκέφτηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και η ανωτέρω υπάλληλος τον παρότρυνε προκειμένου να συμμετάσχει σε μια νεότερη έκδοση του ανωτέρω προϊόντος ΜΑΚ, αναφέροντας του ότι, το προσφερόμενο με το νέο προϊόν επιτόκιο ήταν ανώτερο κατά 1%, παράλληλα δε ότι, το εν λόγω προϊόν έχει την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης. Ο εν λόγω τρίτος ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στην φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις της ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στην οποία επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε αυθημερόν την από 13.5.2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή». Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις νια τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω τρίτος ενάγων εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑ.Κ και επένδυσε σε ΜΑ.Ε.Κ το ποσό των 32.202 €. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 30.6.2011 το ποσό των 674,01 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 31.12.2011 το ποσό των 1.301,75 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν προσκομίζεται ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ που να αφορά τον εν λόγω ενάγοντα από την εναγομένη. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι, κατά το μήνα Μάρτιο του έτους 2012, ο εν λόγω εφεσίβλητος εκλήθη από την ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης …., η οποία του εζήτησε να επισκεφθεί εκ νέου το υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον πληροφορήσουν αναφορικά με μία καινούρια εξέλιξη. Κατά την επίσκεψη του στο ανωτέρω υποκατάστημα, η ανωτέρω υπάλληλος, ομού μετά ενός ακόμη από τους υπαλλήλους της εναγομένης, τα στοιχεία του οποίου ο εν λόγω ενάγων δεν γνωρίζει, του ανέφεραν ότι η εναγομένη προέβαινε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και ότι ήταν προς το συμφέρον του εν λόγω ενάγοντος, να μετατρέψει εθελοντικά το κεφάλαιο του σε μετοχές της εναγομένης και να επωφεληθεί σημαντικά, αφού για κάθε τρεις μετοχές, η εναγομένη θα του έδιδε επιπλέον μία μετοχή δωρεάν. Οι ανωτέρω υπάλληλοι της εναγομένης του ανέπτυξαν μία σύνθετη επιχειρηματολογία περί συμφέρουσας ανταλλαγής του κεφαλαίου σε μετοχές, πώλησης αυτών και επανεπένδυσης σε μετοχές της εναγομένης. Αρχικά ο εν λόγω ενάγων αρνήθηκε τη μετατροπή των χρημάτων του σε μετοχές και τότε οι ανωτέρω υπάλληλοι της εναγομένης του ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρξει ή να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με την επιστροφή των χρημάτων του, καθώς η εναγομένη έχει υποστεί οικονομική ζημία λόγω του κουρέματος των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και ότι ήταν προς το συμφέρον του να στηρίξει την εναγομένη δια της μετατροπής ενός μέρους του κεφαλαίου του σε μετοχές, ενέργεια την οποία του παρουσίασαν ως αναγκαία λύση τονίζοντας του ότι, τοιουτοτρόπως, θα υποστεί μικρή απώλεια προσωρινά λόγω της μετατροπής του κεφαλαίου του σε μετοχές, αλλά εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η εναγομένη, η οποία παρέμενε μία από τις πιο ισχυρές και φερέγγυες τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη στήριξη όλων των πελατών της, θα ξεπερνούσε σύντομα το πρόβλημα και με βεβαιότητα θα ελάμβανε το υπόλοιπο κεφάλαιο του το 2016, ενώ παράλληλα θα ανέβαινε και η τιμή της μετοχής μέσα στους επόμενους μήνες. Ο εν λόγω, τρίτος ενάγων, κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, εν τέλει αποφάσισε να ακολουθήσει τις ανωτέρω συμβουλές των υπαλλήλων της εναγομένης και, εκ του ανωτέρω ποσού ευρώ 32.202 ΜΑΕΚ, μέρος αυτού και δη 16.101 ευρώ μετέτρεψε σε ισάριθμες μετοχές, έλαβε δε επιπλέον, εκ του λόγου της μετατροπής, 5.367 μετοχές της εναγομένης, χαριστικώς. Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 32.202 ευρώ, του εν λόγω τρίτου ενάγοντος να μετατραπεί αρχικά το 2012, κατά το ήμισυ σε 21.468 μετοχές και συνολικά οι μετοχές (21.468) και το υπόλοιπο ποσό των ΜΑΕΚ (16.101) σε 375 νέες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 4) Η 4η ενάγουσα και ήδη, 4η εφεσίβλητη, …, ηλικίας 51 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Κρήτη, τυγχάνει ανύπαντρη μητέρα τεσσάρων τέκνων, εκ των οποίων δύο ενήλικα και δύο ανήλικα. Η συνεργασία της με την εναγομένη, ξεκίνησε κατά το έτος 2003 και συγκεκριμένα με το υποκατάστημα της εναγομένης στο Ηράκλειο Κρήτης, με την κατάρτιση σύμβασης τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων. Περαιτέρω απεδείχθη ότι την 11-7-2007, η εν λόγω τέταρτη ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών}·και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 6-7-2007 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ της εναγομένης που επισυνάπτεται ως παράρτημα Ε στην ανωτέρω σύμβαση, δεν είναι συμπληρωμένο ως προς τις επιμέρους ερωτήσεις. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι η εν λόγω ενάγουσα διατηρούσε δύο προθεσμιακές καταθέσεις και δη την 30-9-2008 ποσού 170.000 ευρώ και την 5-9-2011 ποσού 45.000 ευρώ στην εναγομένη, ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 29-8-2013 επένδυε σε μετοχές και δη Κύπρου, ΕΤΕ, ΩΔΡΤΕΝΕΡΓ. Περαιτέρω απεδείχθη ότι, τον μήνα Μάιο 2009, ο υπάλληλος του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, ….., με τον οποίο η εν λόγω ενάγουσα συνεργαζόταν από ετών, έχοντας αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, της παρουσίασε ένα νέο τραπεζικό προϊόν της εναγομένης υπό την επωνυμία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου», ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτήν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου του κατά τη λήξη του. Η ενάγουσα, η οποία τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητική ιδιώτης επενδυτής, πεισθείσα περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλε την από 25-5-2009 αίτηση της με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΓΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης», πλην όμως ουδέποτε της παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε της δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εν λόγω τέταρτη ενάγουσα -εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 83.526 €, έλαβε δε τόκους εκ της εν λόγω επενδύσεως την 31-12.2009 ποσό ύψους 2.667,03 ευρώ, την 30.06.10 ποσού ύψους 2.309,73 ευρώ και την 31.12.10 ποσού ύψους 2.348,01 ευρώ. Κατά το μήνα Μάιο του έτους 2011, ο ίδιος ως άνω υπάλληλος του υποκαταστήματος της εναγομένης στο Ηράκλειο Κρήτης, …., επικοινώνησε με την εν λόγω εφεσίβλητο τηλεφωνικά, προκειμένου να τον επισκεφθεί στο υποκατάστημα Μοιρών της Τράπεζας, ενώ ο ίδιος είχε μεταφερθεί πλέον στο κατάστημα της Πλατείας Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Κατά τη συνάντηση της με τον ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης, η εν λόγω ενάγουσα, ενημερώθηκε υπ' αυτού, για ένα νέο προϊόν της εναγομένης τα ΜΑΕΚ, τα οποία, όπως ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης την πληροφόρησε, ήταν φυσική συνέχεια του προηγουμένου προϊόντος Μ.Α.Κ. που είχε εκδώσει η εναγομένη, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η νέα έκδοση αυτού του τραπεζικού προϊόντος παρουσιάζει πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με την προηγούμενη, ότι είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία και τους ίδιους όρους με το προηγούμενο, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, την πενταετή διάρκεια και το εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο, αλλά έδιδε υψηλότερο σταθερό επιτόκιο 6,5% με καταβολή και πάλι των τόκων ανά εξάμηνο και την εγγύηση της εναγομένης, μίας κορυφαίας και εξαιρετικά ισχυρής τράπεζας παγκοσμίως, όπως της την εμφάνισε, προέτρεψε δε την εν λόγω ενάγουσα να τοποθετήσει και επιπλέον χρήματα. Η εν λόγω τέταρτη ενάγουσα, έχοντας εμπιστοσύνη στην φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείσα στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε, την από 3·5·2011 αίτηση υπό τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Με την παρούσα βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσής μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης». Εν τούτοις, ουδέποτε της παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο,, ούτε της δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εν λόγω τέταρτη ενάγουσα και ήδη τέταρτη εφεσίβλητη, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. και επένδυσε σε Μ.Α.Ε.Κ. το ποσό των 83.526 €. Η ίδια ενάγουσα έλαβε για τόκους από την εν λόγω επένδυση το ποσό των ευρώ 1.748,25 την 17-5-2011 και το ποσό των ευρώ 3.376,51 την 30-12-2011. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι, κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 83.526 € της εν λόγω τέταρτης ενάγουσας - εφεσίβλητοι}, να μετατραπεί αναγκαστικώς και μονομερώς σε 835 συνήθεις μετοχές της εναγομένης, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, όπως η τελευταία συνομολογεί και δεν αμφισβητεί ειδικώς, οι μετοχές δε αυτές είχαν μηδενική πραγματική (χρηματιστηριακή) αξία και εν τέλει ανεστάλη η διαπραγμάτευση τους στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου, κατά τα προεκτιθέμενα, 5) Η 5η ενάγουσα και ήδη, 5η εφεσίβλητη, …. ηλικίας 52 ετών, κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στον Πειραιά, έχει σπουδάσει κεραμική τέχνη και ισπανική φιλολογία και ασχολείται με την ενοικιάσεις ιστιοπλοϊκών. Η συνεργασία της με την εναγομένη, ξεκίνησε τον μήνα Μάιο του έτους 2009, όταν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας υπαλλήλου της εναγομένης ενόψει του ότι ετύγχανε μικρομέτοχος αυτής, επισκέφθηκε το Υποκατάστημα αυτής στον Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης με τον τίτλο «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑ.Κ)», το οποίο, στην ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία της παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά την επίσκεψή της στο ανωτέρω υποκατάστημα, την 28-5-2009, ο διευθυντής του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης, …, της παρουσίασε συνοπτικά ότι, το εν λόγω προϊόν τυγχάνει προνομιακό προϊόν της εναγομένης, έχον την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης και εγγυημένο επιτόκιο 5,5 % για πέντε χρόνια και το οποίο αποτελούσε μία εξαιρετική αποταμιευτική ευκαιρία, της εμφάνισε αυτό ως εγγυημένου κεφαλαίου στο 100% στη λήξη της πενταετίας την 30.6.2014 και με εγγυημένη απόδοση τόκων και με σταθερό επιτόκιο 5,5% ετησίως, καταβαλλόμενο ανά εξάμηνο, καθώς και ότι είχε τη «σφραγίδα» της φερεγγυότητας της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας. Η εν λόγω πέμπτη ενάγουσα, η οποία τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητική ιδιώτης επενδυτής, κατά την έναρξη της συνεργασίας της με την εναγομένη, διέθετε μετοχές της εναγομένης, αλλά και άλλες μετοχές που είχε κληρονομήσει υπό του πατρός της, κατείχε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και διέθετε επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Η εν λόγω ενάγουσα, πεισθείσα περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης κατόπιν των ανωτέρω διαβεβαιώσεων του διευθυντή του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, προέβη στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, καταθέτοντας το συνολικό ποσό των 30.000,00 ευρώ, και ακολούθως, υπέβαλε την 29-5-2009, την με την αυτή ημερομηνία αίτηση της με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά ΜΑΚ αξίας 30.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παραδόθηκε στην εν λόγω ενάγουσα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε της δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑΚ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εν λόγω πέμπτη ενάγουσα -εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε Μ.ΑΚ. του ποσού των 28.952 €, όσο δηλαδή εν τέλει ενεκρίθη υπό της εναγομένης, έλαβε δε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 924,45, την 30-6-2010 ευρώ 8οο,6ο και την 31-12-2010 ευρώ 813,87. Κατά το μήνα Μάιο του έτους 2011, ο ως άνω διευθυντής του υποκαταστήματος Πειραιώς της εναγομένης, …, επικοινώνησε με δική του πρωτοβουλία με την εν λόγω εφεσίβλητο και της ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα, προκειμένου να ανανεώσει το ανωτέρω προϊόν για μία πενταετία, διότι με την ανανέωση αυτή θα ελάμβανε 1% μεγαλύτερο επιτόκιο. Πράγματι, την 10.5.2011, η εν λόγω ενάγουσα, επισκέφθηκε το υποκατάστημα της εναγομένης στον Πειραιά, όπου ο ανωτέρω διευθυντής αυτού της εξέθεσε τα πρόσθετα πλεονεκτήματα του νέου προϊόντος της εναγομένης που έληγε την 30.6.2016, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα από το προηγούμενο και το οποίο τη διαβεβαίωνε ότι είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία και τους ίδιους όρους με το προηγούμενο, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, την εγγύηση κεφαλαίου στο 100% στη λήξη της πενταετίας και το σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο της τάξης του 6,5%. Επιπλέον, της ανέφερε ότι δεν επρόκειτο να απωλέσει τους τόκους της προηγούμενης περιόδου με 5,5%, αλλά ότι αυτοί θα της καταβάλοντο έως τον μήνα Μάιο αντί για τον Ιούνιο του ιδίου έτους. Η εν λόγω πέμπτη ενάγουσα, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείσα στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους και υπέγραψε αυθημερόν την από 10.5.2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή». Εν τούτοις, ουδέποτε της παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο λ ούτε της εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι ΜΑ.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εν λόγω πέμπτη ενάγουσα- εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. και επένδυσε σε Μ.Α.Ε.Κ το ποσό των 28.952 €. Η εν λόγω ενάγουσα, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5.2011 το ποσό των 605,98 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 1.170,37 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν προσκομίζεται ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ που να αφορά την εν λόγω ενάγουσα από την εναγομένη. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι, κατά το μήνα Μάρτιο του έτους 2012, η εν λόγω εφεσίβλητος εκλήθη από τον ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης …, ο οποίος της πρότεινε να μετατρέψει τα χρήματα που είχε τοποθετήσει στο ανωτέρω προϊόν της εναγόμενης, σε μετοχές της τελευταία, πλην όμως η εν λόγω ενάγουσα αρνήθηκε. Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 28.952 ευρώ, της εν λόγω πέμπτης ενάγουσας να μετατραπεί το 2012 σε 289 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 6) Ο 6ος ενάγων και ήδη, 6ος εφεσίβλητος, …, ηλικίας 54 ετών, κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στο Άργος, είναι συνταξιούχος αστυνομικός, έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων ενός ενηλίκου και δύο ανηλίκων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε κατά το έτος 2003 και συγκεκριμένα, με το υποκατάστημα της εναγομένης στο Άργος, με την κατάρτιση σύμβασης τραπεζικού λογαριασμού αποταμιεύσεως, έκτοτε δε τοποθετούσε τα χρήματα του σε προθεσμιακές καταθέσεις. Ο διευθυντής του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, …., με τον οποίο ο εν λόγω ενάγων ήταν συμμαθητές από το σχολείο και με τον οποίο συνεργαζόταν από ετών, έχοντας αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2009, τον κάλεσε με δική του πρωτοβουλία τηλεφωνικά και του ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει για ένα «μοναδικό προϊόν», όπως του ανέφερε, το οποίο η εναγομένη προσέφερε στους «καλούς της πελάτες». Πράγματι την 5.6.2009, ο εν λόγω ενάγων, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και ο ανωτέρω διευθυντής της εναγομένης ομού μετά του υπαλλήλου αυτής …. του πρότειναν μία καλύτερη από την κλασική προθεσμιακή κατάθεση και το ίδιο εγγυημένη αξιοποίηση του κεφαλαίου του, καθώς η εναγομένη προσέφερε ένα τραπεζικό προϊόν απόλυτα ασφαλές για το κεφάλαιο, όπως είναι στην προθεσμιακή κατάθεση, το οποίο επιπλέον παρείχε μεγάλη ευελιξία και ιδιαίτερα προνόμια σε αυτόν που θα το επέλεγε και ήταν ιδανικό για την περίπτωσή του, καθώς ήταν κατάλληλο για καταθέτες με μακρόχρονο ορίζοντα αποταμίευσης. Του ανέπτυξαν τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος που συνδύαζε δύο χαρακτηριστικά και δη ότι λειτουργούσε όπως μία μακρόχρονη προθεσμιακή κατάθεση, δηλαδή είχε την ασφάλεια της και την εγγύηση επιστροφής του κεφαλαίου στη λήξη της πενταετίας την 30.6.2014 και έδινε σταθερό επιτόκιο 5,50%, με τον τόκο να πιστώνεται ανά εξάμηνο, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του πελάτη και ταυτόχρονα παρείχε πρόσβαση στο κεφάλαιο, δύο φορές το χρόνο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμούσε να μετατρέψει το κεφάλαιο του σε μετοχές εφόσον τον συνέφερε. Ο ενάγων, ο οποίος τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλε από 5-6-2009, την με την αυτή ημερομηνία αίτηση του, με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσής μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά ΜΑΚ αξίας 50.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παραδόθηκε στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω έκτος ενάγων - εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε ΜΑ.Κ. του ποσού των 44.509 €, όσο εν τέλει ενέκρινε η εναγομένη, έλαβε δε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 1.421,20, την 30-6-2010 ευρώ 1.230,80 και την 31-12-2010 ευρώ 1.251,20,87. Παράλληλα, την 9-3-2011, ο ίδιος έκτος ενάγων κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 9-3-2011 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεν προσκομίζεται ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ που να αφορά τον εν λόγω ενάγοντα από την εναγομένη. Αρχές του μηνός Μαΐου του 2011, ο διευθυντής του ανωτέρω υποκαταστήματος …., κάλεσε εκ νέου τηλεφωνικά με δική του πρωτοβουλία τον ίδιο ως άνω (έκτο) ενάγοντα, και του ζήτησε να επισκεφθεί το υποκατάστημα. Πράγματι, ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το ανωτέρω κατάστημα, και ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, του παρουσίασε ένα νέο επενδυτικό προϊόν τα ΜΑΕΚ για το οποίο του ανέφερε ότι είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία και τους ίδιους όρους με το προηγούμενο προϊόν ΜΑΚ, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης και το εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο, αλλά απέδιδε υψηλότερο επιτόκιο 6,5%, είχε την ενγύηση της εναγομένης η οποία ήταν ισχυρή τράπεζα, αναφέροντας του ότι δεν είχε επηρεασθεί από την ελληνική κρίση. Πράγματι, την 5.5.2011, ο εν λόγω ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 5.5.2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή». Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω έκτος ενάγων - εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑ.Κ και επένδυσε σε Μ Α.Ε.Κ το ποσό των 44.509 €. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5-2011 το ποσό των 931,60 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 1.799,26 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%). Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 44.509 ευρώ, του εν λόγω έκτου ενάγοντος να μετατραπεί το 2012 σε 445 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 7) Ο ενάγων και ήδη, 7ος εφεσίβλητος, ….., ηλικίας 55 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Λάρισα, τυγχάνει συνταξιούχος αστυνομικός, έγγαμος και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε κατά τα τέλη του μηνός Μαΐου του έτους 2009, όταν, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από υπάλληλο να τον ενημερώσει, ως μικρομέτοχο για ένα καινούριο προνομιακό προϊόν της εναγομένης, με καλύτερο επιτόκιο από την προθεσμιακή κατάθεση και την ίδια ασφάλεια και εγγύηση και τον προέτρεψε να επισκεφθεί ένα υποκατάστημά της. Πράγματι, ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το υποκατάστημα αυτής στην Λάρισα, προκειμένου να ενημερωθεί νια το νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ.)», το οποίο, στην ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία του παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά την επίσκεψη του στο ανωτέρω υποκατάστημα, ο υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης, …., του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του. Ο ενάγων, ο οποίος τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, κατά την έναρξη της συνεργασίας του με την εναγομένη, κατείχε μετοχές της εναγομένης και διέθετε επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Ο εν λόγω ενάγων, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, προέβη στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην εναγομένη, καταθέτοντας το συνολικό ποσό των 5.550,00 ευρώ και παράλληλα, την 1-6-2009, ο ίδιος (έβδομος) ενάγων κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 1-6-2009 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το, προσκομιζόμενο και επισυναπτόμενο στην ανωτέρω σύμβαση συνεργασίας χρηματιστηριακών συναλλαγών ως παράρτημα Ε, ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ που υπογράφεται από τον εν λόγω ενάγοντα, είναι ασυμπλήρωτο σε όλα του τα στοιχεία. Ακολούθως, ο εν λόγω (έβδομος) ενάγων, υπέβαλε την άνευ ημερομηνίας αίτησή του, με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά ΜΑΚ αξίας 5.500 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παραδόθηκε στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω έβδομος ενάγων - εφεσίβλητος προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 5.500 €,. έλαβε δε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 175,62, την 30-6-2010 ευρώ 1,52,09 και την 31-12-2010 ευρώ 154,61. Τον μήνα Μάιο του έτους 2011, ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης … κάλεσε τηλεφωνικά τον εν λόγω ενάγοντα και του πρότεινε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να ενημερωθεί για το ίδιο ως άνω προϊόν της εναγομένης, το οποίο έφερε βελτιωμένους όρους και δη σταθερό επιτόκιο 6,5%. Πράγματι, την 2.5.2011, ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και ο ίδιος ως άνω υπάλληλος του πρότεινε να ανανεώσει το προηγούμενο προϊόν Μ.Α.Κ, με ένα καινούργιο τότε προϊόν της εναγομένης, το οποίο διατηρούσε τους ίδιους ακριβώς όρους με το προηγούμενο, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου στην λήξη της πενταετίας σε ευρώ στις 30.6.2016 και επιτόκιο 6,5%, σταθερό, με καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο. Τον διαβεβαίωσε εξάλλου ότι η εναγομένη τραπεζική εταιρεία παραμένει κερδοφόρα παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Πράγματι, την 9-5-2011, ο εν λόγω (έβδομος) ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 9.5.2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή». Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω έβδομος ενάγων - εφεσίβλητος, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. και επένδυσε σε Μ.Α.Ε.Κ. το ποσό των 5.500 € και επιπλέον επένδυσε στο εν λόγω νέο προϊόν το ποσό των ευρώ 10.000, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5.2011 το ποσό των 115,12 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 626,58 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%). Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 15.500 ευρώ, του εν λόγω πέμπτου ενάγοντος να μετατραπεί το 2012 σε 155 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 8) Η 8η ενάγουσα και ήδη, 8η εφεσίβλητος, …, ηλικίας, κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (2017), 72 ετών, χήρα από το 2000, είναι μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων. Είναι απόφοιτος γυμνασίου και για χρόνια εργαζόταν ως γαζώτρια σε εργοστάσια ρούχων, ενώ από το 1999 συνταξιοδοτήθηκε. Η ένατη ενάγουσα, και ήδη 9η εφεσίβλητος …., ηλικίας, κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής, 47 ετών, είναι θυγατέρα της ανωτέρω 8ης ενάγουσας, άνεργη. Αμφότερες οι εν λόγω (8η και 9η) ενάγουσες, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με την εναγομένη, κατά το έτος 2005 και συγκεκριμένα με το υποκατάστημα της εναγομένης στη Θεσσαλονίκη, με την κατάρτιση δύο συμβάσεων κοινού τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας. Την 5-5-2006, αμφότερες οι εν λόγω εναγόμενες, κατήρτισαν σύμβαση συνεργασίας με την εναγομένη για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επισυναπτόμενο στην εν λόγω σύμβαση ως παράρτημα Ε ερωτηματολόγιο του επενδυτικού προφίλ των εν λόγω εναγουσών, αν και φέρει τις υπογραφές των εναγουσών, δεν είναι συμπληρωμένα σε καμία ερώτηση. Οι εν λόγω ενάγουσες, αφού απέκτησαν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, διαφορετικό εκάστη, με την από 5-5-2006 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχαν στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Αμφότερες, όπως και η εναγομένη συνομολογεί με την ένδικη έφεση της, είχαν συντηρητικό επενδυτικό προφίλ, επένδυαν δε κατά καιρούς χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις, απλές ή συνδυασμένες με αμοιβαία κεφάλαια, επιπλέον δε κατείχαν μετοχές τραπεζικών ιδρυμάτων και μεγάλων εταιρειών. 0 υπάλληλος του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, …, με τον οποίο οι εν λόγω ενάγουσες συνεργάζονταν από ετών, έχοντας αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, περί τα τέλη Μαΐου του 2009, κάλεσε, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφωνικά την ένατη των εναγουσών, με αφορμή τη λήξη της με αρ. … προθεσμιακής κατάθεσης των εν λόγω εναγουσών και της ζήτησε να τον επισκεφθούν αμφότερες στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τις ενημερώσει, για ένα νέο προνομιακό αποταμιευτικό προϊόν της εναγομένης, με σταθερό επιτόκιο 5,5% που αποτελούσε μια μοναδική ευκαιρία χαρακτηρίζοντας το ως ιδανικό και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Πράγματι, την 3.6.2009, η ενάτη των εναγουσών, επισκέφτηκε το ανωτέρω υποκατάστημα, όπου ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης της πρότεινε αντί της κλασσικής προθεσμιακής κατάθεσης, να τοποθετήσουν τα χρήματα τους στο νέο προϊόν της εναγομένης ΜΑΚ, το οποίο ήταν εφάμιλλο σε ασφάλεια με προθεσμιακή κατάθεση και το οποίο απέδιδε μεγαλύτερο και κυρίως σταθερό επιτόκιο 5,5 % με την μόνη διαφορά ότι είχε πενταετή διάρκεια λόγος νια τον οποίο και είχε μεγαλύτερο επιτόκιο. Παράλληλα, την ενημέρωσε ότι το εν λόγω προϊόν δίδει στις εν λόγω ενάγουσες, τη δυνατότητα της πρόσβασης αυτών στο κεφάλαιο τους δύο φορές ετησίως, για την αγορά μετοχών της εναγομένης, σε προκαθορισμένη τιμή και μόνο εφόσον το επιθυμούσαν. Τις ίδιες διαβεβαιώσεις παρείχε ο ίδιος υπάλληλος ακολούθως και στην 8ι των εν λόγω εναγουσών. Οι εν λόγω ενάγουσες, οι οποίες τυγχάνουν, όπως και η εναγομένη συνομολογεί, συντηρητικές ιδιώτες επενδυτές, πεισθείσες περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλαν την από 5-6-2009 και 3-6-2009, αντίστοιχα, αίτηση νια «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», σε εκάστη των οποίων αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της νια τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκαν η μεν όγδοη των εναγουσών, την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 9.000 ευρώ, η δε ένατη των εναγουσών την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 13.500. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στις εν λόγω ενάγουσες, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε τους δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω όγδοη και ένατη των εναγόντων και ήδη όγδοη και ένατη των εφεσίβλητων, προέβησαν στην επένδυση σε Μ.Α.Κ .του ποσού των 9.000 € η όγδοη ενάγουσα και του ποσού των 13.500 € η ενάτη ενάγουσα. Παράλληλα, απεδείχθη ότι η όγδοη των εναγόντων έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2010 ευρώ 287,38 την 30-6-2010 ευρώ 248,88 και την 31-12-2010 ευρώ 253,00, η δε ένατη των εναγόντων - εφεσίβλητων έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 43ΐ,ο6, την 30-6-2010 ευρώ 373,31 και την 31-12-2010 ευρώ 379,50. Τον μήνα Μάιο του έτους 2011, ο ίδιος ως άνω υπάλληλος της εναγομένης, …, κάλεσε εκ νέου, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφωνικά, την ενάτη των εναγόντων και της ζήτησε ομού μετά της μητρός της - ογδόη ενάγουσα, να τον επισκεφθούν στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγόμενης. Πράγματι, αμφότερες οι εν λόγω ενάγουσας επισκέφθηκαν το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, όπου ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης … παρότρυνε αμφότερες τις εν λόγω ενάγουσες να ανανεώσουν το συγκεκριμένο προϊόν με νέο και δη το ΜΑΕΚ, για μία πενταετία με επιτόκιο 6,5% σταθερό μέχρι την λήξη στις 30.6.2016. Παράλληλα, τις ενημέρωσε ότι το εν λόγω προϊόν είχε τους ίδιους ακριβώς όρους με το προηγούμενο προϊόν, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγύηση κεφαλαίου και την καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο και φυσικά την εγγύηση μίας κορυφαίας και εξαιρετικά ισχυρής τράπεζας παγκοσμίως ήτοι της εναγομένης. Πράγματι, την 6.5.2011, οι εν λόγω (όγδοη και ένατη) ενάγουσες, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείσες στις διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξαν εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκαν να προβούν στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψαν την από 6.5.2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή». Εν τούτοις, ουδέποτε τους παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε τους εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μεν όγδοη των εναγουσών - εφεσίβλητη, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. και επένδυσε σε ΜΑ.Ε.Κ, με τον τρόπο αυτό, το ποσό των 9.000 € και επιπλέον επένδυσε στο εν λόγω νέο προϊόν το ποσό των ευρώ 8.000, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά, η δε ένατη των εναγουσών - εφεσίβλητη, προέβη σε ανταλλαγή των Μ.Α.Κ. και επένδυσε σε Μ Α.Ε.Κ, με τον τρόπο αυτό, το ποσό των 13.5200 € και επιπλέον επένδυσε στο εν λόγω νέο προϊόν το ποσό των ευρώ 3.500, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά. Οι εν λόγω ενάγουσες, έλαβαν ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5.2011 το ποσό των 188,38 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) Π όγδοη και το ποσό των ευρώ 282,56 η ενάτη και την 30.12.2011 το ποσό των 687,22 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%) εκάστη εξ αυτών. Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, έλαβε χώρα η υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 17.000 ευρώ, εκάστης των εν λόγω ογδόης και ενάτης των εναγόντων, να μετατραπεί το 2012 σε 170 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 9) Ο 10ος ενάγων και ήδη, 10ος εφεσίβλητος, …, ηλικίας 56 ετών κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, τυγχάνει ιατρός με την ειδικότητα του οδοντιάτρου, έγγαμος και πατέρας τριών ενηλίκων τέκνων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε κατά το έτος 2003 και συγκεκριμένα με το υποκατάστημα της εναγομένης στη Βάρκιζα Αττικής, όπου διατηρούσε τόσο ατομικούς όσο και κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, μετά της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων τους. Κατά τη διάρκεια συνεργασίας του με την εναγομένη, τοποθετούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, αλλά και μέρος αυτού σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές τραπεζικών ιδρυμάτων, όντας παράλληλα κάτοχος και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, διέθετε δε δύο επενδυτικές μερίδες σε δύο χρηματιστηριακές εταιρείες. Την 16-6-2009, η διευθύντρια του εν λόγω υποκαταστήματος …, με την οποία ο εν λόγω ενάγων συνεργαζόταν από το έτος 2003, έχοντας αναπτύξει μαζί της σχέση εμπιστοσύνης, τον ενημέρωσε για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης και δη τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ.)», το οποίο (επενδυτικό προϊόν) του παρουσίασε συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου του κατά τη λήξη του. Ο εν λόγω ενάγων, ο οποίος τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλε την από 4-6-2009 αίτηση για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά Μ.Α.Κ αξίας 250.000. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος των εναγόντων και ήδη δέκατος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 200.577 € τα οποία ενεκρίθησαν υπό της εναγομένης. Παράλληλα απεδείχθη ότι ο δέκατος των εναγόντων έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 6.404,54, την 30-6-2010 ευρώ 5-546,51 και την 31-12-2010 ευρώ 5.638,44. Την 12.5.2011, η ανωτέρω διευθύντρια του υποκαταστήματος Βούλας της εναγομένης κάλεσε με δική της πρωτοβουλία τον εν λόγω ενάγοντα, να ανανεώσει το ανωτέρω επενδυτικό προϊόν για μία πενταετία, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η εναγομένη παρέμενε φερέγγυα και περαιτέρω ότι ήταν απόλυτα προς το συμφέρον του η ανταλλαγή του προηγούμενου προϊόντος με το νέο προϊόν ΜΑΕΚ, το οποίο είχε εκδοθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους, με εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο 6,5% για μία πενταετία μέχρι τις 30.6.2016, με καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο και την εγγύηση της εναγομένης. Παράλληλα τον ενημέρωσε ότι η εναγομένη για πρώτη φορά διέθετε το εν λόγω προϊόν και σε δολάρια με το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο του 6%. Ο εν λόγω (δέκατος) ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στην οποία επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους και υπέγραψε την άνευ ημερομηνίας αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΈΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 200.577 ΜΑΚ σε ΜΑΕΚ και επιπλέον υπέβαλε την από 12-5-2011 «ΕΚΔ0ΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, με την οποία ζητούσε την αγορά ΜΑΕΚ καταβάλλοντος σε μετρητά ποσό 100.000 δολ. ΗΠΑ, το οποίο στις 03.06.2011, ημερομηνία καταβολής τους αντιστοιχούσε σε 69.022,64 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι ΜΑ.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος ενάγων έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 200.577 ευρώ και 100.000 δολ. ΗΠΑ ήτοι ευρώ 69.022,64.0 εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5.011 το ποσό των 4.198,19 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 8.108,26 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%) και για τα ΜΑΕΚ που αγόρασε σε δολάρια δολ. ΗΠΑ 3.171,78 ήτοι με επιτόκιο 6%, καθαρά. Ακολούθως, απεδείχθη ότι, τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, η διευθύντρια του ανωτέρω υποκαταστήματος, … με δική της πρωτοβουλία, επικοινώνησε με τον ανωτέρω ενάγοντα και του ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα Βούλας της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει νια κάποιες έκτακτες εξελίξεις. Τότε, ο εν λόγω ενάγων, ενημερώθηκε ότι η εναγομένη αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα μετά το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ τη στήριξη των πελατών της για να ορθοποδήσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πελάτες της. Του ζήτησε δε να ανταλλάξει εθελοντικά τα ανωτέρω ΜΑΕΚ με μετοχές της εναγομένης και επιπλέον, να συμμετέχει με ένα ποσό και στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου παίρνοντας μάλιστα επιπλέον μετοχές δωρεάν, ενισχύοντας έτσι την τελευταία. Παρά την αρχική άρνηση του εν λόγω ενάγοντος, υπό την καθοδήγηση της ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εναγόμενης διαθέτοντας ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ, λαμβάνοντας αντ' αυτού 133-333 μετοχές της εναγομένης. Μέσα του μηνός Ιουνίου του 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου για το υπόλονπα 100.577 ΜΑΕΚ που δεν είχε ανταλλάξει με μετοχές ούτε για τα 100.000 ΜΑΕΚ ή ΚΥΠΡΟ4, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.ΑΕ.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το υπόλοιπο επενδυθέν κεφάλαιο των 100.000 ευρώ και 100.000 δολ. ΗΠΑ, να μετατραπεί το 2012 σε 3.116 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 10) Ο 11ος ενάγων και ήδη, 11ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 62 ετών, κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στον Ορεστιάδα, τυγχάνει πολιτικός μηχανικός, έγγαμος με την 12η των εναγόντων … και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Τη συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε κατά το έτος 2008 και συγκεκριμένα με το υποκατάστημα της εναγομένης στην Ορεστιάδα, με την κατάρτιση σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου. Την 4-6-2009, ο εν λόγω ενάγων κατήρτισε σύμβαση συνεργασίας με την εναγομένη για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επισυναπτόμενο στην εν λόγω σύμβαση ως παράρτημα Ε ερωτηματολόγιο του επενδυτικού προφίλ του εν λόγω ενάγοντος, αν και φέρει την υπογραφή του τελευταίου, τυγχάνει ασυμπλήρωτο ως προς όλα του τα ερωτήματα. Ο εν λόγω ενάγων, αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 4-6-2009 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Ο εν λόγω ενάγων, όπως και η εναγομένη συνομολογεί με την ένδικη έφεση της, είχε συντηρητικό επενδυτικό προφίλ, κατά τη διάρκεια δε της συνεργασίας του με την εναγομένη, τοποθετούσε τα χρήματα του σε προθεσμιακές καταθέσεις και ήταν κάτοχος ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Κατά τα τέλη του μηνός Μαΐου 2009, ο διευθυντής του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, …, με τον οποίο ο εν λόγω ενάγων συνεργαζόταν από το έτος 2008, έχοντας αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, κάλεσε τον εν λόγω ενάγοντα, με δική του πρωτοβουλία, να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει για μια εξαιρετική ευκαιρία που προσέφερε η εναγομένη στους καλούς πελάτες της, όπως χαρακτηριστικά του ανέφερε. Την 4.6.2009, ο εν λόγω ενάγων, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, όπου ο ανωτέρω διευθυντής του υποκαταστήματος, του πρότεινε μία καλύτερη από την κλασική προθεσμιακή κατάθεση, όπως του ανέφερε και το ίδιο εγγυημένη επένδυση του κεφαλαίου του, κάνοντας λόγο για ένα τραπεζικό προϊόν της εναγομένης που είναι απόλυτα ασφαλές για το κεφάλαιο, όπως συμβαίνει και με την προθεσμιακή κατάθεση. Προς τούτο του ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα που συνδύαζε το εν λόγω προϊόν και δη την ασφάλεια μιας μακρόχρονης προθεσμιακής κατάθεσης με εγγύηση επιστροφής του κεφαλαίου στη λήξη της πενταετίας και παράλληλα πρόσβαση στο κεφάλαιο δύο φορές ετησίως, προσφέροντας τη δυνατότητα, σε όποιον το επιθυμούσε, να μετατρέψει το κεφάλαιο του σε μετοχές, εφόσον τον συνέφερε. Επιπλέον, το επιτόκιο ανήρχετο σε 5,50%, σταθερό, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι η εναγομένη τραπεζική εταιρεία ήταν μια αξιόπιστη και φερέγγυα τράπεζα που σέβεται τους πελάτες της. Ο εν λόγω ενάγων πεισθείς στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις τους ως άνω υπαλλήλου της εναγομένης, προέβη σε πρόωρο σπάσιμο της με αρ. …. προθεσμιακής κατάθεσης, υπέβαλε δε δύο αιτήσεις και δη την άνευ ημερομηνίας και την από 5-6-2009 αίτηση για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009· Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά ΜΑ.Κ αξίας 250.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω ενδέκατος των εναγόντων και ήδη ενδέκατος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 239.594 € το οποίο ενεκρίθη υπό της εναγομένης. Ο εν λόγω ενδέκατος των εναγόντων έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 7.650,37, την 30-6-2010 ευρώ 6.625,44 και την 31-12-2010 ευρώ 6.735,25. Αρχές του μηνός Μαΐου του έτους 2011, τον εν λόγω ενάγοντα, κάλεσε εκ νέου, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφωνικά ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …., προκειμένου να προσέλθει στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει για την βελτιωμένη έκδοση του ανωτέρω προϊόντος Μ.Α.Κ. Πράγματι, την 12.5.2011, ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το ως άνω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω υπάλληλος αυτής, τον ενημέρωσε συνοπτικά για το νέο τότε προϊόν της εναγομένης ΜΑΕΚ ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία βελτιωμένη έκδοση του προηγουμένου προϊόντος (ΜΑΚ), αφού το επιτόκιο είναι σταθερό της τάξεως του 6,50% και οι υπόλοιπο όροι θα παρέμεναν ως είχαν. Τον διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μία επένδυση εγγυημένου κεφαλαίου και μηδενικού ρίσκου και ότι οι τόκοι θα πιστώνονταν στον λογαριασμό του ανά εξάμηνο. Ο εν λόγω (ενδέκατος) ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την άνευ ημερομηνίας αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των, αξίας ποσού ευρώ 239-594, Μ.Α.Κ. σε Μ.Α.Ε.Κ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω ενδέκατος ενάγων έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 239.594 ευρώ. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17.5.2011 το ποσό των 5.014,84 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 9.685,51 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%). Όπως αναφέρεται στην ένδικη αγωγή και δεν αμφισβητείται ειδικώς υπό της εναγομένης, και όπως έγινε δεκτό και υπό της εκκαλουμένης αποφάσεως, η δωδέκατη των εναγόντων …, κατέστη συνδικαιούχος των εν λόγω αξιόγραφων τον μήνα Φεβρουάριο του 2012. Μέσα Ιουνίου του 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 239.594 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 2.395 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 11) Ο 13ος ενάγων και ήδη, 13ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 71 ετών, κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Φλώρινα, τυγχάνει απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην εκπαιδευτικός και ήδη συνταξιούχος, έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα. Τη συνεργασία του με την εναγομένη ξεκίνησε το έτος 2002 και συγκεκριμένα με το υποκατάστημα της εναγομένης στην Φλώρινα, με την κατάρτιση σύμβασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου. Ο εν λόγω ενάγων, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την εναγομένη, τοποθετούσε τα χρήματα του σε προθεσμιακές καταθέσεις, ήταν κάτοχος μετοχών της εναγομένης και άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων και διατηρούσε ατομική επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρία. Τέλη του μηνός Μαΐου του έτους 2009, ο εν λόγω ενάγων, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον διευθυντή του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, Παπαστεφάνου Στέφανο, ο οποίος του γνωστοποίησε ότι ήθελε να τον ενημερώσει για ένα ομόλογο πενταετούς διαρκείας το οποίο προσέφερε η εναγομένη στους καλούς πελάτες της. Πράγματι, ο εν λόγω ενάγων, την 1.6.2009, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω διευθυντής αυτού, προέτρεψε τον εν λόγω ενάγοντα, αντί της προθεσμιακής κατάθεσης, την οποία διατηρούσε στο ανωτέρω υποκατάστημα και την οποία, όπως τον διαβεβαίωσε ο ανωτέρω διευθυντής του εν λόγω υποκαταστήματος, θα φρόντιζε να σπάσει χωρίς ποινή, να προτιμήσει το νέο προνομιακό προϊόν της εναγόμενης το οποίο προσέφερε προνομιακό επιτόκιο και δη σταθερό επιτόκιο 5,5%. Τον διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα του στο εν λόγω προϊόν θα ήταν απολύτως ασφαλή, διότι είχε την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης. Μάλιστα, τον διαβεβαίωσε ότι και ο ίδιος είχε επενδύσει τα δικά του χρήματα στο εν λόγω προϊόν. Ο εν λόγω ενάγων, πεπεισμένος από τις ρητές και ανεπιφύλακτες διαβεβαιώσεις του διευθυντή του ανωτέρω υποκαταστήματος, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια πολύ αποδοτική τοποθέτηση κεφαλαίου χωρίς καμία ανάληψη ρίσκου, δέχτηκε να ακολουθήσει τη συμβουλή τον και υπέβαλε προς την εναγομένη, την 1-6-2009 την με την αυτή ημερομηνία (1-6-2009) αίτηση για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 50.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ. όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος τρίτος των εναγόντων και ήδη δέκατος τρίτος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 46.925 €, το οποίο ενεκρίθη υπό της εναγομένης. Ο εν λόγω δέκατος τρίτος των εναγόντων, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 1.498,34, την 30-6-2010 ευρώ 1.297,61 και την 31-12-2010 ευρώ 1.319,11. Περί τα μέσα του μηνός Μαΐου του έτους 2011, με τον εν λόγω ενάγοντα, επικοινώνησε τηλεφωνικά, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, ο ανωτέρω διευθυντής, του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης στην Φλώρινα, …., ο οποίος συνέστησε στον εν λόγω ενάγοντα να ανανεώσει το ανωτέρω ομόλογο για μία νέα πενταετία μέχρι τις 30.6.2016, με καλύτερο επιτόκιο 6,5%. Ο ίδιος του παρουσίασε την περίπτωση ως πραγματική ευκαιρία, την οποία έπρεπε να εκμεταλλευτεί, διαβεβαιώνοντάς τον ότι, δεν είχε κανένα λόγο να μην το κάνει, αφού ίσχυαν οι ίδιοι όροι με το προϊόν ΜΑΚ, δηλαδή η ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγυημένο επιτόκιο σε ποσοστό 6,5% με καταβολή και πάλι των τόκων ανά εξάμηνο και την εγγύηση της εναγομένης, η οποία, όπως τον διαβεβαίωσε, ήταν μία κορυφαία και εξαιρετικά ισχυρή τράπεζα παγκοσμίως. Παράλληλα, του ανέφερε ότι όλοι οι πελάτες του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης αλλά και ο ίδιος είχαν προβεί στην εν λόγω ανανέωση. Ο εν λόγω (δέκατος τρίτος) ενάγων, έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης και πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του ως άνω τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίο επέδειξε εκ νέου εμπιστοσύνη, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την 17-5-2011 αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 46·925 ΜΑΚ σε ΜΑΕΚ Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο,· ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος τρίτος ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 46.925 ευρώ. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε ως τόκους από την εν λόγω επένδυση την 17-5-2011 το ποσό των 982,17 ευρώ (με το επιτόκιο των 5,5%) και την 30.12.2011 το ποσό των 1.896,93 ευρώ (με το επιτόκιο των 6,5%). Ακολούθως, τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης, …, ο οποίος τον κάλεσε να μεταβεί στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης. Ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης οπότε και ενημερώθηκε, από τον ανωτέρω υπάλληλο της εναγομένης, ότι, η εναγομένη είχε υποστεί οικονομική ζημία και επιπλέον ότι θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τότε του γνωστοποίησε ότι κανείς δεν εγνώριζε, αν στο επόμενο εξάμηνο ή γενικότερα η εναγομένη θα κατέβαλε τόκους για το ανωτέρω προϊόν ΜΑΕΚ, καθώς επίσης και ότι υπήρχε μικρή πιθανότητα να μην επιστραφεί ούτε το κεφάλαιο της επένδυσής του στην πενταετία. Κατόπιν τούτου ο ενάγων ζήτησε να λάβει το κεφάλαιο του, πλην όμως ο ανωτέρω υπάλληλος του γνωστοποίησε ότι αυτό ήτο αδύνατο. Ο ίδιος ως άνω υπάλληλος της εναγομένης του πρότεινε ως λύση να μετατρέψει εθελοντικά το κεφάλαιο του σε μετοχές της εναγομένης και να αναμείνει την άνοδο της τιμής της μετοχής, προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά του. Σε μια προσπάθεια να περισώσει το κεφάλαιο του, ο εν λόγω (δέκατος τρίτος) ενάγων δέχτηκε να μετατρέψει το κεφάλαιο που είχε επενδύσει στα ανωτέρω ΜΑΕΚ σε μετοχές της εναγομένης, υποβάλλοντας προς τούτο την από 19.3.2012 αίτησή του. Η αίτηση αυτή έγινε δεκτή και ο εν λόγω ενάγων έλαβε έναντι των αξίας εκ ποσού ευρώ 46.925 ΜΑΕΚ, 62.566 μετοχές της εναγομένης. 12) Ο 14ος ενάγων και ήδη, 14ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 69 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στην Αθήνα, τυγχάνει συνταξιούχος του ΙΚΑ, έγγαμος με την 15η ενάγουσα …., ομοίως συνταξιούχο του ΙΚΑ και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων και δη του 16ου ενάγοντος …. ηλικίας 29 ετών, απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, άεργος και της 15ης ενάγουσας …, ηλικίας 35 ετών, εκπαιδευτικού, έγγαμη και μητέρας δύο ανηλίκων τέκνων. Ο 14ος των εναγόντων, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εναγομένη, τον μήνα Μάιο του έτους 2009, όταν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας υπαλλήλου της εναγομένης, ενόψει του ότι ετύγχανε μικρομέτοχος αυτής, επισκέφθηκε το υποκατάστημα αυτής στο Μοναστηράκι, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης, ήτοι τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ. το οποίο, στην ανωτέρω τηλεφωνική επικοινωνία του παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα ελκυστικό. Κατά την επίσκεψή του στο ανωτέρω υποκατάστημα, η υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης, …., του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του. Ο εν λόγω 14ος ενάγων, ο οποίος τυγχάνει, όπως και η εναγομένη συνομολογεί, συντηρητικός ιδιώτης επενδυτής, κατά την έναρξη της συνεργασίας του με την εναγομένη, κατείχε μετοχές της εναγομένης και διέθετε επενδυτική μερίδα στην ΕΤΕ. Ο εν λόγω ενάγων, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, προέβη στο άνοιγμα κοινού τραπεζικού λογαριασμού αυτού, μετά της συζύγου του και του υιού του, στην εναγομένη, καταθέτοντας το συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ και ακολούθως υπέβαλε την από 2-6-2009 αίτηση για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε. ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» και αιτήθηκε την αγορά Μ.Α.Κ αξίας 6.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑ.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος τέταρτος των εναγόντων και ήδη δέκατος τέταρτος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε ΜΑ.Κ του ποσού των 6.000 €. Ο τελευταίος, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 191,58, την 30-6-2010 ευρώ 165,92 και την 31-12-2010 ευρώ 125,58. Περί τα μέσα του μηνός Μαΐου του 2011, η ανωτέρω υπάλληλος της εναγόμενης Τράπεζας …., με δική της πρωτοβουλία, κάλεσε τηλεφωνικά τον ανωτέρω, 14ο ενάγοντα και του ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα, διότι, όπως του ανέφερε, «είχε βγει η νέα αναβαθμισμένη έκδοση του προϊόντος της Τράπεζας», την οποία έπρεπε οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί. Ο εν λόγω δέκατος τέταρτος ενάγων, πράγματι επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα, οπότε η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …, τον ενημέρωσε συνοπτικά ότι, λόγω της ανοδικής πορείας της εναγομένης και της καλής οικονομικής της κατάστασης, διέθετε και πάλι το ίδιο ως άνω προϊόν ΜΑΚ, αλλά με αυξημένο επιτόκιο και δη με επιτόκιο 6,5 % και με τους ίδιους όρους. Ενόψει της προηγούμενης καλής συνεργασίας του με την εναγομένη, ο εν λόγω ΐ4ος ενάγων, πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου ότι το νέο αυτό προϊόν ήταν μοναδικής ευκαιρίας με μηδενικό ρίσκο και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης, δέχθηκε. να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την άνευ ημερομηνίας «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε αφενός μεν την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 6.000 ΜΑΚ σε ΜΑΕΚ, επιπλέον δε την εξαγορά με επιπλέον μετρητά ποσού ευρώ 4000 επιπλέον ΜΑΕΚ αξίας 4.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω δέκατος τέταρτος ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 10.000 ευρώ. Την 17.05.2011, ο εν λόγω ενάγων έλαβε για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 125,58. Περί τα τέλη του έτους 2011, συνδικαιούχοι των ανωτέρω ΜΑΕΚ κατέστησαν και η 15η, 16ος και 17η των εναγόντων, όπως αποδεικνύεται και από την προσκομιζόμενη από την εναγομένη από 28-5-2014 κατάσταση πληρωθέντων τόκων. Οι εν λόγω (14ος, 15η, 16ος και 17η των εναγόντων, έλαβαν ως τόκους του εν λόγω επενδυτικού προϊόντος την 31.12.2011 το ποσό των ευρώ 343,61. Στις αρχές του έτους 2012, η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …., κάλεσε τηλεφωνικά τον ανωτέρω 14ο των εναγόντων προκειμένου να την επισκεφθεί στο ανωτέρω υποκατάστημα, προκειμένου να συζητήσουν τη μετατροπή του ανωτέρω επενδυτικού προϊόντος σε μετοχές της εναγομένης. Εν τούτοις, ο εν λόγω (δέκατος τέταρτος ενάγων) αρνήθηκε την μετατροπή. Μέσα του μηνός Ιουνίου του 2012, δεν κατεβλήθησαν στους εν λόγω ενάγοντες οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 10.000 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 100 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 13) Ο 18ος ενάγων και ήδη, 18ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 46 ετών κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, τυγχάνει φαρμακοποιός, έγγαμος με την 19η ενάγουσα και ήδη19η εφεσίβλητο …., ιατρό - νεφρολόγο, οι οποίοι είναι γονείς τριών ανηλίκων τέκνων. Η συνεργασία αμφοτέρων των εν λόγω εναγόντων, με την εναγομένη, ξεκίνησε το έτος 2007, όταν ο ι8ος ενάγων κατήρτισε σύμβαση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού με την εναγομένη στο υποκατάστημα Μενιδίου. Μάλιστα, την 1-8-2007, κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 1-8-2007 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Στην εν λόγω σύμβαση συνεργασίας έχει επισυναφθεί ως παράρτημα Ε ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ του εν λόγω 18ου ενάγοντος …, όπου δηλώνει ότι ασχολείτο με το χρηματιστήριο πάνω από πέντε έτη, διαθέτει ικανοποιητικές χρηματιστηριακές γνώσεις, βασικός στόχος της επένδυσής του είναι η επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου, με μέσο - ουδέτερο επενδυτικό κίνδυνο και επενδυτικό ορίζοντα μεσοπρόθεσμο 1 έως 6 μήνες και μακροπρόθεσμο 6 μήνες έως 3 έτη. Ακολούθως, ο εν λόγω ενάγων, άνοιξε και νέο καταθετικό λογαριασμό στην εναγομένη, μέσω του ανωτέρω υποκαταστήματος και έλαβε και δάνειο από την εναγομένη. Ο εν λόγω ενάγων πραγματοποίησε αγορές μετοχών διαφόρων εταιρειών, ενώ διέθετε και τραπεζικό λογαριασμό σε δολλάρια. Την 28-5-2009, ο εν λόγω ενάγων, κατήρτισε μετά της εναγομένης, νέα σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κοινή μετά της συζύγου του, 19ης ενάγουσας, και αφού απέκτησαν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, παρείχαν στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών, ενώ την 4-6-2009 κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η 19η ενάγουσα, η οποία, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ, ενημέρωσε την εναγομένη ότι τυγχάνει νέος επενδυτής, με καμία χρηματιστηριακή γνώση, ο βασικός στόχος της επένδυσης της ήταν η διαφύλαξη του αρχικού κεφαλαίου συν μία σταθερή απόδοση κεφαλαίου, το επενδυτικό ρίσκο το οποίο ήταν διατεθειμένη να αναλάβει ήταν σχετικά μικρό, ενώ ο ορίζοντας της επένδυσης της ήταν μακροπρόθεσμος από 6 μήνες έως 3 έτη. Στα πλαίσια της συνεργασίας κυρίως του δεκάτου ογδόου των εναγόντων με το εν λόγω υποκατάστημα, ο εν λόγω ενάγων είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τον διευθυντή του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης ….. Ο τελευταίος, αρχές του μηνός Ιουνίου 2009, κάλεσε τηλεφωνικά τον δέκατο όγδοο ενάγοντα, και του ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει για ένα νέο και καλύτερο αποταμιευτικό προϊόν της εναγομένης, με σταθερό επιτόκιο 5,5%, αναφέροντας του ότι η εν λόγω επένδυση ήταν καλύτερη από την τρέχουσα προθεσμιακή κατάθεση, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, η μόνη δε διαφορά από την προθεσμιακή κατάθεση ήταν ότι είχε πενταετή διάρκεια.

Ο εν λόγω 18ος ενάγων και η σύζυγος του 19η ενάγουσα, επισκέφθηκαν το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης τους πρότεινε, αντί της προθεσμιακής κατάθεσης να «κλείσουν» τα χρήματά τους στο νέο τότε, πενταετές προϊόν της εναγομένης, το οποίο είχε την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, πλην όμως μεγαλύτερο και κυρίως σταθερό επιτόκιο 5,5 % για πέντε χρόνια. Μάλιστα, τους πρότεινε να «σπάσουν» χωρίς ποινή την προθεσμιακή τους κατάθεση που διέθεταν στο εν λόγω υποκατάστημα και να τοποθετήσουν τα χρήματα τους σε αυτό το νέο προϊόν. Οι εν λόγω ενάγοντες πεισθέντες στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης, προέβησαν σε σπάσιμο της ανωτέρω προθεσμιακής τους κατάθεσης, και με την από 2-6-2009 αίτηση του 18ου των εναγόντων, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» ο εν λόγω δέκατος όγδοος των εναγόντων, αιτήθηκε την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 45.000 ευρώ με συνδικαιούχους τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του 19η ενάγουσα. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα και τη σύζυγό του, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε τους δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑΚ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω δέκατος όγδοος και δεκάτη ενάτη των εναγόντων και ήδη δέκατος όγδοος και δεκάτη ενάτη των εφεσίβλητων, προέβησαν στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 40.607 €, ήτοι κατά το ποσό που ενέκρινε η εναγομένη. Οι εν λόγω (δέκατος όγδοος και δεκάτη ενάτη) ενάγοντες, έλαβαν τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 1.296,60, την 30-6-2010 ευρώ 1.122,90 και την 31-12-2010 ευρώ 1.141,51. Τον μήνα Μάιο του έτους 2011 ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …, επικοινώνησε, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφωνικά με τους εν λόγω ενάγοντες και τους πρότεινε να επισκεφθούν το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, διότι υπήρχε και πάλι το ίδιο ανωτέρω προϊόν της εναγομένης με σταθερό επιτόκιο 6,5%. Πράγματι, οι εν λόγω ενάγοντες, την 13.5.2011, επισκέφθηκαν το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης τους ενημέρωσε ότι ήταν απόλυτα προς το συμφέρον τους να ανταλλάξουν το ανωτέρω προϊόν ΜΑΚ με το νεότερο προϊόν ΜΑΕ.Κ., με τους ίδιους ακριβώς όρους, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγυημένο και με σταθερό επιτόκιο 6,5%, με καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο και την εγγύηση της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, μιας κορυφαίας και εξαιρετικά ισχυρής τράπεζας παγκοσμίως. Ενόψει της προηγούμενης καλής συνεργασίας των εν λόγω εναγόντων με την εναγομένη, οι εν λόγω 18ος και 19η των εναγόντων, πεισθέντες στις διαβεβαιώσεις του ανωτέρω υπαλλήλου ότι το νέο αυτό προϊόν ήταν μοναδικής ευκαιρίας με μηδενικό ρίσκο και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης, δέχθηκαν να προβούν στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψαν την από 13-5-2011 αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσαν την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 40.607 ΜΑΚ σε ΜΑΕΚ. Εν τούτοις, ουδέποτε τους παραδόθηκε το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε τους δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.ΑΕ.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω (δέκατος όγδοος και δεκάτη ενάτη) ενάγοντες, έγιναν κάτοχοι ΜΑΕΚ αξίας 40.607 ευρώ. Την 17.05.2011, οι εν λόγω ενάγοντες έλαβαν για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 849,93 και την 20-12-2011 το ποσό των ευρώ 1.641,52. Τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον δέκατο όγδοο ενάγοντα ο υπάλληλος του ανωτέρω υποκαταστήματος, …, πληροφορώντας τον ότι ήταν ευκαιρία να λάβουν μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ενημερώνοντας τον ότι η εναγομένη προσέφερε δωρεάν επιπλέον μετοχές της στους πελάτες της, εφόσον εκείνοι μετέτρεπαν το χρηματικό ποσό που ήδη είχαν, σε μετοχές της ιδίας. Οι εν λόγω ενάγοντες αρνήθηκαν τη μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές της εναγομένης. Μέσα του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στους εν λόγω ενάγοντες οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν κεφάλαιο των 40.607 ευρώ των εν λόγω εναγόντων, να μετατραπεί το 2012 σε 406 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 14) Ο 20ος ενάγων και ήδη, 20ος εφεσίβλητος, …, ηλικίας 65 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κατοικεί στον Βόλο, τυγχάνει συνταξιούχος (πρώην εργαζόμενος στην επιχείρηση ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) και πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε το έτος 2008, οπότε συνταξιοδοτήθηκε από την εργασία του και έλαβε εφάπαξ το ποσό των 140.000 ευρώ. Έως τότε, συνεργαζόταν με την ΕΤΈ. Μετά τη συνταξιοδότηση του, αναζήτησε επωφελείς τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομιών του και αφού γνώρισε την υποδιευθύντρια του υποκαταστήματος της εναγομένης στον Βόλο, …, την 23-12-2008, άνοιξε τον πρώτο καταθετικό λογαριασμό του στην εναγομένη, υπογράφοντας παράλληλα, μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, χορήγησε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Ακολούθως, ο εν λόγω ενάγων, την 9-3-2008 κατέθεσε το κεφάλαιο των χρημάτων σε προθεσμιακή κατάθεση. Τον μήνα Ιούνιο του έτους 2009, η ανωτέρω υποδιευθύντρια του εν λόγω υποκαταστήματος, με την οποία ο εν λόγω ενάγων, είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης, ομού μετά του διευθυντή του εν λόγω υποκαταστήματος ….., του πρότειναν ένα νέο είδος καταθετικού προϊόντος της εναγομένης, πενταετούς διάρκειας, το οποίο προσέφερε σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο για πέντε χρόνια και συγκεκριμένα 5,5% ετησίως, καταβαλλόμενο ανά εξάμηνο, τον διαβεβαίωσαν ότι επρόκειτο νια ένα εντελώς ακίνδυνο προϊόν, όπως μια προθεσμιακή κατάθεση με μεγάλη διάρκεια (5ετία) και με δυνατότητα λήψης τόκων ανά εξάμηνο, τον διαβεβαίωσαν δε ότι με τη λήξη της πενταετίας, θα του αποδίδετο το αρχικώς κατατεθέν κεφάλαιο. Μάλιστα, του πρότειναν να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο από την τρέχουσα προθεσμιακή του κατάθεση που διέθετε και του υποσχέθηκαν ότι θα φρόντιζαν να την «σπάσει» χωρίς ποινή. Ο εν λόγω ενάγων, πεισθείς από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις των ανωτέρω υπαλλήλων της εναγομένης, περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, με την από 2-6-2009 αίτησή του, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλό της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» ο εν λόγω εικοστός ενάγων, αιτήθηκε την αγορά Μ.ΑΚ αξίας 30.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω εικοστός ενάγων και ήδη εικοστός των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε ΜΑ.Κ του ποσού των 28.902 €, ήτοι κατά το ποσό που ενέκρινε η εναγομένη. Μάλιστα, το αντίστοιχο ποσό αγοράς των εν λόγω ΜΑΚ έλαβε από την προθεσμιακή του κατάθεση χωρίς ποινή. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 922,86, την 30-6-2010 ευρώ 799,22,90 και την 31-12-2010 ευρώ 812,47. Τον μήνα Μάιο του έτους 2011, ο εν λόγω ενάγων, κατόπιν πρωτοβουλίας της υπαλλήλου του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, …, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και ενημερώθηκε ότι το επιτόκιο της ανωτέρω επένδυσης του μπορεί να αυξηθεί σε 6,5% με ανανέωση για πέντε χρόνια. Η εν λόγω υπάλληλος, του παρουσίασε συνοπτικά ένα νέο τότε προϊόν της εναγομένης με τον τίτλο ΜΑΕΚ, το οποίο αποτελούσε απλώς μια συμφέρουσα ανανέωση του προηγούμενου, χωρίς καμία διαφοροποίηση των αρχικών όρων, πλην της αύξησης του επιτοκίου, ενώ τον διαβεβαίωσε ότι είχε την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου στη λήξη της πενταετίας, εγγυημένη απόδοση τόκων ανά εξάμηνο, με προνομιακό επιτόκιο και την εγγύηση της φερέγγυας και αξιόπιστης εναγομένης τραπεζικής εταιρείας. Ενόψει της προηγούμενης καλής συνεργασίας του με την εναγομένη, ο εν λόγω (εικοστός) ενάγων, πεισθείς στις ανωτέρω διαβεβαιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα της εναγομένης, δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 9-5-2011 αίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011.

Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 28.902 ΜΑΚ σε ΜΑΕΚ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω (εικοστός) ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 28.902 ευρώ. Την 17.05.2011, ο εν λόγω ενάγων έλαβε για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 6θ4,93 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 1.168,35. Τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, επικοινώνησε με τον εν λόγω ενάγοντα η ίδια ως άνω υπάλληλος της εναγομένης, ενημερώνοντας τον ότι η εναγομένη προσέφερε μετοχές της σε προνομιακή τιμή και επιπλέον μετοχές δωρεάν, εφόσον ο εν λόγω ενάγων επιθυμούσε να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της/είτε με τα χρήματα που είχε ήδη επενδύσει στα επίδικα προϊόντα είτε με επιπλέον χρηματικό ποσό. Ο ενάγων αρνήθηκε να ανταλλάξει τα ανωτέρω ΜΑΕΚ με μετοχές της εναγομένης, πλην όμως διέθεσε επιπλέον των ανωτέρω χρηματικών ποσών, το ποσό των 1.500 ευρώ περίπου και έλαβε μετοχές της εναγόμενης. Μέσα Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό του εν λόγω εικοστού ενάγοντος, κεφάλαιο των 28.902 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 289 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 15) Ο 21ος ενάγων και ήδη, 21ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 69 ετών κατά την έγερση της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κάτοικος Βόλου και συνταξιούχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι έγγαμος και πατέρας μίας ενήλικης θυγατέρας. Η συνεργασία του με την εναγομένη, ξεκίνησε προ δεκαετίας από της εγέρσεως της ένδικης αγωγής, μέσω δύο υποκαταστημάτων που ευρίσκονται στην περιοχή του Βόλου, στα οποία κατήρτισε συμβάσεις κοινών, μετά της συζύγου του, τραπεζικών λογαριασμών. Αρχικώς, τα χρήματα του τοποθετούσε σε προθεσμιακές καταθέσεις απλές και συνδυασμένες με αμοιβαία κεφάλαια, διέθετε δε επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Αρχές του μηνός Ιουνίου 2009, η υποδιευθύντρια του εν λόγω υποκαταστήματος της εναγομένης στο Βόλο, …, έχοντας αναπτύξει μαζί του σχέση εμπιστοσύνης, τον κάλεσε με δική της πρωτοβουλία τηλεφωνικά, προκειμένου να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εναγομένης στον Βόλο, για να ενημερωθεί για ένα νέο καταθετικό προϊόν της εναγομένης που ταίριαζε απόλυτα στον εν λόγω ενάγοντα. Ο εν λόγω ενάγων, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο διευθυντής του εν λόγω υποκαταστήματος, …, του πρότεινε ανεπιφύλακτα να τοποθετήσει τα χρήματα σε μια νέα ειδική κατάθεση της εναγομένης, πενταετούς διάρκειας, η οποία όπως τον ενημέρωσε, προσέφερε σταθερό και εγγυημένο ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με τους τόκους να πιστώνονται ανά εξάμηνο στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του ενάγοντος και επιστροφή του αρχικά κατατεθέντος κεφαλαίου με τη λήξη της πενταετίας την 30.6.2014, η οποία αποτελούσε μία εξαιρετική ευκαιρία, ότι είναι ένα αποταμιευτικό προϊόν της εναγομένης παρόμοιο με τις προθεσμιακές καταθέσεις, με σαφώς ενισχυμένα πλεονεκτήματα, διότι εξασφαλίζει ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα χωρίς ρίσκο. Παράλληλα, τον ενημέρωσε ότι έπρεπε να αποφασίσει άμεσα, ενόψει του ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα έληγε εντός των επόμενων ημερών και παράλληλα τον ενημέρωσε ότι, με εντολή της εναγομένης δεν θα χρεώνετο με ποινή για την ανάληψη των απαιτούμενων για την επένδυση αυτή χρημάτων, από την προθεσμιακή κατάθεση του. Παράλληλα, ο ίδιος ως άνω υπάλληλος της εναγομένης τον ενημέρωσε ότι, η προθεσμιακή του κατάθεση του είχε αποδώσει για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2009 επιτόκιο 5,8%, πλην όμως τον ενημέρωσε ότι τα επιτόκια επρόκειτο να κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα το επόμενο διάστημα και ότι σταθερό επιτόκιο 5,5% στην πενταετία, δεν επρόκειτο να ανεύρει πουθενά στην αγορά. Ο εν λόγω ενάγων, εμπιστευθείς τα λεγόμενα του ανωτέρω διευθυντή του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, ….. και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ότι το αποταμιευτικό του κεφάλαιο δε θα διέτρεχε κανέναν απολύτως κίνδυνο από την προτεινόμενη τοποθέτηση που είχε, κατά τα ακριβή λεγόμενα του, την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, με την από 4-6-2009 αίτηση του, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική, συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» αιτήθηκε την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 20.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω εικοστός πρώτος ενάγων και ήδη εικοστός πρώτος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 20.000 €. Μάλιστα το αντίστοιχο ποσό αγοράς των εν λόγω ΜΑΚ έλαβε από την προθεσμιακή του κατάθεση χωρίς ποινή. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 638,61, την 30-6-2010 ευρώ 553,06,90 και την 31-12-2010 ευρώ 562,22. Αρχές του μηνός Μαΐου του 2011, τον εν λόγω ενάγοντα, κάλεσε τηλεφωνικά με δική της πρωτοβουλία η υπάλληλος του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης, … προκειμένου να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και να ανανεώσει τα ανωτέρω M.Α.Κ. με καλύτερο επιτόκιο. Πράγματι ο εν λόγω ενάγων, επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα, οπότε ο διευθυντής αυτού, ……, με τον οποίο είχε αναπτυχθεί εμπιστοσύνη ενόψει της έως τότε αγαστής συνεργασίας, ενημέρωσε τον εν λόγω εικοστό πρώτο ενάγοντα, ότι η εναγομένη δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της που είχαν τοποθετήσει χρήματα σε Μ.Α.Κ. το έτος 2009, να ανανεώσουν τη συμφωνία τους αυτή για πέντε έτη, με καλύτερο επιτόκιο 6,5% και ευνοϊκότερους όρους, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα ότι, το νέο προϊόν αποτελούσε απλώς μία συμφέρουσα ανανέωση του προηγούμενου, χωρίς καμία διαφοροποίηση των αρχικών όρων, πλην της αύξησης του επιτοκίου. Τον συμβούλευσε μάλιστα να αποφασίσει αμέσως σε σχέση με την προταθείσα ανανέωση αφού είχε μηδενικό το ρίσκο. Ενόψει και της προηγούμενης καλής συνεργασίας του με την εναγομένη, ο εν λόγω (εικοστός πρώτος) ενάγων, πεισθείς από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα αυτής (εναγομένης), δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 12-5-2011 απαίτηση με τον τίτλο «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 20.000 ΜΑΚ με ΜΑΕΚ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω (εικοστός πρώτος) ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 20.000 ευρώ. Την 17.05.2011, ο εν λόγω ενάγων έλαβε για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 418,61 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 808,49. Τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, επικοινώνησε με τον εν λόγω ενάγοντα η ίδια ως άνω υπάλληλος της εναγομένης, ενημερώνοντας τον ότι η εναγομένη προσέφερε μετοχές της σε προνομιακή τιμή και επιπλέον μετοχές δωρεάν, εφόσον ο εν λόγω ενάγων επιθυμούσε να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. είτε με τα χρήματα που είχε ήδη επενδύσει στα επίδικα προϊόντα είτε με επιπλέον χρηματικό ποσό. Ο ενάγων αρνήθηκε να ανταλλάξει τα ανωτέρω ΜΑΕΚ με μετοχές της εναγομένης, πλην όμως διέθεσε επιπλέον των ανωτέρω χρηματικών ποσών το ποσό των 1.500 ευρώ και να λάβει μετοχές της εναγόμενης. Μέσα Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό του εν λόγω εικοστού πρώτου ενάγοντος, κεφάλαιο των 20.000 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 200 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 16) Ο 22ος ενάγων και ήδη, 22ος εφεσίβλητος, …, ηλικίας 51 ετών κατά τον χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κάτοικος Θεσσαλονίκης, τυγχάνει πολιτικός μηχανικός, έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων, ενός ενηλίκου και τριών ανηλίκων. Η συνεργασία του με την εναγόμενη ξεκίνησε στις 5-6-2009, όταν ο ίδιος επισκέφθηκε το υποκατάστημα της εναγομένης στην Ερμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα καταθετικά προϊόντα που αυτή προσέφερε, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των αποταμιεύσεων του. Στο ανωτέρω κατάστημα. συνάντησε τον υπάλληλο της εναγομένης, ….. ο οποίος, αφού του παρουσίασε σειρά προϊόντων, του πρότεινε ανεπιφύλακτα ένα νέο επενδυτικό προϊόν της εναγομένης, το οποίο του παρουσίασε ως τραπεζικό ομόλογο, με εξασφαλισμένο το κεφάλαιο ωσάν να πρόκειται για προθεσμιακή κατάθεση, με εγγύηση επιστροφής του κεφαλαίου στη λήξη της πενταετίας και σταθερό επιτόκιο 5,50 %, του οποίου ο τόκος θα πιστώνεται ανά εξάμηνο, και δη κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του, με ταυτόχρονη πρόσβαση στο κεφάλαιο, δύο φορές ετησίως και δη κάθε Σεπτέμβριο και Μάρτιο, με δυνατότητα μετατροπή του κεφαλαίου σε μετοχές εφόσον το επιθυμούσε. Η εν λόγω επένδυση του εμφανίσθηκε ως απολύτως ασφαλής, εγγυημένη και αποδοτική. Αυθημερόν ο εν λόγω ενάγων, προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτηρίου στο εν λόγω υποκατάστημα της εναγομένης καταθέτοντας το ποσό των 60.000.000 ευρώ, προκειμένου να προβεί στην αγορά εν λόγω προϊόντος και με την από 5-6-2009 αίτησή του, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» ο εν λόγω ενάγων, αιτήθηκε την αγορά ΜΛ.Κ. αξίας 60.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω εικοστός δεύτερος ενάγων και ήδη εικοστός δεύτερος των εφεσίβλητων, προέβη στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 52.312 €» κατά το οποίο ποσό έγινε δεκτή η ανωτέρω αίτηση του υπό της εναγομένης. Ο εν λόγω ενάγων, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 1.670,35, την 30-6-2010 ευρώ 1.446,57 και την 31-12-2010 ευρώ 1.470,55. Ακολούθως, ο εν λόγω ενάγων, αν και διέθετε προηγούμενη μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία ήδη από το 1999» την 30-6-2009, κατήρτισε μετά της εναγομένης, σύμβαση συνεργασίας για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και αφού απέκτησε μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών, με την από 30-6-2009 εξουσιοδότηση χρήσης, παρείχε στην εναγομένη δικαίωμα χρήσης αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω σύμβαση συνεργασίας έχει επισυναφθεί ως παράρτημα Ε ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ του εν λόγω εικοστού δευτέρου ενάγοντος, το οποίο, αν και φέρει την υπογραφή του εν λόγω ενάγοντος, είναι ασυμπλήρωτο σε όλες του τις ερωτήσεις. Αφού μετέφερε και τις υπόλοιπες αποταμιεύσεις του στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης και κατόπιν συστάσεων του ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης, …., τοποθέτησε μέρος του κεφαλαίου του και σε αμοιβαία κεφάλαια από τα οποία, όπως ο ίδιος αναφέρει στην ένδικη αγωγή, απεκόμισε όφελος. Περί τα τέλη του μηνός Απριλίου του 2011, τον εν λόγω ενάγοντα, εκάλεσε τηλεφωνικά ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, … και του ζήτησε να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη νέα, βελτιωμένη έκδοση του ανωτέρω ομολόγου, το οποίο ο εν λόγω ενάγων είχε αγοράσει το έτος 2009. Πράγματι, ο τελευταίος επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης …., τον ενημέρωσε νια ένα νέο επενδυτικό προϊόν το οποίο είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία και τους ίδιους όρους με το προηγούμενο προϊόν ΜΑΚ, δηλαδή εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του και εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο, αλλά υψηλότερο και δη επιτόκιο 6,5%. Ενόψει και της προηγούμενης καλής συνεργασίας του με την εναγομένη, ο εν λόγω (εικοστός δεύτερος) ενάγων, πεισθείς από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα αυτής (εναγομένης), δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 29-4-2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 52.312 ΜΑΚ με ΜΑΕΚ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι ΜΑ.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω (εικοστός δεύτερος) ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 52.312 ευρώ. Την 17.05.2011, ο εν λόγω ενάγων έλαβε για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 1.094,92 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 2.114,69. Μέσα Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑΕΚ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό του εν λόγω εικοστού δευτέρου ενάγοντος, κεφάλαιο των 52.312,00 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 597 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 17) Ο 23ος ενάγων και ήδη, 23ος εφεσίβλητος, …., ηλικίας 71 ετών κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής (έτος 2017), κάτοικος Χολαργού Αττικής, τυγχάνει συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού, είναι έγγαμος με την 24η ενάγουσα και ήδη 24η εφεσίβλητο …., ηλικίας 80 ετών κατά το χρόνο έγερσης της αγωγής, ομοίως συνταξιούχο του Ελληνικού Δημοσίου. Η συνεργασία αμφοτέρων των εν λόγω εναγόντων, με την εναγομένη, ξεκίνησε περίπου δεκαπέντε έτη προ της εγέρσεως της ένδικης αγωγής, με το άνοιγμα κοινού τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου. Τα χρήματα τους οι εν λόγω ενάγοντες, τοποθετούσαν σε προθεσμιακές καταθέσεις, διέθεταν δε και κοινή επενδυτική μερίδα σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Τέλη του μηνός Απριλίου του έτους 2009, κατά τη λήξη προθεσμιακής τους κατάθεσης, η προϊσταμένη του ανωτέρω υποκαταστήματος της εναγομένης …, με την οποία οι εν λόγω ενάγοντες συνεργαζόταν από ετών, έχοντες αναπτύξει μαζί της σχέση εμπιστοσύνης, τους ενημέρωσε για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης και δη τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑ.Κ)», το οποίο τους παρουσίασε συνοπτικά ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτούς, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του. Οι εν λόγω ενάγοντες, αφού πείσθηκαν περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλαν την από 28-5-2009 αίτηση τους, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» με την οποία αιτήθηκαν την αγορά Μ.Α.Κ. αξίας 15.000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στους εν λόγω ενάγοντες, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε τους εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑ.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω ενάγοντες, προέβησαν στην επένδυση σε Μ.Α.Κ. του ποσού των 15.000 €. Οι ίδιοι, έλαβαν τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 478,90, την 30-6-2010 ευρώ 414,79 και την 31-12-2010 ευρώ 421,67. Αρχές Μαΐου του 2011, η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …., με δική της πρωτοβουλία, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους εν λόγω ενάγοντες, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη νέα εξέλιξη του ανωτέρω προϊόντος ΜΑΚ καλώντας τους να την επισκεφθούν. Οι εν λόγω ενάγοντες, πράγματι επισκέφθηκαν το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε η εν λόγω υπάλληλος της εναγομένης και προϊστάμενη του ανωτέρω υποκαταστήματος, τους συνέστησε να ανανεώσουν το παλαιότερο προϊόν ΜΑΚ με τη νέα και βελτιωμένη μορφή του προϊόντος που είχε εκδώσει η εναγόμενη, την οποία εμφάνισε ως ισχυρή τραπεζική εταιρεία, η οποία εγγυάτο την επιστροφή του κεφαλαίου των εναγόντων στη λήξη της πενταετίας σε ευρώ, ακόμα και αν η. Ελλάδα αποχωρούσε από την ευρωζώνη, τους ενημέρωσε ότι το νέο προϊόν είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία και τους ίδιους όρους με το προηγούμενο, την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης και το εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο υψηλότερο και δη 6,5%, με καταβολή και πάλι των τόκων ανά εξάμηνο. Ενόψει και της προηγούμενης καλής συνεργασίας τους με την εναγομένη, οι εν λόγω (εικοστός τρίτος και εικοστή τετάρτη) ενάγοντες, πεισθέντες από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα αυτής (εναγομένης), δέχθηκαν να προβούν στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψαν την από 16-5-2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσή μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσαν αφενός μεν την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 15.000 ΜΑΚ με ΜΑΕΚ αφ' ετέρου δε, με την επιπλέον καταβολή του ποσού των ευρώ 15.000 μετρητών, την αγορά επιπλέον ΜΑΕΚ Εν τούτοις, ουδέποτε τους παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε τους εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω ενάγοντες, έγιναν κάτοχοι ΜΑΕΚ αξίας 30.000 ευρώ. Την 17.05.2011, οι εν λόγω ενάγοντες έλαβαν για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 313.96 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 1.212,74. Τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, οι εν λόγω ενάγοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από την εναγομένη ότι, εφόσον το επιθυμούσαμε τους εδίδετο η ευκαιρία να ανταλλάξουν το ανωτέρω προϊόν με μετοχές της, σε προνομιακή τιμή και με επιπλέον μετοχές δωρεάν. Οι ενάγοντες αρνήθηκαν, πλην όμως, έχοντας εμπιστοσύνη στην φερεγγυότητα της εναγομένης, διέθεσαν πέραν των ανωτέρω ποσών, το ποσό των 3.184 € αγοράζοντας 6.368 μετοχές της εναγομένης. Μέσα Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στους εν λόγω ενάγοντες οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό των εν λόγω εικοστού τρίτου και εικοστή τετάρτης των εναγόντων, κεφάλαιο των 30.000,00 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 300 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 18) Ο 25ος ενάγων και ήδη, 25ος εφεσίβλητος, …., ο οποίος κατά την έγερση της ένδικη αγωγής ήταν 8ο ετών και ήδη έχει αποβιώσει, τη δίκη δε συνεχίζουν τα τέκνα του …., οι οποίοι κατά τα άνω εδήλωσαν ενώπιον μας το θάνατο του πατρός των και τη συνέχιση της δίκης υπ' αυτών, συνταξιούχος του ΟΤΕ, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εναγομένη από το έτος 2003, αρχικά μέσω του υποκαταστήματος Ολυμπιακού Σταδίου και ακολούθως, μέσω του υποκαταστήματος αυτής Αμαρουσίου. Τις αποταμιεύσεις του τοποθετούσε κατά κύριο λόγο σε προθεσμιακές καταθέσεις απλές, αλλά και συνδυασμένες με αμοιβαία κεφάλαια, ενώ κατείχε και μετοχές της εναγομένης, διατηρώντας επενδυτική μερίδα μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας. Κατόπιν ενός τηλεφωνήματος που έλαβε από υπάλληλο της εναγομένης, τέλη του μηνός Μαΐου 2009, επισκέφθηκε το υποκατάστημα της εναγομένης στο Μαρούσι Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα νέο τότε επενδυτικό προϊόν της εναγομένης τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (Μ.Α.Κ)». Ο υπάλληλος του εν λόγω υποκαταστήματος ….., του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν, συνοπτικά, ως ιδιαίτερα επωφελές γι' αυτόν, καθόσον ήταν ασφαλές, προϊόν της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας, είχε πενταετή διάρκεια και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,5%, με περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και επιστροφή του κεφαλαίου κατά τη λήξη του. Ο ενάγων, πεισθείς περί του ασφαλούς και επωφελούς του εν λόγω προϊόντος της εναγομένης, υπέβαλε την 1-6-2009 την άνευ ημερομηνία αίτηση του, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστε τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» με την οποία, αιτήθηκε την αγορά ΜΑ.Κ αξίας 1,000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στον εν λόγω ενάγοντα, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο/ ούτε του δόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των Μ.Α.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω ενάγων, προέβη στην επένδυση σε ΜΑ.Κ. του ποσού των 1,000 €. Ο τελευταίος, έλαβε τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 31,93, την 30.06.2010 ευρώ 27,65 και την 31-12-2010 ευρώ 28,11. Τον μήνα Μάιο του έτους 2011, ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, …., με δική του πρωτοβουλία κάλεσε τον εν λόγω ενάγοντα τηλεφωνικά,; . / β, προκειμένου να επισκεφθεί το ανωτέρω υποκατάστημα για να ενημερωθεί για τη νέα έκδοση του ανωτέρω προϊόντος που είχε μεγαλύτερο επιτόκιο. Πράγματι, ο εν λόγω ενάγων επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, οπότε ο ανωτέρω υπάλληλος, του πρότεινε να ανανεώσει το προηγούμενο προϊόν του έτους 2009 με το καινούργιο, καθώς επίσης να διαθέσει σε αυτό και επιπλέον χρήματα, προκειμένου να επωφεληθεί από το προνομιακό επιτόκιο. Ο εν λόγω υπάλληλος, του εμφάνισε ότι, ήταν απόλυτα προς το συμφέρον του τόσο η ανταλλαγή του προηγούμενου προϊόντος όσο και η τοποθέτηση επιπλέον χρημάτων στο καινούργιο προϊόν, καθώς είχε τους ίδιους ακριβώς όρους με το προηγούμενο, δηλαδή την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, επιστροφή κεφαλαίου στην λήξη της πενταετίας σε ευρώ, εγγυημένο και σταθερό επιτόκιο 6,5%, με καταβολή των τόκων ανά εξάμηνο και με την εγγύηση της εναγομένης. Ενόψει και της προηγούμενης καλής συνεργασίας του με την εναγομένη, ο εν λόγω (εικοστός πέμπτος) ενάγων, πεισθείς από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις του ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα αυτής (εναγομένης), δέχθηκε να προβεί στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους, και υπέγραψε την από 13-5-2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΓΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσε αφενός μεν την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 1.000 ΜΑΚ με ΜΑΕΚ, αφ' ετέρου δε με την επιπλέον καταβολή του ποσού των ευρώ 47.000 μετρητών,(την αγορά επιπλέον ΜΑΕΚ. Εν τούτοις, ουδέποτε του παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο ούτε του δόθηκαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι Μ.Α.Ε.Κ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εν λόγω ενάγων, έγινε κάτοχος ΜΑΕΚ αξίας 48.000 ευρώ. Την 17.05.2011, ο εν λόγω ενάγων έλαβε για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 20,93 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 1.940,38. Τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εν λόγω ενάγοντα ο ίδιος ως άνω υπάλληλος της εναγομένης, ….. ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η εναγομένη του έδιδε τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούσε, να μετατρέψει τα ανωτέρω προϊόντα αξίας 48.000 ευρώ που κατείχε, σε μετοχές της, με προνομιακούς όρους. Ο εν λόγω ενάγων αρνήθηκε και μέσα του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στον εν λόγω ενάγοντα οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των Μ.Α.Ε.Κ. σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό του εν λόγω εικοστού πέμπτου ενάγοντος, κεφάλαιο των 48.000,00 ευρώ, να μετατραπεί το 2012, σε 480 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. 19) Ο 26ος ενάγων και ήδη 26ος εφεσίβλητος ….., ηλικίας 69 ετών, κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής, συνταξιούχος ήδη από το έτος 2008 και απόφοιτος της γεωπονικής σχολής, είναι έγγαμος με την 2711 ενάγουσα και ήδη 27η εφεσίβλητο, …., η οποία ασχολείται με τα οικιακά και πατέρας του 28ου ενάγοντος και ήδη 28ου εφεσίβλητου …, ηλικίας κατά το χρόνο έγερσης της ένδικης αγωγής 38 ετών, ιδιωτικού υπαλλήλου, εγγάμου και πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων και της 29ης ενάγουσας και ήδη 29ης εφεσίβλητου …., ηλικίας 41 ετών, ιδιοκτήτριας καφετέριας. Άπαντες οι εν λόγω ενάγοντες, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με την εναγομένη, μέσω του υποκαταστήματος αυτής που ευρίσκεται στο Χολαργό Αττικής, το έτος 2002, με το άνοιγμα κοινού καταθετικού λογαριασμού. Τις συναλλαγές τους με το εν λόγω υποκατάστημα, οι εν λόγω ενάγοντες πραγματοποιούσαν κυρίως μέσω του εικοστού έκτου των εναγόντων. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτού με το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης, συναλλάσσονταν μέσω της υπαλλήλου του ανωτέρω υποκαταστήματος ……, με την οποία είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης, ακολουθούσε σταθερά τις συμβουλές της κατά τις προθεσμιακές καταθέσεις, ως προς την επιλογή της διάρκειας και του είδους της. Κατόπιν συμβουλών της εν λόγω υπαλλήλου, οι εν λόγω ενάγοντες είχαν προβεί σε προθεσμιακές καταθέσεις έτους, προθεσμιακές καταθέσεις «Κύπρου advanced», «προθεσμιακές εισοδήματος». Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του έτους 2009, η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης …., με δική της πρωτοβουλία, . κάλεσε τηλεφωνικά τον ανωτέρω εικοστό έκτο των εναγόντων και τον ενημέρωσε για μία μοναδική ευκαιρία που προσέφερε η εναγομένη στους «καλούς», όπως του ανέφερε, πελάτες της. Την 1.6.2009, ο εν λόγω ενάγων (εικοστός έκτος) επισκέφθηκε το ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης οπότε η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, ενημέρωσε τον εν λόγω ενάγοντα ότι προς το συμφέρον του ήταν αντί της προθεσμιακής κατάθεσης που διατηρούσε, να δεσμεύσει για μία πενταετία το κεφάλαιο του σε ένα προνομιακό αποταμιευτικό πρόγραμμα της εναγομένης, ομοειδές της προθεσμιακής κατάθεσης και το ίδιο ασφαλές με αυτή, το οποίο θα του απέδιδε σταθερό επιτόκιο 5,5% για μία πενταετία από το 2009 έως την 30.6.2014, παράλληλα, οι τόκοι θα αποδίδοντο κάθε εξάμηνο στο λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ακόμη, όταν τον ενημέρωσε ότι η εναγομένη διευκόλυνε τους προθεσμιακούς καταθέτες, με το «σπάσιμο» των προθεσμιακών καταθέσεων χωρίς ποινή, προκειμένου να τοποθετήσουν τα χρήματα τους στο εν λόγω προϊόν. Κατόπιν των ανωτέρω διαβεβαιώσεων και ενόψει ότι οι καταθέσεις των χρημάτων ήταν στο όνομα όλων των εν λόγω εναγόντων (26ου, 27ης, 28ου και 29ης), την 4-6.2009, επισκέφθηκαν το ανωτέρω κατάστημα της εναγομένης και οι τέσσερις εν λόγω ενάγοντες, άπαντες έλαβαν από την ανωτέρω υπάλληλο τη διαβεβαίωση περί του ασφαλούς της τοποθέτησης των χρημάτων τους στο εν λόγω προϊόν, ότι το κεφάλαιο και οι τόκοι ήταν εγγυημένα, όπως σε μια μακροπρόθεσμη προθεσμιακή κατάθεση. Την ίδια ημέρα, ήτοι την 4-6-2009, οι εν λόγω εικοστός έκτος, εικοστή έβδομη, εικοστός όγδοος και εικοστή ένατη των εναγόντων, υπέβαλαν την από 4-6-2009 αίτηση τους, για «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΓΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβώ/ούμε στην αξιολόγηση της επένδυσης μου/μας στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/μαστέ τους Όρους Έκδοσης, όπως περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009. Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της παρούσας έκδοσης» με την οποία, οι εν λόγω ενάγοντες, αιτήθηκαν την αγορά Μ.ΑΚ αξίας 275-000 ευρώ. Εν τούτοις, ουδέποτε παρεδόθη στους εν λόγω ενάγοντες, το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτίο/ ούτε τους εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι των ΜΑΚ., όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω ενάγοντες, προέβησαν στην επένδυση σε ΜΑ.Κ εν τέλει του ποσού των 220.086 €, το οποίο ενέκρινε η εναγομένη έναντι του αιτουμένου ποσού των 275-000 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι της αιτήσεως αυτής, προηγήθηκε η από 1-6-2009 αίτηση των εν λόγω (εικοστού έκτου, εικοστής εβδόμης, εικοστού ογδόου και εικοστής ενάτης) εναγόντων περί δημιουργίας κοινής μερίδας λογαριασμού αξιών και εξουσιοδότηση χρήσης και η κατάρτιση κοινής σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χωρίς να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η εναγομένη είχε επιδιώξει να λάβει πληροφορίες για το επενδυτικό προφίλ των εν λόγω εναγόντων.

Οι τελευταίοι, ως συνδικαιούχοι των ανωτέρω ΜΑΚ, έλαβαν τόκους από την επένδυση αυτή, την 31-12-2009 ευρώ 7.027,47» την 30-6-2010 ευρώ 6.085,99 και την 31-12-2010 ευρώ 6.ι86,86. Τον μήνα Απρίλιο του έτους 2011, η ίδια ως άνω υπάλληλος της εναγομένης, με δική της πρωτοβουλία, κάλεσε τηλεφωνικά τους εν λόγω ενάγοντες προκειμένου να την επισκεφθούν στο ανωτέρω υποκατάστημα της εναγομένης. Πράγματι, οι εν λόγω ενάγοντες, επισκέφθηκαν το ανωτέρω υποκατάστημα, οπότε η ανωτέρω υπάλληλος της εναγομένης, τους συνέστησε ένα νέο τότε πρόγραμμα της εναγομένης με σταθερό επιτόκιο 6,5% για μία πενταετία, αναφέροντας τους ότι τους συμφέρει πολύ περισσότερο έναντι του προηγουμένου. Ενόψει και της προηγούμενης καλής συνεργασίας τους με την εναγομένη, οι εν λόγω (εικοστός έκτος, εικοστή εβδόμη, εικοστός όγδοος και εικοστή ένατη) ενάγοντες, πεισθέντες από τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις της ανωτέρω υπαλλήλου της εναγομένης και έχοντας εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα αυτής (εναγομένης), δέχθηκαν να προβούν στην εν λόγω επένδυση, αποφέρουσα υψηλότερους τόκους και υπέγραψαν την από 29-4-2011 «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΧΑΚ/ΧΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΑΠΉΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», στην οποία αναφέρεται ότι «Βεβαιώνω/ουμε ότι έχω/ουμε τη γνώση και τις ικανότητες να προβούμε στην επένδυσης μου/μας σε ΜΑΕΚ και αναγνωρίζουμε τους Παράγοντες Κινδύνου που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2011.

Επίσης δηλώνω/ουμε ότι δεν μου/μας έχει παρασχεθεί επενδυτική συμβουλή από την Τράπεζα Κύπρου ή από οποιονδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή εκπρόσωπο της αναφορικά με τα ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης και/ή μια υποβολή της παρούσας αίτησης για εγγραφή», με την οποία ζητούσαν την αντικατάσταση των αξίας ποσού ευρώ 220.086 ΜΑΚ με ΜΑΕΚ Εν τούτοις, ουδέποτε τους παρεδόθη το ως άνω αναφερόμενο στο σκεπτικό Ενημερωτικό Δελτύγ ούτε τους εδόθησαν εγγράφως ή προφορικώς οιεσδήποτε διευκρινίσεις για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους του συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος, ήτοι ΜΑ.Ε.Κ, όπως τα στοιχεία αυτά λεπτομερώς παρατίθενται ανωτέρω στο σκεπτικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εν λόγω ενάγοντες, έγιναν κάτοχοι ΜΑΕΚ αξίας 22θ.ο86 ευρώ. Την 17.05.2011, οι εν λόγω ενάγοντες έλαβαν για τόκους από την ανωτέρω επένδυση το ποσό των ευρώ 4.606,52 και την 30-12-2011 το ποσό των ευρώ 8.896,90. Μέσα του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, δεν κατεβλήθησαν στους εν λόγω ενάγοντες οι τόκοι του εξαμήνου, έλαβε δε χώρα υποχρεωτική ακύρωση τόκων και ακολούθησε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ΜΑ.Ε.Κ σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό, με συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, το επενδυθέν υπό των εν λόγω εικοστού έκτου, εικοστής εβδόμης, εικοστού ογδόου και εικοστής ενάτης των εναγόντων, κεφάλαιο των 220.086,00 ευρώ, να μετατραπεί το 2012 σε 2.200 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ. Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η προηγούμενη επενδυτική εμπειρία όλων των εναγόντων, την οποία υπερτονίζει η εκκαλούσα, ανάγεται σε πολύ πιο απλά στη σύλληψή τους προϊόντα όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και μετοχές. Ουδείς εξ αυτών (εναγόντων) είχε την εμπειρία των προϊόντων, τα οποία η εκκαλούσα τους προώθησε, στοχοποιώντας τους, ως πελάτες επενδυτές με άκρως επιθετική στρατηγική, προκειμένου να τους πωλήσει τα ΜΑΚ και ακολούθως τα ΜΑΕΚ Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι, η πρωτοβουλία προσεγγίσεως των εφεσίβλητων - πελατών της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, με σκοπό την προσέλκυση των πρώτων και την πρόκληση της αποφάσεώς τους να επενδύσουν στα προαναφερόμενα επενδυτικά προϊόντα, ανήκε αποκλειστικώς στην τελευταία, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της οποίας, στο πλαίσιο λεπτομερούς σχετικού σχεδιασμού και ενεργούντες επί τη βάσει ρητών οδηγιών από τις κεντρικές υπηρεσίες της, επικοινώνησαν είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης, κατά τη προσέλευση των εφεσίβλητων στα ως άνω υποκαταστήματα, προκειμένου να ενημερώσουν και εν τέλει να προτείνουν σε αυτούς την επένδυση των σε χρήμα κεφαλαίων τους (μέχρι τότε διαθεσίμων είτε σε απλούς καταθετικούς λογαριασμούς είτε -κυρίως - σε προθεσμιακούς λογαριασμούς), εκμεταλλευόμενοι τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των πελατών της και των υπαλλήλων της την τοποθέτηση των αποταμιεύσεων τους αρχικά στα Μ.Α.Κ. και ακολούθως στα M.A.Ε.Κ. Το γεγονός ότι υπήρξε οργανωμένη και βάσει σχεδίου προσέγγιση των πελατών της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, με σκοπό τη μαζική προώθηση των ως άνω επενδυτικών προϊόντων και ιδίως των Μ.Α.Ε.Κ, αποδεικνύεται από τη συνεκτίμηση των προσκομιζομένων μετ' επικλήσεως από αμφότερα τα διάδικα μέρη εσωτερικών εγγράφων της εναγομένης προς τα στελέχη της. Ενδεικτικώς δε αναφέρονται (σχετικώς με την έκδοση των Μ.A.Ε.Κ): α) το από 10.3.2011 υπ' αριθ. CRM/052/11 έγγραφο με τίτλο «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 99: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» και β) το από 11.4.2011 υπ' αριθ. πρωτ. CRM/074/n όμοιο με τίτλο «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 101: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ», τα οποία απευθύνονται σε ανώτερα στελέχη της Τράπεζας και στα οποία γίνεται αναφορά σε «εκστρατεία» και «στόχους», προσδιορίζονται οι ομάδες ενδιαφέροντος - στόχοι (με αναφορά στο χαρτοφυλάκιο και το ύφος των καταθέσεών τους), καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας και προσεγγίσεως των πελατών, καθώς επίσης και η μέθοδος καταγραφής της προσεγγίσεως αυτής και των αποτελεσμάτων της. Απεδείχθη επιπλέον ότι η προσέγγιση των εναγόντων γινόταν υπό των ανωτέρω υπαλλήλων της εναγομένης, προσωπικό σε έναν έκαστο εξ αυτών και στοχευμένα, εφόσον οι ανωτέρω υπάλληλοι της εναγομένης απευθύνθηκαν στους ανωτέρω πελάτες που διέθεταν όχι άλλα επενδυτικά προϊόντα, αλλά είτε μετρητά σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς είτε προς διάθεση του προϊόντος Μ.Α.Ε.Κ. σε κατόχους του προηγουμένου προϊόντος ΜΑΚ της εναγομένης, στους οποίους παρουσίαζαν όχι όλα τα προϊόντα που διέθεταν, αλλά ειδικά αρχικά τα προϊόντα Μ.Α.Κ και ακολούθως τα προϊόντα Μ.Α.Ε.Κ όχι με την παροχή απλών πληροφοριών για την ύπαρξη τους, στα πλαίσια διαφημίσεως αυτών ως εκδότης των εν λόγω προϊόντων, όπως η εναγομένη διατείνεται, αλλά εκφράζοντας αξιολογικές κρίσεις και δη ότι τα εν λόγω προϊόντα της εναγομένης, ήταν απόλυτα κατάλληλα για την περίπτωσή τους, δίδοντας ιδιαίτερα έμφαση στο μοναδικό πλεονέκτημα αυτών που ήταν το υψηλό σε σχέση με τους καταθετικούς λογαριασμούς, επιτόκιο, χωρίς να τους γνωστοποιούν, κατά τρόπο που οι συγκεκριμένοι ενάγοντες με τα συγκεκριμένα ανωτέρω χαρακτηριστικά τους, να δύνανται να κατανοήσουν, τα μειονεκτήματα των εν λόγω προϊόντων, ωθώντας τους ουσιαστικά στην αγορά τους. Τούτο ενόψει και του επενδυτικού προφίλ όλων των εναγόντων οι οποίοι, κατά περίπτωση, ήταν μεγάλης ηλικίας και δη συνταξιούχοι, αποταμιευτές ή ορισμένοι, ως ανωτέρω αναλύεται μικροεπενδυτές, σε προϊόντα ασφαλή, ήτοι σε μετοχές τραπεζών ή μεγάλων εταιρειών, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και κυρίως προθεσμιακοί καταθέτες, ήτοι ένα προφίλ που δεν συνάδει με τη διάρκεια των εν λόγω προϊόντων, εφόσον η διάρκειά τους ήταν εις το διηνεκές και με τον τρόπο ρευστοποίησης των ενδίκων προϊόντων, εφόσον οι επενδυτές προς ρευστοποίηση των εν λόγω προϊόντων έπρεπε ή να ανεύρουν πιθανό αγοραστή στη δευτερογενή αγορά ή η εναγομένη να ανακαλέσει αυτό, ή να μετατρέψει ο επενδυτής το εν λόγω προϊόν σε μετοχές και ακολούθως να πωλήσει αυτές μέσω χρηματιστηρίου. Το γεγονός ότι ορισμένοι και όχι όλοι, εκ των εναγόντων και δη οι 1ος, 4ος, 6ος, 7ος, 11ος, 18ος, 19ος, 27η, 28ος και 29η, είχαν λάβει υπό της εναγομένης ο μεν 1ος, έντυπο προσυμβατικής πληροφόρησης και δη «Ενημερωτικό Πακέτο» Οκτωβρίου 2007 και οι λοιποί (1ος, 4ος, 6ος, 7ος, 11ος, 18ος, 19ος, 27η, 28ος και 29η) έντυπο προσυμβατικής πληροφόρησης και δη «Ενημερωτικό Πακέτο» Απριλίου 2009, δεν αποδεικνύει ότι οι εν λόγω ενάγοντες ενημερώθηκαν για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εφόσον καμία αναφορά στα εν λόγω προϊόντα δεν γίνεται στα ως άνω ενημερωτικά έγγραφα. Περαιτέρω, απεδείχθη ότι η εκκαλούσα τραπεζική εταιρεία, μέσω των υπαλλήλων της, δεν έθεσε υπόψη των εναγόντων τα ανωτέρω ενημερωτικά δελτία, δεν τους κατέστησε κατανοητό ότι, τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα, εμπεριείχαν μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητες υποχρεώσεις της εκκαλούσας τραπεζικής εταιρείας (subordinated), δηλαδή τα δικαιώματα που απέρρεαν από αυτά ήταν ελάσσονος προτεραιότητας, συγκριτικά προς τις αξιώσεις των καταθετών και λοιπών πιστωτών της Τράπεζας, πλην των μετόχων, ότι περαιτέρω ήταν υβριδικά (hybrid) και μετατρέψιμα (convertible) σε μετοχές, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (financial derivatives), που αποτελούσαν άντληση ιδίων κεφαλαίων της εναγομένης, αφού προσαύξαναν το πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (Tier 1) αυτής, βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της. Ήταν, εκ της φύσεώς τους, άμεσα συνυφασμένα με την οικονομική κατάσταση, τη φερεγγυότητα και την επιχειρηματική στρατηγική της εναγόμενης, η οποία μπορούσε να διαγνώσει,. εκ των προτέρων, τις προοπτικές της και κατά συνέπεια, την πραγματική αξία των εν λόγω προϊόντων. Ήταν προϊόντα που σχεδιάστηκαν για να απορροφούν τις ζημίες (παρούσες και μελλοντικές) της εναγομένης και να αποκαθιστούν την κλονισμένη κεφαλαιακή επάρκειά της. Αποτελούσαν δηλαδή εξαρχής ένα μηχανισμό απορρόφησης ζημιών, ιδίως τα ΜΑΕΚ, αφού οποιαδήποτε πληρωμή που δεν θα καταβαλλόταν, δεν θα έθετε την εναγόμενη σε καθεστώς αθέτησης υποχρέωσης, εκκαθάρισης ή διάλυσης, με αποτέλεσμα η μετατροπή των επίμαχων τίτλων σε μετοχικό κεφάλαιο ή η μη πληρωμή αυτών, να μην είχε επιβλαβείς συνέπειες για την εναγομένη. Αποτελούσαν μία νέα μορφή επενδυτικών εργαλείων, σύνθετα στη σύλληψη και στη λειτουργία τους, ακατάλληλα για τους ιδιώτες επενδυτές (απλούς καταναλωτές) που δεν είχαν την ικανότητα να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν την ποιότητα των δικαιωμάτων που ενσωμάτωναν, την αξία και τους κινδύνους αυτών. Ήταν προϊόντα με όρους μονομερώς διατυπωμένους υπέρ του εξουσιάζοντος μέρους και δη της εναγομένης και εκδότριας αυτών, που έδιναν το περιθώριο στην τελευταία να πράττει κατά βούληση, ενσωματώνοντας παραμέτρους που υπόκειντο αποκλειστικά στην κρίση της ως προς πραγματοποιημένες ή μελλοντικές ζημίες. Συνδέονταν με πλήθος κινδύνων γενικών και ειδικών (π.χ. κίνδυνος να καταστεί αφερέγγυα η εναγομένη ή να χάσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, κίνδυνος ακύρωσης καταβολής τόκων κ.ο.κ). Ήταν επενδυτικά προϊόντα νια τα οποία δεν υπήρχε προηγούμενη ενεργός αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών (δευτερογενής αγορά), ανήκαν στην υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου, αφού εγκυμονούσαν τον κίνδυνο ολικής απώλειας κεφαλαίου και ήταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο του bail in. Ήταν επενδυτικά προϊόντα που ο συσχετισμός ανάληψης κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης ήταν σε προφανή δυσαναλογία, ώστε κανένας ορθολογικά σκεπτόμενος και σωστά ενημερωμένος επενδυτής δεν θα αναλάμβανε τον κίνδυνο που περιείχαν χωρίς ανάλογη ωφέλεια, ως αντιστάθμισμα (δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών). Ειδικότερα, τα ΜΑΚ και τα ΜΑΕΚ ήταν αόριστης διάρκειας (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα, δηλαδή δεν είχαν ημερομηνία λήξεως και συνεπώς οι επενδυτές δεν είχαν αξίωση επιστροφής του κεφαλαίου τους από την εναγόμενη. Επιπλέον, τα ΜΑΚ ή ΚΥΠΡ02 περιείχαν τον δυσμενέστατο όρο της ακύρωσης πληρωμής τόκων, σε περίπτωση που η εναγόμενη διαπίστωνε ότι, δεν τηρούσε την κεφαλαιακή της επάρκεια, όπως αυτή οριζόταν από την Τράπεζα Κύπρου, ή ότι η πληρωμή του τόκου θα είχε ως αποτέλεσμα να παύσει να ικανοποιεί την κεφαλαιακή επάρκεια της. Περαιτέρω, τα ΜΑΕΚ εμπεριείχαν επιπλέον επαχθέστατους όρους και υπό τις οικονομικές συγκυρίες υπό τις οποίες εκδόθηκαν δεν αποκλείονταν ότι θα συνέτρεχαν, ήτοι: α) Υποχρεωτική Ακύρωση Τόκων και β) Υποχρεωτική Μετατροπή σε Μετοχές (convertible contingent - Coco's) καθώς ήταν ένα προϊόν, που, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, σχεδιάσθηκε υπό τους ειδικότερους αυτούς όρους, ώστε να αποτελέσει το «μαξιλάρι» που θα απορροφούσε τις τυχόν ζημίες από τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν ενσωματωθεί στο χαρτοφυλάκιο της εναγομένης, αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί με λογιστικούς - οικονομικούς όρους στις οικονομικές της καταστάσεις, αλλά κυρίως δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενάγοντες και το υπόλοιπο επενδυτικό κοινό ως ανωτέρω αναλύεται. Ο σύνθετος χαρακτήρας τους και η αλληλένδετη φύση τους με την αληθή οικονομική κατάσταση της εναγόμενης, αποδεικνύεται από το σύνολο των προσκομισθέντων εγγράφων. Είναι χαρακτηριστική η από 31-7-2014 προσκομιζόμενη με επίκληση Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με τίτλο «Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες», σύμφωνα με την οποία: «Η δομή των Coco's είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη». «Για να εκτιμήσει κανείς σωστά ένα τέτοιο χρηματοοικονομικό εργαλείο θα πρέπει να αξιολογήσει την πιθανότητα ενεργοποίησης, της έκτασης και της πιθανότητας ενδεχόμενων απωλειών σε περίπτωση της τιμής ενεργοποίησης μετατροπής … και την πιθανότητα ακύρωσης των μετοχών. Ενδέχεται να είναι εξαιρετικά δύσκολο να τυποποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Αν και ορισμένοι παράγοντες κινδύνου είναι διαφανείς... άλλοι παράγοντες είναι δυσδιάκριτοι ή δύσκολο να εκτιμηθούν, όπως για παράδειγμα, οι μεμονωμένες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας η μελλοντική κεφαλαιακή θέση των εκδοτών...». «Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θεωρεί πως μία τέτοια αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο εντός του πλαισίου γνώσεων και πόρων θεσμικών επενδυτών με εξειδικευμένες γνώσεις», «...υπάρχει μια επιπλέον πηγή κινδύνου για τον επενδυτή, που έχει τη μορφή ακύρωσης των τοκομεριδίων σε συνθήκες δρώσας οικονομίας». Επιπλέον, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι τραπεζικοί υπάλληλοι της εναγομένης, σκοπίμως και παραπλανητικώς προέβησαν σε (άμεση ή έμμεση) σύγκριση των επιδίκων επενδυτικών προϊόντων με τις κοινές προθεσμιακές καταθέσεις (με τη λειτουργία των οποίων ήσαν εξοικειωμένοι οι εφεσίβλητοι), υπερτονίζοντας και προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα αυτών σε σχέση με τις καταθέσεις αυτές (αυξημένο και ιδιαιτέρως ελκυστικό επιτόκιο), αποσιωπώντας τους κινδύνους, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω, προβάλλοντας το διεθνές κύρος και την ευρωστία της εκκαλούσας  αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας και διαβεβαιώνοντας ότι, το επενδυόμενο κεφάλαιο είναι «ασφαλές» και «εγγυημένο», καίτοι, όπως καλώς γνώριζαν, ίσχυε το ακριβώς αντίθετο, εφόσον, όπως αναλύεται ανωτέρω ήταν εκτεθειμένο στον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν. 'Οτι κατά την προσέγγιση των πελατών της Τράπεζας με σκοπό την προώθηση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων σημαντικό επιχείρημα αποτελούσε η προβολή των πλεονεκτημάτων αυτών σε σχέση με την απλή προθεσμιακή κατάθεση, αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων και από το προοριζόμενο «αυστηρώς για εσωτερική χρήση» έγγραφο της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας αναφορικώς με τα ΜΑ.Ε.Κ. με τίτλο «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ», όπου αναφέρεται επί λέξει (υπό τον τίτλο «ΜΑΕΚ Vs κατάθεση») ότι «Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν τόκο 6,50% (για τα πρώτα 5 χρόνια) μια απόδοση που είναι ψηλότερη από την κατάθεση ... », χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στους σχετικούς κινδύνους του προϊόντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το γεγονός ότι, σε προδιατυπωμένο εκ μέρους της εναγόμενης, όρο των αιτήσεων που υπέβαλαν οι ενάγοντες, προς απόκτηση των εν λόγω προϊόντων, όπου όμως δεν μνημονεύεται οποιοδήποτε ακριβές χαρακτηριστικό της φύσεως των ΜΑ.Κ και MAE.K, ώστε να δύνανται οι ενάγοντες να την αντιληφθούν, αναφέρεται εντούτοις ότι αυτοί βεβαιώνουν πως διαθέτουν τη γνώση και τις ικανότητες να προβούν στην αξιολόγηση της επενδύσεως τους στα εν λόγω προϊόντα, και δηλώνουν ότι αφενός αποδέχονται τους όρους εκδόσεως και τους παράγοντες κινδύνου που περιέχονται στα σχετικά ενημερωτικά δελτία της εναγομένης και αφετέρου ότι δεν τους έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε συμβουλή ή παρότρυνση από την εναγομένη, οποιοδήποτε υπάλληλο ή εκπρόσωπο αυτής αναφορικά με τα επίδικα προϊόντα και την απόφαση των εναγόντων να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σ’ αυτά. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ουδέποτε παραδόθηκε στους ενάγοντες το ως άνω ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο, όμως, ακόμη κι αν οι ενάγοντες το είχαν αναγνώσει προσεκτικά, δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία του επίμαχου επενδυτικού προϊόντος, παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα υπό της εκκαλούσας εταιρείας. Τούτο, δε διότι, όπως προεκτέθηκε, τα κρίσιμα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν ήταν απλά στην σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds, ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, να αποδίδει μια ψευδή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο έμπειρο επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους, στον οποίο σαφώς και δεν περιλαμβάνονταν οι ήδη ενάγοντες, οι οποίοι δεν είχαν τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία επενδυτή και δεν αντελήφθησαν σε όλη της την έκταση τις ανωτέρω επενδύσεις, εμπιστευθέντες τις συμβουλές των υπαλλήλων της εναγόμενης. Επομένως, οι βεβαιώσεις που περιέχονται στις εν λόγω αιτήσεις, δεν αρκούν προς απόδειξη της πλήρους γνώσεως των εναγόντων, περί της φύσεως, της λειτουργίας και των κινδύνων των προϊόντων αυτών, αλλά μόνο περί το χαρακτήρα τους ως επενδύσεων, τις οποίες όμως ευλόγως θεωρούσαν ασφαλείς και χωρίς κίνδυνο νια το επενδυόμενο κεφάλαιο τους, ενόψει της σχέσης εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει με τους ανωτέρω υπαλλήλους της εναγομένης. Το αυτό δε ισχύει και νια τις από 18.5.2009 (για τα Μ.Α.Κ.) και από 20.4.2011 (για τα ΜΑ.Ε.Κ) ενημερωτικές επιστολές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας προς τους μετόχους και τους κατόχους Μ.Α.Κ. και Αξιόγραφων Κεφαλαίου 2007 (κατά περίπτωση), τις οποίες η ίδια ισχυρίζεται ότι απέστειλε στους ενάγοντες και δη τη μεν πρώτη στους 1ο, 2ο, 3°, 5ο, 7°, 8η, 9η, 13ο, 14° και 25° των εφεσίβλητων και τη δεύτερη σε άπαντες τους εφεσίβλητους, γεγονός που οι ίδιοι αμφισβητούν (σελ. 91 εγγράφων προτάσεών τους). Ειδικότερα, από το περιεχόμενο της από 18-5-2009 επιστολής που η εναγομένη επικαλείται ότι απέστειλε στους ανωτέρω 1ο, 2ο, 3°, 5ο, 7°, 8η, 9η, 13ο, 14° και 25° των εναγόντων, η οποία είναι πολυσέλιδη, αποδεικνύεται ότι υπό τον τίτλο «Καθεστώς Εξασφάλισης» αναφέρεται «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους. Επιπλέον υπό τον τίτλο «Διάρκεια» αναφέρεται «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης (Βλέπε «εξαγορά» πιο κάτω). Υπό δε τον τίτλο «Εξαγορά» αναφέρεται «Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου.». Στην εν λόγω επιστολή καμία αναφορά σε τυχόν κινδύνους του εν λόγω προϊόντος γίνεται. Εξάλλου σε σχέση με το περιεχόμενο της από 20-4-2011 επιστολής, η οποία είναι πολυσέλιδη, αποδεικνύεται ότι υπό τον τίτλο «Καθεστώς Εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης» αναφέρεται «Τα ΜΑΕΚ αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους. Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης - είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της τράπεζας που είναι: καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ή εκφράζονται να είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ, κάτοχοι χρεωγράφων της τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος, - προτεραιότητας (subordinated) είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων χαμηλότερης ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας. Οι αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ σε περίπτωση διάλυσης όπου η Τράπεζα παραμένει φερέγγυα (solvent) θα περιορίζονται στην ονομαστική αξία των ΜΕΑΚ και των δεδουλευμένων τόκων, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ακυρωθέντων τόκων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής που δεν καταβάλλεται σε σχέση με τα ΜΑΕΚ, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.» Υπό τον τίτλο «Διάρκεια» ορίζεται «Τα ΜΑΕΚ είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης (βλέπε όρος «εξαγορά» πιο κάτω). Υπό δε τον τίτλο «Εξαγορά» αναφέρεται «Τα ΜΑΕΚ μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2018 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο ίσης ή υψηλότερης διαβάθμισης». Υπό το τίτλο «Δικαίωμα Μετατροπής» αναφέρεται «Τα ΜΑΕΚ, δύνανται να μετατραπούν κατ' επιλογή του κατόχου τους, σε Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής στην Τιμή Μετατροπής». Η αποστολή εν τούτοις, των εν λόγω εγγράφων με το ανωτέρω περιεχόμενο, ακόμη κι αν πράγματι έλαβε χώρα, ως προς τα ενδιαφέροντα εν προκειμένω σημεία, καλύπτει μεν τύποις τη γενική υποχρέωση ενημερώσεως των υποψηφίων επενδυτών (με χρήση συνθέτων και μη ευχερώς κατανοητών από τον μέσο μη «επαγγελματία» επενδυτή τεχνικών νομικών χρηματοοικονομικών όρων), δεν αποδεικνύει όμως πλήρη και ουσιαστική γνώση της πραγματικής φύσεως και λειτουργίας των εν λόγω προϊόντων και -προεχόντως - των κινδύνων τους από τους συγκεκριμένους στερούμενους ειδικών νομικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων εφεσίβλητους, στοιχεία, τα οποία κατά τη ζώσα επικοινωνία των τελευταίων με τους κατά περίπτωση αρμοδίους υπαλλήλους (οι οποίοι και είχαν την πρωτοβουλία της προσεγγίσεως των υποψηφίων επενδυτών είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης στο πλαίσιο τραπεζικής συναλλαγής) επιμελώς αποσιωπήθηκαν, ενώ παρεσχέθησαν σαφείς διαβεβαιώσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, την ασφάλεια του επενδυόμενου κεφαλαίου και την καταγραφή υψηλών αποδόσεων τόκου. Επομένως, η εναγόμενη τραπεζική εταιρεία ως προμηθεύτρια επενδυτικών υπηρεσιών εντός του κύκλου της εμπορικής της δραστηριότητας, παρά τα όσα αντίθετα ρητώς διαλαμβάνονται στις αιτήσεις των εναγόντων για την αγορά των εν λόγω προϊόντων προς αποφυγή συνεπειών, σαφώς παρείχε μέσω των ανωτέρω προστηθέντων (υπαλλήλων των υποκαταστημάτων) αυτής επενδυτική συμβουλή στους ενάγοντες, οι οποίοι διέθεταν εν προκειμένω και την ιδιότητα του καταναλωτή ως τελικοί αποδέκτες της προαναφερθείσας επενδυτικής υπηρεσίας της εναγομένης, που δεν υπερέβαιναν το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή, δοθέντος ότι αφενός τα επενδυθέντα απ’ αυτούς ποσά δεν ήταν, στην πλειονότητα τους, τόσο υψηλά και αφετέρου δεν υπήρχε συστηματική ενασχόληση των εναγόντων με πολύπλοκες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Το γεγονός ότι παράλληλα δεν συνομολογήθηκε αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές της εναγομένης, όπως η τελευταία επισημαίνει με τις έγγραφες προτάσεις της, ουδόλως ασκεί επιρροή. Στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης, η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία εκμεταλλεύθηκε με κακοπιστία την πληροφοριακή ασυμμετρία μεταξύ αυτής και των εφεσίβλητων, με μοναδικό σκοπό να τους προωθήσει επενδυτικά προϊόντα, ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ριψοκίνδυνα, επιφυλάσσοντας στην ίδια υπέρμετρα και υπερβολικά εξουσιαστικά δικαιώματα (ιδίως υποχρεωτικής ακυρώσεως πληρωμής τόκων και υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές, ανυπαρξία υποχρεώσεως επιστροφής του κεφαλαίου), είναι δε προφανές ότι εάν οι εφεσίβλητοι, συντηρητικοί αποταμιευτές και επενδυτές, ενεργούντες με γνώμονα την εξασφάλιση του κεφαλαίου τους, γνώριζαν εξαρχής το σύνολο των πραγματικών δεδομένων της επενδύσεως τους, η οποία τελικώς ήταν απολύτως συνυφασμένη με την κεφαλαιακή επάρκεια, την ευρωστία, την τιμή της μετοχής της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας και τις, εν γένει, διεθνείς και εσωτερικές χρηματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που η εναγομένη κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, δεν θα προέβαιναν στις συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές. Το επικαλούμενο υπό της εκκαλούσας γεγονός ότι αυτή τήρησε τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 «Ενημερωτικό Δελτίο προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση», του κυπριακού Νόμου περί Εταιριών και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2003/71/ΕΚ και Κανονισμός 809/2004) για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών [στο μέτρο που τηρήθηκαν οι εν λόγω διατάξεις, εφόσον, κατά τα άνω αποδειχθέντα, επεβλήθη πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε βάρος της εναγομένης, για παραβίαση των άρθρων 8(1) και 9(2), καθώς επίσης και της παρ. 1 του Δευτέρου Παραρτήματος του Ν. 114(1)/2005, και της παρ.4 του Παραρτήματος του Κανονισμού 809/2004, εκ του γεγονότος ότι, στο ενημερωτικό δελτίο της ημερομηνίας 5-4-2011 που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Αθηνών μέχρι 1.342.422.297 Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, δεν είχαν συμπεριληφθεί πληροφορίες οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη (σχετικά σελ. 116 από 28-4-2014 απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου)], στερείται εννόμου επιρροής στην υπό κρίση περίπτωση, απορριπτομένου ως αβασίμου στην ουσία του του σχετικού πρώτου, δευτέρου και τρίτου λόγου έφεσης, διότι η τήρηση των διατυπώσεων του Ν. 3401/2005, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ/και του Κανονισμού 809/2004 και του Κυπριακού Νόμου περί Εταιρειών Κεφ. 113, υπό της ενάγουσας, δεν επάγεται, άνευ άλλου τινός, τον αποκλεισμό της εφαρμογής του Ν. 3606/2007, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο την Οδηγία MiFID, καθ' όσον ναι μεν δεν εμπίπτει κατ' αρχήν στο ρυθμιστικό πεδίο του τελευταίου, η πρωτογενής διάθεση χρηματοοικονομικών προϊόντων (δηλαδή η απ' ευθείας, διάθεση αυτών από τον εκδότη στον επενδυτή, όπως συνέβη με τα επίδικα επενδυτικά προϊόντα), αλλά μόνο ή διάθεση στη δευτερογενή (χρηματιστηριακή) αγορά, πλην όμως οι ρυθμίσεις του Ν. 3606/2007 ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή, εφ' όσον, όπως απεδείχθη, εν προκειμένω, εν τοις πράγμασι, η εναγομένη, δια των ανωτέρω προστηθέντων υπαλλήλων της, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες προς τους ενάγοντες, υπό τη μορφή της επενδυτικής συμβουλής, ως ανωτέρω αναλύεται. Ότι η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία παρέσχε επενδυτική υπηρεσία υπό τη μορφή της επενδυτικής συμβουλής (παροχή συστάσεως) ενισχύεται και από: α) την «Έκθεση ειδικού ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου», η οποία εκπονήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με αντικείμενο τη διερεύνηση της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της επενδυτικής συμβουλής κατά την προώθηση των ΜΑΚ. και των ΜΑ.Ε.Κ και στην οποία (σελ. 14 επ.) καταγράφεται η πρακτική των αρμοδίων υπαλλήλων της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας κατά την προσέγγιση των πελατών της, με σκοπό την προώθηση των ΜΑ.Κ και των Μ.ΑΕ.Κ, η μη επαρκής ενημέρωση των τελευταίων για τους κινδύνους των προϊόντων αυτών, ο υπερτονισμός των πλεονεκτημάτων τους, η πρακτική της μη επιβολής ποινών για τυχόν προεξόφληση λογαριασμών υπό προειδοποίηση, εφ' όσον με τα κεφάλαια αυτών θα ελάμβανε χώρα αγορά των εν λόγω αξιόγραφων, διατυπώνεται δε το συμπέρασμα αναφορικώς με αμφότερα τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα (ΜΑ.Κ και ΜΑ.Ε.Κ), ότι υπήρξε παροχή επενδυτικής συμβουλής υπό τη μορφή της συστάσεως, με την οποία παρουσιάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα ως κατάλληλα για έκαστο συγκεκριμένο επενδυτή, β) την υπ' αριθ. …/10.12.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία επιβλήθηκαν στην εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία: α) πρόστιμο 5000 € για παράβαση του άρθρου 16 παρ. 1 της υπ' αριθ. …/1.11.2007 αποφάσεως της ίδιας επιτροπής, διότι, κατά την προώθηση των ανωτέρω προϊόντων ΜΑ.Ε.Κ, ενήργησε με τρόπο, που ακόμη κι αν δεν ήταν στις προθέσεις της, φαίνεται να παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες, χωρίς να έχει συνάψει τις προβλεπόμενες προς τούτο συμβάσεις, και β) πρόστιμο 5.000 € για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 4 Ν. 3606/2007, καθ' όσον διαπιστώθηκε ότι, κατά την παροχή των εν λόγω επενδυτικών υπηρεσιών, δεν διενήργησε, ως όφειλε, αξιολόγηση της καταλληλότητας των επενδυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πράγματι όπως η εναγομένη αναφέρει, η εν λόγω επιτροπή διεπίστωσε ότι τα ενημερωτικά Δελτία των επίδικων προϊόντων παρείχαν επαρκή πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τους παράγοντες κινδύνου (σελ. 25), εν τούτοις η διαπίστωση αυτή αφορά τα ενημερωτικά δελτία και την πληρότητα τους σε σχέση με το αναγκαίο αυτών περιεχόμενο. Τούτο διότι παράλληλα η ίδια επιτροπή διεπίστωσε ότι στις εσωτερικής οδηγίες της εναγομένης προς τους υπαλλήλους της διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημείων παροχής επιλεκτικής πληροφόρησης προς τους πελάτες της και παροχής κινήτρων προς ορισμένες κατηγορίες πελατών με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απόφαση τους προς επένδυση. Κατά την ίδια Επιτροπή, η ύπαρξη επιλεκτικής πληροφόρησης και παρότρυνσης αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επενδυτική συμβουλή, γ) την υπ' αριθ. πρωτ. …/25·2·2013 Έγγραφη Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004) προς την εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1, 12 παρ. 3 και 25 Ν. 3606/2007, των άρθρων 8 παρ. 1 και 9ε Ν. 2251/1994 και 197 ΑΚ, με την επισήμανση: α) της ελλείψεως πιστοποιήσεως των αρμοδίων υπαλλήλων της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, για την παροχή των συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών, δεδομένου μάλιστα ότι ούτε ενώπιον μας οι συγκεκριμένοι, αναφερόμενοι ανωτέρω τραπεζικοί υπάλληλοι της εναγομένης ήταν κατά τον επίδικο χρόνο ειδικώς πιστοποιημένοι υπάλληλοι για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και β) της συνδρομής περιπτώσεως συγκρούσεως συμφερόντων κατά την έκδοση και διάθεση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων, διότι η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία ήταν συγχρόνως ο εκδότης αυτών και ο παρέχων την επενδυτική συμβουλή περί αγοράς τους και, ως τούτου, ενδεχομένως να μην είχε συμφέρον σε πλήρη ενημέρωση και διαφώτιση των υποψηφίων επενδυτών, αναφορικώς με τα στοιχεία της επενδύσεως, διότι αυτό ενδεχομένως θα απέτρεπε μέρος αυτών από την επένδυση, με συνέπεια την μη πλήρη κάλυψη της συγκεκριμένης εκδόσεως. Όπως αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο ως σχετικό 69γ από την εναγομένη, ενόψει του ότι η εναγομένη δεν έκανε δεκτή την ανωτέρω σύστασή της, πράγματι έθεσε στο αρχείο την αναφορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Δεδομένου ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξάντλησε το περιθώριο της διαμεσολαβητικής του δράσης για την υποθέσή σας, η αναφορά σας θα τεθεί στο αρχείο.», πλην όμως δεν αναιρείται η αποδεικτική αξία της παραπάνω συστάσεως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσκομιζόμενη από τους ενάγοντες, από 13.9.2013 Απόφαση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με θέμα «Παράλειψη συμμόρφωση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ με ορισμένες διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και της Οδηγίας που εκδόθηκε βάσει του εν λόγω Νόμου για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των Τραπεζών κατά την Παροχή Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και κατά την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων του 2007», με την οποία με ανάλογο σκεπτικό, επιβλήθηκε στην εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, διοικητικό πρόστιμο, για παράβαση της προαναφερομένης κυπριακής νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών συμβουλών μόνον για το έτος 2009, έχει ήδη ακυρωθεί με την από 9-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Κύπρου εκ του λόγου ότι η ανωτέρω αρχή δεν χορήγησε αντίγραφα όλου του φακέλου και δη των καταγγελιών των επενδυτών που περιείχοντο στον φάκελο της Διοίκησης. Τα ως άνω, αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, δημιουργούσαν σειρά συμβατικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 2 § 7 Ν. 3606/2007 (που αφορά την υποχρέωση κατηγοριοποίησης των επενδυτών-πελατών), 25 § 1 Ν. 3606/2007 και 25 §§ 2 και 3 του Ν. 3606/2007, 4 και 8 Ν. 3606/2007 και της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2501/31.10.2002 (ΦΕΚ Α' 277/18-11-2002) (που αφορούν την υποχρέωση πληροφόρησης του πελάτη) 13 Ν. 3606/2007 (που αφορά την υποχρέωση εντοπισμού και αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων), 14 Ν. 3606/2007, (αναφορικά με τις οργανωτικές υποχρεώσεις ιδίως της 4/505/3·452000 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί «Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 25 § 4 Ν. 3606/2007 (έλεγχος καταλληλότητας) 25 § 5 του Ν. 3606/2007 έλεγχος συμβατότητας), τις οποίες παραβίασε η εκκαλούσα και στην οποία στηρίζεται η παρανομία της, δεδομένου ότι, η παροχή, εσφαλμένης, μη πλήρους ή ακατάλληλης συμβουλής θεμελιώνει ενδοσυμβατική ευθύνη και ευθύνη από αδικοπραξία (914 ΑΚ), όταν οι ενέργειες του ζημιώσαντος θα ήταν παράνομες και χωρίς την συμβατική σχέση, η δε δόλια και εν γνώσει του εσφαλμένου τους, παροχή εσφαλμένων συμβουλών ή η δόλια αποσιώπηση ουσιωδών πληροφοριών, με σκοπό να προκληθεί ζημία σε άλλο πρόσωπο εμπίπτει στην περίπτωση της 919 ΑΚ. Εξάλλου, οι επενδυτικές υπηρεσίες υπάγονται στην προστασία του Ν. 2251/1994, ιδίως όταν απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες για την εξυπηρέτηση προσωπικών τους αναγκών (αποταμιευτικών, επενδυτικών κ.λπ.), οι διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 4, 8, 12, 13 και 14 της υπ' αριθ. …./1.11.2007 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ Β1 2136/1.11.2007) «Κανόνες Συμπεριφοράς Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.)», τείνουν και στην προστασία του ιδιωτικού συμφέροντος των επενδυτών αλλά και αποτυπώνουν κατά ένα μεγάλο βαθμό το μέτρο συναλλακτικής επιμέλειας στον χώρο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και αποτελούν, συνεπώς, πολύτιμο εργαλείο για την διακρίβωση της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς. Εξάλλου, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο της οφειλόμενης ενημέρωσης αποτελεί η πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη των προτεινόμενων επενδυτικών τίτλων, διότι κατά την ορθότερη γνώμη, η υποχρέωση διαφώτισης καταλαμβάνει και τον γενικό κίνδυνο αφερεγγυότητας του εκδότη ενός ομολογιακού δανείου, ακόμη και αν τη στιγμή της παροχής των επενδυτικών συμβουλών δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, ενώ παράλληλα, η τράπεζα ευθύνεται σε αποζημίωση, αν παρέλειψε να διαφωτίσει τον επενδυτή πελάτη της για το προσδοκώμενο από αυτήν κέρδος από τη διάθεση τίτλων και για το συναφή κίνδυνο από τη μη διάθεση τους. Η αποκάλυψη είναι απαραίτητη, ώστε ο πελάτης να πληροφορηθεί την ενυπάρχουσα σύγκρουση συμφερόντων και να αποφευχθεί η πεπλανημένη εντύπωσή του για την ουδετερότητα των επενδυτικών συμβουλών. Όταν η συναλλαγή των μερών έχει το χαρακτήρα παροχής επενδυτικών συμβουλών, τότε ο επενδυτής έχει σύμφωνα με τη λειτουργία του συγκεκριμένου συμβατικού δεσμού την προσδοκία ότι η τράπεζα θα του παράσχει συμβουλές προσανατολισμένες στα αντικειμενικά συμφέροντά του. Υπό το πρίσμα αυτό, η τράπεζα πρέπει να αποκαλύψει στον πελάτη της τα περιθώρια κέρδους και τον κίνδυνο από τη μη διάθεση των ομολόγων, για να μπορέσει αυτός να κρίνει αν για τις συστάσεις υπήρξε κρίσιμο το ίδιο οικονομικό συμφέρον αυτής.

Η υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων που προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 13 Ν. 3606/2007 μπορεί να θεμελιωθεί και στην υποχρέωση πίστης η οποία αποτελεί εξειδίκευση της κατά τη 288 ΑΚ αρχής της καλής πίστης. Εν προκειμένω, ο νόμιμος λόγος ευθύνης της εφεσίβλητης είναι ότι εξεπλήρωσε πλημμελώς τις υποχρεώσεις της έναντι των εναγόντων από τις συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών που είχε καταρτίσει μαζί τους (πλην της 12ης των εναγόντων και των 15ης, 16ου και 17ης εξ αυτών, ως προς τους οποίους θα γίνει λόγος κατωτέρω), ιδίως την υποχρέωση παροχής πλήρους, σαφούς, ορθής και μη παραπλανητικής ενημέρωσης και διαφώτισης αυτών, ως προς τους όρους των προϊόντων και την αληθή οικονομική της κατάσταση, δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς του άρθρου 25 Ν. 3606/2007, παραβίασε τις συναλλακτικές της υποχρεώσεις πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας εκ των άρθρων 281 ΑΚ και 288 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 8 Ν. 2251/1994, πείθοντας τους με απατηλή και δόλια συμπεριφορά να διαθέσουν χρήματα και να αποκτήσουν τα ΜΑΚ και τα ΜΑΕΚ, ενώ είχε άμεσο και ίδιο όφελος (σύγκρουση συμφερόντων). Η δόλια συμπεριφορά της εναγομένης αποδεικνύεται και από την από 15-7-2011 ανακοίνωση της ιδίας υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2011» στην πρώτη σελίδα της οποίας, σε λιγότερο από δύο μήνες μετά τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στους ανωτέρω ενάγοντες, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2011 από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ) σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).... Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο σε σύγκριση με 8,1% το τέλος του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που λήφθηκαν από την Τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%. Ο παράγοντας μετριασμού αφορά την έκδοση ευρώ 887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημίες στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας...». Επομένως, η εναγομένη, υπό το ρευστό οικονομικό περιβάλλον ενόψει και της εκθέσεως της σε ΟΕΔ, γνώριζε ως ενδεχόμενη τη ζημία των εναγόντων εκ της αμέσως ανωτέρω συμπεριφοράς της και αποδέχθηκε τη ζημία των εναγόντων ως ενδεχόμενη συνέπεια της ανωτέρω παράνομης συμπεριφοράς της. Περαιτέρω, όλοι οι ανωτέρω ενάγοντες, που επιζητούσαν την ασφάλεια των χρημάτων τους, αν γνώριζαν την αλήθεια και αν είχαν επαρκώς ενημερωθεί, από την έχουσα προς τούτο υποχρέωση εναγόμενη τραπεζική εταιρεία ότι τα επίδικα προϊόντα της και ιδίως τα ΜΑΕΚ, στα οποία, με την συμβουλή των υπαλλήλων της, οι ενάγοντες μετέτρεψαν τα αρχικά προϊόντα τους, είχαν τις προεκτεθείσες ιδιότητες, εν πολλοίς άγνωστες σε όλη τους την έκταση και στους περισσότερους υπαλλήλους της αλλά και τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που η εναγομένη κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, δεν θα προχωρούσαν στην εν λόγω επένδυση. Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται πλέον ή εμφανές ότι δεν υπήρξε πλήρης και ορθή ενημέρωση, αλλά ούτε και ενσυνείδητη επιλογή των κρίσιμων προϊόντων υπό των εναγόντων, όπως διατείνεται η εκκαλούσα με την ένδικη έφεσή της. Είναι φανερό επίσης ότι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ουδείς προχωρεί σε τοποθέτηση χρημάτων σε ένα προϊόν αν δεν του παρουσιαστεί αυτό ως συγκριτικά επωφελέστερο του προηγουμένου. Έτσι οι ενάγοντες προχώρησαν διαδοχικά από τα ΜΑΚ στα ΜΑΕΚ. Την ελλιπή και παραπλανητική πληροφόρηση των επενδυτών διαπίστωσε και η ανωτέρω από 25-2-2013 έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, θέτει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων για τον εκδότη των τίτλων «δεδομένου ότι αυτός κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον επενδυτή στην έκδοση των ομολόγων δρα με διπλή ιδιότητα. Από την μια πλευρά έχει ίδιον όφελος, ως εκδότης των ομολόγων που αποσκοπεί στην κάλυψη της συγκεκριμένης έκδοσης με σκοπό να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια από την αγορά για να καλύψει τις όποιες χρηματοοικονομικές του ανάγκες και, από την άλλη πλευρά δρα ως παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών προς τους ιδιώτες επενδυτές μεριμνώντας για τη προστασία των συμφερόντων τους και την παροχή της πληρέστερης δυνατής προσυμβατικής πληροφόρησης τους αναφορικά με τους κινδύνους που εσωκλείουν τα επενδυτικά προϊόντα. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς η παροχή πλήρους πληροφόρησής προς τους επενδυτές και η αξιολόγησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη κάλυψη της επίμαχης έκδοσης ομολόγων.... Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι δόθηκε το δικαίωμα στους υφιστάμενους πελάτες της τράπεζας με προθεσμιακές καταθέσεις να τις ρευστοποιήσουν πρόωρα, χωρίς penalty, αν και η συγκεκριμένη πρακτική επιβαρύνει οικονομικά την τράπεζα, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη της ομολογιακής έκδοσης». Λόγω των προπαρατεθέντων γεγονότων, η εκκαλούσα προέβη στην υποχρεωτική ακύρωση της πληρωμής τόκων ως προς τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012, καθώς τη χρονική εκείνη περίοδο το κεφαλαιακό της έλλειμμα ανερχόταν στα 730.000.000 ευρώ. Ακολούθησε σειρά γεγονότων, όπως αυτά προεκτέθηκαν, που οδήγησαν στην έκδοση, σύμφωνα με τον από το έτος 2013 Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, του υπ' αριθμ. …./2013 διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που σκοπό είχε την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της εναγομένης διά της διασώσεώς της με ίδια μέτρα, τιθέμενη αυτή υπό καθεστώς εξυγίανσης. Δυνάμει του ανωτέρω διατάγματος, αλλά και του υπ' αριθμ. 278/2013 διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, που ακολούθησε, τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» τα Μ.Α.Ε.Κ. μετατράπηκαν σε μετοχές, Δ' Τάξης με τιμή μετατροπής 1 ευρώ (ήτοι στην ονομαστική τους αξία) και, με ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο (1) ευρώ και με τον τρόπο αυτό επήλθε μείωση των παραπάνω χρεών της Τράπεζας. Στη συνέχεια, επήλθε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών Δ’ τάξης από 1 ευρώ σε 0,01 ευρώ εκάστη, για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της εναγομένης. Κάθε μία μετοχή Δ’ τάξης μετατράπηκε σε συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ. Έπειτα κάθε 100 μετατραπείσες σε συνήθεις μετοχές αξίας 0,01 ευρώ εκάστη, που ήταν εγγεγραμμένες στον ίδιο μέτοχο ενώθηκαν σε μία συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Οι μη ενοποιημένες μετοχές (αριθμός μετοχών μικρότερος των 100, που υπολείπονταν ανά μέτοχο) ακυρώθηκαν και το ποσό της ονομαστικής αξίας των ακυρωθεισών μετοχών χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας. Πλέον, όλες οι μετοχές αποτελούσαν μία ενιαία τάξη παρέχουσες δικαίωμα ψήφου και απόληψης μερισμάτων στους μετόχους. Οι προαναφερόμενες συνθήκες, υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η ως άνω συμπεριφορά της εναγομένης, με βάση την οποία οι ενάγοντες προέβησαν στην αγορά των Μ.Α.Κ. και ακολούθως των ΜΑ.Ε.Κ., προκάλεσαν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, την ελλιπή, ασαφή και παραπλανητική πληροφόρηση των άπειρων εναγόντων από τους παρέχοντες ελλιπή πληροφόρηση των εν λόγω επενδυτικών υπηρεσιών, συγκεκριμένους ως άνω υπαλλήλους της εναγόμενης, σχετικά με τα αγορασθέντα από τους ενάγοντες Μ.Α.Ε.Κ. Με τον τρόπο, δε που ενήργησε η εναγομένη δια των προστηθέντων υπαλλήλων της, παραβίασε τις συναλλακτικές της υποχρεώσεις, όπως το περιεχόμενό τους προσδιορίζεται, σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 281 και 288 ΑΚ. Η παράλειψη αυτή της εναγομένης ανάγεται στη μη καταβολή κάθε κάθε δυνατής επιμέλειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης, διαφώτισης και παροχής κατάλληλης συμβουλής, ήτοι στην παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 25 Ν. 3606/2007 και η οποία (αμελής συμπεριφορά) συνιστά το πραγματικό του κανόνα δικαίου του άρθρου 914 ΑΚ. Επιπλέον, η εναγόμενη υπέχει αδικοπρακτική ευθύνη έναντι των εναγόντων (πλην της 12ης, 15ου, 16ου, 17ου εξ αυτών) και για το λόγο ότι με την ως άνω περιγραφείσα απατηλή συμπεριφορά των προαναφερομένων οργάνων της, προκάλεσε με δόλο στους ενάγοντες, οι οποίοι ετύγχαναν συντηρητικοί πελάτες αυτής και πάντως όχι επαγγελματίες, την απόφαση επένδυσης στα κρίσιμα αρχικώς ΜΑ.Κ. και ακολούθως ΜΑ.Ε.Κ, παριστάνοντας, εν γνώσει της, ότι τα εν λόγω προϊόντα αποτελούσαν ασφαλή τοποθέτηση όμοια με προθεσμιακή κατάθεση, σταθερό επιτόκιο ύψους 5,5 % και 6,5%, αντίστοιχα, περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και εγγυημένη επιστροφή του κεφαλαίου, αποσιωπώντας τους ενσωματωμένους κινδύνους αυτών αλλά και τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν και προκαλώντας στους ενάγοντες την, κατά τα παραπάνω, μείωση της περιουσίας τους, καθώς η ίδια επεδίωκε την εξισορρόπηση της κλονισμένης κεφαλαιακής της επάρκειας, μέσω της αντλήσεως κεφαλαίων από τη διάθεση των εν λόγω ΜΑ.Κ και ΜΑ.Ε.Κ. Ως εκ τούτου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης απάντων των εναγόντων (πλην της 12ης, 15ου, 16ου, 17ου εξ αυτών), για την οποία ευθύνεται η εναγομένη, εφόσον, σύμφωνα, με το άρθρο 922 του ΑΚ, οι ενάγοντες υπέστησαν ζημία από την πλημμελή εκπλήρωση των άνω καθηκόντων και την απατηλή, συμπεριφορά των υπαλλήλων - προστηθέντων της εναγόμενης, η οποία και οδήγησε αιτιωδώς στη ζημία (θετική) τους που συνίσταται στο ποσό (ονομαστική αξία), που έκαστος εξ αυτών κατέβαλε για την αγορά των ως άνω επενδυτικών προϊόντων. Παράλληλα, υφίσταται αιτιώδης, υπό την έννοια της πρόσφορης αιτιότητας, σύνδεσμος, αφού η αδικοπρακτική ανωτέρω συμπεριφορά των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγόμενης ήταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τη ζημία αυτή, την οποία, και επέφερε, στην συγκεκριμένη επίδικη περίπτωση, η οποία (ζημία) δεν θα επερχόταν, αν οι προστηθέντες αυτοί υπάλληλοι δεν είχαν ενεργήσει κατά τον προαναφερόμενο παράνομο τρόπο. Συνεπεία της ανωτέρω, αντισυμβατικής αλλά και παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς της εναγομένης οι ενάγοντες υπέστησαν ζημία που συνίσταται στο κεφάλαιο που διέθεσαν για την απόκτηση των εν λόγω προϊόντων, και δη ο πρώτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 24.000, ο δεύτερος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 65.218,11, ο τρίτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 32.202, η τέταρτη ενάγουσα κατά το ποσό των ευρώ 83.526, η πέμπτη ενάγουσα κατά το ποσό των ευρώ 28.952, ο έκτος ενάγων το ποσό των ευρώ 44.509, ο έβδομος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 15.500, η όγδοη ενάγουσα κατά το ποσό των ευρώ 17.000, η ένατη ενάγουσα κατά το ποσό των ευρώ 17.000, ο δέκατος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 269.599,64, ο ενδέκατος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 239.594, ο δέκατος τρίτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 46.925, ο δέκατος τέταρτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 10.000, ο δέκατος όγδοος και δεκάτη ενάτη των εναγόντων κατά το ποσό των ευρώ 40.607, εις ολόκληρον, ο εικοστός ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 28.902, ο εικοστός πρώτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 20.000, ο εικοστός δεύτερος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 52.312, ο εικοστός τρίτος και ο εικοστός τέταρτος των εναγόντων κατά το ποσό των ευρώ 30.000, εις ολόκληρον, ο εικοστός πέμπτος ενάγων κατά το ποσό των ευρώ 48.000 και οι εικοστός έκτος, εικοστή έβδομη, εικοστός όγδοος και εικοστή ενάτη των εναγόντων, κατά το ποσό των ευρώ 220.086, εις ολόκληρον. Οι αιτιάσεις της εναγομένης, που περιέχονται στον έκτο λόγο της ένδικης έφεσης ότι, διεκόπη ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ζημιογόνου συμπεριφοράς των οργάνων της και της επελθούσας στους ενάγοντες ανωτέρω ζημίας, αφενός μεν με τη μεσολάβηση των αναφερομένων στον λόγο αυτό (έκτο) της ένδικης έφεσης της από την 21-7-2011 και επέκεινα, που οδήγησαν [μ θέση της σε καθεστώς εξυγίανσης μετά την ψήφιση του ειδικού νόμου στις 22.3.2013 και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και την μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές, αφετέρου δε ειδικώς για τους 3°, 10°, 13ο και 22° των εφεσίβλητων διακοπτικό γεγονός αποτέλεσε η οικειοθελής μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές, κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012 και εκ του λόγου τούτου μέμφεται την εκκαλουμένη απόφαση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 297, 298, 342 και 914 ΑΚ αλλά και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, καθώς επίσης και παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, αποτελούν γεγονότα αδιάφορα για το κρίσιμο ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας, ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Στην προκείμενη επένδυση, χωρίς την πλημμελή πληροφόρηση και συμβουλή, δηλαδή υπό συνθήκες σωστής πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επένδυσης, οι επενδυτές ενάγοντες δεν θα είχαν επιλέξει να προχωρήσουν σ’ αυτή και θα απείχαν από την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Δεν θα είχαν επενδύσει καθόλου και θα είχαν διατηρήσει στην περιουσία τους τα ποσά που επενδύθηκαν. Η αγορά των ένδικων ομολογιών αποφασίσθηκε ως αποτέλεσμα της παράβασης η οποία εμφιλοχώρησε κατά το στάδιο πριν από την αγορά τους, ως συνέπεια της πλημμελούς πληροφόρησης και συμβουλής. Συνεπώς, η ίδια η αγορά των ενδίκων επενδυτικών προϊόντων, άρα και η ίδια η τοποθέτηση των χρηματικών ποσών, οι οποίες δεν απετράπησαν, είναι το επιζήμιο αποτέλεσμα του προηγηθέντος σφάλματος της εναγομένης. Επομένως, κατ' εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής με υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση), η αποκαταστατέα ζημία, που συνδέεται αιτιωδώς με τις γενόμενες δεκτές ως παράνομες πράξεις της εναγομένης, ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσης τους. Χωρίς την πλημμελή πληροφόρηση, συμβουλή και αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης, οι ενάγοντες δεν θα αγόραζαν τα ένδικα ΜΑΚ και ακολούθως ΜΑΕΚ και δεν θα υφίσταντο την ζημία αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι επενδυτές δεν θα είχαν προχωρήσει στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι συνεπώς η ζημία συνίσταται τελικά στα ίδια τα ποσά που επενδύθηκαν. Επομένως, η πλήρωση του αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στη ζημία είναι από τα πράγματα πρόδηλη, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη πράξη δεν θα είχαν επενδυθεί τα ποσά και θα είχε αποφευχθεί η ζημία. Πιο συγκεκριμένα, όπως και ανωτέρω έγινε δεκτό, η εναγομένη ζημίωσε τους ενάγοντες παριστάνοντας, εν γνώσει της, δια των υπαλλήλων της ότι, τα εν λόγω προϊόντα αποτελούσαν ασφαλή τοποθέτηση όμοια με προθεσμιακή κατάθεση, σταθερό επιτόκιο ύψους 5)5 % και 6,5%, αντίστοιχα, περιοδική απόδοση τόκων ανά εξάμηνο και εγγυημένη επιστροφή του κεφαλαίου, αποσιωπώντας τους ενσωματωμένους κινδύνους αυτών αλλά ιδίως, όσον αφορά στα ΜΑΕΚ, τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, προκαλώντας στους ενάγοντες την, κατά τα παραπάνω, μείωση της περιουσίας τους, επιδιώκοντας παράλληλα να εξισορροπήσει στο μέλλον το ενδεχόμενο να κλονισθεί η κεφαλαιακή της επάρκεια από την κατοχή των ΟΕΔ, μέσω της αντλήσεως κεφαλαίων από τη διάθεση των εν λόγω ΜΑ.Ε.Κ Η πράξη δε αυτή της εναγομένης οδήγησε αιτιωδώς στη ζημία (θετική) τους, η οποία συνίσταται στο ποσό (ονομαστική αξία), που έκαστος εξ αυτών κατέβαλε για την αγορά των ως άνω επενδυτικών προϊόντων. Εφόσον λοιπόν η ζημία των εναγόντων, επήλθε ήδη κατά τον χρόνο σύναψης των επίδικων συμβάσεων, δεδομένου ότι συνεπεία της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των προστηθέντων της εναγομένης, οι ενάγοντες διέθεσαν στην εναγομένη τα (ισόποσα με τη ζημία τους) χρηματικά ποσά και έλαβαν ως αντιπαροχή, όχι αυτό που προσδοκούσαν, ήτοι προϊόντα με χαρακτηριστικά βέβαιης και ασφαλούς τραπεζικής προθεσμιακής κατάθεσης, αλλά άληκτους υβριδικούς τίτλους χωρίς καμία υποχρέωση της εναγομένης για εξαγορά τους, αφού μόνο προαιρετικό ήταν το δικαίωμα της αυτό, υπάρχει δηλαδή χρονική, σύμπτωση μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της προκληθείσας εξ αυτού ζημίας, το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάσθηκε ως προς την επέλευση της από τα επικαλούμενα από την εναγομένη, στον έκτο λόγο εφέσεως μεταγενέστερα από την 21-7-2011 γεγονότα του κουρέματος των ΟΕΔ αιφνιδιαστικά και απρόβλεπτα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012, του ελλείμματος που παρουσίασε η ίδια την 30-6-2012 ύψους 730.000.000 εκ των οποίων περίπου το ποσό των 400.000.000 αφορούσε το κούρεμα των ΟΕΔ, την άρνηση κατόπιν της συνεδρίασης του Eurogroup της 15-3-2013 για οικονομική ενίσχυση της εναγομένης, την μεταβίβαση στην εναγομένη οφειλής 9.000.000.000 ευρώ της Λαϊκής Τράπεζας από την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας, την ψήφιση του ειδικού νόμου της 23-3-2013 «περί Εξυγίανσης Τραπεζικών και Αλλων Ιδρυμάτων» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας, της Κύπρου για την θέση της εναγομένης σε εξυγίανση και η μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, διότι αποτελούν γεγονότα νομικά αδιάφορα ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Όμοια κρίνοντας και η εκκαλουμένη απόφαση, έστω με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται με την παρούσα, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και περαιτέρω ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτομένων των ανωτέρω πρώτου, δευτέρου, τρίτου και έκτου λόγου εφέσεως, και περαιτέρω του τετάρτου λόγου εφέσεως με τον οποίο η εκκαλούσα εκκαλεί την εκκαλουμένη απόφαση, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και μη λήψη υπόψη των εγγράφων που η ίδια επικαλείται. Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως και ανωτέρω στην οικεία θέση αναφέρεται το γεγονός ότι η εκκαλούσα τραπεζική εταιρεία, εν προκειμένω, ενόψει της κατά τα άνω αποδειχθείσας κατάρτισης μεταξύ αυτής και των ανωτέρω εναγόντων (πλην της 12ης, 15ου, 16ου, 17ου εξ αυτών) ένδικης σύμβασης παροχής επενδυτικών συμβουλών, δεν αποκλείει την εφαρμογή του ανωτέρω Ν. 3606/2007, εκ του λόγου ότι η εκκαλούσα ήταν εκδότρια των τίτλων που αφορούσαν οι επενδυτικές συμβουλές (ΑΠ 1182/2021 ,Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ). Τα ανωτέρω αποδειχθέντα δεν αναιρούνται από τα αναφερόμενα στον πέμπτο υπό κρίση λόγο έφεσης. Ειδικότερα, όπως ο πέμπτος λόγος αυτός εκτιμάται, η εκκαλούσα υποστηρίζει ότι, ως προς τον αρχικά εναγόμενο με την ένδικη αγωγή,….., γενικό διευθυντή του υποκαταστήματος αυτής στην Ελλάδα, ορθώς η ένδικη αγωγή απερρίφθη υπό της εκκαλουμένης αποφάσεως, εκ του λόγου ότι δεν απεδείχθη ότι ο εν λόγω εναγόμενος, κατηύθυνε τους υπαλλήλους της ήδη εκκαλούσας εταιρείας στην προώθηση των επίμαχων επενδυτικών προϊόντων, τονίζοντας μόνο τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ γνώριζε ότι είναι ακατάλληλα προς διάθεση προς το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα, με την εκκαλουμένη απόφαση, απόσπασμα της οποίας περιέχεται στον υπό κρίση πέμπτο λόγο της ένδικης έφεσης, έγινε δεκτό ότι, ο εν λόγω εναγόμενος …., καθόν χρόνο, ήτοι από μηνός Μαΐου 2008 έως και μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ήταν γενικός διευθυντής του υποκαταστήματος της εναγομένης στην Ελλάδα, είχε την ευθύνη των κλασικών τραπεζικών εργασιών, ήτοι χορηγήσεων, καταθέσεων, καρτών κ.λπ. Αντίθετα, οι επενδυτικές υπηρεσίες, η θεματοφυλακή, η διαχείριση κινδύνων, το Private Bariking, η Κύπρου ΑΕΔΑΚ και η Κύπρου Χρηματιστηριακή, το Treasure (υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων), η Διεύθυνση προσωπικού, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Μεθόδων και η Διεύθυνση Πληροφορικής αναφερόταν νια θέματα εργασιών, πολιτικής, στρατηγικής και ανάπτυξης των εργασιών τους στους αρμοδίους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο, όπου αυτοί έδρευαν. Ο ίδιος δε ανωτέρω εναγόμενος, αναφερόταν, καθ’ όλο το ανωτέρω διάστημα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας …., και μετά την 1-5-2010 στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο …. Περαιτέρω, η εκκαλουμένη απόφαση έκρινε, ότι ο εν λόγω εναγόμενος δεν είχε καμία σχέση στη λήψη οιασδήποτε απόφασης για την έκδοση των ενδίκων προϊόντων ΜΑ.Ε.Κ.. Επιπλέον, με την εκκαλουμένη απόφαση, κρίθηκε ότι ο ανωτέρω αρχικώς εναγόμενος, δεν αποδείχθηκε ότι, κατά τη διαδικασία προώθησης των Μ Α.Ε.Κ., επόπτευε και ήλεγχε παντοιοτρόπως την εξέλιξη και την πορεία των πωλήσεων, προτρέποντας τους υπαλλήλους της πρώτης εναγομένης να ενεργοποιηθούν για την κάλυψη των στόχων, ασκώντας πίεση σε αυτούς, με τη αποστολή μηνυμάτων ή σημειωμάτων/ ούτε ότι είχε δώσει εντολές και οδηγίες να μην τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Εφόσον όμως, με την εκκαλουμένη απόφαση, έγινε δεκτό ότι, ο ανωτέρω επικεφαλής της διοίκησης της εναγομένης στην Ελλάδα, δεν έδωσε καμία εντολή και οδηγία στους υπαλλήλους των καταστημάτων της εναγομένης, αν και ο εν λόγω αρχικώς εναγόμενος, εκ της ιδιότητος του προΐστατο όλων των εργασιών της εναγομένης στην Ελλάδα, μάλιστα δε, μετείχε και είχε επιμεληθεί την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων των υπαλλήλων της και για την έκδοση των επιδίκων προϊόντων, εν ολίγοις εφόσον δεν δέχθηκε καμία αδικοπρακτική συμπεριφορά ή γενικά πλημμελή συμπεριφορά στον ιεραρχικά προϊστάμενο όλων, ανωτέρω εναγόμενο, με αντιφατική αιτιολογία, άλλως λόγω ελλιπούς αιτιολογίας, δέχθηκε ότι η ήδη εκκαλούσα, δια των υπαλλήλων της παρείχε ελλιπείς και παραπλανητικές πληροφορίες στον ενάγοντα, κρίση η οποία αντιβαίνει και στα διδάγματα κοινής πείρας που ορίζουν ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι υπακούν, στις εντολές των ανωτέρων τους. Με το περιεχόμενο αυτό, ο υπό κρίση λόγος έφεσης εκτιμώμενος ως εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, εφόσον η εσφαλμένη αιτιολογία της εκκαλουμένης απόφασης, δεν οδηγεί σε εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης, αλλά σε αντικατάσταση των αιτιολογιών, δεν δύναται να οδηγήσει σε διάφορη των ανωτέρω κρίση, καθώς η απαλλαγή του ανωτέρω συνεναγομένου της ήδη εκκαλούσας εταιρείες, απλού ομοδίκου αυτής, έγινε εκ του λόγου ότι, δεν αποδείχθηκε η οποιαδήποτε συμμετοχή του ανωτέρω αρχικώς εναγομένου …, στη διαδικασία προώθησης των επίδικων προϊόντων και ως εκ τούτου, δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ανωτέρω ευθύνη της εναγομένης, η οποία εστιάζεται σε ελλιπή ενημέρωση των εναγόντων επενδυτών από τους ανωτέρω ονομαστικά αναφερομένους σε κάθε επιμέρους περίπτωση, υπαλλήλους της. Περαιτέρω, με τον έβδομο λόγο εφέσεως, η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία παραπονείται ότι, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 300, 281 ΑΚ και 25 του Ν. 3606/2007 και την εκτίμηση των αποδείξεων, με συνέπεια να απορρίψει ως αβάσιμη κατ' ουσίαν την παραδεκτώς με τις προτάσεις προταθείσα εκ μέρους της. ένσταση συντρέχοντος πταίσματος των εφεσίβλητων σε ποσοστό 95% στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας τους, διότι αυτοί: α) δεν ανέγνωσαν τα ανωτέρω έγγραφα που υπέγραψαν για τις επίδικες συναλλαγές, αλλά και όλο το ενημερωτικό υλικό με τους όρους και τους κινδύνους των επιδίκων επενδυτικών προϊόντων που τους χορήγησαν πριν την εν λόγω επένδυση, β) παρά το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση με τη λήψη της από 31-12-2009 έγγραφης ενημέρωσής τους (statements) περί των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων, προέκυπτε ξεκάθαρα ότι δεν είχαν προθεσμιακή κατάθεση αλλά επενδυτικά προϊόντα, ουδέν έπραξαν να περιορίσουν τη ζημία τους. Περαιτέρω, κατά το ίδιο λόγο έφεσης, η εκκαλουμένη απόφαση, έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 297» 298,300,330 και 914 ΑΚ, και 25 του Ν. 3606/2007 και την εκτίμηση των αποδείξεων, διότι οι ενάγοντες δεν ανέγνωσαν τα έγγραφα που υπέγραψαν ενόψει της επίδικης συνεργασίας, περαιτέρω οι 1ος, 2ος, 3ος, 5ος, 7ος, 8ος, 9η, 13ος, 14ος και 25ος δεν μελέτησαν την από 18-5-2009 ενημερωτική επιστολή της εκκαλούσας που τους απέστειλε ταχυδρομικώς προτού επενδύσουν στα ΜΑΚ, καθώς επίσης άπαντες δεν μελέτησαν την από 20-4-2011 ενημερωτική επιστολή της εκκαλούσας που τους απέστειλε ταχυδρομικώς προτού επενδύσουν στα ΜΑΕΚ, στους οποίους περιέχονται όλοι οι κρίσιμοι όροι και βασικοί κίνδυνοι των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων, όπως η αόριστη διάρκεια αυτών, το δικαίωμα και όχι η υποχρέωση εξαγοράς τους στην πενταετία, που εναπόκειτο στην ευχέρεια της εναγομένης, καθώς και το ενδεχόμενο ακύρωσης πληρωμής τόκων σε αμφότερα τα ανωτέρω προϊόντα και ειδικώς στα προϊόντα ΜΑΕΚ το δικαίωμα υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές, εφόσον συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις κεφαλαιακής επάρκειας της εναγομένης. Επιπλέον, αν και άπαντες μελέτησαν την ενημερωτική επιστολή της εναγομένης της 9-2-2012 στα πλαίσια αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου και την μελέτησαν τον μήνα Μάρτιο 2012 καθένας εκ των εναγόντων έδρασαν κατά το δοκούν. Επιπλέον, με τον ίδιο λόγο έφεσης, η εκκαλούσα παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ, παρέβη τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, αλλά και την υπαγωγή των προταθέντων υπ' αυτής πραγματικών περιστατικών στους ανωτέρω κανόνες δικαίου και με αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες απέρριψε ως αβάσιμη κατ' ουσίαν την παραδεκτώς με τις προτάσεις προταθείσα εκ μέρους της ένσταση συντρέχοντος πταίσματος των εφεσίβλητων στην έκταση της ζημίας τους, διότι αυτοί ήδη από την 31-12-2009 οπότε έλαβαν τις έγγραφες ενημερώσεις (statement) των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους και ακολούθως κάθε εξάμηνο, οπότε ελάμβαναν σχετικές ενημερώσεις ότι τα ένδικα προϊόντα ήταν αμιγώς χρηματιστηριακά προϊόντα με κινδύνους, με αποτέλεσμα, ως μέσοι συνετοί συναλλασσόμενοι όφειλαν να ζητήσουν πληροφορίες για την ακριβή φύση και τους κινδύνους των επίδικων προϊόντων και εν τέλει να τα ρευστοποιήσουν στο Χρηματιστήριο περιορίζοντας, τη ζημία τους ήδη από το έτος 2009. Επομένως, αν άπαντες οι ενάγοντες είχαν πωλήσει τα προϊόντα ΜΑΚ την 30-6-2010, θα είχαν κέρδος, όπως αναλύεται στις σελίδες 104 - 108 της ένδικης έφεσης, ενώ εάν είχαν πωλήσει τα ανωτέρω προϊόντα την 30-6-2010 θα είχαν σαφώς μικρή ζημία, όπως για έναν έκαστο των εναγόντων στις ίδιες σελίδες της ένδικης έφεσης. Ωστόσο, η υπό κρίση ένσταση τυγχάνει αβάσιμη και απορριπτέα, διότι υπό τις ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενες συνθήκες προσεγγίσεως και καταπείσεως των εφεσίβλητων με απατηλά μέσα να προβούν στις επίδικες επενδύσεις, δεν νοείται συνδρομή συντρέχοντος πταίσματος αυτών (πολλώ δε μάλλον δεν τίθεται ζήτημα ετοιμότητας των εφεσίβλητων να προβούν σε χρηματιστηριακή πώληση των ομολόγων τους καθ' ο χρόνο εισπράττουν τόκους με κανονικούς ρυθμούς). Μετά δε την ακύρωση των τόκων, κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 2012, οπότε οι περισσότεροι εκ των εναγόντων αντελήφθησαν μέρος των ανωτέρω όρων των επιδίκων προϊόντων, η κατακόρυφη πτώση της χρηματιστηριακής αξίας των εν λόγω προϊόντων και εν τέλει ο μηδενισμός της (μετά την υποχρεωτική μετατροπή αυτών σε μετοχές μηδενικής πραγματικής αξίας) καθιστούν κάθε απόπειρα πωλήσεως αυτών στη χρηματιστηριακή αγορά άνευ αντικειμένου. Περαιτέρω, οι εδώ εφεσίβλητοι, ως μέσοι συντηρητικοί αποταμιευτές - επενδυτές, δεν είχαν ειδικές νομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και, εν πάση περιπτώσει, δεν διέθεταν ειδικούς νομικούς και χρηματιστηριακούς συμβούλους (όπως εθεωρείτο αναγκαίο, κατά τα αναφερόμενα στα σχετικά Ενημερωτικά Δελτία), ώστε να λαμβάνουν συνεχώς νομική και χρηματοοικονομική ενημέρωση για την εξέλιξη της επενδύσεως τους και να αντιλαμβάνονται πλήρως και επαρκώς τις μεταβολές των χρηματιστηριακών δεικτών αλλά ούτε γνώριζαν τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που η εναγομένη κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν, για τους λόγους δε αυτούς, μόνη η προς τους εφεσίβλητους αποστολή από την εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία εγγράφων επιστολών αλλά και ενημερώσεων (statements) για τις αποδόσεις των επιδίκων επενδυτικών προϊόντων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν αρκεί προς απόδειξη της πλήρους γνώσεως αυτών περί της φύσεως, της λειτουργίας και τους κινδύνους των προϊόντων αυτών, αλλά μόνο περί του χαρακτήρα τους ως επενδύσεων, τον οποίο οι εφεσίβλητοι, αντίθετα με τα υποστηριζόμενα με τον υπό κρίση έφεση, δεν αμφισβητούν, καθ' όσον δεν ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω προϊόντα ήσαν προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά προϊόντα ομοιάζοντα προς προθεσμιακές καταθέσεις, προς τις οποίες και συγκρίθηκαν από τους κατά περίπτωση αρμοδίους τραπεζικούς υπαλλήλους, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα ανωτέρω στο σκεπτικό.

Τις ένδικες δε επενδύσεις τους, εύλογα θεωρούσαν ασφαλείς και χωρίς κίνδυνο για το επενδυόμενο κεφάλαιο τους, το αυτό δε ισχύει και για τις από 18.5.2009 (για τα Μ.Α.Κ.) και από 20.4.2011 (για τα Μ.Α.Ε.Κ.) ενημερωτικές επιστολές της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας προς τους μετόχους ΜAΚ και Αξιόγραφων Κεφαλαίου 2007 (κατά περίπτωση), οι οποίες απεστάλησαν και στους εφεσίβλητους, διότι η αποστολή των εν λόγω εγγράφων καλύπτει μεν τύποις τη γενική υποχρέωση ενημερώσεως των υποψηφίων επενδυτών (με χρήση συνθέτων και μη ευχερώς κατανοητών από τον μέσο μη «επαγγελματία» επενδυτή τεχνικών νομικών χρηματοοικονομικών όρων), δεν αποδεικνύει όμως πλήρη και ουσιαστική γνώση της πραγματικής φύσεως και λειτουργίας των εν λόγω προϊόντων και - προεχόντως - των κινδύνων τους από τους συγκεκριμένους στερούμενους ειδικών νομικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων εφεσίβλητους, στοιχεία, τα οποία κατά τη ζώσα επικοινωνία των τελευταίων με τους κατά περίπτωση αρμοδίους υπαλλήλους (οι οποίοι και είχαν την πρωτοβουλία της προσεγγίσεως των υποψηφίων επενδυτών είτε τηλεφωνικώς είτε δια ζώσης στο πλαίσιο . τραπεζικής συναλλαγής) επιμελώς αποσιωπήθηκαν, ενώ παρεσχέθησαν σαφείς διαβεβαιώσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, την ασφάλεια του επενδυόμενου κεφαλαίου και την καταγραφή υψηλών αποδόσεων τόκου χωρίς παράλληλα να τους γνωστοποιήσουν τον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο των ΟΕΔ που η εναγομένη κατείχε, καθώς και τον υψηλό κίνδυνο συγκέντρωσης που αυτά ενείχαν. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε ως αβάσιμη την προταθείσα κατά τα άνω με τον υπό κρίση έβδομο λόγο της ένδικης έφεσης, ένσταση συντρέχοντος πταίσματος, έστω και με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία η οποία αντικαθίσταται με την παρούσα, δεν έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων 281, 297, 298, 300, 330, 914 ΑΚ, και 25 του Ν. 3606/2007 και την εκτίμηση των αποδείξεων, ο υποστηρίζων δε τα αντίθετα υπό κρίση έβδομος λόγος εφέσεως τυγχάνει αβάσιμος και απορριπτέος. Με τον όγδοο λόγο της ένδικης έφεσης της, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απόφαση, με εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ και εσφαλμένη άλλως αντιφατική αιτιολογία, απέρριψε την ένσταση της περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας, ώστε να αφαιρεθεί από την ανωτέρω επιδικασθείσα σε κάθε ενάγοντα θετική ζημία η ωφέλεια, που έκαστος εξ αυτών αποκόμισε από τους τόκους τους οποίους εισέπραξε για το χρονικό διάστημα που κατείχε τα επίδικα ομόλογα, όπως τα χρονικά διαστήματα και ποσά αναφέρονται αναλυτικά στις πρωτόδικες προτάσεις της εναγομένης, όσο και στο δικόγραφο της κρινόμενης έφεσης. Όμως τα επικαλούμενα από την εναγομένη (ήδη εκκαλούσα) ποσά των τόκων, που έλαβαν οι ενάγοντες δεν είναι κέρδος των τελευταίων από τη ζημία τους, αλλά απότοκος της συναφθείσας μεταξύ αυτών και της εναγομένης σύμβασης με συγκεκριμένες απολήψεις. Καθίσταται, δε, φανερό ότι το κεφάλαιο των τόκων, ως κέρδος έχει αυτοτέλεια έναντι των εκ του νόμου συνεπειών του ζημιογόνου γεγονότος και συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται με τη ζημία. Άλλωστε, οι τόκοι, που έλαβαν οι ενάγοντες είναι μεν το κέρδος τους από την κυριότητα των εν λόγω τίτλων, αλλά το κέρδος αυτό προέρχεται όχι από τη ζημία, που υπέστησαν εξαιτίας της απώλειας του κεφαλαίου τους, αλλά από την παραχώρηση αυτού (κεφαλαίου) στην εναγομένη, η οποία το εκμεταλλεύθηκε με κάθε πρόσφορο τρόπο μπορούσε, αποδίδοντας τους συμφωνημένους καρπούς του στους ενάγοντες. Σε κάθε περίπτωση, ο προτεινόμενος (από την εκκαλούσα) συνυπολογισμός αντίκειται, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, στην καλή πίστη, η οποία, όπως προαναφέρθηκε στην οικεία νομική σκέψη της παρούσας, δεν ανέχεται το κέρδος (από το ζημιογόνο γεγονός), να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος. Επομένως και η ένσταση περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας πρέπει να απορριφθεί, ως κατ' ουσίαν αβάσιμη. Συνακόλουθα, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε τα ίδια, έστω και με εν μέρει διάφορη αιτιολογία, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί με την παρούσα απόφαση, κατά το άρθρο 534 ΚΠολΔ., δεν έσφαλε και ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτόμενου, ως αβασίμου του ενάτου λόγου εφέσεως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τις ένδικες προτάσεις της η εναγομένη κάνει αναφορά σε ωφέλεια των εναγόντων και εκ των μετοχών που έκαστος από αυτούς έλαβε, εν τούτοις, στον υπό κρίση λόγο έφεσης δεν ζητούν όπως υπολογισθεί και η αξία αυτών. Περαιτέρω, οι ενάγοντες με την ένδικη αγωγή τους, επικαλούμενοι την ανωτέρω με την ένδικη αγωγή τους περιγραφείσα παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν ηθική βλάβη και ζητούν τα ανωτέρω αιτούμενα ποσά προς χρηματική τους ικανοποίηση. Η αγωγή αυτή, τυγχάνει νόμιμη ως θεμελιούμενη στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 914, 922, 299 και 932 ΑΚ και επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού που περιέχεται στη σελίδα 537 των προτάσεων που η εκκαλούσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Περαιτέρω, από τις ίδιες ως άνω αποδείξεις, αποδείχθηκε ότι, από τη σε βάρος των ανωτέρω εναγόντων (πλην της 12ης, 15ης, 16ου και 17ης των εναγόντων) τελεσθείσα αδικοπραξία των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης, και την εντεύθεν εξ αυτής προκληθείσα ζημία, εις έναν έκαστον εξ αυτών, όπως αναλύεται ανωτέρω και συνίσταται στα χρηματικά ποσά που διέθεσαν για την αγορά των εν λόγω προϊόντων, η οποία είχε ως συνέπεια την απώλεια σημαντικού μέρους της περιουσίας τους, οι ανωτέρω ενάγοντες (πλην της 12ης, 15ης, 16ου και 17ης των εναγόντων) υπέστησαν ηθική βλάβη, το ύψος της οποίας πρέπει, αφού ληφθούν υπόψη τα κατά το νόμο στοιχεία και δη οι συνθήκες τέλεσης της σε βάρος τους αδικοπραξίας, ο βαθμός του πταίσματος του υπόχρεου - δράστη, το είδος και οι συνέπειες της προσβολής, της έλλειψης συντρέχοντος πταίσματος των ανωτέρω εναγόντων στην πρόκληση της ζημίας τους {απορριπτόμενης της περί συνυπαιτιότητος των εναγόντων στην πρόκληση της ανωτέρω ζημίας του, ενστάσεως της εκκαλούσας που επαναφέρει ειδικώς ως προς την αιτούμενη υπό των εναγόντων ηθική βλάβη, με τις ένδικες προτάσεις της (σελ. 537), κατά τα διαλαμβανόμενα αμέσως ανωτέρω, στην περί συνυπαιτιότητος των εναγόντων στην πρόκληση και το ύψος της ζημίας τους, ένσταση της ήδη εκκαλούσας, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων}, η κοινωνική και η περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων, χωρίς να απαιτείται η ειδικότερη αιτιολόγηση καθενός στοιχείου, τηρούμενης και της αρχής της αναλογικότητος, ως γενική νομική αρχή και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος, ερειδόμενη επί του άρθρου 25 § 1 (εδάφ. δ') του Συντάγματος, να καθορισθεί, για έναν έκαστο των εναγόντων ως ακολούθως: για τον πρώτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 1.500, για τον δεύτερο ενάγοντα, το ποσό των ευρώ 3.250, για τον τρίτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 1.500, για την τέταρτη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 4.150, για την πέμπτη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 1.500, για τον έκτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 2.200, για τον έβδομο ενάγοντα ,το ποσό των ευρώ 1.000, για την όγδοη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 1.000, για την ένατη ενάγουσα το ποσό των ευρώ 1.000, για τον δέκατο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 6.000, για τον ενδέκατο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 4.000, για τον δέκατο τρίτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 2.300 για τον δέκατο τέταρτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 500, για εκάστη των δεκάτου ογδόου και δεκάτης ενάτης των εναγόντων , το ποσό των ευρώ 1.500, για τον εικοστό ενάγοντα το ποσό των ευρώ 1.500, για τον εικοστό πρώτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 1.000, για τον εικοστό δεύτερο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 2.500, για έκαστο των εικοστό τρίτο και εικοστό τέταρτο των εναγόντων, το ποσό των ευρώ 1.000, για τον εικοστό πέμπτο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 2.400 και για έκαστο των εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο, εικοστό όγδοο και εικοστή ενάτη των εναγόντων,·το ποσό των ευρώ 2.500.

Όμοια κρίνοντας και η εκκαλουμένη απόφαση, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το άρθρο 932 ΑΚ και περαιτέρω ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις. Αντίθετα, όσον αφορά στην δωδέκατη των εναγόντων, απεδείχθη ότι αυτή τυγχάνει σύζυγος του 11ου ενάγοντος, κατέστη δε συνδικαιούχος των ανωτέρω ΜΑΕΚ που απέκτησε ο σύζυγος της και ενδέκατος των εναγόντων τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2012, όταν την εγκατέστησε συνδικαιούχος ο ανωτέρω σύζυγος της. Παράλληλα, η δεκάτη πέμπτη των εναγόντων, σύζυγος του δεκάτου τετάρτου των εναγόντων, καθώς και τα τέκνα αυτών δέκατος έκτος και δεκάτη εβδόμη των εναγόντων, κατέστησαν συνδικαιούχοι των τίτλων ΜΑΕΚ που απέκτησε ο δέκατος τέταρτος ενάγων περί τα τέλη του έτους 2011. Ήτοι άπαντες των ανωτέρω, 12ης, 15ης, 16ου και 17ης των εναγόντων, κατέστησαν δικαιούχοι των τίτλων, μετά την επέλευση της ζημίας. Παράλληλα, δεν απεδείχθη ότι κατήρτισαν με την εναγομένη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά ούτε ότι προ της αγοράς των ενδίκων τίτλων υπό του 11ου και 14ου των εναγόντων είχαν καμία επαφή με τους υπαλλήλους της εναγομένης ή ότι τους παρέστησαν ψευδή παραστατικά. Επομένως, εσφαλμένως με την εκκαλουμένη απόφαση, εκτιμήθηκαν οι αποδείξεις και περαιτέρω έγινε δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της η ένδικη αγωγή και επιδικάσθηκαν και στους εν λόγω 12η, 15η, 16ο και 17η των εναγόντων τα ανωτέρω ποσά. Πρέπει, επομένως, γενομένου δεκτού του ενάτου και πρώτου λόγου έφεσης περί κακής εκτίμησης των αποδείξεων, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς τους εν λόγω δωδέκατη, δέκατη Πέμπτη, δέκατο έκτο, δέκατη εβδόμη των εναγόντων και, αφού το παρόν Δικαστήριο, κρατήσει και δικάσει την ένδικη υπόθεση ως προς τους εν λόγω ενάγοντες, πρέπει να απορρίψει την αγωγή αυτών των εναγόντων ως αβάσιμη στην ουσία της. Τέλος, απορριπτέο ως αβάσιμο τυγχάνει το παραδεκτώς προβαλλόμενο με τις νομίμως κατατεθείσες ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου προτάσεις της εκκαλούσας αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας, αίτημα αυτής περί επιδείξεως των σε αυτές ειδικώς αναφερομένων εγγράφων και δη (αντίγραφα ατομικών και κατά περίπτωση κοινών μετά τρίτων επενδυτικών μερίδων και αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών αξιών) των δευτέρου, τρίτου, πέμπτης, εβδόμου, δεκάτου τρίτου, δεκάτου τετάρτου, εικοστού πρώτο, εικοστού τρίτου και εικοστού τετάρτου και εικοστού πέμπτου εφεσίβλητων (άρθρα 450 επ. ΚΠολΔ), καθ' όσον τα έγγραφα αυτά δεν κρίνονται αναγκαία για τη μόρφωση πλήρους δικανικής πεποιθήσεως του παρόντος Δικαστηρίου περί την πραγματική επενδυτική εμπειρία των ως άνω εφεσίβλητων, δεδομένου ότι μόνη η σε παρελθόντα χρόνο επένδυση από τους ως άνω εφεσίβλητους κεφαλαίων σε κοινά, απευθυνόμενα σε απλούς μη επαγγελματίες επενδυτές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν καταδεικνύει την αντικειμενική δυνατότητα αυτών να αντιληφθούν τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους των επιδίκων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία ήσαν ιδιαιτέρως σύνθετα, νέα (ιδίως τα Μ.Α.Ε.Κ. κυκλοφορούσαν για πρώτη φορά στην επενδυτική αγορά) με άγνωστη συμπεριφορά και οπωσδήποτε ακατάλληλα για άπειρους ή μη κατέχοντες εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις «επαγγελματιών» επενδυτών, όπως οι εφεσίβλητοι, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των μέσων συντηρητικών αποταμιευτών - επενδυτών, όπως εξάλλου και η εναγομένη, με την ένδικη έφεσή της συνομολογεί ότι πρόκειται για συντηρητικούς ιδιώτες επενδυτές. Το ίδιο αίτημα, όσον αφορά στους δέκατη πέμπτη, δέκατο έκτο και δεκάτη εβδόμη των εναγόντων, ενόψει της απόρριψης της ένδικης αγωγής ως προς τους εν λόγω εφεσίβλητους, ελλείπει πλέον το έννομο συμφέρον της εναγομένης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος ετέρου λόγου εφέσεως προς διερεύνηση, πρέπει: (α) να γίνει δεκτή η ένδικη έφεση ως προς τη δωδέκατη, τη δεκάτη πέμπτη, τον δέκατο έκτο και τη δέκατη εβδόμη των εναγόντων ως βάσιμη και στην ουσία της, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς τους εν λόγω ενάγοντες, και το παρόν Δικαστήριο να κρατήσει την ένδικη αγωγή, να δικάσει αυτή ως προς τους εν λόγω ενάγοντες και να απορρίψει αυτή στην ουσία της, και (β) να απορριφθεί η ένδικη έφεση ως προς τους λοιπούς ενάγοντες ως αβάσιμη στην ουσία της. Περαιτέρω, ενόψει της εν μέρει αποδοχής της ένδικης έφεσης ως προς τους ανωτέρω ενάγοντες, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του προκαταβληθέντος, κατά τα άνω, παραβόλου, υπό της εκκαλούσας, κατά την έγερση της ένδικης έφεσης στην εκκαλούσα (άρθρο 495 παρ. 3 εδ·ε’ ΚΠολΔ). Τέλος, λόγω του δυσερμήνευτου των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ), ενόψει και της διαφορετικής νομολογίας των Δικαστηρίων, επί των ανωτέρω κρίσιμων νομικών θεμάτων, πρέπει να συμψηφισθεί η μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη, όσον αφορά στις δωδέκατη, δεκάτη πέμπτη, δέκατο έκτο και δεκάτη εβδόμη των εναγόντων, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, όσον αφορά στους λοιπούς των εφεσίβλητων εναγόντων, ως προς τους οποίους η εκκαλουμένη δεν εξαφανίσθηκε, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

- ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατ’ ουσίαν την ένδικη έφεση ως προς άπαντες τους εφεσιβλήτους, πλην της 12ης,15ης, 16ου και 17ης εφεσίβλητους, ως προς τους οποίους δέχεται αυτή και στην ουσία της.

 

- ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του παραβόλου, που έχει προκαταβληθεί από την εκκαλούσα, σε αυτήν.

 

- ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη με αριθμό …/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς τους 12η, 15η, 16ο και 17η των εναγόντων - εφεσίβλητων.

 

- ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την ένδικη αγωγή ως προς τους 12η, 15η, 16ο και 17η των εναγόντων.

 

- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένδικη αγωγή ως προς τους 12η, 15η, 16ο και 17η των εναγόντων. Και

 

- ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας και περαιτέρω συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα, μεταξύ των 12η, 15η, 16ο και 17η των εναγόντων και της εναγομένης, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι τους δικηγόροι στις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                          Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.