Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Επίκαιρη Νομολογία ΜΕφΛαμ 90/2017

ΜΕφΛαμ 90/2017

Ευθύνη τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή


Έννοια ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας ή perpetual bonds-. Υποχρέωση τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς ενημέρωση των επενδυτών για επικίνδυνες ή πολύπλοκες επενδύσεις. Αν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τράπεζα, εκδηλωθεί συμπεριφορά μη  ανταποκρινόμενη  στην  ευλόγως  προσδοκώμενη  ασφάλεια,  δηλαδή  στις  συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τότε η συμπεριφορά είναι παράνομη και υπαίτια και αποτελεί γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης της αιτιωδώς συνδεόμενης ζημίας. Ευθύνη για αποζημίωση από αδικοπραξία τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή όσον αφορά τη χρήση perpetual bonds. Καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Αόριστο το κονδύλιο περί διαφυγόντος κέρδους.(περίληψη)

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕφΑΔΠολΔ 12/2017, σελ. 1150επ.με σχόλιο  Ε.Μαργαρίτη, σελ.1159 επ.
Απόσπασμα από σχόλιο:
Η σχολιαζόμενη απόφαση, κινούμενη στην ήδη χαραχθείσα νομολογία που ο Άρειος Πάγος και τα
δικαστήρια της ουσίας ακολουθούν, κάνει δεκτό ότι η παράβαση των κανονιστικών υποχρεώσεων
των φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Τράπεζες, Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών –ΑΕΠΕΥ) για την ενημέρωση και προστασία του επενδυτή προ της πραγματοποίησης μιας επένδυσης αρκεί για την κατάφαση του «παρανόμου» στο άρθρο 914 ΑΚ.
Ως γνωστόν, για την διάγνωση αδικοπρακτικής ευθύνης εκ του άρθρου 914 ΑΚ απαιτείται παράνομη συμπεριφορά. Η προϋπόθεση της παρανομίας προκύπτει από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ,  η  έννοια  όμως  του  «παρανόμου»  δεν  προσδιορίζεται  νομοθετικά.  Το  πότε  μια  πράξη  ή παράλειψη είναι «παράνομη» κρίνεται από την αντίθεση της πράξεως (ή παράλειψης) σε άλλες διατάξεις, εκτός της 914 ΑΚ.Το άρθρο αυτό λοιπόν αποτελεί ένα «λευκό κανόνα δικαίου». Η 914 ΑΚ
δεν είναι προσδιοριστική του επιτρεπτού και του απαγορευμένου μίας συμπεριφοράς ως προς το παράνομό της, αλλά προσδιοριστική της κύρωσης για τη
ν πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη (και υπαίτια)...

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.