Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Νομικό πλαίσιο

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το νόμο, κατά τις όποιες συναλλαγές, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συμμετέχουν καλόπιστα τηρώντας τα συναλλακτικά ήθη. Στη δική μας περίπτωση, όλοι εμείς οι κάτοχοι ΜΑΕΚ θεωρούμε ότι πέσαμε θύματα απάτης με υπαιτιότητα της τράπεζας, η οποία, παρόλο που γνώριζε τόσο το είδος όσο και το επισφαλές περιεχόμενο των εν λόγω προϊόντων, όχι μόνο δεν μας προστάτευσε, αλλά επέλεξε κακόπιστα να μας τα παρουσιάζει ως την ασφαλέστερη επιλογή, εναλλακτική και όμοια μιας προθεσμιακής κατάθεσης και μάλιστα κάτω από το λογότυπό της, δημιουργώντας στον μέσο καταναλωτή την εσφαλμένη πεποίθηση ότι είναι πλήρως εξασφαλισμένα.

Επιπροσθέτως και ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, η σχετική νομοθεσία απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν «ακριβείς, σαφείς, μη παραπλανητικές» πληροφορίες και μάλιστα σε «τυποποιημένη μορφή», ώστε ο εκάστοτε πελάτης να έχει τον χρόνο να τις μελετήσει και να υποβάλει τις τυχόν απορίες του. Πέραν των παραπάνω, οι πληροφορίες που δίνονται οφείλουν να είναι σε μορφή «κατανοητή» για τον κάθε πελάτη ατομικά και ανάλογη με τις γνώσεις του, τις οικονομικές του επιδιώξεις και τους στόχους του. Ο νόμος προβλέπει περαιτέρω ότι η τράπεζα πρέπει λαμβάνει όλα τα «κατάλληλα μέτρα, για να προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας». Σε κάθε δε περίπτωση, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον κάθε πελάτη της πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής για το βαθμό ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχουν τα προϊόντα που προτείνει. Τις συγκεκριμένες εκ του νόμου υποχρεώσεις της η τράπεζα όχι μόνο συστηματικά δεν τις τηρούσε, αλλά διέθετε τα προϊόντα αυτά με ιδιαίτερα επίμονο και συστηματικό τρόπο αδιακρίτως σε όλους τους απλούς αποταμιευτές - πελάτες της, ζημιώνοντάς μας κατάφωρα, όπως άλλωστε φαίνεται και από σχετικά έγγραφα, με τα οποία απαιτείται χαρακτηριστικά από τους υπαλλήλους της να «αφήσουν οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα έχουν», προκειμένου να προωθήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε περαιτέρω ότι έχουμε θιγεί και ως καταναλωτές από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ακολουθούσε συστηματικά η τράπεζα, εφόσον, προκειμένου να μας πείσει να αγοράσουμε τα ΜΑΕΚ, τα παρουσίαζε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούμαστε σε πλάνη ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και να προβαίνουμε στην εν λόγω αγορά, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δε θα λάμβανε χώρα, εάν είχαμε πλήρη και ορθή εικόνα των ακριβών χαρακτηριστικών τους.

Σχετικά έχει αποφανθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στον οποίο έχουν προσφύγει πολλοί από εμάς, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4995/25.02.2013 Σύστασή του, η οποία προτρέπει επί λέξει την τράπεζα «να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιωθέντων καταγγελλόντων-πελατών της, καταβάλλοντας σε αυτούς τα ποσά κεφαλαίου που αυτοί επένδυσαν στους επίμαχους τίτλους απομειωμένα κατά τους ήδη καταβληθέντες τόκους».

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.