Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΤρΕφΑθ 2300/2023

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos) - Σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μη ανατροπή του τεκμηρίου της νόθου αντικειμενικής ευθύνης του άρθρ. 8 παρ. 1, 3 και 4 Ν.2251/1994 -.

Περιουσιακή ζημία επενδυτών/καταναλωτών συνιστάμενη στο ποσό του κεφαλαίου που καθένας τοποθέτησε στα ΜΑΕΚ. Η ζημία δεν προέκυψε από τη μετατροπή των ΜΑΕΚ και των ΜΑΚ σε μετοχές το έτος 2013. Αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στους λόγους ευθύνης της τράπεζας και στην περιουσιακή ζημία. Τα γεγονότα του 2013 είναι μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Με άλλα λόγια, η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της εκκαλούσας προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι το αντίστροφο (βλ. ΑΠ 2061/2022 και ΑΠ 1183/2021, ΑΠ 1083/2022 προσκ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2300/2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15ο ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ιωάννα Γυφτοπούλου, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσαφίνα Ζυγούρη - Εισηγήτρια και Παναγιώτα Μιχαήλ, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ελένη Λιάσκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», όπως εκπροσωπείται νομίμως, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Στασινού αριθμός 1, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. . και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα στο υποκατάστημα της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 192 με Α.Φ.Μ. ., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρίας Φερφέλη (AM/ΔΣΑ 26181) για τη δικηγορική εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ» με έδρα την οδό Ομήρου αριθμός 11, η οποία παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ..., και 34) ..., ατομικώς και ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της ... οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχάλη Μαρκουλάκο (ΑΜ/ΔΣΑ 80285) για τη δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «I. & Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», με έδρα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 14, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

 Οι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων η ., άσκησαν την από 22/2/2017 με γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) ./22-2-2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου (ΕΑΚ) ./22-2-2017 αγωγή τους, που απευθύνονταν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» και των . και ., ζητώντας να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή. Στη συνέχεια, οι ενάγοντες με την από 15/3/2017 δήλωση παραίτησης τους, που κατατέθηκε στο ως άνω δικαστήριο και επιδόθηκε στον ., παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αγωγής ως προς αυτόν. Η συζήτηση της αγωγής έλαβε χώρα στις 8/11/2017, ημέρα κατά την οποία λόγω θανάτου της . η δίκη συνεχίσθηκε από τους νόμιμους κληρονόμους της ...

 

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, εξέδωσε την υπ'  αριθμ. 1428/2019 οριστική απόφαση του με την οποία θεώρησε ως μη ασκηθείσα την αγωγή ως προς τον ., την απέρριψε ως προς τον . και την έκανε εν μέρει δεκτή ως προς την πρώτη εναγομένη, τραπεζική εταιρία.

 

Την απόφαση αυτή προσβάλλει η πρώτη εναγομένη, τραπεζική εταιρία, και ήδη εκκαλούσα με την από 29/3/2021 έφεση της προς το Δικαστήριο τούτο, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7/4/2021 και έλαβε στο παρόν Δικαστήριο ΓΑΚ ./14-4-2021 και ΕΑΚ ./14-4-2021. Για τη συζήτηση της δε ορίστηκε δικάσιμος με την από 14/4/2021 πράξη ορισμού συζήτησης του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου αυτή, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την ανωτέρω δικάσιμο η έφεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

 

Κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο οι διάδικοι εκπροσωπήθηκαν από τους παραπάνω πληρεξούσιους δικηγόρους, οι οποίο παραστάθηκαν με αντίστοιχες δηλώσεις του άρθρου 242παρ.2 του ΚΠολΔ και προκατέθεσαν προτάσεις, ζητώντας να γίνουν δεκτά όσα αναφέρουν σε αυτές.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Νομίμως και αρμοδίως, κατ' άρθρο 19 του ΚΠολΔ, φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 29/3/2021 με ΓΑΚ ./14-4-2021 και ΕΑΚ ./14-4-2021 έφεση κατά της υπ' αριθμ. 1428/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε, κατά την τακτική διαδικασία, αντιμωλία των διαδίκων. Η έφεση έχει ασκηθεί από την ηττηθείσα εναγομένη κατά των νικησάντων εναγόντων σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη (άρθρα 495 παρ.1, 2, 499, 511, 513, 516, 517 και 518 παρ.1 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ.1α του ν. 4790/2021, όπως αποσαφηνίστηκε με το άρθρο 25 του ν. 4792/2021). Επομένως, εφόσον έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 495 παρ.3 του ΚΠολΔ για το παραδεκτό της παράβολο των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (βλ. το e-παράβολο με κωδικό αριθμό .), πρέπει η υπό κρίση έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ.1 του ΚΠολΔ).

 

Με την από 22/2/2017 με ΓΑΚ ./ΕΑΚ ./22/2/2017 αγωγή τους και κατά το σκέλος της υπόθεσης, που μεταβιβάσθηκε με την υπό κρίση έφεση στο Δικαστήριο, οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι η εναγομένη τραπεζική εταιρία, που διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, τους παρείχε στον τόπο και χρόνο, που εκθέτουν για τον καθένα ξεχωριστά, μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της, με τους οποίους είχαν αγαστή συνεργασία επί σειρά ετών στον τομέα των αποταμιευτικών καταθέσεων, την επενδυτική συμβουλή να προβούν το έτος 2008 στην αγορά Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, έκδοσης της και, στη συνέχεια, να τα μετατρέψουν το έτος 2009 σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και το έτος 2011 σε Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου, επίσης επενδυτικά προϊόντα δικής της έκδοσης. Ότι οι υπάλληλοι της εναγομένης παρουσίασαν σε αυτούς (ενάγοντες) τα ως άνω επενδυτικά προϊόντα ως απλά και ασφαλή, ορισμένης διάρκειας, εφάμιλλα της προθεσμιακής κατάθεσης, με υψηλότερο επιτόκιο και εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου, πλην όμως επρόκειτο για πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, που ενσωμάτωναν αξιώσεις μειωμένης εξασφάλισης και ελάσσονος προτεραιότητας, χωρίς ορισμένη διάρκεια, αλληλένδετα συνδεδεμένα με την οικονομική κατάσταση, τη φερεγγυότητα και την επιχειρηματική στρατηγική της εναγομένης, τα οποία υπό ορισμένες συνθήκες μπορούσαν να μην αποδώσουν τόκους (τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου) και να μετατραπούν σε μετοχές της εναγομένης (τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου), εγκυμονώντας κινδύνους απώλειας του κεφαλαίου, που επενδύθηκε, κατά τα ειδικότερα εκτιθεμένα στην αγωγή. Ότι η εναγομένη, ενεργώντας υπό διττή ιδιότητα, ήτοι τόσο ως εκδότρια των επενδυτικών προϊόντων όσο και ως πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών προώθησε σε αυτούς τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα μέσω των υπαλλήλων της, προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια, με σκοπό την κάλυψη της κεφαλαιακής της ανεπάρκειας συνεπεία της έκθεσης της στην ελληνική οικονομία, που περνούσε κρίση, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν συμβατά προς το συντηρητικό επενδυτικό προφίλ τους και τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους για διατήρηση του επενδυδεμένου κεφαλαίου προς κάλυψη μελλοντικών τους αναγκών. Ότι κατά το χρόνο σύναψης των μεταξύ τους συμφωνιών και καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης οι κίνδυνοι ήταν ορατοί στην εναγομένη και οι υπάλληλοι της τους απέκρυψαν προβαίνοντας στην ως άνω παραπλανητική παρουσίαση των εν θέματι επενδυτικών προϊόντων και σε μία μονομερή και μη αντικειμενική πληροφόρηση, τονίζοντας μόνο τα πλεονεκτήματα τους και αποσιωπώντας τα μειονεκτήματα τους, προκαλώντας τους πεπλανημένη εντύπωση σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία αυτών. Ότι πεισθέντες στην πληροφόρηση των υπαλλήλων της εναγομένης οι ενάγοντες δέχθηκαν να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους στα παραπάνω επενδυτικά προϊόντα, ενώ, εάν γνώριζαν την αληθινή φύση και λειτουργία τους και τους κινδύνους, που αυτά εγκυμονούν, δεν θα το είχαν πράξει, διότι δεν ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ και στις επενδυτικές τους ανάγκες. Ότι συνεπεία της οικονομικής κατάστασης της εναγομένης τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου» και τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» μετατράπησαν σε μετοχές της, στερούμενες οποιασδήποτε αξίας, με αποτέλεσμα αυτοί (ενάγοντες) να απωλέσουν το κεφάλαιο, που είχαν επενδύσει. Ότι συνεπεία της απώλειας του κεφαλαίου τους στεναχωρήθηκαν και, κατά συνέπεια, υπέστησαν ηθική βλάβη. Με βάση δε τα ως άνω πραγματικά περιστατικά οι ενάγοντες ζητούσαν να υποχρεωθεί η εναγομένη, να καταβάλει, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, : 1) Στον πρώτο το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής ζημίας του και το ποσό των 3.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 2) Στο δεύτερο το ποσό των 25.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής ζημίας του και το ποσό των 3.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 3) Στην τρίτη το ποσό των 44.509,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής της ζημίας και το ποσό των 5.491,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 4) Στον τέταρτο το ποσό των 20.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 5) Στον πέμπτο το ποσό των 200.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 15.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 6) Στη …, στη θέση της οποίας έχουν υπεισέλθει ως νόμιμοι κληρονόμοι οι …, το ποσό των 200.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και το ποσό των 15.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 7) Στον έβδομο το ποσό των 63.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 7.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 8) Εις ολόκληρον στην όγδοη και ένατη το ποσό των 10.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε κάθε μία τους το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 9) Στο δέκατο το ποσό των 100.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 10.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 10) Εις ολόκληρον στον ενδέκατο και στη δωδέκατη το ποσό των 700.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε καθένα τους το ποσό των 7.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 11) Εις ολόκληρον στους δέκατο τρίτο, δέκατη τέταρτη και δέκατο πέμπτο το ποσό των 105.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε κάθε ένα το ποσό των 5.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 12) Στον δέκατο έκτο το ποσό των 30.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 13) Στον δέκατο έβδομο το ποσό των 20.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 14) Στον δέκατο όγδοο το ποσό των 22.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 2.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 15) Στο δέκατο ένατο το ποσό των 20.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 16) Στην εικοστή το ποσό των 75.873,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής της ζημίας και το ποσό των 7.127,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 17) Εις ολόκληρον στον εικοστό πρώτο και στην εικοστή δεύτερη το ποσό των 37.847,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε κάθε ένα τους το ποσό των 4.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 18) Στον εικοστό τρίτο το ποσό των 45.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 5.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 19) Στον εικοστό τέταρτο το ποσό των 60.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 6.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 20) Στον εικοστό πέμπτο το ποσό των 25.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 21) Εις ολόκληρον στον εικοστό έκτο και στην εικοστή έβδομη το ποσό των 76.705,00,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε κάθε ένα τους το ποσό των 5.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 22) Εις ολόκληρον στους εικοστό όγδοο, εικοστή ένατη, τριακοστή, τριακοστή πρώτη και τριακοστή δεύτερη το ποσό των 15.125,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής τους ζημίας και σε κάθε ένα το ποσό των 1.500,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 23) Στον τριακοστό τρίτο το ποσό των 20.000,00 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας και το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και 24) Στον τριακοστό τέταρτο το ποσό των 62.644,54 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της περιουσιακής του ζημίας, μετά την αφαίρεση των ποσών, που εισέπραξε από τη μερική ρευστοποίηση των ΜΑΕΚ και ΜΑΚ κατοχής του και τη ρευστοποίηση των μετοχών, που έλαβε από μετατροπή των υπολοίπων ΜΑΕΚ, και το ποσό των 6.264,45 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Οι ενάγοντες ζητούσαν τα παραπάνω ποσά από την εναγομένη λόγω ενδοσυμβατικής ευθύνης της, που συνίστατο στην πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απέρρεαν από τις μεταξύ τους συμβάσεις επενδυτικής συμβουλής και λήψης/διαβίβασης της σχετικής εντολής, ήτοι των υποχρεώσεων για συμβουλευτική καθοδήγηση τους βάσει του επενδυτικού τους προφίλ, για ορθή και πλήρη πληροφόρηση ως προς τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των επίδικων επενδυτικών προϊόντων, για έλεγχο συμβατότητας και ενημέρωσης για την ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων -δικών τους και της εναγομένης λόγω της ιδιότητας της ως εκδότριας των προϊόντων-. Επίσης, τα ζητούσαν ως τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της εναγομένης βάσει του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και λόγω της αδικοπρακτικής της ευθύνης, που συνίσταται αφενός μεν στην ως άνω απατηλή συμπεριφορά των προστηθέντων υπαλλήλων της, αφετέρου δε στην υπαίτια πλημμελή εκπλήρωση από αυτούς των παραπάνω υποχρεώσεων κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 281, 288 του ΑΚ και στην κατάχρηση της μεταξύ τους σχέσης εμπιστοσύνης, που είχε αναπτυχθεί λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας τους στο χώρο των καταθέσεων.

 

Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1428/2019 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή ως προς την εναγομένη και ήδη εκκαλούσα. Με την υπό κρίση έφεση της αυτή επιδιώκει την εξαφάνιση της ως άνω εκκαλουμένης απόφασης, επί τω τέλει όπως απορριφθεί ως προς αυτή η αγωγή, προβάλλοντας, όπως οι λόγοι της έφεσης εκτιμώνται ορθώς από το Δικαστήριο, παράπονα για : 1) Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων (ένορκων βεβαιώσεων των υπαλλήλων της), 2) Έλλειψη  αιτιολογίας,  άλλως  ανεπαρκής και εσφαλμένη αιτιολογία, 3) Υπέρβαση δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων, 4) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιας προσφοράς των κινητών αξιών, 5) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας για τον καθορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου και του Διεθνούς Προτύπου 39, Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7, 6) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 281, 288 του ΑΚ, 25 του ν. 3606/2007, 8 παρ.1, 2, 3 και 4 του ν. 2251/1994, 914 του ΑΚ και 386 του ΠΚ και πλημμελής εκτίμηση των αποδείξεων, στον οποίο  περιλαμβάνεται και το  παράπονο  για παραδοχή  από  το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του ισχυρισμού των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων περί κεφαλαιακής ανεπάρκειας της χωρίς αποδείξεις και παραμόρφωση των εκθέσεων της Alvarez και Marsal Global Forensic and Dispute Services LLP και της Grant Thorton, 7) Παράπονο για μη διενέργεια από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο οικονομοτεχνικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί η κεφαλαιακή ή μη επάρκεια της κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, 8) Απόρριψη της ένστασης συνυπαιτιότητας των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 914, 297-298, 330 και 300 του ΑΚ, κατόπιν κακής εκτίμησης των αποδείξεων βάσει πραγματικών περιστατικών, που δεν πρότεινε για τη θεμελίωση του, άλλως χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, που πρότεινε, 9) Απόρριψη της ένστασης περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 149, 297-298 και 914 του ΑΚ και κατόπιν κακής εκτίμησης των αποδείξεων, και 10) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 932 του ΑΚ.

 

Εκ των παραπάνω λόγων ο λόγος της έφεσης περί ανύπαρκτης, άλλως ανεπαρκούς ή/και εσφαλμένης αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι δεν άγει σε εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Και τούτο, διότι, από το άρθρο 534 του ΚΠολΔ παρέχεται η δυνατότητα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εάν το διατακτικό της εκκαλουμένης είναι ορθό, πλην όμως αυτή δεν έχει αιτιολογία ή έχει εσφαλμένη αιτιολογία, να παραθέσει την αιτιολογία, που στηρίζει το ορθό διατακτικό, ή να αντικαταστήσει την εσφαλμένη αιτιολογία με την ορθή. Εάν δε διαπιστώσει ότι το διατακτικό της δεν είναι ορθό, θα εξαφανίσει ούτως ή άλλως την εκκαλουμένη. Ομοίως απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος είναι ο λόγος της έφεσης περί μη λήψης υπόψη αποδεικτικών μέσων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού, ακόμη και αληθής υποτιθέμενος, δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, αλλά την υποχρέωση του παρόντος Δικαστηρίου στο πλαίσιο του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της κρινομένης έφεσης (άρθρο 522 του ΚΠολΔ) να λάβει υπόψη κατά την έρευνα του λόγου περί πλημμελούς εκτίμησης των αποδείξεων το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, που οι διάδικοι παραδεκτώς προσκομίζουν και επικαλούνται. Η δε εξαφάνιση της εκκαλουμένης θα επέλθει μόνο εάν το Δικαστήριο κατά την έρευνα του λόγου για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων με την εκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού αμφοτέρων των διαδίκων μερών αχθεί σε διαφορετική κρίση ως προς την ουσία της υπόθεσης.

 

Περαιτέρω, με το ν. 3606/2007 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης/4/2004, γνωστή ως MiFID. Η θέσπιση της παραπάνω Οδηγίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη για ένα συνολικό ρυθμιστικό καθεστώς, που να διέπει την εκτέλεση των συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων και να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο βαθμό εναρμόνισης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την προστασία των επενδυτών με τη θέσπιση σχετικών υποχρεώσεων των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (βλ. τις υπ' αριθμ. 2 και 31 σκέψεις της Οδηγίας). Οι ως άνω υποχρεώσεις εξειδικεύονται και διευκρινίζονται στο άρθρο 25 του ν. 3606/2007 υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ) και οι τράπεζες, που, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου, παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, οφείλουν κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου, να τηρούν τις υποχρεώσεις αμεροληψίας, εντιμότητας και επαγγελματισμού προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους και ειδικότερα να συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις των παρ. 2 έως 8 της παραπάνω διάταξης (άρθρο 25). Πιο συγκεκριμένα: οι Α.Ε.Π.Ε.Υ και οι τράπεζες υπέχουν: 1) Υποχρέωση για παροχή σαφούς, ακριβούς και μη παραπλανητικής πληροφόρησης σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες (παρ. 2), 2) Υποχρέωση για κατάλληλη και σε κατανοητή μορφή πληροφόρηση σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες ώστε αυτοί να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και της συγκεκριμένης κατηγορίας του προτεινόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης (παρ. 3), 3) Υποχρέωση ελέγχου της καταλληλότητας του πελάτη, όταν παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται αντλώντας τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη στον τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορούν να του συστήσουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που είναι κατάλληλα για την περίπτωση του (παρ. 4), και 4) Υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας, όταν παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ανωτέρω υπό στοιχείο (4) εκτιθέμενες υπηρεσίες. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται ζητώντας από τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία του προσφερόμενου ή ζητούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, ώστε οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι τράπεζες να μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλο για αυτόν, σε περίπτωση δε που βάσει των πληροφοριών, που έλαβαν, δεν είναι κατάλληλο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικώς. Στην περίπτωση που ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης δεν παράσχει τις ως άνω πληροφορίες, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι δεν μπορούν να κρίνουν κατά πόσον η προσφερόμενη ή ζητούμενη επενδυτική υπηρεσία ή το προσφερόμενο ή ζητούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατάλληλο γι' αυτόν (παρ.5). Επίσης, στην περίπτωση που οι επενδυτικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι Α.Ε.Π.Υ.Ε και οι τράπεζες, εξαντλούνται στην εκτέλεση εντολών ή τη λήψη και διαβίβαση εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες, μπορούν να τις παρέχουν και χωρίς να έχουν λάβει πληροφορίες από τους πελάτες ή χωρίς να έχουν καταλήξει στην παραπάνω κρίση, εφόσον α. η υπηρεσία παρέχεται με πρωτοβουλία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη, β. οι υπηρεσίες αφορούν μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματοαγοράς, ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους (με εξαίρεση των ομολογιών ή άλλου τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα), μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα, γ. ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δεν υφίσταται υποχρέωση της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της τράπεζας   για αξιολόγηση της συμβατότητας και ότι δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και η Α.Ε.Π.Ε.Υ. και δ. η τράπεζα συμμορφώνεται προς την υποχρέωση της αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων κατά το άρθρο 13 του νόμου (παρ. 6 του άρθρου 25). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του ιδίου ως άνω άρθρου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1/452/1-11-2007 κανονιστικού περιεχομένου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς ( ΦΕΚ Β' 2136/1-11-2007), προς εξειδίκευση των υποχρεώσεων, που αυτό προβλέπει. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται είτε πριν την σύναψη της σύμβασης παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών είτε πριν από την παροχή αυτών και, για να είναι ακριβής, πρέπει να μη δίνει έμφαση σε ενδεχόμενα δυνητικά οφέλη από μία επενδυτική υπηρεσία ή από ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, χωρίς να επισημαίνει παράλληλα με σαφήνεια κάθε σχετικό κίνδυνο. Πρέπει, επίσης, η πληροφόρηση να είναι επαρκής, να παρουσιάζεται με τρόπο ώστε να είναι πιθανή η κατανόηση της από το μέσο μέλος της ομάδας στην οποία απευθύνεται και από κάθε άλλο πιθανό αποδέκτη της και να μην αποκρύπτει, υποβαθμίζει ή συγκαλύπτει σημαντικά στοιχεία, δηλώσεις ή προειδοποιήσεις. Όσον αφορά δε τα χρηματοπιστωτικά μέσα η πληροφόρηση πρέπει να περιέχει γενική περιγραφή της φύσης και των κινδύνων, που ενέχουν, με επαρκείς λεπτομέρειες λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση του πελάτη σε ιδιώτη ή επαγγελματία, ώστε ο πλάτης να μπορεί να λαμβάνει εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Τέλος, η υποχρέωση πληροφόρησης εκτείνεται έως τη γνωστοποίηση κάθε ουσιώδους μεταβολής των πληροφοριών, που είχαν παρασχεθεί αρχικώς (άρθρα 4, 6 και 8 της απόφασης). Επίσης, με τα άρθρα 12 και 13 της απόφασης προβλέφθηκε υποχρέωση αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του πελάτη, ώστε η συναλλαγή, που προτείνεται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή καταρτίζεται στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, να είναι σύμφωνη με τους επενδυτικούς στόχους του κάθε πελάτη, στο δε άρθρο 14 αναφέρονται οι κοινοί κανόνες που διέπουν τις αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών από Α.Ε.Π.Ε.Υ ή τράπεζα αυτές βαρύνονται με την υποχρέωση παροχής ορθών και πλήρων συμβουλών με τρόπο ευλόγως κατανοητό και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, αφού ληφθούν προηγουμένως υπόψη η οικονομική κατάσταση, οι στόχοι, η μόρφωση, η γνώση και η εμπειρία του πελάτη στο αντικείμενο της επένδυσης, ώστε οι συμβουλές να είναι προσαρμοσμένες στο πρόσωπο του και αυτός να λάβει την απόφαση αφού τον έχουν διαφωτίσει για τους κινδύνους της επένδυσης τους. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, όμως, ότι σκοπός των παραπάνω υποχρεώσεων δεν είναι η επιτυχία της επένδυσης, αλλά η εκ μέρους της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή της τράπεζας κάθε δυνατής επιμέλειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης, διαφώτισης, παροχής κατάλληλης συμβουλής και προστασίας του πελάτη από επενδυτικούς κινδύνους, που δεν συνάδουν με το επενδυτικό του προφίλ και δεν θα επιθυμούσε να αναλάβει. Η παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί παράνομη πράξη, που θεμελιώνει ενδοσυμβατική ευθύνη.

 

Επιπρόσθετα, συντρεχόντων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 914 του ΑΚ, παρέχει και αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία ως συμπεριφορά αντικείμενη στις προεκτεθείσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, για την έννοια του παρανόμου δεν είναι αναγκαίο μία ανθρώπινη συμπεριφορά να συνιστά παράβαση κάποιου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί αυτή να αποδοκιμάζεται από το δίκαιο και τους σκοπούς του. Τούτο δε συμβαίνει στην περίπτωση αντίθεσης της πράξης στο γενικότερο καθήκον προστασίας των έννομων συμφερόντων των άλλων και λήψης μέτρων επιμέλειας για αποφυγή πρόκλησης ζημίας τους στο πλαίσιο μίας συναλλακτικής δραστηριότητας. Ειδικότερη μορφή αυτής της υποχρέωσης πρόνοιας, ασφάλειας και προστασίας των αγαθών των άλλων, η οποία θεμελιώνει το στοιχείο του παρανόμου, κατά τα ανωτέρω, αποτελούν οι υποχρεώσεις διαφώτισης/ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης/προειδοποίησης του πελάτη/επενδυτή εκ μέρους της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της τράπεζας ανάλογα και με τις συγκεκριμένες συνθήκες και το επίπεδο γνώσεων του πελάτη της, οι οποίες (υποχρεώσεις), κατ' άρθρα 281 και 288 του ΑΚ, απορρέουν ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση, που τους συνδέει, και από τη σχέση εμπιστοσύνης, που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Υπό την έννοια αυτή οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις παραβιάζονται, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που παραλείπεται η παροχή όσων πληροφοριών είναι απαραίτητες στον συγκεκριμένο αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών, προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να αντιληφθεί τη μορφή της προτεινόμενη σε αυτόν μορφής επένδυσης κεφαλαίου και κυρίως να κατανοήσει τους κινδύνους, που συνδέονται με ενδεχόμενη για τον ίδιο ζημιογόνο εξέλιξη αυτής, ώστε έχοντας ενημερωθεί σχετικώς να αξιολογήσει ιδίως τις επιβλαβείς συνέπειες της συγκεκριμένης επενδυτικής επιλογής και να αποφασίσει ο ίδιος εάν θα την επιχειρήσει παρέχοντας την σχετική εντολή στην αντισυμβαλλόμενή του. Εξάλλου, η σχέση εμπιστοσύνης, που αναπτύσσεται μεταξύ του επενδυτή και της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή της τράπεζας, επιβάλλει στις τελευταίες λόγω της αυξημένης δυνατότητας επενέργειας, που αποκτούν στην περιουσιακή σφαίρα του πελάτη τους, την υποχρέωση να επιδεικνύουν επιμέλεια και να λαμβάνουν υπόψη και το δικά του συμφέροντα, καθώς και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια, που θα έθετε σε κίνδυνο τα έννομα αγαθά του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 288, κατά την οποία ο οφειλέτης οφείλει να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Από τη γενική αυτή υποχρέωση απορρέει και η ειδικότερη υποχρέωση της τράπεζας να μην επιδιώκει μονομερώς την πρόταξη των ατομικών της συμφερόντων. Ενόψει τούτων η παράνομη συμπεριφορά της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή της τράπεζας, που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων παραβαίνει τις ως άνω υποχρεώσεις της, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 914 του ΑΚ (υπαιτιότητα, ζημία πελάτη υπό τη μορφή της περιουσιακής βλάβης του και αιτιώδης συνάφειας αυτής με τη ζημιογόνο συμπεριφορά), θεμελιώνει αστική ευθύνη της σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας (βλ. ΑΠ 1351/2018, ΑΠ 973/2018, ΑΠ 1738/2013 όλες δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

 

Εξάλλου, η ευθύνη της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή της τράπεζας απέναντι στους πελάτες/επενδυτές μπορεί να θεμελιωθεί και στις διατάξεις του ν. 2251/1994 «περί προστασίας του καταναλωτή». Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 προκύπτει ότι η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ο οποίος, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, μπορεί να είναι και τράπεζα έναντι του πελάτη της ή άλλου με αυτή συμβεβλημένου προσώπου μπορεί να είναι είτε ενδοσυμβατική είτε αδικοπρακτική, ανεξάρτητα από προϋφιστάμενη ενοχική σχέση μεταξύ παρέχοντος τις υπηρεσίες και ζημιωθέντος. Υπό την συνδρομή των προϋποθέσεων της ανωτέρω διάταξης προκύπτει, περαιτέρω, ότι με αυτές (ανωτέρω διατάξεις), θεμελιώνεται αστική ευθύνη σε αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας και στις περιπτώσεις ευθύνης λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος της τράπεζας χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής, σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2251/1994. Ο ανωτέρω νόμος έχει συμπεριλάβει ειδικές διατάξεις, που επιβάλλουν στον οποιονδήποτε "προμηθευτή" -και στις τράπεζες- την ορθή, αναγκαία και κατάλληλη πληροφόρηση του μέσου "καταναλωτή" -και του ιδιώτη επενδυτή-, ώστε αυτός να λαμβάνει τεκμηριωμένα την απόφαση της πράγματι ηθελημένης συναλλαγής. Να μην παραπλανάται, δηλαδή, αποφασίζοντας να ενεργήσει συναλλαγή, την οποία διαφορετικά δεν θα αποφάσιζε να ενεργήσει. Οι υποχρεώσεις αυτές του "προμηθευτή" προβλέπονται ιδίως στα άρθρα 9γ-9ε του νόμου, που αναφέρονται στην "απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών". Εμμέσως, ωστόσο, προκύπτουν και από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α, τα οποία αναφέρονται μεν ευθέως σε "εμπορία υπηρεσιών από απόσταση", αφορούν, όμως - με τελολογική ερμηνεία τους - αυτονόητα κάθε συναλλαγή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των συναλλασσομένων. Η προβλεπόμενη στο νόμο κύρωση για την περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης εκ μέρους του "προμηθευτή" συνίσταται κυρίως σε αποζημίωση του καταναλωτή (άρθρο 9θ του ανωτέρω νόμου) (βλ. ΑΠ 973/2018 οπ.π.). Τέλος, οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ευθύνης σε βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 είναι: α) η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή αυτών, η οποία τεκμαίρεται και ο παρέχων φέρει το βάρος αποδείξεως της έλλειψης της (νόθος αντικειμενική ευθύνη), γ) παράνομη συμπεριφορά, δ) ζημία κατά το γενικό δίκαιο της αποζημίωσης (άρθρα 297, 298 του ΑΚ) και ε) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζημίας (βλ. ΑΠ 1381/2022 και ΑΠ 63/2022 αμφ. δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά τους λοιπούς λόγους της έφεσης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που προσκομίζουν νομίμως με επίκληση οι διάδικοι, για να χρησιμεύσουν τόσο ως άμεση απόδειξη όσο και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ορισμένα εκ των οποίων παραδεκτώς, κατ' άρθρο 529 του ΚΠολΔ, το πρώτο ενώπιον του Δικαστηρίου, στα οποία περιλαμβάνονται οι ένορκες βεβαιώσεις, που ελήφθησαν νομίμως και εμπροθέσμως με αφορμή άλλες δίκες, τα πρακτικά συνεδρίασης άλλων δικαστηρίων, στα οποία περιέχονται ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, που θα ληφθούν υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και τα ξενόγλωσσα έγγραφα, που προσκομίζουν με επίκληση οι εφεσίβλητοι χωρίς νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, αφού κατά την παρούσα διαδικασία λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά μέσα, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρο 340παρ.1εδαφ.β' του ΚΠολΔ, βλ. και ΕφΑΘ 189/2019 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»), καθώς και τις ένορκες βεβαιώσεις, που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των αντιδίκων τους, ήτοι της υπ' αριθμ. ./14-3-2017 ένορκης βεβαίωσης του . ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ., που προσκομίζει νομίμως με επίκληση η εκκαλούσα, η οποία ελήφθη με επιμέλεια της κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εφεσίβλητων ( βλ. την υπ' αριθμ. .Δ/9-3-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών .), τις ένορκες βεβαιώσεις με αριθμούς ./10-3-2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ., ./14-3-2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Φλώρινας ., ./18-9-2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Μυκόνου . και ./18-5-2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών .  των …, αντίστοιχα, που προσκομίζουν νομίμως με επίκληση οι εφεσίβλητοι, οι οποίοι ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εκκαλούσας ( βλ. τις υπ' αριθμ. ./7-3-2017, ./13-9-2017 και ./15-5-2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών .), και τις ένορκες βεβαιώσεις με αριθμούς ./27-3-2017, ./28-3-2017, ./27-3-2017, ./27-3-2017 και ./24-3-2017 ενώπιον της  συμβολαιογράφου Αθηνών ., ενώπιον της συμβολαιογράφου Αμαλιάδος ., ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης . και ενώπιον της συμβολαιογράφου Κατερίνης ., αντίστοιχα, των ., που ελήφθησαν με επιμέλεια του ., μη διαδίκου στο παρόν δικονομικό στάδιο της υπόθεσης, στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, κατόπιν νόμιμης κλήτευσης της συνεναγομένης του/εκκαλούσας και των εφεσίβλητων (βλ. τις υπ' αριθμ. 3.Η' και .Η/21-3-2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών .), τις οποίες νομίμως προσκομίζει με επίκληση η εκκαλούσα, αποδείχθηκαν τ' ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ανώνυμες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, αναζητούν τα Η χρηματοοικονομικά εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια με το χαμηλότερο κόστος. Ένα τέτοιο εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι τα μετατρέψιμα χρεόγραφα. Πρόκειται για υβριδικά σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, που αποτελούν σύνθεση ορισμένων χαρακτηριστικών άλλων παραδοσιακών χρηματοοικονομικών μέσων, της ομολογίας και της μετοχής. Της πρώτης, διότι εξασφαλίζουν στον επενδυτή τη δυνατότητα να δανείζει χρήματα στην τράπεζα, που τα εκδίδει, με αντάλλαγμα την απόληψη σταθερής απόδοσης στο μέλλον υπό τη μορφή τόκου και δικαίωμα επιστροφής του κεφαλαίου. Της δεύτερης, διότι αποτελούν μακροχρόνια περιουσιακή διάθεση. Συγχρόνως, η εκδότρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει (εξαγοράσει) το μετατρέψιμο χρεόγραφο πριν από την περίοδο ωρίμανσης του και ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να το μετατρέψει σε κοινές μετοχές της εκδότριας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή. Λόγω δε αυτής της δυνατότητας μετατροπής τους τα εν λόγω χρεόγραφα συνδέονται με την οικονομική κατάσταση, τη φερεγγυότητα και την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρίας, όπως θα εκτεθεί παρακάτω. Περαιτέρω, τα μετατρέψιμα χρεόγραφα ενσωματώνουν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της εκδότριας σε σχέση με τις αξιώσεις των πιστωτών  της με την  έννοια ότι κατατάσσονται σε χαμηλότερη σειρά από αξιώσεις άλλων πιστωτών και ικανοποιούνται μόνο εάν είναι εφικτό μετά την ικανοποίηση αυτών. Με άλλα λόγια, τα μετατρέψιμα χρεόγραφα αποτελούν ένα δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο διαρθρώνεται κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις ταμειακές ροές και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του εκδότη με τη δυνατότητα να μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο. Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα εκδίδονται σε διάφορες μορφές. Μία μορφή μετατρέψιμων χρεογράφων είναι τα διηνεκή, ήτοι αυτά που δεν  έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης (perpetual bonds), οπότε δεν αποπληρώνεται το κεφάλαιο στον επενδυτή. Εξάλλου, εξέλιξη των μετατρέψιμων χρεογράφων αποτελούν οι υπό αίρεση μετατρέψιμες  ομολογίες {Contigent Convertibles Bonds (CoCos)}. Η ανάδειξη των CoCos υπήρξε αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης και αυτά   έχουν διαδραματίσει λόγω του ως άνω χαρακτηριστικού τους σημαντικό ρόλο όχι στο ευρύτερο πεδίο της εταιρικής χρηματοδότησης, αλλά ειδικότερα ως εργαλείο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για μετατρέψιμα χρεόγραφα, που συγκεντρώνουν τα προεκτεθέντα χαρακτηριστικά, πλέον   του χαρακτηριστικού ότι τελούν υπό την αίρεση αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε συνήθεις μετοχές της εκδότριας τράπεζας μετά την επέλευση ενός προκαθορισμένου πιστωτικού γεγονότος, που συνδέεται με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη βιωσιμότητα αυτής (τράπεζας). Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξασφαλίζονται μεσομακροπρόθεσμα κεφάλαια, που βελτιώνουν κατά τη διάθεση τους από τους επενδυτές τη ρευστότητα της εκδότριας τράπεζας, αφετέρου δε στην περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού γεγονότος, που αποτελεί τον καταλύτη ενεργοποίησης της δυνατότητας μετατροπής των CoCos σε κοινές μετοχές, ενδυναμώνονται τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας και επιρρίπτονται οι ζημιές στους επενδυτές. Επομένως, τα CoCos, εκτός από εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης με χαμηλότερο κόστος από ένα απλό ομολογιακό δάνειο ή μία αύξηση κεφαλαίου strictu sensu, λειτουργούν σε καταστάσεις αφερεγγυότητας και ως εργαλείο απορρόφησης ζημιών, διότι ως ετεροχρονισμένη αύξηση κεφαλαίου με τη μετατροπή τους σε μετοχές βελτιώνουν την αναλογία ιδίων κεφαλαίων και, κατ' επέκταση, την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας (βλ. Θεόδωρος Κουλαριανός, Η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο, εκδ. 2013, σελ. 61, Κωνσταντίνος Ντζούφας, Οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες-CoCos (Contigent Convertibles Bonds) και ο ρόλος τους ως εργαλείων για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, ΔΕΕ/2016, σελ. 1032 επ., Βασίλης Τουντόπουλος, Ζητήματα από την έκδοση και κατάρτιση συναλλαγών επί αιώνιων ομολογιών (perpetual bonds) στο ελληνικό δίκαιο, ΕπισκΕμπΔ/2009, σελ. 300 επ., Ευγενία Χουλιάρα, Οι μετατρέψιμες ομολογίες ως εργαλείο χρηματοδότησης, εκδ. 2019, σελ. 19-20, 36, 70-72 και 76).

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εκκαλούσα, αλλοδαπή τραπεζική εταιρία, ιδρύθηκε το 1899 και διατηρούσε 181 υποκαταστήματα στην Ελλάδα από το 1991 έως το έτος 2013, όταν αυτά εξαγοράστηκαν από την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Πυρήνας των δραστηριοτήτων της αποτελούσε η λιανική τραπεζική, πλην όμως παρείχε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και επενδυτικές υπηρεσίες. Κατά το χρονικό διάστημα 2004-2007 η εκκαλούσα γνώρισε ταχεία οικονομική μεγέθυνση αναπτύσσοντας δραστηριότητα κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα (το 2005 ιδρύει το 100° υποκατάστημά της), αλλά και στη Ρουμανία (το έτος 2007), στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία και τις Νήσους Τσάνελς. Επίσης, το 2008 επέκτεινε τη  δραστηριότητά της στη Ρωσία εξαγοράζοντας την Uniastrum Bank. Κατά την τετραετία 2008-2011 η εκκαλούσα προέβη σε τρεις (3) εκδόσεις μετατρέψιμων χρεογράφων, που συνδύαζαν χαρακτηριστικά του ομολόγου και του δικαιώματος αγοράς μετοχής (δικαίωμα περιορισμένης χρονικής διάρκειας για εγγραφή σε μετοχές της εκδότριας). Πιο συγκεκριμένα, η εκκαλούσα προέβη  το έτος 2008 στην έκδοση των Μετατρέψιμων Χρεογράφων (MX) 2013/2018, το έτος 2009 στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ) και το έτος 2011 στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ). Ειδικότερα: Την 30/4/2008 το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκαλούσας αποφάσισε την έκδοση έως 573.409.70Γ MX 2013/20Γ8, ονομαστικής αξίας έκαστου ενός (1) ευρώ με δικαίωμα προτεραιότητας εγγραφής υπέρ των τότε υφισταμένων μετόχων της και την 8/8/2008 η εκκαλούσα έχοντας προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την έγκριση της έκδοσης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές με ανακοίνωση της προς το επενδυτικό κοινό γνωστοποίησε την έναρξη της διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σκοπός της έκδοσης αυτής, η οποία καλύφθηκε πλήρως, ήταν η ενίσχυση του δευτεροβαθμίου κεφαλαίου (Tier 2 Capital) της εκκαλούσας. Η έκδοση αυτή συγκαταλέγεται στην πιο απλή μορφή χρεωστικού χρεογράφου, με κυριότερα χαρακτηριστικά: α. Η διάρκεια τους ήταν ορισμένη (10 έτη), β. Η τράπεζα είχε δικαίωμα ανάκλησης (εξαγοράς) τους από την τράπεζα από την πενταετία και έπειτα, γ. Το επιτόκιο τους ήταν σταθερό 6,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυμαινόμενο, αναθεωρούμενο στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύον για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Έτσι, για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 - 30 Ιουνίου 2013 το κυμαινόμενο επιτόκιο ορίσθηκε ίσο με το επιτόκιο Euribor 6 μηνών που θα ίσχυε στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00%. Σε περίπτωση μη εξαγοράς από την τράπεζα των Μετατρέψιμων Χρεογράφων, τότε για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 το κυμαινόμενο επιτόκιο ορίσθηκε ίσο με το επιτόκιο Euribor 6 μηνών που θα ίσχυε στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 2,00%. δ. Η περίοδος τόκου ορίσθηκε εξαμηνιαία και ως ημερομηνία πληρωμής του τόκου σε μετρητά καθορίσθηκε το τέλος κάθε περιόδου τόκου (30/6 και 31/12 κάθε έτους), ε. Οι ομολογιούχοι είχαν δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές σε συγκεκριμένες περιόδους εντός της πενταετίας και αντί συγκεκριμένης τιμής (15-30 Σεπτεμβρίου και 15 - 31 Μαρτίου κάθε έτους με πρώτη περίοδο μετατροπής την 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 και τελευταία την 15-31 Μαρτίου 2013, αντί 10,50 ευρώ), και. στ. Περιλήφθηκε όρος σύμφωνα με τον οποίο τα MX 2013/2018 θα αποτελούσαν μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της τράπεζας προς τις αξιώσεις των πιστωτών της τράπεζας που είναι καταθέτες ή άλλων πιστωτών, των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, και θα κατατάσσονται σε ίση προτεραιότητα προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων ελάσσονος προτεραιότητας, έχοντας   προτεραιότητα  έναντι  των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου και μετόχων της Τράπεζας. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκαλούσας αποφάσισε, στην 25/2/2009, την έκδοση μέχρι 645.327.822 ΜΑΚ, ονομαστικής αξίας έκαστου ενός (1) ευρώ, με δικαίωμα  προτεραιότητας  εγγραφής υπέρ των τότε υφισταμένων μετόχων της και των κατόχων των MX   2013/2018, οι οποίοι μπορούσαν να τα αποκτήσουν είτε τοις μετρητοίς είτε με ανταλλαγή MX 2013/2018 ίσης ονομαστικής αξίας. Τα ΜΑΚ εκδόθηκαν στις 6/6/2009. Σκοπός της έκδοσης αυτής, η οποία καλύφθηκε πλήρως, ήταν η ενίσχυση του πρωτοβαθμίου κεφαλαίου (Tier 1 Capital) της εκκαλούσας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών ήταν α. Ήταν αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. β. Η τράπεζα είχε δικαίωμα ανάκλησης (εξαγοράς) τους στις 30/6/2014 ή σε μετέπειτα ημερομηνία πληρωμής τόκου. γ. Το επιτόκιό τους ήταν σταθερό 5,5% για τις πρώτες δέκα περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 και ακολούθως κυμαινόμενο, ίσο με το επιτόκιο Euribor 6 μηνών που θα ίσχυε στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,00%. δ. Η περίοδος τόκου ορίσθηκε εξαμηνιαία και ως ημερομηνία πληρωμής του τόκου σε μετρητά καθορίσθηκε το τέλος κάθε περιόδου τόκου (30/6 και 31/12 κάθε έτους), ε. Οι ομολογιούχοι είχαν δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές σε συγκεκριμένες περιόδους εντός της πενταετίας και αντί συγκεκριμένης τιμής ( 15-30 Σεπτεμβρίου και 15-31 Μαρτίου κάθε έτους με πρώτη περίοδο μετατροπής την 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 και τελευταία την 15-31 Μαρτίου 2014, αντί 5,50 ευρώ για κάθε συνήθη μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής  αξίας 1,00  ευρώ),  στ. Περιλήφθηκε  όρος σύμφωνα με τον οποίο τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ θα είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των καταθετών ή άλλων πιστωτών της τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων ΜΑΚ, και ότι οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας, και έχουν προτεραιότητα μόνο έναντι των μετόχων της Τράπεζας, και. ζ. Δυνατότητα της τράπεζας να ακυρώσει οποιαδήποτε πληρωμή τόκου κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρεί σχετική κεφαλαιακή επάρκεια όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή η πληρωμή του τόκου θα έχει ως συνέπεια να παύσει να την τηρεί. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκαλούσας αποφάσισε, στην 28/2/2011, να προτείνει στην Γενική Συνέλευση (γ.σ.) των μετόχων της εκκαλούσας την έκδοση ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας έκαστου ενός (1) ευρώ, έως το ποσό του 1.342.412.197 ευρώ. Η έκτακτη γ.σ. των μετόχων εγκρίνει την έκδοση τους στις 23/3/2011. Αφού η εκκαλούσα προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την έγκριση της έκδοσης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τα ΜΑΕΚ σε ευρώ και σε δολάρια Η.Π.Α. εκδόθηκαν στις 18/5/2011 με δικαίωμα προτεραιότητας εγγραφής υπέρ των τότε υφισταμένων μετόχων της και των κατόχων των MX 2013/2018, των ΜΑΕ και των Αξιόγραφων Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίοι μπορούσαν να τα αποκτήσουν είτε τοις μετρητοίς είτε με ανταλλαγή χρεογράφων ίσης ονομαστικής αξίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ως άνω επενδυτικού προϊόντος σε ευρώ ήταν: α. Η διάρκεια του ήταν αόριστη, χωρίς ημερομηνία λήξης. β. Η τράπεζα είχε δικαίωμα ανάκλησης (εξαγοράς) τους στις 30/6/2016 ή σε οποιαδήποτε περίοδο τόκου έπεται, γ. Το επιτόκιο τους ήταν σταθερό 6,5% για τις πρώτες δέκα περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και ακολούθως κυμαινόμενο, ίσο με το επιτόκιο Euribor 6 μηνών που θα ίσχυε στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,00%. δ. Η περίοδος τόκου ορίσθηκε εξαμηνιαία και ως ημερομηνία πληρωμής του τόκου σε μετρητά καθορίσθηκε το τέλος κάθε περιόδου τόκου (30/6 και 31/12 κάθε έτους).   Η πρώτη πληρωμή τόκου ορίστηκε στις 31/12/2011 με την πρόβλεψη ότι κάλυπτε την περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης έως και την 31/12/2011, ε. Οι ομολογιούχοι είχαν δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές σε συγκεκριμένες περιόδους και αντί συγκεκριμένης τιμής ( αντί 3,30 ευρώ για κάθε συνήθη μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και στις περιόδους 1- 15 Μαρτίου, 15-31 Μαΐου, 1-15 Σεπτεμβρίου και 15-30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου με την πρώτη περίοδο μετατροπής να αρχίζει την πρώτη ημέρα μετατροπής, ήτοι την 1 Σεπτεμβρίου 2011, και την τελευταία περίοδο μετατροπής να τελειώνει την τελευταία ημέρα μετατροπής, ήτοι την 31/9/2011), στ. Περιλήφθηκε όρος σύμφωνα με τον οποία τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΕΚ θα είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated ) προς τις αξιώσεις των καταθετών ή άλλων πιστωτών της τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών, πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated ) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ, και ότι οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΕΚ είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας, και έχουν προτεραιότητα μόνο έναντι των μετόχων της Τράπεζας, ζ. Δυνατότητα της τράπεζας να ακυρώσει οποιαδήποτε πληρωμή τόκου κατά τη διακριτική της ευχέρεια λαμβάνοντας υπόψη τη φερεγγυότητα της και την οικονομική της κατάσταση και υποχρέωση της ομοίου περιεχομένου, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις φερεγγυότητας όπως αυτές ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα Διανεμητέα Στοιχεία, και. η. Προβλέπονταν η υποχρεωτική μετατροπή τους σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας εφόσον επισυμβεί γεγονός έκτακτης ανάγκης κεφαλαίου ή γεγονός βιωσιμότητας. Γεγονός έκτακτης ανάγκης κεφαλαίου θα θεωρείται ότι έχει επισυμβεί, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, Α. Όταν η τράπεζα δώσει σχετική ειδοποίηση είτε (i) ότι πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας III ως αυτή θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ύψος των Βασικών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων της Core Tier I Ratio είναι χαμηλότερο του 5%, ή κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας III ως αυτή θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ύψος των Κοινών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων - Common Equity Tier I Ratio είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσοστό που θα καθοριστεί, ή (ii) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίσει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε μη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κανονιστικά όρια του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ως καθορίζονται στους σχετικούς Εφαρμοστέους Τραπεζικούς Κανονισμούς, ή. Β. Ανάλογα με την περίπτωση εάν η τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας καθώς και της οικονομικής της θέσης, κρίνει σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή η τελευταία απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πιθανόν η τράπεζα να παύσει στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τα ελάχιστα αποδεκτά όρια του δείκτη Βασικών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων, του δείκτη Κοινών Πρωτοβαθμίων Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Σύμφωνα δε με το ίδιο ενημερωτικό δελτίο γεγονός βιωσιμότητας θα υφίσταται οποτεδήποτε (i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ και άλλων αξιών, που με βάση τους όρους τους δυνατόν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές σε περίπτωση επέλευσης ενός γεγονότος βιωσιμότητας, είναι αναγκαία για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και θα συμβάλει στη διατήρηση της φερεγγυότητας της και/ή (ii) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η τράπεζα θα χρειαστεί έκτακτη κρατική βοήθεια για (α) τη διατήρηση της φερεγγυότητας της ή (β) αποφυγή του ενδεχομένου πτώχευσης της ή (γ) δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της ή (δ) σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα ΜΑΕΚ αποτελούσαν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες {Contigent Convertibles Bonds (CoCos)}. Επρόκειτο δε για νέους τίτλους για τους οποίους δεν υπήρχαν συναλλαγές σε κάποια αγορά (βλ. το από 5/4/2011 ενημερωτικό δελτίο της εκκαλούσας). Η έκδοση τους δεν καλύφθηκε πλήρως, η κάλυψη τους δε προήλθε ιδίως από την ανταλλαγή των προηγούμενων τριών (3) εκδόσεων της εκκαλούσας (Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2017, MX 2013/2018 και ΜΑΚ).

 

Κοινό χαρακτηριστικών των παραπάνω τριών (3) επενδυτικών προϊόντων (MX 2013/2018, ΜΑΚ και ΜΑΕΚ) ήταν ότι πρόκειται για χρηματιστηριακά προϊόντα, τα οποία ήταν διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αποτελούσαν δε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά  μέσα λόγω των χαρακτηριστικών της μετατρεψιμότητας τους σε μετοχές ή/και της αόριστης διάρκειας τους (ΜΑΚ και ΜΑΕΚ), που εμπεριέχουν κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ήταν πλήρως κατανοητοί από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αποτέλεσαν το επενδυτικό κοινό στο οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος διατέθηκε κάθε έκδοση. Ειδικότερα, ο επενδυτής, που θα τα επέλεγε ως τοποθέτηση του κεφαλαίου, αναλάμβανε τον πιστωτικό κίνδυνο, ήτοι τον κίνδυνο η εκδότρια εκκαλούσα να μην ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της λόγω επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης εξαιτίας επενδυτικών της επιλογών και, συνεπακόλουθη, μείωση της φερεγγυότητας της, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και αδυναμία του να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα αποτιμώνταν στη δευτερογενή αγορά, στην οποία μετά την κτήση τους θα διαπραγματεύονταν τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα, και θα αντικατοπτρίζονταν στην τιμή διαπραγμάτευσής τους. Επίσης, εξέθετε το κεφάλαιό του στους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας, ήτοι α. σε επιτοκιακό κίνδυνο κατά τις περιόδους που το επιτόκιο θα ήταν κυμαινόμενο, καθοριζόμενο από το Euribor, και β. στον κίνδυνο να έχει πέσει η χρηματιστηριακή αξία του επενδυτικού προϊόντος εφόσον αποφάσιζε να ρευστοποιήσει το προϊόν στο Χρηματιστήριο Αξιών, ή η τιμή κτήσης της μετοχής να είναι χαμηλότερη της τιμής μετατροπής, εφόσον αποφάσιζε να το μετατρέψει σε μετοχές και, στη συνέχεια, να το πουλήσει (βλ. την υπ' αριθμ. ./14-3-2017 ένορκη βεβαίωση του ., το Έντυπο Προσυμβατικής Πληροφόρησης («Ενημερωτικό Πακέτο») για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών της εκκαλούσας, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών . των . με αριθμούς ./16-11-2015 και ./7-10-2105, αντίστοιχα, την υπ' αριθμ. ./13-7-2016 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών . του ., την υπ' αριθμ. ./27-3-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .  του ., την υπ' αριθμ. ./27-3-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αμαλιάδος . του . και την κατάθεση του ., που περιλαμβάνεται στα υπ' αριθμ. 388/2014 πρακτικά συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, οι οποίες (ένορκες βεβαιώσεις και κατάθεση) λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια. Σκοπός των εκδόσεων MX 2013/2018 και των ΜΑΚ ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εκκαλούσας εντός του αβέβαιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, που είχε αναδείξει η παγκόσμια οικονομική κρίση 2007-2008, καθώς, εάν και το έτος 2008 έκλεισε με κερδοφορία, η εκκαλούσα σημείωσε απώλειες 163 εκατομμυρίων ευρώ. Οι απώλειες αυτές, ναι μεν δεν επηρέασαν τις αποδόσεις κερδών-απωλειών, διότι απορροφήθηκαν από τα ρευστά διαθέσιμά της, πλην όμως αποτέλεσαν προφανώς γεγονός, που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην Διοίκηση της εκκαλούσας. Σκοπός της έκδοσης των ΜΑΕΚ ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εκκαλούσας, αλλά και η απορρόφηση των ζημιών, που υφίστατο ενδεχόμενο να προκαλέσει στη διαθέσιμη ρευστότητα και στην πιστοληπτική ικανότητα της η υψηλή συγκέντρωση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) στο χαρτοφυλάκιο της (ΜΑΕΚ) ενόψει και των αυξημένων απαιτήσεων για εποπτικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ) και του Συμφώνου της Βασιλείας III (βλ. κατωτέρω). Πιο συγκεκριμένα, η επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας από το 2009 και η συνακόλουθη υποβάθμιση των ΟΕΔ και της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας επηρέαζαν την οικονομική θέση της εκκαλούσας λόγω της αυξημένης έκθεσης της σε ΟΕΔ κατά τα έτη 2009 και 2010 χωρίς λήψη μέτρων περιορισμού κινδύνου, όπως μείωση του χαρτοφυλακίου σε ΟΕΔ και αγορά συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών απαιτήσεων {Credit Default Swaps (CDS)}, παρά τις συνεχείς και διαδοχικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τους Οίκους Αξιολογήσεις, τις σημαντικές αποκλίσεις των CDS, τις ανησυχίες των ως άνω οίκων για μετάσταση της κρίσης στις κυπριακές τράπεζες και την εποπτεία τους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά με την έκθεση τους σε ΟΕΔ. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009, παρά την υποβάθμιση της Ελλάδος από Οίκους Αξιολόγησης από την επενδυτική κατηγορία Α στην επενδυτική κατηγορία Α- υπήρξε αύξηση στα συνολικά διαθέσιμα ΟΕΔ από 300 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές του έτους σε 1.025 δις ευρώ και το μήνα Ιούλιο σε 1,5 δις ευρώ, καθ' όλο δε το έτος η εκκαλούσα πουλούσε ΟΕΔ από το χαρτοφυλάκιο της, με το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων να πραγματοποιείται μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2009 και δη τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στις 10/12/2009 η εκκαλούσα ήταν ελάχιστα εκτεθειμένη σε κινδύνους από τα ελληνικά ΟΕΔ, πλην όμως την ίδια ημέρα άρχισε εκ νέου να αγοράζει ΟΕΔ, με αποτέλεσμα, παρά την υποβάθμιση της Ελλάδος από τους Οίκους Αξιολόγησης Fitch και Standard's and Poors από την επενδυτική βαθμίδα Α- σε ΒΒ+ (την επενδυτική βαθμίδα πριν από την επενδυτική βαθμίδα «σκουπίδια» («junks»), να διαθέτει στις 31/3/2010 διαθέσιμα κεφάλαια 2,5 δις ευρώ και στις 27/4/2010, όταν η Ελλάδα υποβαθμίστηκε από τον Οίκο Αξιολόγησης Standard's and Poors από ΒΒ+ σε ΒΒΒ+{επενδυτική κατηγορία «σκουπίδια» («junks»), να διαθέτει ΟΕΔ, αξίας 2,3 δις ευρώ, και τον Ιούνιο του ίδιου έτους ΟΕΔ, αξίας 2,4 δις ευρώ, αντί ΟΕΔ αξίας 1,0 δις ευρώ, που διέθετε στο χαρτοφυλάκιο της στις 12/1/2010, με συνέπεια η συγκέντρωση πραγματικού κινδύνου της σε ΟΕΔ να ανέρχεται σε 80%. Αιτία της έκθεσης αυτής ήταν η επίτευξη καθαρών εσόδων από τόκους με την εκμετάλλευση της δυνατότητας πώλησης των ΟΕΔ, ώστε να υπάρχει όφελος από τη διαφορά των τιμών αγοραπωλησίας. Η αύξηση των κερδών με τον τρόπο αυτό λειτουργούσε ως αντιστάθμισμα στις ζημίες από το επισφαλές χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω του όγκου αυτών προερχόμενων ιδίως από τη δραστηριότητα των υποκαταστημάτων της εκκαλούσας στην Ελλάδα, καθώς ήδη από το έτος 2009 παρατηρούνταν περιορισμός των υποκείμενων κερδών εξαιτίας του ως άνω χαρτοφυλακίου. Λόγω δε της ως άνω επιθετικής επενδυτικής δραστηριότητας της σε ΟΕΔ και του συνεπεία αυτής κινδύνου συγκέντρωσης λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα είχε υποβαθμιστεί στην κατηγορία «μη επένδυση», γεγονότα, που καθιστούσαν αμφίβολη την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών από τα ίδια κεφάλαιά της, και γνωρίζοντας διά των αρμοδίων στελεχών και υπαλλήλων της τα παραπάνω και ότι κατά το χρόνο αυτής της επένδυσής της η οικονομική κρίση στον Ευρωπαϊκό Νότο βρίσκονταν σε εξέλιξη, φυσικό ήταν η εκκαλούσα να αναζητήσει ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο, που θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα της απορροφώντας ενδεχόμενες ζημίες στην κεφαλαιακή της επάρκεια εξαιτίας της παραπάνω επενδυτικής της επιλογής, αφού δεν είχε προβεί σε αγορά συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών απαιτήσεων λόγω του κόστους αυτών. Τα πρώτα, άλλωστε, μέτρα προς υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας είχαν ανακοινωθεί στις 2/5/2010, ενώ τα spreads των ΟΕΔ τον Ιανουάριο του ίδιου έτους ξεπέρασαν τις 300 μονάδες και συνέχισαν την αυξητική τους πορεία. Ως τέτοια σχεδιάστηκαν και προωθήθηκαν τα ΜΑΕΚ, τα οποία δεν αποτελούσαν δανειακά κεφάλαια, όπως τα MX και τα ΜΑΚ, αλλά υπό προϋποθέσεις μετοχικό κεφάλαιο της εκκαλούσας λόγω της ρήτρας υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές της. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού γεγονότος, που ενεργοποιούσε την παραπάνω ρήτρα, τα ΜΑΕΚ αποτελούσαν αυτόματα μετοχικό κεφάλαιο της εκκαλούσας επαξαύνοντας τον coretier 1, ήτοι το δείκτη, που μετά την υιοθέτηση των προτύπων και κανόνων του Συμφώνου Βασιλείας III στις 16/12/2010, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και της φερεγγυότητας των τραπεζών. Για λόγο δε αυτό η εκκαλούσα υπολόγιζε αυτό τον δείκτη και τον δημοσιοποιούσε στις οικονομικές της καταστάσεις από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010, μολονότι προβλέπονταν σταδιακή εφαρμογή του από 1/1/2013 και δεν είχε ακόμη ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία. Στον δείκτη δε αυτό Φα επέφερε επιπτώσεις η απομείωση των ΟΕΔ χωρίς την ύπαρξη των ΜΑΕΚ (βλ. την από 5/7/20010 ανακοίνωση της υποβάθμισης της εκκαλούσας από τον Οίκο Αξιολόγησης Moody's, το από 17/11/2010 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας της Πρεσβείας της Ελλάδος, την από 26/3/2013 έκθεση έρευνας της Τράπεζας Κύπρου-Κατοχή των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου της Alvarez και Marsal Global Forensic and Dispute Services LLP, την από 1/3/2010 επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, την έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών της Grant Thornton, το από 12/7/2013 παράρτημα ερωτοπαντήσεων της ιδίας και την από 20/7/2019 έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών της PWC). Εξάλλου, ο σκοπός σχεδιασμού των ΜΑΕΚ ως εργαλείου απορρόφησης ζημιών συνάγεται από τις ανακοινώσεις της εκκαλούσας αναφορικά με τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής άσκησης της ΕΤΑ και της δηλώσεις στελεχών της στην ετήσια έκθεση της για το έτος 2011 σύμφωνα με τις οποίες τα ΜΑΕΚ έγιναν από την ως άνω Αρχή αποδεκτά για το κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας ως συμβατά με το Σύμφωνο Βασιλείας III και με δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών (βλ. την από 27/10/2011 ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της κεφαλαιακής άσκησης της ΕΤΑ, την από 8/12/2010 ανακοίνωση αναθεωρημένων αποτελεσμάτων της ως άνω κεφαλαιακής άσκησης και τις δηλώσεις των ., Προέδρου του Συγκροτήματος, ., Αντιπροέδρου, ., Διευθύνοντα Συμβούλου, και ., Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου στην ως άνω έκθεση, με τις οποίες επισημαίνεται η λειτουργία των ΜΑΕΚ στην αύξηση των ιδίων βασικών κεφαλαίων και στην απορρόφηση των ζημιών).  Εν κατακλείδι, τα τρία εν θέματι επενδυτικά προϊόντα (MX 2013/2018, ΜΑΚ και ΜΑΕΚ) σχεδιάστηκαν και προωθήθηκαν στην πρωτογενή αγορά σε μορφή, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εκκαλούσας για κεφαλαιακή επάρκεια (MX 2013/2018 προς ενίσχυση του δευτεροβαθμίου κεφαλαίου -Tier II, ΜΑΚ και ΜΑΕΚ προς ενίσχυση του πρωτοβαθμίου κεφαλαίου -Tier I και Core Tier I), τα δε ΜΑΕΚ και ως χρηματοικονομικό εργαλείο απορρόφησης των ζημιών της λόγω έκθεσης της στη συνεχώς επιδεινούμενη ελληνική οικονομία λόγω και των αυξημένων απαιτήσεων του Συμφώνου Βασιλείας III για ύπαρξη κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους συντήρησης από στοιχεία βασικών ίδιων κεφαλαίων. Εξάλλου, τα επίδικα επενδυτικά προϊόντα πρέπει να μην αντιμετωπιστούν μεμονωμένα στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, διότι μετά την έκδοση των MX 2013/2018 οι μετέπειτα εκδόσεις ήταν κάθε μία εξέλιξη και συνέχεια της προηγούμενης, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες της εκκαλούσας, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι επισημαίνονταν στους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων ότι πρέπει να επιτευχθεί η ανταλλαγή του ενός προϊόντος με το άλλο (τα MX 2013/2018 να ανταλλαγούν με ΜΑΚ και τα τελευταία με ΜΑΕΚ), προς το σκοπό δε αυτό τα ΜΑΚ σχεδιάστηκαν ως ελκυστικότερα από τα MX 2013/2018 ( υψηλότερο επιτόκιο σταθερό για πέντε έτη όταν το επιτόκιο των MX 2013/2018, είχε διαμορφωθεί κάτω από 5,5% και χαμηλότερη τιμή μετατροπής, ήτοι 5,50 ευρώ ανά μετοχή αντί 10,50 ευρώ) και τα ΜΑΕΚ ως ελκυστικότερα των ΜΑΚ (υψηλότερο επιτόκιο κατά 1% και χαμηλότερη τιμή μετατροπής, ήτοι 3,30 ευρώ ανά μετοχή αντί 5,50 ευρώ). Κάθε έκδοση, άλλωστε, ανάλογα με το σκοπό, που εξυπηρετούσε έφερε έναν επιπλέον όρο προς το συμφέρον της εκκαλούσας (τα ΜΑΚ τον όρο περί αναστολής πληρωμής τόκων και τα ΜΑΕΚ και τον όρο περί υποχρεωτικής μετατροπής τους σε συνήθεις μετοχές της εκκαλούσας, καθώς τα MX 2013/2018 και τα ΜΑΚ δεν μπορούσαν να επαυξήσουν το δείκτη Core Tier I λόγω της μη δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε μετοχές της εκκαλούσας) (βλ. το από 12/7/2013 παράρτημα ερωτοαπαντήσεων της Grant Thornton, τις ένορκες βεβαιώσεις των … με αριθμούς ./10-3-2017, ./13-3-2017, ./16-11-2015, ./9-1-2017 και ./14-3-2017 ενώπιον των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης …, αντίστοιχα).  Η μεγάλη, εξάλλου, σημασία, που είχε για την εκκαλούσα η επιτυχία και των τριών (3) εκδόσεων, αποδεικνύεται από εσωτερικά έγγραφα αυτής στα οποία γίνεται λόγος για εξαιρετική σπουδαιότητα της κάλυψης (βλ. τα εσωτερικά σημειώματα με ημερομηνίες 30/6/2008, 10/7/2008, από 23/7/2008, από 18/5/2009 και το από 4/2011 φυλλάδιο για την έκδοση των ΜΑΕΚ). Όπως και από το γεγονός ότι όσον αφορά τα MX 2013/2018, τα οποία εκδόθηκαν σε χρόνο, που ίσχυε μοντέλο αξιολόγησης για τα υποκαταστήματα της εκκαλούσας ορίσθηκε ότι κάθε υποκατάστημα, που θα επιτύγχανε το 100% του στόχου διάθεσης, θα πριμοδοτούνται με 40 επιπλέον μονάδες, ενώ από κάθε υποκατάστημα, που δεν θα έφθανε το 70% του στόχου, θα αφαιρούνταν 70 μονάδες (βλ. τα από 10/7/2008 και 22/7/2008 εσωτερικά σημειώματα). Προς το σκοπό επιτυχίας των εκδόσεων η εκκαλούσα επέλεξε για τη διάθεση τους στην πρωτογενή αγορά  ένα μικτό σύστημα, παρά τους αβάσιμους ισχυρισμούς της για διάθεση τους αποκλειστικώς και μόνο μέσω δημόσιας προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι πέρα από τη δημόσια προσφορά η εκκαλούσα σχεδίασε μία εκστρατεία προώθησης ιδιωτικής τοποθέτησης των επίδικων επενδυτικών προϊόντων, η οποία ήταν επικεντρωμένη σε μία κατηγορία πελατών της με εξατομικευμένο προφίλ, τους καταθέτες, μεσαίου και υψηλού οικονομικού επιπέδου, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποταμίευσης. Οι τελευταίοι επελέγησαν, διότι εκτιμήθηκε ότι λόγω των επενδύσεων τους σε προθεσμιακές καταθέσεις θα είχαν τη διάθεση να δεσμεύσουν τα χρήματα τους για σειρά ετών εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις. Η επιλογή τους δε έγινε με χρήση της βάσης πελατών («πελατολόγιο) COSMOS CMR, από την οποία προέκυπτε το προφίλ κάθε πελάτη της εκκαλούσας. Συνετάγησαν δε λίστες πελατών, εν δυνάμει επενδυτών, ανά υποκαταστήματα της εκκαλούσας και εστάλησαν στο οικείο υποκατάστημα προς αξιοποίηση.

 

Επίσης, έγιναν τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας CENTRA κατά τις οποίες περιγράφηκαν στους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι των επίδικων επενδυτικών προϊόντων, ακολούθησαν αντίστοιχες περιφερειακές συναντήσεις, ανάρτηση σχετικού οδηγού εργασιών και αποστολή εντύπων προς διάθεση της προώθησης, στα οποία επεξηγούνταν τα χαρακτηριστικά των τριών επενδυτικών προϊόντων και περιέχονταν με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων επιχειρήματα για την προώθηση τους. Περαιτέρω, για τη διάθεση των ΜΧ2013/2018 οι υπάλληλοι κάθε υποκαταστήματος, που ήταν επιφορτισμένοι με την προώθηση τους, έρχονταν με δική τους πρωτοβουλία σε επαφή με τον πελάτη από τους ως άνω κύκλους πελατών και τους έκλειναν συνάντηση για να συζητήσουν για το ως άνω επενδυτικό προϊόν. Επίσης, προφορικώς τους δόθηκαν οδηγίες να έρχονται σε επαφή και με άτομα του συγγενικού-φιλικού περιβάλλοντος, που ταίριαζαν στο ως άνω προφίλ επενδυτή. Για τη διάθεση των ΜΑΚ και ΜΑΕΚ αποστέλλονταν και επιστολές σε πελάτες, που είχαν ήδη επενδύσει σε MX 2013/2018 και ΜΑΚ, με αιτήσεις εγγραφής με προτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία τους και ακολουθούσε τηλεφώνημα από τον υπάλληλο του οικείου υποκαταστήματος προς επιβεβαίωση παραλαβής της επιστολής και, στη συνέχεια, ορισμός συνάντησης. Όσον αφορά δε το σκέλος της δημόσιας προσφοράς έγιναν σχετικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις και αναρτήθηκαν τα σχετικά ενημερωτικά δελτία στις ιστοσελίδες της εκκαλούσας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου.  Εξάλλου, παρά το γεγονός ότι στα ενημερωτικά έντυπα προς τους υπαλλήλους περιγράφονταν τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι των επίδικων επενδυτικών προϊόντων, επισημάνθηκε προφορικώς στους υπαλλήλους της εκκαλούσας ότι κατά την παρουσίαση θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τη σχετική επιχειρηματολογία κατά τρόπο που να τονίζονται στον κάθε πελάτη/καταθέτη τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, που θα τον οδηγούσαν στην αγορά του, ήτοι το υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με αυτό των προθεσμιακών καταθέσεων και την ασφάλεια του κεφαλαίου τους λόγω της καλής οικονομικής κατάστασης και της φερεγγυότητας της εκκαλούσας. Επισημάνθηκε μάλιστα να προτείνουν ως δέλεαρ τη δυνατότητα προεξόφλησης των προθεσμιακών καταθέσεων χωρίς ποινή, προκειμένου να πειστούν οι πελάτες/καταθέτες να επενδύσουν στα εν λόγω προϊόντα. Σε όσους από αυτούς είχαν ενδοιασμούς σχετικά με την αόριστη διάρκεια των ΜΑΚ και των ΜΑΕΚ συστήθηκε στους υπαλλήλους της εκκαλούσας να τους κάμπτουν αντιπροτείνοντας ότι ήταν προς συμφέρον της τελευταίας να τα εξαγοράσει στην πενταετία για να μην επιβαρύνεται με την καταβολή υψηλών τόκων. Τέλος, επισημάνθηκε προφορικώς στους υπαλλήλους ότι η παρουσίαση των εν θέματι επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σύντομη, ώστε να μην κουράζεται και αποθαρρύνεται ο πελάτης (βλ. την υπ' αριθμ. ./9-1-2017  ένορκη  βεβαίωση της . ενώπιον  της συμβολαιογράφου Αθηνών ., την υπ' αριθμ. ./16-11-2015 ένορκη βεβαίωση της . ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλαμάτας ., την υπ' αριθμ. ./10-3-2017 ένορκη βεβαίωση του . ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ., την υπ' αριθμ.  ./18-9-2017 ένορκη  βεβαίωση της . ενώπιον της συμβολαιογράφου Μυκόνου . και την υπ' αριθμ. ./13-3-2017 ένορκη βεβαίωση του . ενώπιον της συμβολαιογράφου Ορεστιάδας .).

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η συνεχής επιδείνωση των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επέφερε τελικώς καίριο πλήγμα στην εκτεθειμένη σε υπερβολικό βαθμό σε ΟΕΔ κεφαλαιακή επάρκεια της εκκαλούσας, δεδομένου ότι οι επενδύσεις της τελευταίας σε ΟΕΔ. την 31/3/2010 είχαν λογιστική αξία 2 δισ ευρώ, η τελική δε ζημία στα ίδια κεφάλαια αυτής από τη συγκεκριμένη αιτία (απομείωση αξίας ΟΕΔ) ανήλθε κατά το τέλος του έτους 2010 (31.12.2010) στο ποσόν των 529.513.000 ευρώ. Στις δε 31/3/20211 οι επενδύσεις της εκκαλούσας σε ΟΕΔ. είχαν λογιστική αξία 2,3 δις ευρώ και τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονταν σε 2,8 δις ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η εκκαλούσα, στις 15/6/2012 αποφάσισε ως προς τα ΜΑΕΚ, καθώς και ως προς τα ΜΑΚ, που είχαν εκδοθεί το 2009, την ενεργοποίηση του όρου περί υποχρεωτικής ακύρωσης πληρωμής τόκου για την περίοδο από 31/12/2011 έως 29/6/2012, το ίδιο δε έπραξε στις 18/12/2012 και για την περίοδο από 30/6/2012 έως 30/12/2012. Στις 30/6/2012 η εκκαλούσα παρουσίασε έλλειμμα (οφειλόμενο κατά μεγάλο μέρος στο ελληνικό πρόγραμμα «PSI» αναφορικώς με τα ΟΕΔ) και συμφώνησε με τους πιστωτές της τη χρηματοδότηση αυτής με το ποσόν των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ, ενώ στις 15/3/2012 είχε ήδη αντλήσει από το Ευρωσύστημα (E.L.A.) το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ. Ωστόσο, στις 15/3/2013, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) αποφάσισε τη μη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών, ήτοι της εκκαλούσας και της Λαϊκής Τράπεζας της Κύπρου, με την αυτή δε απόφαση του Eurogroup μεταβιβάσθηκε στην εκκαλούσα η υποχρέωση της Λαϊκής Τράπεζας προς τον E.L.A., ύψους εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ. Στις 26/3/2013 η εκκαλούσα τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης έως τις 30/7/2013 δυνάμει του «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου (17) 2013», στα πρότυπα της «Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2012 για την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» και βάσει της «Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθμ. 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων» «και του «Περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2004», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη η παραπάνω Οδηγία και επιβλήθηκε το πρώτον η διάσωση η εκκαλούσας με ίδια μέσα (bail - in), δηλαδή με «κούρεμα» καταθέσεων, ύψους πέραν των 100.000,00 ευρώ, την απορρόφηση των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα στην ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και υποχρεωτική μετοχοποίηση όλων των ομολόγων έκδοσής της, μεταξύ των οποίων και τα επίδικα. Τελικώς, με τα υπ' αριθ. 103/29-3-2013 και 278/30-7-2013 Διατάγματα (Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις) του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Αρχής Εξυγίανσης κατά τους ορισμούς των άρθρων 5(1), 5(7), 5(12)(α), 7(1) και 12 του «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων» Νόμου του 2013, τα ομόλογα έκδοσης της εκκαλούσας, μεταξύ των οποίων τα ΜΑΚ και τα ΜΑΕΚ, μετετράπησαν σε Μετοχές Δ' Τάξης με τιμή μετατροπής ένα (1) ευρώ, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία, και με ονομαστική αξία κάθε μετοχής στο ένα (1) ευρώ για κάθε ευρώ των παραπάνω χρεών της εκκαλούσας. Στη συνέχεια επήλθε μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών ΔΛ Τάξης από 1 ευρώ σε 0,01 ευρώ για κάθε μετοχή, με σκοπό διαγραφής των συσσωρευμένων ζημιών της εκκαλούσας. Κάθε εκατό (100) μετατραπείσες σε συνήθεις μετοχές αξίας 0,01 ευρώ για κάθε μετοχή, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στον ίδιο μέτοχο, ενώθηκαν σε μια (νέα) συνήθη μετοχή, αξίας ενός (1) ευρώ της καθεμίας. Οι μη ενοποιημένες μετοχές (λ.χ. αριθμός μετοχών ελάσσων των 100) ακυρώθηκαν και το ποσό της ονομαστικής αξίας των ακυρωθεισών μετοχών χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της εκκαλούσας, έκτοτε δε όλες οι μετοχές αποτελούσαν ενιαία τάξη, παρέχουσες δικαίωμα ψήφου και απόληψης μερίσματος στους μετόχους. Στις 4/1/2017 η εκκαλούσα αλλοδαπή τραπεζική εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Αναστολή διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ», με την οποία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι η (εντασσόμενη στο σχέδιο εξυγίανσης της) αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Κύπρου θα αρχίσει από 10/1/2017, καθώς και ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της θα άρχιζε, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο L.S.E. (όχι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) από 19/1/2017.

 

Στο πλαίσιο αυτό η εκκαλούσα συναλλάχθηκε με τους εφεσίβλητους. Ειδικότερα: 1) Οι πρώτος, δεύτερος και τρίτη των εφεσίβλητων, ., πολιτικός μηχανικός εργαζόμενος στο Δημόσιο, ., πολιτικός μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας, και η ., συνταξιούχος του δημοσίου, είχαν συναλλαγές με το υποκατάστημα με κωδικό αριθμό 0060 στην πόλη των Ιωαννίνων από το έτος 2003. Αρχικώς, η τρίτη είχε ανοίξει στις 4/8/2003 στο παραπάνω υποκατάστημα λογαριασμό μισθοδοσίας. Με τον καιρό αναπτύχθηκε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και των ., Διευθυντή του υποκαταστήματος, και ., υπαλλήλου, που την εξυπηρετούσε, στο πλαίσιο της οποίας δέχθηκε τις συμβουλές, που της παρείχαν και επένδυσε το εφάπαξ βοήθημα, ύψους 50.000,00 ευρώ, που έλαβε κατά τη συνταξιοδότησή της με άλλες οικονομίες σε προθεσμιακές καταθέσεις, τις οποίες ανανέωνε συνεχώς. Επίσης, λόγω της σχέσης αυτής εμπιστοσύνης και ο σύζυγος της . μετάφερε το λογαριασμό μισθοδοσίας του από άλλο τραπεζικό ίδρυμα στο υποκατάστημα της εκκαλούσας. Τόσο η τρίτη εφεσίβλητη όσο και οι πρώτος και δεύτερος, υιοί της, δεν είχαν χρηματοοικονομικές γνώσεις και εμπειρίες, ούτε είχαν επενδύσει σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρά μόνο σε καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμιακές καταθέσεις, διότι αυτό, που τους ενδιέφερε είναι να εξασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό τρόπο απόδοσης του κεφαλαίου τους χωρίς αυτό να κινδυνεύει. Το μήνα Ιούλιο του έτους 2008 ο . τηλεφώνησε στην τρίτη εφεσίβλητη και της πρότεινε να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εκκαλούσας, προκειμένου να την ενημερώσει για τα MX 2013/2018, τα οποία της παρουσίασε ως μία τοποθέτηση των χρημάτων της με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο της θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο. Η ίδια δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται και ότι θα μεταφέρει την πρόταση του στους υιούς της, πρώτο και δεύτερο των εφεσίβλητων. Πράγματι, αυτοί επισκέφθηκαν το υποκατάστημα της εκκαλούσας. Εκεί ο . επανέλαβε τις ως άνω διαβεβαιώσεις με τη συνδρομή και του ., ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν είναι κατάλληλο για τους νέους επαγγελματίες, όπως αυτοί, που επιθυμούν να διαφυλάξουν κάποια ποσά για το μέλλον τους. Οι πρώτος και δεύτερος των εφεσίβλητων πείσθηκαν στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία και δέχθηκαν να επενδύσουν σε MX 2013/2018, αφού άνοιξαν τραπεζικό λογαριασμό στο υποκατάστημα της εκκαλούσας, λογαριασμό αξιών και επενδυτική μερίδα με χειριστή την ίδια υπογράφοντας τα σχετικά τυποποιημένα έγγραφα, που ήδη είχαν συμπληρωθεί από τον ανωτέρω υπάλληλο. Πιο συγκεκριμένα, στις 28/7/2008 επένδυσαν ο μεν πρώτος το ποσό των 30.000,00 ευρώ, ο δε δεύτερος το ποσό των 25.000,00 ευρώ. Περί τα τέλη του Μαΐου του 2009 ο . τηλεφώνησε στους δεύτερο και των τρίτο των εφεσίβλητων και τους πληροφόρησε ότι η εκκαλούσα προσφέρει την ανανέωση των MX 2013/2018 με ένα νέο επενδυτικό προϊόν και τους κάλεσε στο υποκατάστημα για να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. Εκεί, ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας παρουσίασε τα ΜΑΚ στους πρώτο, δεύτερο και τρίτη των εφεσίβλητων, η οποία είχε μεταβεί μαζί τους κατόπιν παροτρύνσεων του ως άνω υπαλλήλου, ως ένα νέο επενδυτικό προϊόν με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο όπως στις προθεσμιακές καταθέσεις για μία πενταετία. Οι ως άνω εφεσίβλητοι επείσθησαν από τις ως άνω διαβεβαιώσεις του . και οι μεν πρώτος και δεύτερος δέχθηκαν να ανταλλάξουν τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας στις 27/5 και 25/5/2009, αντίστοιχα, η δε τρίτη επένδυσε στα ΜΑΚ το ποσό των 44.509,00 ευρώ στις 29/5/2009, προεξοφλώντας προθεσμιακή κατάθεση της χωρίς ποινή και ανοίγοντας επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας με χειριστή την εκκαλούσα. Όλοι οι εφεσίβλητοι υπέγραψαν τα σχετικά για τον καθένα τυποποιημένα έγγραφα συμπληρωμένα ήδη από τον ανωτέρω υπάλληλο. Η εμπιστοσύνη των ως άνω εφεσίβλητων προς την εκκαλούσα συνέχισε να εδραιώνεται δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 ο ίδιος ως άνω υπάλληλος τηλεφώνησε στους πρώτο, δεύτερο και τρίτη των εφεσίβλητων και τους κάλεσε να επισκεφθούν το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη τους στο υποκατάστημα ο . διαβεβαίωσε τους ανωτέρω εφεσίβλητους ότι η εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή και αξιόπιστη και τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ένα ασφαλές επενδυτικό προϊόν, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση για μία πενταετία και ασφάλεια κεφαλαίου, όπως μία προθεσμιακή κατάθεση, με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Οι εφεσίβλητοι πείσθηκαν από τις ως άνω διαβεβαιώσεις του υπαλλήλου της εκκαλούσας ότι τους συμφέρει η ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ και προχώρησαν στην ανταλλαγή. Σημειωτέον ότι στην τρίτη εφεσίβλητη είχε ήδη αποσταλεί σχετική αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία της. Και στην περίπτωση αυτή, οι εφεσίβλητοι υπέγραψαν τα αναγκαία έγγραφα προσυμπληρωμένα από τον ανωτέρω υπάλληλο.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι πρώτος, δεύτερος και τρίτη των εφεσίβλητων λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011 και ότι η τρίτη μετέτρεψε μέρος του κεφαλαίου της (20.000,00 ευρώ) σε 26.666 μετοχές της εκκαλούσας κατόπιν παρότρυνσης του . το Μάρτιο του 2012. Τότε για πρώτη φορά ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας τους μίλησε για άσχημη οικονομική κατάσταση της εκκαλούσας λόγω του PSI, που οδήγησε σε απομείωση των ΟΕΔ, που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της, και τους πρότεινε να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ με μετοχές της, ώστε να επιτευχθεί αύξηση του κεφαλαίου της και να μην υπάρχουν απώλειες στα κεφάλαια τους. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ των εφεσίβλητων μετατράπηκαν σε μετοχές της εκκαλούσας, 300 για τον πρώτο, 250 μετοχές για το δεύτερο και 245 για την τρίτη, η οποία μετά την μετατροπή και των 26.666 μετοχών της σε 266, κατέληξε με 511 μετοχές της εκκαλούσας.

 

2) Ο τέταρτος των εφεσίβλητων ., συνταξιούχος γεωπόνος, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2003, όταν άνοιξε στο υποκατάστημα της στην περιοχή . .° χλμ Ηρακλείου-Μοιρών με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος . καταθετικό λογαριασμό. Ακολούθησε στις 10/5/2004 το άνοιγμα ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου. Στην πορεία των ετών αναπτύχθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης του τέταρτου εφεσίβλητου με υπαλλήλους της εκκαλούσας στο ως άνω υποκατάστημα, ιδίως με τη ., η οποία του πρότεινε ως ενδεδειγμένο τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση, με γνώμονα το γνωστό σε αυτήν σκοπό του να εξασφαλίσει σταδιακά ένα κεφάλαιο, το οποίο θα του αποδίδει το επωφελέστερο δυνατό επιτόκιο. Πράγματι, ο τέταρτος εφεσίβλητος ακολούθησε τις συμβουλές της και προέβη στις 10/4/2006 σε άνοιγμα λογαριασμού υπό προειδοποίηση και στις 14/1/2007 σε άνοιγμα προθεσμιακής κατάθεσης, στην οποία μετέφερε τα κεφάλαια του από το παραπάνω λογαριασμό με άλλες χρηματικά ποσά (ποσό 78,000,00 ευρώ, που αυξήθηκε σε 153.305,99 ευρώ). Την κατάθεση αυτή δε την ανανέωνε προσθέτοντας χρήματα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την εκκαλούσα η . τηλεφώνησε στον τέταρτο εφεσίβλητο περί τα τέλη Ιουλίου του έτους 2008 και του πρότεινε να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εκκαλούσας, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα MX 2013/2018. Ο τέταρτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε το υποκατάστημα στις 29/7/2008, όπου η ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία τοποθέτηση  των χρημάτων του  με καλύτερο  επιτόκιο  από  τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία και οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο. Του πρότεινε δε να «σπάσει» την προθεσμιακή του κατάθεση άνευ ποινής, για να τοποθετήσει το κεφάλαιο του σε αυτά. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της . για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο τέταρτος εφεσίβλητος επένδυσε την ίδια ημέρα 20.000,00 ευρώ από την προθεσμιακή του κατάθεση υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από την υπάλληλο. Ο  τέταρτος εφεσίβλητος δεν χρειάστηκε να ανοίξει λογαριασμό αξιών και επενδυτική μερίδα, διότι διατηρούσε τέτοιους με χειριστή την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από τις 17/6/1998. Περί τα τέλη Μαΐου του έτους 2009 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που προσέφερε η εκκαλούσα ως νέα βελτιωμένη έκδοση των MX 2013/2018. Ήδη του είχε σταλεί αίτηση συμμετοχής με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Πράγματι ο τέταρτος εφεσίβλητος μετέβη, στις 28/5/2009, στο υποκατάστημα και εκεί η ως άνω  υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα νέο επενδυτικό προϊόν με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο όπως στις προθεσμιακές καταθέσεις για μία πενταετία. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της ο τέταρτος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από την υπάλληλο. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα παρέμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί της προθεσμιακής του κατάθεσης όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Μάλιστα στις 18/2/2011 άνοιξε και ένα λογαριασμό καταθέσεων και όψεως. Το μήνα Μάϊο του 2011 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ. Ήδη δε του είχε σταλεί σχετική αίτηση συμμετοχής με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Ο τέταρτος επισκέφθηκε το υποκατάστημα στις 16/5/2011. Εκεί η . του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς από τις ως άνω διαβεβαιώσεις της υπαλλήλου της εκκαλούσας ο τέταρτος εφεσίβλητος προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού τα κενά της συμπληρώθηκαν από την υπάλληλος.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο τέταρτος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ του ως άνω εφεσίβλητου μετατράπηκαν σε 200 μετοχές της εκκαλούσας.

3) Ο πέμπτος των εφεσίβλητων, ., και η αρχική έκτη ενάγουσα, σύζυγος του, ., σύζυγοι, υπήρξαν συνταξιούχοι του ΙΚΑ (ως εμπορικός διευθυντής ο πρώτος και ως υπάλληλος γραφείου η δεύτερη). Η συνεργασία του πέμπτου εφεσίβλητου με την εκκαλούσα ξεκίνησε το 1998 όταν άνοιξε ένα λογαριασμό όψεως στο υποκατάστημα της στο Πειραιά με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος 0002. Στην πορεία των ετών αναπτύχθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης του πέμπτου εφεσίβλητου με υπαλλήλους της εκκαλούσας στο ως άνω υποκατάστημα, ακολουθώντας δε τις παροτρύνσεις και συμβουλές των υπαλλήλων της άνοιξε το έτος 2007 και μία προθεσμιακή κατάθεση, 350.000,00 ευρώ, η οποία, διαδοχικώς, αυξήθηκε κατά 45.504,42 ευρώ και κατά 98.698,00 ευρώ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την εκκαλούσα ο υπάλληλος της εκκαλούσας . τηλεφώνησε στον πέμπτο εφεσίβλητο περί τα τέλη Ιουλίου του έτους 2008 και του πρότεινε να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εκκαλούσας, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα MX 2013/2018. Ο πέμπτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγο του, στη θέση της οποίας μετά το θάνατο της υπεισήλθαν ως νόμιμοι κληρονόμοι ο ίδιος και οι . (6α, 6β και 6γ των εφεσίβλητων), το υποκατάστημα, όπου ο ανωτέρω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΧ2013/2018 ως μία τοποθέτηση των χρημάτων του με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές, καθώς το κεφάλαιο τους θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκο θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Τους πρότεινε δε να «σπάσουν» την προθεσμιακή κατάθεση του πέμπτου άνευ ποινής, για να τοποθετήσουν το κεφάλαιό του σε αυτά. Πεισθέντες στις διαβεβαιώσεις του ως άνω υπαλλήλου για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο πέμπτος εφεσίβλητος και η σύζυγος του επένδυσαν, στις 28/7/2008, εξ ημισείας το ποσό των 400.000,00 ευρώ, ήτοι 200.000,00 ευρώ, που είχαν εισπράξει ως τίμημα από πώληση ακινήτου, και 200.000,00 ευρώ από την προθεσμιακή κατάθεση, υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από τον υπάλληλο. Δεν χρειάστηκε να ανοίξουν λογαριασμούς αξίας και επενδυτικές μερίδες, διότι διατηρούσαν τέτοιους ο μεν πέμπτος με χειριστή την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », η δε σύζυγος του με χειριστή την «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ». Περί τα τέλη Μαΐου του έτους 2009 ο . τους τηλεφώνησε και τους κάλεσε στο υποκατάστημα για να τους ενημερώσει για ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που προσέφερε η εκκαλούσα ως νέα βελτιωμένη έκδοση των MX 2013/2018. Ήδη τους είχε σταλεί αίτηση συμμετοχής με προτυπωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία. Πράγματι ο πέμπτος εφεσίβλητος και η . μετέβησαν, στις 28/5/2009, στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας τους παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που αποτελεί ανανεωμένη έκδοση των MX 2013/2018, με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο όπως στις προθεσμιακές καταθέσεις για μία πενταετία. Πεισθέντες στις διαβεβαιώσεις της ο πέμπτος εφεσίβλητος και η σύζυγος του δέχθηκαν να ανταλλάξουν τα MX 2013/2018, που κατείχαν, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τις αιτήσεις, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από την υπάλληλο. Η εμπιστοσύνη τους προς την εκκαλούσα συνέχισε να εδραιώνεται δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικώς τόκους, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 η ., υπάλληλος του ιδίου ως άνω υποκαταστήματος, τους τηλεφώνησε και τους κάλεσε να επισκεφθούν το υποκατάστημα, για να τους ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ. Ήδη δε τους είχαν σταλεί σχετικές αιτήσεις συμμετοχής με προτυπωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο πέμπτος των εφεσίβλητων και η . επισκέφθηκαν το υποκατάστημα, στις 16/5/2011. Εκεί η ως άνω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθέντες από τις ως άνω διαβεβαιώσεις της υπαλλήλου της εκκαλούσας, για τις οποίες δεν είχαν λόγο να αμφιβάλλουν λόγω της μέχρι τότε συνεργασίας τους με την εκκαλούσα, ο πέμπτος εφεσίβλητος και η .η προέβησαν σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τις αιτήσεις, αφού τα κενά τους συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ανωτέρω λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Το Μάρτιο του έτους 2012 η . τους τηλεφώνησε και του πρότεινε να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ με μετοχές της εκκαλούσας διότι λόγω του PSI, που οδήγησε σε απομείωση των ΟΕΔ, που είχε στο χαρτοφυλάκιο της η εκκαλούσα, ήταν ενδεχόμενο να μην καταστεί δυνατό να καταβάλει τόκους ή ακόμη και να τους επιστρέψει το κεφάλαιο τους. Υπό αυτές τις συνθήκες το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση για εθελοντική μετατροπή των ΜΑΕΚ, που κατείχαν, σε Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα, τα οποία μετατράπησαν σε 266.666 μετοχές της εκκαλούσας για κάθε ένα τους. Τελικώς, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης και οι ως άνω μετοχές μετατράπησαν σε 2.666 μετοχές για κάθε ένα τους.

 

4) Ο έβδομος εφεσίβλητος ., δημόσιος υπάλληλος, είχε συναλλαγές με το υποκατάστημα της εκκαλούσας στη . Κρήτης από το έτος 2007 ως καταθέτης προθεσμιακών καταθέσεων. Αιτία της συνεργασίας υπήρξε η σχέση εμπιστοσύνης, που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον έβδομο εφεσίβλητο και την ., υπάλληλο της εκκαλούσας, με την οποία διατηρούσε φιλική σχέση ως σύζυγο φίλου του, αλλά και επαγγελματική από την προηγούμενη απασχόληση της στην «Εμπορική Τράπεζα Α.Ε.». Στις 21/7/2008 η . τον προσέγγισε και του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία αποταμιευτική τοποθέτηση των χρημάτων με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα του επιστρέφονταν μετά από μία πενταετία, ενώ οι τόκοι θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο έβδομος εφεσίβλητος επένδυσε το ποσό των 13.000,00 ευρώ σε MX 2013/2018, «σπάζοντας» χωρίς ποινή προεξόφλησης προθεσμιακή του κατάθεση και υπογράφοντας τα σχετικά τυποποιημένα έγγραφα, που ήδη είχαν συμπληρωθεί από την ανωτέρω υπάλληλο. Επενδυτική μερίδα δεν χρειάστηκε να ανοίξει, διότι διατηρούσε τέτοια με χειριστή την «Κύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ». Το Μάϊο του 2009 αποστέλλεται στον έβδομο εφεσίβλητο αίτηση συμμετοχής στα ΜΑΚ με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Αυτός μεταβαίνει, στις 26/5/2009, στο ως άνω υποκατάστημα, όπου ο ., υπάλληλος της εκκαλούσας, τον οποίο η . είχε συστήσει στον έβδομο εφεσίβλητο για να τον εξυπηρετεί, τον πληροφόρησε ότι η εκκαλούσα τα προσφέρει ως ανανέωση των MX 2013/2018 και του τα παρουσίασε ως ένα επενδυτικό προϊόν με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο όπως στις προθεσμιακές καταθέσεις για μία πενταετία. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο έβδομος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας υπογράφοντας την αίτηση, που τα κενά της συμπληρώθηκαν από τον ανωτέρω υπάλληλο. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα συνέχισε να εδραιώνεται δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 ο ίδιος ως άνω υπάλληλος τηλεφώνησε στον έβδομο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη του στο υποκατάστημα, στις 4/5/2011, ο . διαβεβαίωσε τον έβδομο εφεσίβλητο ότι η εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή και αξιόπιστη και τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ και ένα ασφαλές επενδυτικό προϊόν, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση για μία πενταετία και ασφάλεια κεφαλαίου, -με την εγγύηση μίας - οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Μάλιστα του πρότεινε να «σπάσει» προθεσμιακή κατάθεση του για να επενδύσει επιπλέον χρήματα στα ΜΑΕΚ, πλην της ανταλλαγής των ΜΑΚ. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο έβδομος εφεσίβλητος αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας και επένδυσε σε ΜΑΕΚ και το χρηματικό ποσό των 50.000,00 ευρώ από προθεσμιακή κατάθεσή του, υπογράφοντας αίτηση, που συμπληρώθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο έβδομος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011  Το Μάρτιο του 2012 του τηλεφώνησε ο ., ο οποίος του μίλησε για άσχημη οικονομική κατάσταση της εκκαλούσας λόγω του PSI, που οδήγησε σε απομείωση των ΟΕΔ, που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της, και του πρότεινε να ανταλλάξει τα ΜΑΕΚ με μετοχές της ως μόνο τρόπο για να του επιστραφεί το κεφάλαιο, που επένδυσε, καταβάλλοντας συμπληρωματικώς και το ποσό των 6.363,00 ευρώ. Ο έβδομος εφεσίβλητος κατέβαλε το ποσό αυτό και μαζί με την ανταλλαγή των ΜΑΕΚ απέκτησε 96.726 μετοχές της εκκαλούσας. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και ο ως άνω εφεσίβλητος κατέληξε μετά από μετατροπή των ως άνω μετοχών του με 967 μετοχές της εκκαλούσας.

 

5) Ο ., αγρότης, σύζυγος της όγδοης . και πατέρας της ένατης ., το μήνα Ιούλιο του 2008 επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγο του το υποκατάστημα της εκκαλούσας στη Φλώρινα με κωδικό αριθμό . λόγω της καλής φήμης, που έχαιρε αυτή. Μέχρι τότε είχε τοποθετημένες τις αποταμιεύσεις του στη «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (ΑτΕ). Εκεί η . τους παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία αποταμιευτική τοποθέτηση των χρημάτων παραπλήσια των προθεσμιακών καταθέσεων με καλύτερο επιτόκιο, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα του επιστρέφονταν μετά από μία πενταετία, οι τόκοι δε θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο . επένδυσε, στις 28/7/2008, το ποσό των 10.000,00 ευρώ σε MX 2013/2018, το οποίο μετέφερε από το λογαριασμό στην ΑΤΕ σε λογαριασμό, που άνοιξε στην εκκαλούσα, υπογράφοντας τα σχετικά τυποποιημένα έγγραφα, που ήδη είχαν συμπληρωθεί από την ανωτέρω υπάλληλο. Επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξιών δεν χρειάστηκε να ανοίξει, διότι διατηρούσε τέτοιους με χειριστή την «. ΧΑΕΠΕΥ». Το Μάϊο του 2009 η . τηλεφωνεί στον .  και τον κάλεσε να μεταβεί στο υποκατάστημα να τον ενημερώσει για τη νέα έκδοση του προϊόντος. Αυτός μετέβη και εκεί η ως άνω υπάλληλος τον πληροφόρησε ότι η εκκαλούσα προσφέρει τα ΜΑΚ ως ανανέωση των MX 2013/2018, τα οποία επίσης είναι 5ετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο . δέχθηκε στις 4/6/2009 να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας υπογράφοντας την αίτηση, που τα κενά της συμπληρώθηκαν από την ανωτέρω υπάλληλο, και καθιστώντας δικαιούχο την όγδοη εφεσίβλητη. Η εμπιστοσύνη τόσο αυτού όσο και της όγδοης εφεσίβλητης έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Σημειωτέον ότι η 8η εφεσίβλητη δεν έχει χρηματοοικονομικές γνώσεις, ούτε είχε εμπειρία στις επενδυτικές συναλλαγές. Το μήνα Μάϊο του 2011 η . τηλεφώνησε στην όγδοη εφεσίβλητη και την κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη της όγδοης εφεσίβλητης, η οποία σημειωτέον είναι απόφοιτη γυμνασίου, στο υποκατάστημα, στις 5/5/2011, η . τη διαβεβαίωσε ότι η εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή και αξιόπιστη και τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά υψηλότερους τόκους και πρόσβαση στο κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή. Πεισθείσα στις ως άνω διαβεβαιώσεις η όγδοη εφεσίβλητη αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας και επένδυσε σε ΜΑΕΚ, υπογράφοντας αίτηση, που συμπληρώθηκε από την ανωτέρω υπάλληλο και ορίζοντας ως συνδικαιούχο την ένατη εφεσίβλητη στο όνομα και για λογαριασμό της οποίας ενεργούσε και η οποία προσδοκούσε όφελος από την επένδυση.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ως άνω εφεσίβλητες λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ τους μετατράπηκαν σε 100 μετοχές της εκκαλούσας.

 

6) Ο δέκατος των εφεσίβλητων ., συνταξιούχος του δημοσίου, απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2008, όταν άνοιξε στο υποκατάστημα της στην Καστοριά με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος . κοινό λογαριασμό ταμιευτηρίου με τη σύζυγό του και λογαριασμό μισθοδοσίας, στον οποίο κατατίθετο η σύνταξη του. Ο ., Διευθυντής του Υποκαταστήματος, του πρότεινε να τοποθετήσει τα χρήματα του σε προθεσμιακές καταθέσεις, όπως και έκανε (ποσό 130.000,00 ευρώ). Λόγω των αποδόσεων των καταθέσεων αυτών δημιουργήθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Αρχές Ιουλίου του 2008 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να του παρουσιάσει ένα νέο επενδυτικό προϊόν. Ο δέκατος εφεσίβλητος επισκέφθηκε, στις 18/7/2008, το υποκατάστημα, όπου ο ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία τοποθέτηση των χρημάτων του με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκοι θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Του πρότεινε δε να «σπάσει» την προθεσμιακή του κατάθεση άνευ ποινής, για να τοποθετήσει το κεφάλαιο του σε αυτά και του συνέστησε ότι είναι κρίμα να μην εκμεταλλευθεί την ευκαιρία. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του . για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο δέκατος εφεσίβλητος επένδυσε την ίδια ημέρα 80.000,00 ευρώ από την προθεσμιακή του κατάθεση υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από υπάλληλο της εκκαλούσας. Ο δέκατος εφεσίβλητος δεν χρειάστηκε να ανοίξει λογαριασμό αξιών και επενδυτική μερίδα, διότι διατηρούσε τέτοιους με χειριστή την «. ΑΧΑΠΕΥ». Περί τα τέλη Μαΐου του έτους 2009 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για ένα με ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που προσέφερε η εκκαλούσα ως νέα βελτιωμένη έκδοση των MX 2013/2018. Ήδη του είχε σταλεί αίτηση συμμετοχής με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Πράγματι ο δέκατος εφεσίβλητος μετέβη, στις 28/5/2009, στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα νέο επενδυτικό προϊόν όμοιο με τα MX 2013/2018 με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο για μία πενταετία. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του ο δέκατος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, αλλά και να επενδύσει και 20.000,00 ευρώ σε μετρητά από προθεσμιακή κατάθεση του, που είχε λήξει, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα παρέμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί της προθεσμιακής του κατάθεσης όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ. Ο δέκατος εφεσίβλητος επισκέφθηκε το υποκατάστημα στις 6/5/2011. Εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ, πενταετούς διάρκειας, με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς από τις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος εφεσίβλητος προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο δέκατος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ μετατράπηκαν σε 1.000 μετοχές της εκκαλούσας.

 

7) Ο ενδέκατος εφεσίβλητος . και η δωδέκατη εφεσίβλητη . είναι δημοσιογράφοι και εκδότες τοπικής εφημερίδας στη Χαλκίδα Η συνεργασία τους με την εκκαλούσα ξεκίνησε το έτος 2001 στο υποκατάστημά της στη Χαλκίδα με κωδικό αριθμό .. Αρχικώς άνοιξαν ένα κοινό λογαριασμό, στο οποίο κατέθεσαν τις αποταμιεύσεις τους, και στη συνέχεια το προϊόν μεταγενέστερων προθεσμιακών καταθέσεων. Στην πορεία των ετών αναπτύχθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης των ως άνω εφεσίβλητων με την Ευαγγελία Μαδαρού, Διευθύντρια του υποκαταστήματος, η οποία γνώριζε ότι πρόκειται για συντηρητικούς επενδυτές, ήτοι αποταμιευτές χωρίς σκοπό διακινδύνευσης του κεφαλαίου τους. Η σχέση αυτή, λόγω των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων. Περί τα τέλη του Ιουλίου του 2008 η . τηλεφώνησε στον ενδέκατο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εκκαλούσας, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα MX 2013/2018, το οποίο ήταν ένα νέο επενδυτικό προϊόν της εκκαλούσας πενταετούς διάρκειας, που απέφερε υψηλές αποδόσεις. Ο ενδέκατος εφεσίβλητος επισκέφθηκε, στις 24/7/2008, το υποκατάστημα, όπου η ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία τοποθέτηση των χρημάτων του με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής όπως και αυτές, καθώς το κεφάλαιο του θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκοι θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της ως άνω υπαλλήλου της εκκαλούσας για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο ενδέκατος εφεσίβλητος επένδυσε, στις 24/7/2008, το ποσό των 200.000,00 ευρώ, υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από υπάλληλο της εκκαλούσας. Περί τα τέλη Μαΐου του έτους 2009 η . τηλεφώνησε στον ενδέκατο εφεσίβλητο και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για ένα με ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που προσέφερε η εκκαλούσα ως νέα βελτιωμένη έκδοση των MX 2013/2018. Ο ενδέκατος εφεσίβλητος μετέβη στο υποκατάστημα και εκεί η ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα επενδυτικό προϊόν με όμοιους όρους με τα MX 2013/2018, με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX, όπως είχε διαμορφωθεί ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο από μία κερδοφόρα και φερέγγυα τράπεζα για μία πενταετία παρέχοντας ασφάλεια ισάξια μίας προθεσμιακής κατάθεσης. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις ο ενδέκατος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει, στις 29/5/2008, τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Η εμπιστοσύνη των ενδέκατου και δωδέκατης των εφεσίβλητων προς την εκκαλούσα συνέχισε να εδραιώνεται δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικά τις αποδόσεις των προθεσμιακών τους καταθέσεων και ο ενδέκατος εφεσίβλητος τόκους, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ, αλλά και αποδόσεις από προθεσμιακές καταθέσεις. Το μήνα Μάϊο του 2011η ίδια ως άνω υπάλληλος τηλεφώνησε στον ενδέκατο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ. Ο ενδέκατος και η δωδέκατη των εφεσίβλητων επισκέφθηκαν το υποκατάστημα, διότι επιθυμούσαν να επενδύσουν μαζί. Εκεί η ως άνω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθέντες από τις ως άνω διαβεβαιώσεις της υπαλλήλου της εκκαλούσας ο ενδέκατος και η δωδέκατη των εφεσίβλητων προέβησαν, στις 4/5/2011, σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, με συνδικαιούχους και τους δύο, και επένδυσαν και το χρηματικό ποσό των 500.000,00 ευρώ, που είχε προκύψει από τη λήξη προθεσμιακών τους καταθέσεων, υπογράφοντας τις σχετικές αιτήσεις, αφού τα κενά τους συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ενδέκατος και δωδέκατη των εφεσίβλητων λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012, Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης τα ΜΑΕΚ τους μετατράπηκαν σε 7.000 μετοχές της εκκαλούσας.

 

8) Ο δέκατος τρίτος εφεσίβλητος . είναι συνταξιούχος ιατρός, η δέκατη τέταρτη εφεσίβλητη ., σύζυγος του, είναι συνταξιούχος καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο δέκατος πέμπτος εφεσίβλητος ., είναι ελεύθερος επαγγελματίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Η συνεργασία τους με την εκκαλούσα ξεκίνησε το έτος 1998 όταν άνοιξαν κοινό λογαριασμό στο υποκατάστημά της στο Βόλο με κωδικό αριθμό .. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2000 ο δέκατος τρίτος εκμίσθωσε στην εκκαλούσα ακίνητο, ιδιοκτησίας του για να στεγάσει το υποκατάστημά της. Στην πορεία των ετών αναπτύχθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης των ως άνω εφεσίβλητων με τον ., Διευθυντή του υποκαταστήματος, αλλά και με άλλους υπαλλήλους του. Ο . γνώριζε ότι ο επενδυτικός τους ορίζοντας ήταν αποταμιευτικός και, έτσι, τους πρότεινε να επενδύσουν σε προθεσμιακές καταθέσεις, όπως και έκαναν επί σειρά ετών. Έτσι, η σχέση εδραιώθηκε λόγω των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων συνεπεία των συμβουλών του ως άνω υπαλλήλου. Περί τα τέλη του Ιουλίου του 2008 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο τρίτο εφεσίβλητο και του πρότεινε να επισκεφθεί το υποκατάστημα της εκκαλούσας, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα MX 2013/2018, το οποίο ήταν ένα νέο επενδυτικό προϊόν της εκκαλούσας πενταετούς διάρκειας με προνομιακό επιτόκιο. Ο δέκατος τρίτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε το υποκατάστημα, όπου ο ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα ΜΧ2013/201,8 ως μία τοποθέτηση των χρημάτων του με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που λειτουργούσε όπως μία μακροχρόνια κατάθεση και είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκοι θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του ως άνω υπαλλήλου της εκκαλούσας για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο δέκατος τρίτος εφεσίβλητος επένδυσε, στις 5/8/2008, το ποσό των 105.000,00 ευρώ, υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από υπάλληλο της εκκαλούσας. Περί τα τέλη Μαΐου του έτους 2009 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο τρίτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για ένα με ένα νέο επενδυτικό προϊόν, που προσέφερε η εκκαλούσα ως νέα βελτιωμένη έκδοση των MX 2013/2018. Ο δέκατος τρίτος εφεσίβλητος μετέβη στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα επενδυτικό προϊόν με όμοιους όρους με τα MX 2013/2018, με σταθερό επιτόκιο, υψηλότερο αυτού των MX, όπως θα διαμορφώνονταν ως κυμαινόμενο πλέον, με τους ίδιους όρους, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο από μία κερδοφόρα και φερέγγυα τράπεζα-εκκαλούσα-για μία πενταετία. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις ο δέκατος τρίτος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει, στις 4/6/2009, τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Η εμπιστοσύνη των δέκατου τρίτου, δεκάτης τετάρτης και δεκάτου πέμπτου προς την εκκαλούσα συνέχισε να εδραιώνεται δοθέντος του ότι ο πρώτος εξ αυτών λάμβανε κανονικώς τόκους, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ, αλλά και όλοι οι ως άνω εφεσίβλητοι λάμβαναν αποδόσεις από προθεσμιακές καταθέσεις. Το μήνα Μάϊο του 2011 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο τρίτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ, ένα νέο επενδυτικό προϊόν με υψηλότερο επιτόκιο και πενταετή διάρκεια. Ο δέκατος τρίτος των εφεσίβλητων μετέβη στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ με πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς από τις ως άνω διαβεβαιώσεις της υπαλλήλου της εκκαλούσας ο δέκατος τρίτος προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, αφού τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας. Επίσης, τις επόμενες ημέρες υπογράφηκε και από τη σύζυγο και τον υιό του μία κοινή σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ώστε να καταστούν όλοι συνδικαιούχοι των ΜΑΕΚ.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι δέκατος τρίτος, δέκατη τέταρτη και ο δέκατος πέμπτος των εφεσίβλητων λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Τον Μάρτιο του 2012 ο . τους ενημερώνει ότι λόγω του PSI των ΟΕΔ η εκκαλούσα υπέστη σοβαρή οικονομική ζημία και προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ είναι άγνωστο πότε και εάν θα καταβληθούν τόκοι. Απέκλεισε δε κάθε δυνατότητα επιστροφής του κεφαλαίου τους και τους πρότεινε ως λύση το πρόγραμμα εθελοντικής μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές της εκκαλούσας. Οι εφεσίβλητοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα για μέρος των ΜΑΕΚ και απέκτησαν (52.500 μετοχές από μετατροπή + 17.500 μετοχές δωρεάν=) 70.000 μετοχές. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012 και το 2013 τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι μετοχές τους μετατράπησαν σε 700 μετοχές της εκκαλούσας και τα ΜΑΕΚ τους κατά το υπόλοιπο μέρος τους σε 525 μετοχές.

 

9) Ο δέκατος έκτος εφεσίβλητος ., δημόσιος υπάλληλος, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2003, όταν άνοιξε λογαριασμό υπό προειδοποίηση πέντε (5) εβδομάδων στο υποκατάστημα της στον Άγιο Δημήτριο με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος .. Με τα χρόνια ανέπτυξε συνεργασία με το υποκατάστημα Αργυρούπολης Αττικής με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος . και ιδιαίτερα με την υπάλληλο, που εργάζονταν εκεί ονόματι .. Έως το 2008 ακολουθώντας τις συμβουλές των προστηθέντων υπαλλήλων της εκκαλούσας τοποθετούσε τα κεφάλαια του σε προθεσμιακές καταθέσεις, διότι ενδιαφέρονταν για την ασφαλή τοποθέτηση τους με υψηλές αποδόσεις. Περί τα μέσα του 2008 ο δέκατος έκτος εφεσίβλητος μετέβη στο υποκατάστημα . Αττικής για να ανανεώσει προθεσμιακή του κατάθεση. Εκεί η . του είπε ότι η εκκαλούσα προσφέρει προς το συμφέρον επενδυτών του τύπου του, ήτοι προθεσμιακούς καταθέτες, ένα νέο προϊόν, τα MX 2013/2018, το οποίο είναι αποταμιευτικό προϊόν, πενταετούς διάρκειας, με υψηλό επιτόκιο και εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου και ανά εξάμηνο καταβολή τόκων. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο δέκατος έκτος εφεσίβλητος επένδυσε, στις 16/7/2008, το ποσό των 30.000,00 ευρώ από την προθεσμιακή του κατάθεση, ανοίγοντας επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας με χειριστή την «. Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και υπογράφοντας τις σχετικές αιτήσεις, που είχαν συμπληρωθεί από υπάλληλο της εκκαλούσας. Περί τα μέσα του μηνός Μαΐου του 2009 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί» το υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για μία θετική εξέλιξη για τις αποταμιεύσεις του. Αυτός μετέβη και η ως άνω υπάλληλος τον πληροφόρησε ότι η εκκαλούσα προσέφερε τα ΜΑΚ ως αναβάθμιση των MX 2013/2018, με την ίδια πενταετή διάρκεια, αλλά με υψηλότερο επιτόκιο, και ότι πρόκειται για προϊόν που εγγυάται μηδενικό ρίσκο και επιστροφή κεφαλαίου. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος έκτος εφεσίβλητος δέχθηκε στις 22/5/2009 να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας υπογράφοντας την αίτηση, που τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εμπιστοσύνη του δέκατου έκτου εφεσίβλητου προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ, αλλά και επί των προθεσμιακών του καταθέσεων. Αρχές του μηνός Μαΐου του 2011 η . τηλεφώνησε στο δέκατο έκτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη του δέκατου έκτου εφεσίβλητου στο υποκατάστημα,  στις 9/5/2011, η ως άνω υπάλληλος τον διαβεβαίωσε ότι η  εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή  και αξιόπιστη και του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά υψηλότερους τόκους. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος έκτος  αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο ως άνω εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Το Μάρτιο του 2012 η . τον ενημερώνει ότι λόγω του PSI των ΟΕΔ η εκκαλούσα υπέστη σοβαρή οικονομική ζημία και του πρότεινε δε ως λύση για τη διατήρηση του κεφαλαίου του το πρόγραμμα εθελοντικής μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές της εκκαλούσας. Ο δέκατος έκτος εφεσίβλητος συμμετείχε στο πρόγραμμα και, έτσι, τα ΜΑΕΚ του μετατράπηκαν σε (30.000 μετοχές από μετατροπή + 10.000 μετοχές δωρεάν=) 40.000 μετοχές. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι ως άνω μετοχές του εφεσίβλητου μετατράπηκαν σε 400 μετοχές της εκκαλούσας.

 

10) Ο δέκατος έβδομος των εφεσίβλητων ., συνταξιούχος, απόφοιτος Λυκείου, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2008 λόγω της οικογενειακής σχέσης, που διατηρούσε με τον ., υπάλληλο της στο υποκατάστημα επί της οδού . στη Θεσσαλονίκη (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Ο ως άνω υπάλληλος τυγχάνει βαφτισιμιός του. Έως τότε ο δέκατος έβδομος εφεσίβλητος διατηρούσε προθεσμιακές καταθέσεις σε άλλη τράπεζα. Περί τα μέσα του μηνός Ιουλίου του 2008 ο . του ζήτησε να τον επισκεφθεί στο υποκατάστημα. Ο δέκατος έβδομος εφεσίβλητος μετέβη στις 25/7/2008 και εκεί ο ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα ΜΧ2013/2018 ως το πλέον κατάλληλο για τους στόχους του ως αποταμιευτή/συντηρητικού επενδυτή προϊόν, καθώς παρέχει ασφάλεια εφάμιλλη των προθεσμιακών καταθέσεων με υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο δέκατος έβδομος εφεσίβλητος επένδυσε, το ποσό των 20.000,00 ευρώ υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, που είχε συμπληρωθεί από υπάλληλο του υποκαταστήματος, ενώ δεν χρειάστηκε να ανοίξει επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας, διότι είχε ήδη τέτοιους με χειριστή την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2009 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΚ, διότι ήταν κατάλληλα για τους επενδυτικούς του στόχους, αφού προσέφεραν εγγύηση κεφαλαίου. Ο δέκατος έβδομος εφεσίβλητος μετέβη, στις 20/5/2009, στο υποκατάστημα και ο ως άνω υπάλληλος του προσέφερε τη δυνατότητα να ανταλλάξει τα ΜΧ2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας με το επιχείρημα ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τα ΜΑΚ προσφέρουν υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος έβδομος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εμπιστοσύνη του δέκατου έβδομου εφεσίβλητου προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους· επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Αρχές του μηνός Μάιου του 2011 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη του δέκατου έβδομου εφεσίβλητου στο υποκατάστημα, στις 6/5/2011, ο ως άνω υπάλληλος τον διαβεβαίωσε ότι η εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή και αξιόπιστη και του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως προϊόν που επιτελεί την ίδια λειτουργία και προσφέρει την ίδια ασφάλεια με τις προθεσμιακές καταθέσεις. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος έβδομος αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο ως άνω εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ του μετατράπηκαν σε 200 μετοχές της εκκαλούσας.

 

12) Ο δέκατος όγδοος εφεσίβλητος ., γυμναστής, διορισμένος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2006, όταν η σύζυγος του άνοιξε λογαριασμό μισθοδοσίας στο υποκατάστημα στο Χαλάνδρι Αττικής (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Με τα χρόνια αναπτύχθηκε σχέση εμπιστοσύνης ιδίως με τον εργαζόμενο εκεί υπάλληλο της εκκαλούσας ονόματι ., κατόπιν συμβουλών του οποίου ο δέκατος όγδοος εφεσίβλητος τοποθέτησε τα κεφάλαια του σε προθεσμιακές καταθέσεις έχοντας κάνει σαφές στον ανώτερο υπάλληλο και σε άλλους υπαλλήλους της εκκαλούσας ότι ο επενδυτικός του στόχος είναι αποταμιευτικός και ότι δεν είχε διάθεση να αναλάβει οποιοδήποτε ρίσκο. Το μήνα Ιούλιο του 2008 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο όγδοο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα στο Χαλάνδρι Αττικής για να τον ενημερώσει για τα MX 2013/2018. Ο δέκατος όγδοος εφεσίβλητος μετέβη, στις 25/7/2008, στο υποκατάστημα και ο ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα νέο προϊόν, πενταετούς διάρκειας, με υψηλό επιτόκιο και εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου και ανά εξάμηνο καταβολή τόκων, που αποτελεί μία επιλογή εναλλακτική της προθεσμιακής κατάθεσης και είναι κατάλληλο για συντηρητικούς  επενδυτές με μακροχρόνιο ορίζοντα αποταμίευσης. Μάλιστα, τον προέτρεψε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία «σπάζοντας» την προθεσμιακή του κατάθεση χωρίς ποινή προεξόφλησης για να τοποθετήσει το προϊόν της στα MX 2013/2018. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο δέκατος όγδοος εφεσίβλητος επένδυσε 18.750,00 ευρώ από την προθεσμιακή κατάθεση χωρίς ποινή και 2.250,00 ευρώ μετρητά, ήτοι το συνολικό ποσό των 21.000,00 ευρώ ανοίγοντας επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας και υπογράφοντας τις σχετικές αιτήσεις, που είχαν συμπληρωθεί από υπάλληλο της εκκαλούσας. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2009 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο όγδοο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για μία νέα έκδοση της εκκαλούσας, πιο συμφέρουσα από τα ΜΧ2013/2018. Ο εφεσίβλητος μετέβη στο υποκατάστημα, στις 16/5/2009, και ο ως άνω υπάλληλος τον πληροφόρησε ότι η εκκαλούσα προσφέρει τα ΜΑΚ ως αναβάθμιση των MX 2013/2018, τα οποία επίσης είναι 5ετούς διάρκειας, με υψηλότερο αυτού των MX 2013/2018 επιτόκιο, μηδενικό ρίσκο και εγγυημένο κεφάλαιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος όγδοος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας και να επενδύσει και 1.000,00 ευρώ σε μετρητά, υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εμπιστοσύνη του δέκατου όγδοου εφεσίβλητου προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Αρχές του μηνός Μαΐου του 2011 ο . τηλεφώνησε στο δέκατο όγδοο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, διότι είχαν κυκλοφορήσει τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με σταθερό υψηλότερο επιτόκιο. Κατά την επίσκεψη του δέκατου όγδοου στο υποκατάστημα, στις 16/5/2011, ο ως άνω υπάλληλος τον διαβεβαίωσε ότι η εκκαλούσα παρέμενε οικονομικά ισχυρή και αξιόπιστη και του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ανανέωση των ΜΑΚ με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά υψηλότερους τόκους. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος όγδοος αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας (22.000,00 ευρώ), υπογράφοντας την αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο ως άνω εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ του μετατράπηκαν σε 220 μετοχές της εκκαλούσας.

 

12) Ο δέκατος ένατος των εφεσίβλητων ., συνταξιούχος ΔΕΗ, απόφοιτος Λυκείου, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2003 όταν άνοιξε μαζί με τη σύζυγο του λογαριασμό ταμιευτηρίου στο υποκατάστημα . Ηλείας (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Με τη σειρά των ετών αναπτύχθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ως άνω εφεσίβλητου και της εκκαλούσας μέσω της συνεργασίας με τη ., υπάλληλο της στο ως άνω υποκατάστημα, λόγω προθεσμιακών καταθέσεων του εφεσίβλητου, που του απέδιδαν υψηλές αποδόσεις. Το μήνα Ιούλιο του 2008 η . τηλεφώνησε στο δέκατο ένατο εφεσίβλητο και του ζήτησε να επισκεφθεί το υποκατάστημα με αφορμή τη λήξη μίας προθεσμιακής του κατάθεσης. Ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος μετέβη στις 23/7/2008 και εκεί η ανωτέρω υπάλληλος τον συμβούλευσε αντί να ανανεώσει την προθεσμιακή κατάθεση να επενδύσει σε ΜΧ2013/2018, τα οποία του παρουσίασε ως μία τοποθέτηση των χρημάτων του με καλύτερο επιτόκιο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, που είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το κεφάλαιο του θα παρέμενε άθικτο για μία πενταετία, οι δε τόκοι θα καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις περί υψηλής απόδοσης και εγγυημένου κεφαλαίου για μία πενταετία ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος επένδυσε, το ποσό των 25.000,00 ευρώ ανοίγοντας λογαριασμό αξίας και επενδυτική μερίδα, υπογράφοντας τις σχετικές  αιτήσεις, που είχαν συμπληρωθεί από υπάλληλος του υποκαταστήματος. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2009 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για τη δυνατότητα ανανέωσης της επένδυσης του για μία πενταετία. Ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος μετέβη, στις 26/5/2009, στο υποκατάστημα και η ως άνω υπάλληλος του προσέφερε τη δυνατότητα να ανταλλάξει τα ΜΧ2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, καθώς, κατά τους ισχυρισμούς της, είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ΜΑΚ προσέφεραν υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε ήδη αποσταλεί και τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εμπιστοσύνη του δέκατου ένατου εφεσίβλητου προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάιο του 2011 η ίδια ως άνω υπάλληλος του τηλεφωνεί και τον καλεί να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να ανανεώσει το πρόγραμμα για μία πενταετία με καλύτερους όρους. Κατά την επίσκεψη του δέκατου ένατου των εφεσίβλητων στο υποκατάστημα, στις 11/5/2011, η . τον διαβεβαίωσε ότι η νέα έκδοση των ΜΑΕΚ φέρει όλα τα γνωρίσματα των προηγούμενων εκδόσεων (5ετής διάρκεια και εγγύηση κεφαλαίου) και υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος αντήλλαξε τα ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας αίτηση, που συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο ως άνω εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η . του τηλεφώνησε το Μάρτιο του 2012 και τον ενημερώνει ότι λόγω του PSI των ΟΕΔ η εκκαλούσα υπέστη σοβαρή οικονομική ζημία και του πρότεινε δε ως λύση για τη διατήρηση του κεφαλαίου του το πρόγραμμα εθελοντικής μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές της εκκαλούσας. Ο δέκατος ένατος εφεσίβλητος συμμετείχε στο πρόγραμμα και, έτσι, τα ΜΑΕΚ του μετατράπηκαν σε 26.666 μετοχές. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι ως άνω μετοχές του μετατράπηκαν σε 266 μετοχές της εκκαλούσας.

 

13) Η ., εικοστή εφεσίβλητη, συνταξιούχος πρώην αυτοπασχολούμενη, ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εκκαλούσα το 2005, όταν έλαβε από αυτή δάνειο και άνοιξε λογαριασμό ταμιευτηρίου για την εξυπηρέτηση του. Αφορμή για τη συνεργασία της αποτέλεσε η γνωριμίας της με την υπάλληλο της εκκαλούσας στο υποκατάστημα Βύρωνα ., η οποία ήταν πελάτισσα σε κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων, που διατηρούσε η εφεσίβλητη. Λόγω δε της γνωριμίας τους η εικοστή εφεσίβλητη αποφάσισε το μήνα Μάϊο του 2008 να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις, ύψους 120.000,00 ευρώ, στο εν λόγω υποκατάστημα και να τις τοποθετήσει σε προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατόπιν συμβουλών της ανωτέρω υπαλλήλου. Στις 29/7/2008 η εικοστή εφεσίβλητη μετέβη στο υποκατάστημα του Βύρωνα, προκειμένου να αιτηθεί στεγαστικό δάνειο. Τότε η . της ζήτησε να περάσει από το γραφείο της για να την ενημερώσει για ένα νέο προϊόν με την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης. Εκεί της παρουσίασε τα ΜΧ2013/2018 ως ένα νέο αποταμιευτικό προϊόν, πενταετούς διάρκειας, κατάλληλο για καταθέτες με μακρόχρονο ορίζοντα αποταμίευσης, όπως αυτή (εφεσίβλητη) με ισάξια, εάν όχι μεγαλύτερη ασφάλεια με την προθεσμιακή κατάθεση, αλλά με υψηλότερο επιτόκιο. Της πρότεινε δε να «σπάσει» την προθεσμιακή της κατάθεση χωρίς ποινή για να μπορέσει να προβεί στην προτεινόμενη επένδυση. Πεισθείσα στις ως άνω διαβεβαιώσεις η εικοστή εφεσίβλητη προέβη σε μερική ανάληψη, χωρίς ποινή, από την προθεσμιακή της κατάθεσης ποσού 22.000,00 ευρώ, και το επένδυσε σε MX 2013/2018 υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, που είχε συμπληρωθεί από υπάλληλο της εκκαλούσας. Η εφεσίβλητη ήδη διατηρούσε επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας στη «Milienium Bank». Το μήνα Μάϊο του 2009 η . τηλεφώνησε στην εικοστή εφεσίβλητη και την κάλεσε να την επισκεφθεί στο υποκατάστημα για να την ενημερώσει για τη νέα έκδοση των MX 2013/2018. Η εικοστή εφεσίβλητη μετέβη στις 26/5/2009 και η ως άνω υπάλληλος της παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα MX 2013/2018, αλλά υψηλότερο επιτόκιο, το οποίο είναι απολύτως σαφές. Πεισθείσα στις ως άνω διαβεβαιώσεις η εικοστή εφεσίβλητη δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, και να επενδύσει, επιπλέον, και το ποσό των 53.873,00 ευρώ σε μετρητά. Η εμπιστοσύνη της εικοστής εφεσίβλητης προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 η . τηλεφώνησε στην εικοστή εφεσίβλητη και την κάλεσε να την επισκεφθεί στο υποκατάστημα για να την ενημερώσει για μία ακόμη ανανέωση του επενδυτικού προϊόντος της. Η εικοστή εφεσίβλητη μετέβη, στις 9/5/2011, στο υποκατάστημα και η ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας της παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ, πενταετούς διάρκειας, με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείσα στις ως άνω διαβεβαιώσεις η εικοστή εφεσίβλητη δέχθηκε να ανταλλάξει τα ΜΑΚ της με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας (75.873,00 ευρώ), υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά της στοιχεία, που της είχε ήδη αποσταλεί και τα κενά συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε η ως άνω εφεσίβλητη λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ της μετατράπηκαν σε 758 μετοχές της εκκαλούσας.

 

14) Ο εικοστός πρώτος των εφεσίβλητων . και η εικοστή δεύτερη ., συνταξιούχοι, διατηρούσαν συνεργασία με την εκκαλούσα από το έτος 2002 περίπου. Αρχικώς διατηρούσαν καταθετικό λογαριασμό από κοινού με τα τέκνα τους στο υποκατάστημα Χαλκίδας (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Στη συνέχεια, προέβησαν σε προθεσμιακές καταθέσεις κατόπιν συμβουλών των υπαλλήλων της εκκαλούσας στο ως άνω υποκατάστημα και ιδίως της .. Το μήνα Ιούλιο του 2008 η . τηλεφώνησε στον εικοστό πρώτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για ένα νέο προϊόν ισοδύναμο προθεσμιακής κατάθεσης, γνωρίζοντας ότι οι επενδυτικές επιδιώξεις τόσο οι δικές του όσο και της συζύγου του ήταν αμιγώς αποταμιευτικές. Ο εικοστός πρώτος εφεσίβλητος μετέβη, στις 21/7/2008, στο υποκατάστημα και εκεί η ως άνω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα προϊόν, πενταετούς διάρκειας, ισοδύναμο της προθεσμιακής κατάθεσης, με εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου, αλλά με υψηλότερο επιτόκιο, το οποίο ταίριαζε στο επενδυτικό του προφίλ. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις της ο εικοστός πρώτος εφεσίβλητος επένδυσε το ποσό των 3.000,00 ευρώ σε MX 2013/2018, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, που συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας. Το μήνα Μάϊο του 2009 η . τηλεφώνησε στον εικοστό πρώτο και τον κάλεσε να πάει στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για τη νέα εκδοχή των MX 2013/2018, η οποία προσφέρονταν από την εκκαλούσα με βελτιωμένους όρους. Ο εικοστός πρώτος των εφεσίβλητων μετέβη, στις 25/5/2009, στο υποκατάστημα και η ως άνω υπάλληλος του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως ένα προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα MX 2013/2018, ήτοι πενταετή διάρκεια και εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου, αλλά με υψηλότερο επιτόκιο και καταβολή τόκων ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός πρώτος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα ΜΧ/2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, και να επενδύσει και το ποσό των 37.847,00 ευρώ «σπάζοντας» χωρίς ποινή,  καθ' υπόδειξη της  ., προθεσμιακή του κατάθεση, υπογράφοντας αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, που του είχε αποσταλεί και συμπληρώθηκε κατά τα λοιπά από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Λίγες ημέρες αργότερα ορίστηκε και η εικοστή δεύτερη συνδικαιούχος των ΜΑΚ. Η εμπιστοσύνη των εικοστού πρώτου και της εικοστής δεύτερης των εφεσίβλητων προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβαναν κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 η . τηλεφώνησε στους ως άνω εφεσίβλητους και τους κάλεσε να μεταβούν στο υποκατάστημα, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη δεύτερη ανανέωση του επενδυτικού τους προϊόντος. Οι εφεσίβλητοι μετέβησαν, στις 11/5/2011, στο υποκατάστημα και η ως άνω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ένα πενταετές προϊόν, που παρείχε εγγύηση κεφαλαίου και την ασφάλεια της προθεσμιακής κατάθεσης, με υψηλότερο επιτόκιο και καταβολή και πάλι τόκων ανά εξάμηνο με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθέντες στις ως άνω διαβεβαιώσεις οι εικοστός πρώτος και εικοστή δεύτερη των εφεσίβλητων δέχθηκαν να ανταλλάξουν τα ΜΑΚ κατοχής τους με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε οι ως άνω εφεσίβλητοι λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Το μήνα Μάρτιο του 2012 η ως άνω υπάλληλος τηλεφώνησε στους εφεσίβλητους και τους ενημέρωσε ότι η εκκαλούσα υπέστη οικονομική ζημία λόγω του PIS των ΟΕΔ και τους ζήτησε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της μετατρέποντας τα ΜΑΕΚ σε μετοχές της, ώστε να μην μεταβληθούν οι όροι του προϊόντος περί καταβολής τόκων. Έτσι, οι εικοστός πρώτος και εικοστή δεύτερη των εφεσίβλητων μετέτρεψαν μέρος των ΜΑΕΚ σε (2,847 μετοχές + 949 χαριστικές μετοχές=) 3.796 μετοχές και έλαβαν και 9.424 μετοχές καταβάλλοντας το ποσό των 4.712,00 ευρώ σε μετρητά. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι ως άνω 3.796 μετοχές τους μετατράπηκαν σε 37 μετοχές της εκκαλούσας και τα ΜΑΕΚ σε 350 μετοχές της.

 

15) Ο ., εικοστός τρίτος των εφεσίβλητων, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα περίπου το έτος 2005 μέσω υποκαταστημάτων της στη Θεσσαλονίκη.   Το επενδυτικό του προφίλ, το οποίο γνώριζαν οι υπάλληλοι της εκκαλούσας στα ως άνω υποκαταστήματα, ήταν αποταμιευτικό, αφού τοποθετούσε τα κεφάλαια του σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προθεσμιακές καταθέσεις κατόπιν συμβουλών τους. Στις 28/7/2008, ενώ ο εφεσίβλητος βρίσκονταν στο υποκατάστημα της εκκαλούσας επί της οδού . τον προσέγγισε ο υπάλληλος της ., τον οποίο γνώριζε από προηγούμενες συναλλαγές, και του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα νέο προϊόν, αποταμιευτικού χαρακτήρα, πενταετούς διάρκειας, που παρείχε την ασφάλεια κεφαλαίου και τη σταθερότητα των προθεσμιακών καταθέσεων, με πιο προνομιακό επιτόκιο. Του επισήμανε δε ότι εάν ήθελε να αυξήσει τις οικονομίες του το ως άνω προϊόν ήταν ιδανικό για αυτόν. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις και προτροπές του .υ ο εικοστός τρίτος επένδυσε σε MX 2013/2018 το ποσό των 20.000,00 ευρώ, το οποίο μάλιστα μετέφερε από λογαριασμό καταθέσεων, που διατηρούσε σε άλλη τράπεζα. Υπέγραψε δε τη σχετική αίτηση, που είχε συμπληρωθεί από υπάλληλο του υποκαταστήματος, ενώ δεν χρειάστηκε να ανοίξει επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας, διότι διατηρούσε τέτοιους με χειριστή την «. Bank SA». Στις 28/5/2009 ο εικοστός τρίτος εφεσίβλητος υπογράφοντας την αίτηση, που του είχε αποσταλεί με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία και συμπληρώθηκε κατά τα λοιπά από υπάλληλο του ως άνω υποκαταστήματος της εκκαλούσας, αντήλλαξε τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, πεισθείς στις διαβεβαιώσεις του υπαλλήλου της . ότι πρόκειται για αποταμιευτικό προϊόν, που αποτελεί αναβάθμιση των MX 2013/2018 πενταετούς διάρκειας, εξίσου σταθερό, ασφαλές και εφάμιλλο των προθεσμιακών καταθέσεων με υψηλότερο, όμως, επιτόκιο, αλλά και τις προτροπές του να μην χάσει την ευκαιρία να επωφεληθεί από αυτό (επιτόκιο). Η εμπιστοσύνη των εικοστού τρίτου των εφεσίβλητων προς την εκκαλούσα έμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Στις 6/5/2011 ο εφεσίβλητος προσεγγίσθηκε στο υποκατάστημα της επί της οδού . από τον ίδιο ως άνω υπάλληλο (.), ο οποίος του πρότεινε τα ΜΑΕΚ, ως ένα πιο αναβαθμισμένο προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα MX 2013/2018 και τα ΜΑΚ, αλλά με πιο υψηλή απόδοση, με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός τρίτος των εφεσίβλητων προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ κατοχής του με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, και επένδυσε και το ποσό των 25.000,00 ευρώ, υπογράφοντας τις από 6/5/2011 και 12/5/2011 αιτήσεις, που συμπληρώθηκαν από υπάλληλο του ως άνω υποκαταστήματος της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο εικοστός τρίτος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ του μετατράπηκαν σε 450 μετοχές της εκκαλούσας.

 

16) Ο ., εικοστός τέταρτος των εφεσίβλητων, καθηγητής υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2004, όταν άνοιξε στο υποκατάστημα της στην περιοχή . .° χλμ Ηρακλείου-Μοιρών με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος . λογαριασμό κατάθεσης στον οποίο μετέφερε τις αποταμιεύσεις του σε δολάρια από τις Η.Π.Α., όπου είχε σπουδάσει. Σταδιακά δημιουργήθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του εφεσίβλητου, του Διευθυντή του υποκαταστήματος . και της υπαλλήλου ., καθώς μετά από δικές τους συμβουλές τοποθέτησε τα κεφάλαια του σε δολάρια ΗΠΑ και σε ευρώ σε λογαριασμούς υπό προειδοποίηση και προθεσμιακές καταθέσεις, που απέδιδαν υψηλές αποδόσεις. Το μήνα Ιούλιο του 2008 με αφορμή επίσκεψη του στο ως άνω υποκατάστημα ο . κάλεσε τον εικοστό τέταρτο εφεσίβλητο στο γραφείο του για να του παρουσιάσει ένα νέο επενδυτικό προϊόν. Εκεί ο ανωτέρω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία τοποθέτηση των χρημάτων, πενταετούς διάρκειας, απόλυτα συμβατή με το αποταμιευτικό του προφίλ, που παρείχε ασφάλεια και επιστροφή κεφαλαίου όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά με καλύτερο επιτόκιο. Του πρότεινε δε να «σπάσει» προθεσμιακή του κατάθεση άνευ ποινής, για να τοποθετήσει το κεφάλαιο του σε αυτά, η δε . του συνέστησε να προβεί στην ως άνω επένδυση. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις τους για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο εικοστός τέταρτος εφεσίβλητος επένδυσε σε MX 2013/2018, στις 29/7/2008, το ποσό των 60.000,00 ευρώ 50.000,00 ευρώ από προθεσμιακή κατάθεση, που προεξόφλησε εν μέρει χωρίς ποινή, και 10.000,00 ευρώ από καταθετικό του λογαριασμό και άνοιξε επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας, υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του έτους 2009 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να τον ενημερώσει για τη νέα εξελιγμένη μορφή των MX 2013/2018. Ο εικοστός τέταρτος εφεσίβλητος μετέβη, στις 28/5/2009, στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας και η . του παρουσίασαν τα ΜΑΚ ως μία νέα έκδοση των MX 2013/2018 με πενταετή διάρκεια, τους ίδιους όρους και υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις τους ο δέκατος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα παρέμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί των προθεσμιακών του καταθέσεων όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Αρχές Μαΐου του 2011 η νέα διευθύντρια του υποκαταστήματος . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα, για να τον ενημερώσει για τα ΜΑΕΚ, Ο εικοστός τέταρτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε το υποκατάστημα στις 16/5/2011, Ήδη του είχε αποσταλεί σχετική αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Εκεί η . της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ, πενταετούς διάρκειας, με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς από τις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός τέταρτος εφεσίβλητος για τις οποίες δεν είχε λόγο να αμφιβάλλει συνεπεία της μέχρι τότε συνεργασίας του με την εκκαλούσα προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού τα κενά της συμπληρώθηκαν από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εικοστός τέταρτος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ του ως άνω εφεσίβλητου μετατράπηκαν σε 600 μετοχές της εκκαλούσας.

 

17) Ο εικοστός πέμπτος εφεσίβλητος, ., επιχειρηματίας στο χώρο των φωτοβολταϊκών, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2003 και το υποκατάστημα της στην . Αττικής (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .) με αφορμή τη γνωριμία του με τον ., Διευθυντή του υποκαταστήματος της εκκαλούσας στο υποκατάστημα της οδού . και, στη συνέχεια, στο υποκατάστημα .. Αυτός τον σύστησε στο ., που ορίσθηκε Διευθυντής του ως άνω υποκαταστήματος το έτος 2006. Κατόπιν δε συμβουλών του τελευταίου ο εικοστός πέμπτος εφεσίβλητος τοποθετούσε κεφάλαια του σε προθεσμιακές καταθέσεις από το έτος 2008. Περί τα τέλη του μηνός Ιουλίου 2008 και με αφορμή τη λήξη προθεσμιακής του κατάθεσης ο . τηλεφώνησε στον εικοστό πέμπτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα. Ο τελευταίος μετέβη εκεί και ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα νέο επενδυτικό προϊόν, πενταετούς διάρκειας, που συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά μίας προθεσμιακής κατάθεσης, αλλά αποφέρει υψηλότερο επιτόκιο, προτείνοντας του να επενδύσει το κεφάλαιο από την προθεσμιακή κατάθεση σε αυτά. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός πέμπτος εφεσίβλητος προέβη, στις 22/7/2008, σε μερική προεξόφληση της προθεσμιακής του κατάθεσης χωρίς ποινή και επένδυσε σε MX 2013/2018 το ποσό των 25.000,00 ευρώ, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, αφού συμπληρώθηκε από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Δεν χρειάστηκε δε να ανοίξει επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας, διότι διατηρούσε τέτοιους με χειριστή την εκκαλούσα από το έτος 2003. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2009 ο . τηλεφώνησε στον εικοστό πέμπτο εφεσίβλητο και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να του παρουσιάσει τη βελτιωμένη έκδοση των ΜΧ2013/2018. Ήδη του είχε αποσταλεί σχετική αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία. Ο εικοστός πέμπτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε, στις 29/5/2009, το υποκατάστημα και εκεί ο . του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως μία ανανέωση των MX 2013/2018 με την ίδια λειτουργία και όρους, αλλά σταθερό και πιο υψηλό επιτόκιο. Του πρότεινε δε να προβεί στην ανταλλαγή ως ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα υψηλό επιτόκιο, που σε λίγο καιρό θα ήταν αμφίβολο εάν το εξασφάλιζε από τις προθεσμιακές καταθέσεις. Πεισθείς στις ως διαβεβαιώσεις ο εικοστός πέμπτος των εφεσίβλητων προέβη, σε ανταλλαγή των MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα παρέμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί των προθεσμιακών του καταθέσεων όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Αρχές του μηνός Μαΐου του 2011 ο . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να του παρουσιάσει τη νέα βελτιωμένη έκδοση. Ο εικοστός πέμπτος εφεσίβλητος πήγε, στις 5/5/2011, στο υποκατάστημα και ο ως άνω υπάλληλος του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως ένα επενδυτικό προϊόν με τους ίδιους όρους και λειτουργία με τα προηγούμενα, με υψηλότερη απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός πέμπτος των εφεσίβλητων ανταλλάσσει τα ΜΑΚ κατοχής του με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, αφού συμπληρώθηκε από υπάλληλο του υποκαταστήματος.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ο ως άνω εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Το μήνα Μάρτιο του 2012 ο . του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε ότι η εκκαλούσα υπέστη οικονομική ζημία λόγω του PIS των ΟΕΔ και του πρότεινε να συμμετάσχει στο εθελοντικό πρόγραμμα μετατροπής ΜΑΕΚ ως μόνη λύση επιστροφής του κεφαλαίου του. Έτσι, ο εικοστός πέμπτος των εφεσίβλητων μετέτρεψε τα ΜΑΕΚ του σε (25.000 μετοχές + 8.333 χαριστικές μετοχές=) 33.333 μετοχές της εκκαλούσας. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι ως άνω μετοχές του εικοστού πέμπτου των εφεσίβλητων μετατράπηκαν σε 333 μετοχές της εκκαλούσας.

 

18) Οι ..., συνταξιούχος και νοικοκυρά, εικοστός έκτος και εικοστή έβδομη των εφεσίβλητων, αντίστοιχα, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με την εκκαλούσα το έτος 2008 ανοίγοντας κοινό με τα τέκνα τους λογαριασμό στο υποκατάστημα της στο Ν. Ηράκλειο (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Έκτοτε δε τοποθετούσαν τα κεφάλαια τους σε τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις κατόπιν συμβουλών της υπαλλήλου του υποκαταστήματος ., με την οποία ανέπτυξαν σχέση εμπιστοσύνης. Το μήνα Ιούλιο του 2008, που ο εικοστός έκτος εφεσίβλητος πήγε στο υποκατάστημα με αφορμή το άνοιγμα μίας προθεσμιακής κατάθεσης η ως άνω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως μία πρόταση εναλλακτική των προθεσμιακών καταθέσεων, πενταετούς διάρκειας, με εγγυημένο κεφάλαιο και υψηλότερο επιτόκιο και του πρότεινε να επενδύσει, διότι ήταν κατάλληλο προϊόν γι' αυτόν. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός έκτος αποφάσισε να επενδύσει το ποσό των 40.000,00 ευρώ, που προόριζε για τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση, και τηλεφώνησε στην εικοστή έβδομη να προσέλθει για να υπογράψει και αυτή ως συνδικαιούχος. Όταν αυτή πήγε στο υποκατάστημα η . επανέλαβε τις ίδιες παροτρύνσεις και διαβεβαιώσεις για επιστροφή του κεφαλαίου στην πενταετία, οι οποίες έπεισαν την ως άνω εφεσίβλητη να προχωρήσει στην επένδυση. Έτσι, την ίδια ημέρα (24/7/2008) οι ως άνω εφεσίβλητοι επένδυσαν το παραπάνω ποσό (40.000,00 ευρώ) σε MX 2013/2018, αφού άνοιξαν επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμπληρωμένα από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Οι εικοστός έκτος και εικοστή έβδομη των εφεσίβλητων συνέχισαν να τοποθετούν κεφάλαια σε προθεσμιακές καταθέσεις. Το μήνα Μάϊο του 2009, αφού ήδη τους είχε αποσταλεί αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία, η . τους τηλεφώνησε για να τους ενημερώσει για μία συμφέρουσα αλλαγή στην πενταετή τοποθέτηση σε MX 2013/2018. Στις 27/5/2009 οι εφεσίβλητοι πήγαν στο υποκατάστημα και η ως άνω υπάλληλος τους παρουσίασε τα ΜΑΚ ως συνέχεια των ΜΧ 2013/2018 με πιο ευνοϊκό επιτόκιο και ασφάλεια επιστροφής κεφαλαίου μετά από πέντε έτη υπό την εγγύηση της φερέγγυας εκκαλούσας και τους πρότεινε να «σπάσουν» μία προθεσμιακή τους κατάθεση, ώστε να τοποθετήσουν και επιπλέον κεφάλαιο σε αυτά. Οι εικοστός έκτος και εικοστή έβδομη των εφεσίβλητων πείσθηκαν από τις ως άνω διαβεβαιώσεις και υπογράφοντας την αίτηση, που κατά τα λοιπά συμπληρώθηκε από υπάλληλο του υποκαταστήματος, αντήλλαξαν τα MX 2013/2018 κατοχής τους με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, και τοποθέτησαν σε ΜΑΚ και 40.000,00 ευρώ, τα οποία προήλθαν από μερική προεξόφληση προθεσμιακής τους κατάθεσης χωρίς ποινή. Έκτοτε, συνέχισαν να ανανεώνουν τις προθεσμιακές τους καταθέσεις. Η δε σχέση εμπιστοσύνης, που είχε αναπτυχθεί μεταξύ αυτών και της εκκαλούσας διά της ως άνω προστηθείσας υπαλλήλου της, εδραιώθηκε λόγω των υψηλών αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και των τόκων, που λάμβαναν, στην αρχή, από τα MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, από τα ΜΑΚ. Περί τα τέλη του μηνός Απριλίου του 2011 η . τους τηλεφώνησε και τους κάλεσε στο υποκατάστημα για να υπογράψουν μία ανανέωση των ΜΑΚ. Όταν επισκέφθηκαν το κατάστημα τους είπε ότι πρόκειται για συνέχιση του ιδίου προϊόντος με καλύτερους όρους υπό την εγγύηση της οικονομικά ισχυρής εκκαλούσας, που είχε μείνει ανέγγιχτη από την ελληνική κρίση. Οι εφεσίβλητοι πείσθηκαν στις ως άνω διαβεβαιώσεις και στις 3/5/2011 υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, συμπληρωμένη από υπάλληλο του υποκαταστήματος, ανταλλάσσοντας τα ΜΑΚ κατοχής τους με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι εικοστός έκτος και εικοστή εβδόμη των εφεσίβλητων λάμβαναν τόκους από τα ΜΑΕΚ έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ τους μετατράπηκαν σε 767 μετοχές της εκκαλούσας.

 

19) Οι εικοστός όγδοος και εικοστή ενάτη των εφεσίβλητων, ..., σύζυγοι, και απόστρατοι στρατιωτικοί, ο μεν πρώτος από το 2009, η δε δεύτερη από το 1995, ξεκίνησαν να συνεργάζονται με την εκκαλούσα το έτος 2002, ανοίγοντας λογαριασμό μισθοδοσίας-σύνταξης στο υποκατάστημα της στα Πατήσια (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .). Με την πορεία των ετών αναπτύχθηκε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εφεσίβλητων και της εκκαλούσας διά του υπαλλήλου της .. Το μήνα Ιούλιο του 2008 ο . τηλεφώνησε στον εικοστό όγδοο των εφεσίβλητων και τον κάλεσε να πάει στο υποκατάστημα για μία ενημέρωση, που σίγουρα τον ενδιέφερε. Ο εικοστός όγδοος εφεσίβλητος πήγε στο υποκατάστημα και εκεί ο ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα προϊόν πενταετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνονταν σε συντηρητικούς επενδυτές όπως αυτός, που συγκεντρώνει τα θετικά χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης, ήτοι την εγγύηση επιστροφής του κεφαλαίου, χωρίς ρίσκο και με υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός όγδοος εφεσίβλητος επένδυσε σε MX 2013/2018, στις 2/7/2008, το ποσό των 10.500,00 ευρώ, αφού άνοιξε επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας με χειριστή την εκκαλούσα υπογράφοντας τη σχετική αίτηση και έγγραφα, συμπληρωμένα από υπάλληλο της εκκαλούσας. Το μήνα Μάϊο του 2009 κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο υποκατάστημα ο . τον κάλεσε να συζητήσουν στο γραφείο του για μία αλλαγή στην ως άνω επένδυση του. Ο ως άνω υπάλληλος του είπε ότι λόγω αλλαγής του επιτοκίου των MX 2013/2018 από σταθερό σε κυμαινόμενο είναι συμφερότερο για αυτόν να ανανεώσει την επένδυση του για μία πενταετία μέσω των ΜΑΚ, που προσφέρουν καλύτερο επιτόκιο και την ασφάλεια επιστροφής κεφαλαίου και έλλειψη κινδύνου, συγκεντρώνοντας τα θετικά στοιχεία της προθεσμιακής κατάθεσης. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός όγδοος των εφεσίβλητων δέχθηκε και αντήλλαξε τα MX 2013/2018 με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, και τοποθέτησε σε ΜΑΚ και το ποσό των 4.625,00 ευρώ. Έτσι, κατέστη κάτοχος ΜΑΚ, συνολικής ονομαστικής αξίας 15.125,00 ευρώ, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, αφού συμπληρώθηκε από υπάλληλος του υποκαταστήματος. Η σχέση δε εμπιστοσύνης, που είχε αναπτυχθεί μεταξύ αυτού και της εκκαλούσας, συνέχισε να εδραιώνεται, καθώς λάμβανε κανονικά τόκους, αρχικά, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Το μήνα Μάϊο του 2011 ο . τηλεφώνησε στον εικοστό όγδοο εφεσίβλητο και τον κάλεσε στο υποκατάστημα να συζητήσουν για τις προοπτικές της επένδυσης του. Είχε ήδη αποσταλεί σε αυτόν σχετική αίτηση με προτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία όλων των ως άνω εφεσίβλητων. Εκεί του είπε ότι το επιτόκιο του επενδυτικού προϊόντος αυξήθηκε κατά μία μονάδα υπό τον όρο της ανανέωσης για μία ακόμη πενταετία. Κατά τα λοιπά, οι όροι της επένδυσης παρέμειναν ίδιοι και αυτή (επένδυση) θα παρέμενε χωρίς ρίσκο και με εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου, κατάλληλη για συντηρητικούς επενδυτές. Τον προέτρεψε δε να προβεί στην ανανέωση. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο εικοστός όγδοος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει, στις 10/5/2011, τα ΜΑΚ κατοχής του με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκε από υπάλληλος του υποκαταστήματος, και ορίζοντας ως συνδικαιούχους την εικοστή ένατη εφεσίβλητη, καθώς και τις τριακοστή, τριακοστή πρώτη και τριακοστή δεύτερη των εφεσίβλητων, θυγατέρες τους, στο όνομα και για λογαριασμό και των οποίων ενεργούσε και οι οποίες ήδη το μήνα Σεπτέμβρη του 2009 είχαν υπογράψει σύμβαση επενδυτικών υπηρεσιών με την εκκαλούσα, ανοίγοντας κοινούς λογαριασμό αξίας και επενδυτική μερίδα, προσδοκούσαν δε όφελος από την επένδυση σε ΜΑΕΚ.

 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ως άνω εφεσίβλητοι λάμβαναν κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και τα ΜΑΕΚ τους μετατράπηκαν σε 151 μετοχές της εκκαλούσας.

 

20) Ο ., τριακοστός τρίτος των εφεσίβλητων, υπάλληλος του ΟΣΕ και ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου από το έτος 2012, ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εκκαλούσα το έτος 2002, όταν άνοιξε λογαριασμό μισθοδοσίας στο υποκατάστημα της στη Λαμία με κωδικό αριθμό υποκαταστήματος .. Σταδιακά δημιουργήθηκε μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του εφεσίβλητου και της Προϊσταμένης ., καθώς μετά από δικές της συμβουλές τοποθέτησε τα κεφαλαία του σε προθεσμιακές καταθέσεις, που απέδιδαν υψηλές αποδόσεις. Το μήνα Ιούλιο του 2008 με αφορμή την επικείμενη λήξη προθεσμιακής του κατάθεσης η . τηλεφώνησε στον τριακοστό τρίτο εφεσίβλητο για να συζητήσουν σχετικά με την αξιοποίηση του κεφαλαίου του, που θα αποδεσμευθεί. Ο εφεσίβλητος πήγε στο υποκατάστημα και εκεί η ανωτέρω υπάλληλος του παρουσίασε τα MX 2013/2018 ως ένα νέο προνομιακό προϊόν, πενταετούς διάρκειας, που παρείχε ασφάλεια και επιστροφή κεφαλαίου, με υψηλό επιτόκιο και καταβολή τόκων ανά εξάμηνο, το οποίο δεν είχε διαφορά από τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις πλην της διάρκειας και του υψηλότερου επιτοκίου. Του πρότεινε δε να τοποθετήσει σε MX 2013/2018 το προϊόν της προθεσμιακής κατάθεσης του, που πρόκειται να λήξει. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της για εγγυημένο κεφάλαιο μετά την πενταετία και υψηλές αποδόσεις τόκων ο τριακοστός τρίτος εφεσίβλητος επένδυσε σε MX 2013/2018 , στις 25/7/2008, το ποσό των 20.000,00 ευρώ από την προθεσμιακή  του κατάθεση,  συνολικού ύψους 100.000,00  ευρώ, ανοίγοντας επενδυτική μερίδα και λογαριασμό αξίας με χειριστή την εκκαλούσα και υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα, που ήταν ήδη συμπληρωμένα από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Το μήνα Μάϊο του έτους 2009 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε στο υποκατάστημα για να υπογράψει την ανανέωση του ως άνω επενδυτικού προϊόντος. Ο τριακοστός τρίτος εφεσίβλητος μετέβη, στις 26/5/2009, στο υποκατάστημα και εκεί η ως άνω υπάλληλος της εκκαλούσας του παρουσίασε τα ΜΑΚ ως μία νέα έκδοση των MX 2013/2018 με πενταετή διάρκεια και  τους ίδιους όρους, αλλά υψηλότερο επιτόκιο. Πεισθείς στις διαβεβαιώσεις της ο τριακοστός τρίτος εφεσίβλητος δέχθηκε να ανταλλάξει τα MX 2013/2018, που κατείχε, με ΜΑΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκαν τα κενά της από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Η εμπιστοσύνη του προς την εκκαλούσα παρέμενε ακλόνητη δοθέντος του ότι λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί των προθεσμιακών του καταθέσεων όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Αρχές Μαΐου του 2011 η ως άνω υπάλληλος του τηλεφώνησε και τον κάλεσε πάει στο υποκατάστημα για να υπογράψει τη νέα, με ακόμη καλύτερους όρους, ανανέωση του επενδυτικού προϊόντος. Ο τριακοστός τρίτος εφεσίβλητος επισκέφθηκε το υποκατάστημα στις 11/5/2011. Εκεί η . του παρουσίασε τα ΜΑΕΚ ως μία νεότερη εκδοχή των ΜΑΚ, πενταετούς διάρκειας, με τα ίδια χαρακτηριστικά και πρόσθετα πλεονεκτήματα, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και επιστροφή κεφαλαίου μετά την πενταετία με την εγγύηση μίας οικονομικά ισχυρής και φερέγγυας τράπεζας (εκκαλούσας). Πεισθείς από τις ως άνω διαβεβαιώσεις ο τριακοστός εφεσίβλητος για τις οποίες δεν είχε λόγο να αμφιβάλλει συνεπεία της μέχρι τότε συνεργασίας τους με την εκκαλούσα προέβη σε ανταλλαγή των ΜΑΚ με ΜΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας την αίτηση, αφού συμπληρώθηκε από υπάλληλο της εκκαλούσας.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο τριακοστός τρίτος εφεσίβλητος λάμβανε κανονικά τόκους έως τις 31/12/2011. Το μήνα Μάρτιο του 2012 η . του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε ότι η εκκαλούσα υπέστη οικονομική ζημία λόγω του PIS των ΟΕΔ και του πρότεινε να συμμετάσχει στο εθελοντικό πρόγραμμα μετατροπής ΜΑΕΚ ως μόνη λύση επιστροφής του κεφαλαίου του. Έτσι, ο τριακοστός τρίτος των εφεσίβλητων μετέτρεψε τα ΜΑΕΚ του σε (20.000 μετοχές + 6.666 χαριστικές μετοχές=) 26.666 μετοχές της εκκαλούσας. Η εκκαλούσα δεν κατέβαλε τόκους τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012. Τελικώς, όπως προεκτέθηκε, η εκκαλούσα τέθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης και οι ως άνω μετοχές του τριακοστού τρίτου εφεσίβλητου μετατράπηκαν σε 266 μετοχές της εκκαλούσας.

 

21) Ο ., ιδιωτικός υπάλληλος, τριακοστός τέταρτος των εφεσίβλητων, και η αδελφή του . ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με την εκκαλούσα το έτος 2004 ανοίγοντας αποταμιευτικούς λογαριασμούς στο υποκατάστημα της στο Κορωναίο (κωδικός αριθμός υποκαταστήματος .) λόγω της ..., συγγενικού του προσώπου, που εργάζονταν εκεί. Περί τα τέλη του μηνός Ιουλίου του 2008 η . τους τηλεφώνησε και τους κάλεσε να επισκεφθούν το υποκατάστημα για να τους ενημερώσει για ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα. Αυτοί μετέβησαν στο υποκατάστημα στις 25/7/2008 και η . τους παρουσίασε τα MX 2013/2018  ως ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας με υψηλό επιτόκιο, εγγύηση κεφαλαίου και καταβολή τόκων ανά εξάμηνο, το οποίο, στην ουσία, λειτουργεί ως μία προθεσμιακή κατάθεση με καλύτερο επιτόκιο. Πεισθέντες στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο μεν τριακοστός τέταρτος των εφεσίβλητων επένδυσε το ποσό των 30.000,00 ευρώ, η δε αδελφή του το ποσό των 50.000,00 ευρώ, αφού άνοιξαν επενδυτικές μερίδες και λογαριασμούς αξίας, υπογράφοντας   τα   σχετικά έγγραφα, που συμπληρώθηκαν από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2009 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ανωτέρω υπάλληλο  ξαναεπισκέφθηκαν το υποκατάστημα για να συζητήσουν, όπως τους είπε, την ανανέωση της επένδυσης τους. Κατά την επίσκεψη αυτή η . τους παρουσίασε τα ΜΑΚ ως μία δυνατότητα αναβάθμισης των MX 2013/2018 με υψηλότερο επιτόκιο και ασφάλεια επιστροφής κεφαλαίου κατά τη λήξη της πενταετίας. Ο τριακοστός τέταρτος των εφεσίβλητων και η αδελφή του πείσθηκαν στις ως άνω διαβεβαιώσεις και αντάλλαξαν τα MX 2013/2018 κατοχής τους με ΜΑΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τις σχετικές  αιτήσεις, που είχαν συμπληρωθεί από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Η αδελφή του τριακοστού τέταρτου εφεσίβλητου απεβίωσε το μήνα Αύγουστο του 2009. Η . αποχωρεί από το υποκατάστημα και στη θέση της έρχεται η .. Ήδη η εμπιστοσύνη του τριακοστού τέταρτου των εφεσίβλητων προς την εκκαλούσα έχει εδραιωθεί, καθώς λάμβανε κανονικώς τόκους τόσο επί των προθεσμιακών του καταθέσεων όσο, αρχικώς, επί των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, επί των ΜΑΚ. Περί τα τέλη του μηνός Μαΐου του 2011 η . του τηλεφώνησε και τον κάλεσε να επισκεφθεί το υποκατάστημα για να συζητήσουν για την ανανέωση της επένδυσης του. Ο τριακοστός τέταρτος εφεσίβλητος μετέβη στο υποκατάστημα και εκεί η ως άνω υπάλληλος του παρουσιάζει τα ΜΑΕΚ ως μία ανανέωση των ΜΑΚ για μία πενταετία με τους ίδιους όρους και επωφελέστερο επιτόκιο, πάντα με εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου μετά την πενταετία και καταβολή τόκων ανά εξάμηνο. Πεισθείς στις ως άνω διαβεβαιώσεις ο τριακοστός τέταρτος εφεσίβλητος προέβη στην ανταλλαγή των ΜΑΚ κατοχής του με ΜΑΕΚ, ίσης ονομαστικής αξίας, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση, που συμπληρώθηκε από υπάλληλο του υποκαταστήματος. Το μήνα Φεβρουάριο ο τριακοστός τέταρτος εφεσίβλητος προβαίνει σε ρευστοποίηση ΜΑΕΚ, ονομαστικής αξίας 10.000,00 ευρώ, εισπράττοντας το ποσό των 7.372,79 ευρώ, αφού παρακρατήθηκε η σχετική ποινή. Το μήνα Μάρτιο δε του 2012 κατόπιν παρότρυνσης της . συμμετέχει στο πρόγραμμα εθελοντικής μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές της εκκαλούσας και μετατρέπει τα υπόλοιπα ΜΑΕΚ του, ονομαστικής αξίας 20.000,00 ευρώ, σε (20.000 μετοχές + 6.666 χαριστικές μετοχές =) 26.666 μετοχές, τις οποίες, στη συνέχεια, ρευστοποιεί αντί συνολικού ποσού 7.601,29 ευρώ. Επίσης, το μήνα Ιανουάριο του 2013 αποκτά την κατοχή των ΜΑΚ, ονομαστικής αξίας 50.000,00 ευρώ, της αδελφής του . ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της. Ήδη η εκκαλούσα έχει παύσει να καταβάλει τόκους επ' αυτών. Το μήνα Φεβρουάριο του 2013 προβαίνει σε ρευστοποίηση ΜΑΚ, ονομαστικής αξίας 10.000,00 ευρώ, αντί 2.381,38 ευρώ. Το μήνα δε Μάρτιο του ιδίου έτους τέθηκε, όπως προεκτέθηκε, σε καθεστώς εξυγίανσης και τα λοιπά ΜΑΚ, ονομαστικής αξίας 40.000,00 ευρώ, που κληρονόμησε ο τριακοστός τέταρτος των εφεσίβλητων μετατρέπονται σε 400 μετοχές της εκκαλούσας.

 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, η εκκαλούσα δεν προσέφερε στους εφεσίβλητους τα επίδικα επενδυτικά προϊόντα μέσω δημόσιας προσφοράς, όπως αβασίμως, ισχυρίζεται. Τα προσέφερε μέσω της προπεριγραφομένης ιδιωτικής τοποθέτησης, που ήταν ειδικώς σχεδιασμένη και προσανατολισμένη σε συγκεκριμένο τύπο επενδυτή, αυτό του συντηρητικού καταθέτη προθεσμιακών καταθέσεων, κατηγορία πελατών της, που επελέγη λόγω της προθυμίας τους να δεσμεύουν τα χρήματα τους με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με άλλα λόγια, η προσφορά των MX 2013/2018, ΜΑΚ και ΜΑΕΚ στους εφεσίβλητους δεν έγινε στο πλαίσιο μίας προσφοράς στο ευρύ κοινό, αλλά στο πλαίσιο μίας εξατομικευμένης προσφοράς, που είχε σχεδιασθεί να παρέχεται σε ένα ευρύ, πλην όμως συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, τα στοιχεία των οποίων είχαν αντληθεί από το πελατολόγιο της εκκαλούσας και τις προσωπικές σχέσεις των υπαλλήλων της. Οι δε συμβάσεις, που η εκκαλούσα κατήρτισε μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της με τους εφεσίβλητους, τη . και την αρχική ενάγουσα ., ήταν άτυπες συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δη συμβάσεις επενδυτικών συμβουλών υπό τη μορφή της σύστασης και συμβάσεις λήψης και διαβίβασης εντολών δοθέντος του ότι δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος από την οικεία νομοθεσία έγγραφος τύπος. Και τούτο, διότι: Καταρχάς η διάθεση στους εφεσίβλητους δεν έγινε μέσω διαύλου επικοινωνίας κατά την έννοια του άρθρου 2παρ.10 της υπ' αριθμ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά η σχετική ενημέρωση των εφεσίβλητων για τα επίδικα επενδυτικά προϊόντα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εκκαλούσας. Οι υπάλληλοι του κάθε υποκαταστήματος έχοντας τη λίστα με τους καταθέτες/εν δυνάμει επενδυτές, τους τηλεφωνούσαν και τους προσκαλούσαν στο υποκατάστημα για ενημέρωση αναφορικά με τα επίδικα επενδυτικά προϊόντα. Επίσης, εκμεταλλευόμενοι είτε την προσωπική γνωριμία υπαλλήλων-πελατών (περίπτωση λ.χ. 7ου, 17ου , 20ης, 25ου και 34ου των εφεσίβλητων) ή/και την τυχαία επίσκεψη πελατών σε υποκαταστήματα (περιπτώσεις λ.χ. του ., συζύγου της 8ης εφεσίβλητης και πατέρα της 9ης, του 16ου , του 18ου, της 20ης, του 24ου και του  28ου των  εφεσίβλητων)  τους προσέγγιζαν για να τους τα παρουσιάσουν. Μάλιστα, μετά την πρώτη έκδοση (MX 2013/2018) σε ορισμένους από τους εφεσίβλητους απεστάλησαν από την Κεντρική Υπηρεσία της εκκαλούσας στην Κύπρο  αιτήσεις για τα ΜΑΕΚ και τα ΜΑΕΚ με προτυπωμένα στα προσωπικά τους στοιχεία και οι υπάλληλοι του οικείου υποκαταστήματος στην Ελλάδα τους τηλεφωνούσαν για να επιβεβαιώσουν τη λήψη τους και να τους καλέσουν για μία διά ζώσης επαφή. Στη συνέχεια, η παρουσίαση των προϊόντων από τους υπαλλήλους της εκκαλούσας δεν περιελάμβανε μόνο δηλώσεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των ως άνω χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά και εκφράσεις γνώμης μέσω συγκρίσεων με τις προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά και μεταξύ τους, καθώς και συστάσεις στους εφεσίβλητους για διενέργεια της επένδυσης ως κατάλληλης για αυτούς σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων ( υψηλό επιτόκιο και δυνατότητα εξασφάλισης κεφαλαίου για επένδυση με προεξόφληση προθεσμιακών καταθέσεων χωρίς ποινή) (βλ. άρθρο 2περ. 9 της ως υπ' αριθμ. 1/452/2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς). Το δε οικονομικό όφελος, στο οποίο αποσκοπούσε και απεκόμισε η εκκαλούσα, συνίστατο στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας μέσω της επιτυχίας των τριών εκδόσεων και στην εξασφάλιση ενός μηχανισμού απορρόφησης των ζημιών μέσω της επιτυχίας της έκδοσης των ΜΑΕΚ. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της εκκαλούσας ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, που προβλέπεται για τη δημόσια προσφορά επενδυτικών προϊόντων στο ευρύ κοινό προβάλλεται στην παρούσα υπόθεση αλυσιτελώς. Συνακόλουθα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με πιο συνοπτική αιτιολογία, που συμπληρώνεται με την παρούσα (άρθρο 534 του ΚΠολΔ), έκανε δεκτό ότι καταρτίστηκαν μεταξύ των διαδίκων άτυπες συμβάσεις επενδυτικών συμβουλών στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δεν παραβίασε τη νομοθεσία περί δημόσιας προσφοράς και ο σχετικός λόγος της υπό κρίση έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος. Τα παραπάνω συμπεράσματα δεν αναιρούνται από τις ένορκες βεβαιώσεις υπαλλήλων της, που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται η εκκαλούσα και τα εσωτερικά της έγγραφα, στα οποία γίνεται λόγος για μη παροχή επενδυτικών συμβουλών, καθώς, όπως αποδείχθηκε, οι προφορικές οδηγίες, που είχαν δοθεί στους υπαλλήλους της εκκαλούσας για την επιτυχία των εκδόσεων είχαν διαφορετικό περιεχόμενο.

 

Όπως προεκτέθηκε οι εφεσίβλητοι δεν διέθεταν χρηματοοικονομικές γνώσεις. Ορισμένοι από αυτούς δεν είχαν καν προηγούμενη επενδυτική εμπειρία. Όσοι δε από αυτούς είχαν τέτοια εμπειρία, ήτοι οι οι 4ος, 5ος, 10ος, 19ος, 20ος, 23ος, 24ος, 25ος και 26ος εξ αυτών και η αρχική ενάγουσα ., ήταν επενδυτές, οι οποίοι είχαν σε περιορισμένη έκταση επενδύσει κεφάλαια τους σε συντηρητικά χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΟΕΔ, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές) ως εναλλακτική λύση της αποταμιευτικής τους επένδυσης όπως συνηθίζεται στην σύγχρονη οικονομική ζωή. Το ίδιο και όσοι, όπως οι 16ος και 340ς των εφεσίβλητων, απέκτησαν μεταγενέστερη των επενδύσεων σε MX 2013/2018 και ΜΑΚ επενδυτική εμπειρία. Το ως άνω συμπέρασμα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εφεσίβλητους προτίμησαν να μην τοποθετήσουν το σύνολο των κεφαλαίων τους στα επίδικα προϊόντα. Η επιθυμία τους για διασπορά κινδύνου με διατήρηση κεφαλαίων σε προϊόντα, με τα οποία ήταν εξοικειωμένοι (προθεσμιακές καταθέσεις), συνάδει με το προφίλ ενός συντηρητικού επενδυτή. Κατά συνέπεια, ουδείς των εφεσίβλητων διέθετε τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να κατανοήσει και αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των ΜΑΕΚ, το οποίο ήταν σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν με τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους, που προεκτέθηκαν. Επιπρόσθετα, επρόκειτο για εντελώς νέο επενδυτικό προϊόν. Ως εκ τούτου εκ των πραγμάτων αποκλείεται να είχαν σχετική εμπειρία οι εφεσίβλητοι και η αρχικώς ενάγουσα . Συνακόλουθα, προτού αυτοί προβούν στις επίδικες επενδύσεις ήταν αναγκαία η πλήρης, ορθή και κατά τρόπο κατανοητό πληροφόρηση τους από τους προστηθέντες της εκκαλούσας στα οικεία υποκαταστήματα, προκειμένου η επενδυτική τους απόφαση να διαμορφωθεί ελεύθερα, ανεπηρέαστα και συνειδητά. Η υποχρέωση αυτή των προστηθέντων της εκκαλούσας απορρέει, σύμφωνα με τη μείζονα σκέψη της παρούσας, από τις μεταξύ τους άτυπες συμβάσεις επενδυτικών υπηρεσιών και από τη γενική υποχρέωση της για πρόνοια, ασφάλεια και προστασία των περιουσιακών τους αγαθών, η οποία, με τη σειρά της απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 του ΑΚ λόγω της μεταξύ τους σχέσης εμπιστοσύνης, που είχε αναπτυχθεί με την επί σειρά ετών συνεργασία τους ενόψει και της ανάμειξης της εκκαλούσας στην περιουσιακή  σφαίρα τους. Ωστόσο  οι κατά περίπτωση  αρμόδιοι υπάλληλοι της εκκαλούσας, οι οποίοι σημειωτέον είχαν πιστοποίηση μόνο για λήψη και διαβίβαση εντολών, δεν παρείχαν στους εφεσίβλητους και τη . σαφή, ακριβή και μη παραπλανητική, σε κατανοητή μορφή πληροφόρηση για τα ΜΑΕΚ, ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους τους. Αντιθέτως, οι υπάλληλοι της εκκαλούσας προέβησαν σε (άμεση ή έμμεση) σύγκριση των ΜΑΕΚ, όπως είχαν κάνει προηγουμένως και με τα MX 2013/2018 και τα ΜΑΚ, με τις κοινές προθεσμιακές  καταθέσεις (με τη λειτουργία των οποίων ήσαν εξοικειωμένοι οι εφεσίβλητοι), υπερτονίζοντας και προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα αυτών σε σχέση με τις εν λόγω καταθέσεις (αυξημένο και ιδιαιτέρως ελκυστικό επιτόκιο) και διαβεβαιώνοντας τους εφεσίβλητους και τη . ότι το κεφάλαιο τους ήταν ασφαλές και εγγυημένο επικαλούμενοι την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της εκκαλούσας και ότι θα επιστρεφόταν σε αυτούς μετά από πέντε έτη, ήτοι στις 30/6/2016. Δηλαδή οι προστηθέντες υπάλληλοι της εκκαλούσας προέβαλαν, σύμφωνα και με τις οδηγίες, που είχαν, μόνο τα πλεονεκτήματα των ΜΑΕΚ, τα οποία θα ήταν δελεαστικά για τους εφεσίβλητους και τη ., αποκρύπτοντας τους δυσμενείς όρους της δυνατότητας της εκκαλούσας για μονομερή, κατά την κρίση της, ακύρωση πληρωμής τόκων και τη μονομερή και αναγκαστική μετατροπή των παραπάνω επενδυτικών προϊόντων σε μετοχές της, καθώς και την πραγματική οικονομική κατάσταση της εκκαλούσας δεδομένου ότι τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα   σχεδιάσθηκαν ως μέσα απορρόφησης ζημιών λόγω της υπερβολικής έκθεσης της σε ΟΕΔ και το ενδεχόμενο πρόκλησης των οποίων (ζημιών) ήταν ορατό και αναμφιβόλως γνωστό στα στελέχη της εκκαλούσας ήδη κατά το χρόνο σχεδιασμού των ΜΑΕΚ. Τα ΟΕΔ κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το Δ.Σ. της εκκαλούσας να προτείνει την έκδοση τους (Φεβρουάριος του 2011) ήταν υποβαθμισμένα στην κατηγορία σκουπίδια από τους οίκους αξιολόγησης. Επίσης, οι υπάλληλοι της εκκαλούσας δεν διέθεσαν τα ΜΑΕΚ στους εφεσίβλητους και τη . με βάση τις επιθυμίες τους και το επενδυτικό τους προφίλ, αλλά με βάση τις ανάγκες της εκκαλούσας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσει τις ζημίες από τα ΟΕΔ. Εξάλλου, δεν προέβησαν ούτε σε έλεγχο της καταλληλότητας τους, ούτε σε έλεγχο της συμβατότητας τους. Τα σχετικά ερωτηματολόγια, που προσκομίζει με επίκληση η εκκαλούσα είναι μεν υπογεγραμμένα από τους εφεσίβλητους, πλην όμως ασυμπλήρωτα εκτός από μία περίπτωση, αυτής της όγδοης των εφεσίβλητων. Πρόκειται για τα έγγραφα, που -υπέγραψε ο σύζυγος της για την επένδυση σε ΜΑΚ. Και από αυτά τα έγγραφα αποδεικνύεται η αδιαφορία των υπαλλήλων της εκκαλούσας για το επενδυτικό προφίλ και τους επενδυτικούς σκοπούς των εφεσίβλητων, καθώς ο αποβιώσας είχε δηλώσει ότι τον ενδιαφέρει η διαφύλαξη του κεφαλαίου του και η μη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Ο έλεγχος μάλιστα καταλληλότητας και συμβατότητας ήταν αναγκαίος ακόμη και υπό την εκδοχή ότι η επενδυτική υπηρεσία, που παρείχε στους εφεσίβλητους η εκκαλούσα, ήταν μόνο η λήψη και διαβίβαση εντολών, παρά τα όσα αβασίμως ισχυρίζονται οι υπάλληλοι της στις ένορκες βεβαιώσεις, που αυτή νομίμως προσκομίζει με επίκληση, διότι η επενδυτική αυτή υπηρεσία πραγματοποιήθηκε, όπως προεκτέθηκε, με πρωτοβουλία της εκκαλούσας, αφορούσε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και δεν τους ενημέρωσε για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της, καθώς αυτή (εκκαλούσα) στις περιπτώσεις τους ενεργούσε συγχρόνως ως εκδότρια των ΜΑΕΚ με συμφέρον την επιτυχία της έκδοσης και ως πάροχος με υποχρέωση μέριμνας των συμφερόντων των εφεσίβλητων επενδυτών. Τα παραπάνω συμπεράσματα δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι στα υποκαταστήματα της εκκαλούσας υπήρχε αντίγραφο του από 5/4/2011 Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν αποδείχθηκε ότι αυτό τέθηκε στη διάθεση των εφεσίβλητων και της ., ούτε ότι γνωστοποίησαν σε αυτούς εάν και πού αυτό· είναι διαθέσιμο. Εξάλλου, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι οι εφεσίβλητοι έλαβαν στην κατοχή τους και ανάγνωσαν το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο ή πληροφορήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του, πάλι δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία των ΜΑΕΚ, δεδομένου ότι αυτό ήταν πολυσέλιδο και πυκνογραμμένο, σε δυσνόητη τεχνική γλώσσα, με σύνθετους νομικούς και χρηματοοικονομικούς - όρους, μη κατανοητούς από τον στερούμενο ειδικών γνώσεων μέσο μη επαγγελματία αποταμιευτή ή επενδυτή, όπως ήταν και οι εφεσίβλητοι, που επεδίωκαν πρωτίστως την ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων τους, με τη λήψη ενός ικανοποιητικού επιτοκίου και γι' αυτό επέλεγαν κυρίως τις προθεσμιακές καταθέσεις. Ούτε αποδείχθηκε ότι τους δόθηκε συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο ή ότι απεστάλη τέτοιο με τις προτυπωμένες αιτήσεις συμμετοχής σε όσους αυτές εστάλησαν. Αντιθέτως,  αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι της εκκαλούσας φρόντιζαν, σύμφωνα με τις οδηγίες, που είχαν λάβει, να εξασφαλίζουν την υπογραφή των εφεσίβλητων στις προαναφερόμενες αιτήσεις συμμετοχής των επίμαχων επενδυτικών προϊόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται η τυπική - αλλά όχι   ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα - παραδοχή ότι έλαβαν υπόψη το περιεχόμενο και τους όρους των εν λόγω προϊόντων και επιπλέον τους κατανόησαν πλήρως, αμέσως μετά τη σύντομη ως άνω μονόπλευρη παρουσίαση των προϊόντων, έχοντας οι ίδιοι (υπάλληλοι) συμπληρώσει τα κενά, χωρίς ουσιαστικά να τους αφήνουν περιθώριο να αναγνώσουν τις αιτήσεις. Οι δε εφεσίβλητοι υπέγραφαν καλή τη πίστη υπό τον επηρεασμό προσώπων στα οποία είχαν εμπιστοσύνη λόγω της πολύχρονης συνεργασίας τους και του γεγονότος ότι έως και το έτος 2011 ελάμβαναν κανονικά τόκους επί των επενδυτικών τους προϊόντων. Το γεγονός ότι στις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις απόδοσης (statements), που τους αποστέλλονταν το κεφάλαιο τους αυξομειώνονταν, δεν τους προκαλούσε ανησυχία, αφού κατά το χρόνο της αντίστοιχης επένδυσης, ο αρμόδιος υπάλληλος τους είχε διαβεβαιώσει ότι στο τέλος της πενταετίας θα του επιστρέφονταν αυτούσιο. Ούτε θεμελιώνεται γνώση των χαρακτηριστικών και των κινδύνων των ΜΑΕΚ στο πρόσωπο των εφεσίβλητων, στους οποίους είχαν σταλεί αιτήσεις με προτυπωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία, διότι στις αιτήσεις αυτές δεν γίνεται καμία αναφορά στα χαρακτηριστικά και στους κινδύνους τους. Κατά συνέπεια, και στις περιπτώσεις αυτές δεν αναιρείται η υποχρέωση των προστηθέντων της εκκαλούσας για πλήρη, ορθή αντικειμενική και κατά τρόπο κατανοητό πληροφόρηση. Επίσης, η εκκαλούσα απέφυγε να αποτυπώσει λογιστικώς τις ζημίες της από την απομείωση της αξίας των ΟΕΔ στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις (αφού τούτο θα είχε ευθεία επίπτωση στην κεφαλαιακή της επάρκεια και στον Δείκτη Tier Core 1), αποκρύπτοντας σκοπίμως την πραγματική οικονομική της κατάσταση, αλλά αντιθέτως προέβη σε επαναταξινόμηση του χαρτοφυλακίου της κατά τρόπο, που αν και ήταν σύμφωνος με τους διεθνούς κανόνες λογιστικής, παραπλανούσε τους υποψηφίους επενδυτές ως προς την πραγματική οικονομική της κατάσταση και το βαθμό ασφαλείας της επένδυσης τους. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η εκκαλούσα εκμεταλλεύθηκε με κακοπιστία την πληροφοριακή ασυμμετρία μεταξύ αυτής και των εφεσίβλητων και της . ως προς την οικονομική της κατάσταση και τη φύση των ΜΑΕΚ, με μοναδικό σκοπό να τους προωθήσει επενδυτικά προϊόντα ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ριψοκίνδυνα, επιφυλάσσοντας στην ίδια υπέρμετρα και υπερβολικά εξουσιαστικά δικαιώματα (ιδίως υποχρεωτικής ακύρωσης πληρωμής τόκων και υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές, ανυπαρξία υποχρέωσης επιστροφής του κεφαλαίου). Είναι δε ομοίως προφανές ότι, εάν οι εφεσίβλητοι - που ήταν συντηρητικοί αποταμιευτές και επενδυτές και ενεργούσαν με γνώμονα την εξασφάλιση του κεφαλαίου τους - γνώριζαν εξαρχής το σύνολο των πραγματικών δεδομένων της επένδυσης τους, η οποία τελικώς ήταν απολύτως συνυφασμένη με την κεφαλαιακή επάρκεια, την ευρωστία, την τιμή της μετοχής της εκκαλούσας και τις εν γένει διεθνείς και εσωτερικές χρηματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, δεν θα προέβαιναν στις συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές. Με άλλα λόγια, η εκκαλούσα προκειμένου να πετύχει η έκδοση των ΜΑΕΚ, που ήταν εξαιρετικής σημασίας, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, για την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της, παρείχε μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της στα οικεία υποκαταστήματα της στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη των εφεσίβλητων προς αυτή, μονομερή, ελλιπή, ασαφή και παραπλανητική ενημέρωση, υπερτονίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, που συνήδαν με το επενδυτικό προφίλ των εφεσίβλητων, και αποσιωπώντας βασικά χαρακτηριστικά τους, τους κινδύνους αυτών και τη δική της επισφαλή οικονομική κατάστασης, η οποία καταστούσε σφόδρα ενδεχόμενη την ενεργοποίηση των ρητρών ακύρωσης πληρωμής τόκων και αυτόματης μετατροπής τους σε μετοχές της. Έτσι, η εκκαλούσα προκάλεσε στους εφεσίβλητους την πεπλανημένη εντύπωση ότι τα ΜΑΕΚ είναι επενδυτικά προϊόντα με υψηλή απόδοση τόκων και εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου στην πενταετία και τους έπεισε να επενδύσουν σε αυτά, κάτι που δεν θα έκαναν οι τελευταίοι, συντηρητικοί επενδυτές, που ενδιαφέρονταν, πέρα από την απόδοση του κεφαλαίου τους, πρωτίστως για τη διατήρηση του, εάν γνώριζαν την πραγματική φύση και τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης, καθώς και την πραγματική οικονομική κατάσταση της εκκαλούσας. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της ., που, αρχικώς, επένδυσε σε MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, σε ΜΑΚ. Η ., υπάλληλος της εκκαλούσας, ενώ γνώριζε ότι η . ήταν συντηρητική επενδυτής, που αποσκοπούσε στη διατήρηση του κεφαλαίου της, την έπεισε να επενδύσει σε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν (ΜΑΚ), που δεν εξασφάλιζε την επιστροφή του κεφαλαίου της και εγκυμονούσε κινδύνους, όπως η παύση καταβολής τόκων, και χρηματιστηριακής απομείωσης της επένδυσης, παριστάνοντας της παραπλανητικά ότι πρόκειται για ένα αποταμιευτικό προϊόν με εγγύηση επιστροφής κεφαλαίου και υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή μίας προθεσμιακής κατάθεσης υπερτονίζοντας τα πλεονεκτήματα της έκδοσης και αποσιωπώντας τα μειονεκτήματα καταχρώμενη της εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της. Η περιγραφόμενη παραπάνω αντισυμβατική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της εκκαλούσας (μέσω των προστηθέντων από εκείνη υπαλλήλων που ενεργούσαν κατόπιν εντολών και οδηγιών της ίδιας), συνιστά - σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, το οποίο είναι εφαρμοστέο ως προς όλες τις παρακάτω συρρέουσες βάσεις ευθύνης της εκκαλούσας {άρθρα παρ.Ι του Κανονισμού 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I) και άρθρα Ιπαρ.1 και 4παρ.1 Κανονισμός 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II)} παράβαση : α. των διατάξεων των άρθρων 361, 334 του ΑΚ και 3 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1ε' και 25 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, και 6 του ν. 3606/2007, β. των διατάξεων των άρθρων 281, 288, 147, 149 εδαφ.β', 914, 922, 297-298 και 932 του ΑΚ και γ. δοθέντος του ότι δεν ανατράπηκε το τεκμήριο της νόθου αντικειμενικής της ευθύνης του άρθρου άρθρ. 8 παρ. 1,3 και 4 ν. 2251/1994 περί ευθύνης αυτής ως παρέχουσας τραπεζικές-επενδυτικές υπηρεσίες, διότι οι εφεσίβλητοι ως αποδέκτες των επενδυτικών υπηρεσιών της εκκαλούσας τυγχάνουν καταναλωτές έστω και εάν σκόπευαν με τις επίδικες επενδύσεις να μεγεθύνουν το κεφάλαιο τους μέσω υψηλών αποδόσεων, διότι αυτές (επενδύσεις) πραγματοποιήθηκαν εκτός του κύκλου της εμπορικής τους δραστηριότητας ως επωφελέστερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων τους, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον εάν παραστεί προσωπική ανάγκη, και δεν αποτέλεσαν βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση ευκαιριών με σκοπό το κέρδος. Με την παραπάνω δε αντισυμβατική και αδικοπρακτική συμπεριφορά της η εκκαλούσα προκάλεσε περιουσιακή ζημία στους εφεσίβλητους και τη ., συνιστάμενη στο ποσό του κεφαλαίου που καθένας τοποθέτησε σε ΜΑΕΚ, πλην του τριακοστού τετάρτου εφεσίβλητου του οποίου η ζημία από τη δική του επένδυση συνίσταται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, που τοποθέτησε σε ΜΑΕΚ, μείον του ποσού, που αυτός εισέπραξε από τη μετατροπή τους σε μετοχές της εκκαλούσας και την πώληση των μετοχών, διότι το ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε από τη ρευστοποίηση των υπολοίπων ΜΑΕΚ κατοχής του, ονομαστικής αξίας 10.000,00 ευρώ, δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ως άνω ζημιογόνο συμπεριφορά της εκκαλούσας, καθώς, κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς του, αυτό παρακρατήθηκε ως ποινή λόγω της ρευστοποίησης και δεν ήταν απόρροια της απομειωμένης χρηματιστηριακής τιμής των ΜΑΕΚ. Όσον αφορά δε την αξίωση αποζημίωσης της αδελφής του . ισούται με το ποσό των ( 50.000,00 ευρώ αρχική τοποθέτηση σε ΜΑΚ - 2.381,38 ευρώ, ποσό, που εισπράχθηκε από ρευστοποίηση ΜΑΚ, ονομαστικής αξίας 10.000,00 ευρώ λόγω απομείωσης της χρηματιστηριακής τους αξίας=) 47.618,62 ευρώ. Επίσης, η εκκαλούσα προκάλεσε και ηθική βλάβη εξαιτίας της στενοχώριας και της ψυχικής ταλαιπωρίας που καθένας των υπ' αριθμ. 1-5 και 7-34 των εφεσίβλητων και η . υπέστη από την απώλεια του κεφαλαίου του. Το παραπάνω δε συμπέρασμα δεν .αναιρείται από την από 9/6/2020 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (Υπόθεση αριθμός 6330/2013), που νομίμως προσκομίζει με επίκληση η εκκαλούσα, διότι η κρίση του ως άνω δικαστηρίου περιορίσθηκε μόνο στη διαπίστωση παραβίασης ακρόασης και δεν έκρινε επί της ουσίας. Ούτε αναιρείται από τις προσκομιζόμενες νομίμως με επίκληση από την εκκαλούσα αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου (Δευτεροβάθμια Διαδικασία) της από 12/9/2018 και της από 31/5/2019, διότι η πρώτη επικύρωσε απαλλαγή σε πρώτο βαθμό με την από 14/12/2018 απόφαση του Μόνιμου Κακουργοδικείου Λευκωσίας στελεχών της εκκαλούσας για δικονομικό λόγο (κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας) και η δεύτερη για πράξη, που δεν ταυτίζεται ως βιοτικό και νομικό συμβάν με την επίδικη συμπεριφορά της εκκαλούσας διά των υπαλλήλων της. Σε κάθε περίπτωση, από τις ως άνω αποφάσεις δεν απορρέει δεδικασμένο, που να δεσμεύει το παρόν Δικαστήριο.

 

Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στη ζημιογόνο συμπεριφορά και τη ζημία των εφεσίβλητων, σε κάθε δε περίπτωση ο αιτιώδης σύνδεσμος διακόπηκε λόγω παρεμβολής γεγονότος ανωτέρας βίας, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί εκ των προτέρων και δεν συνδέεται με δικές της πράξεις ή παραλείψεις, ήτοι την έκδοση των διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Αρχής Εξυγίανσης σε εκτέλεση του σχετικού νόμου και τη θέση της σε καθεστώς εξυγίανσης. Επίσης, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο αιτιώδης σύνδεσμος διακόπηκε όσον αφορά τους 3η, 5°, 7°, 13°, 14ο, 15°, 16°, 19°, 21°, 22η, 25°, 33° και 34° των εφεσίβλητων και την αρχική ενάγουσα . λόγω της μετατροπής των ΜΑΕΚ κατοχής τους σε μετοχές της πριν από τη θέση της σε καθεστώς εξυγίανσης. Ο ισχυρισμοί αυτοί της εκκαλούσας είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Και τούτο, διότι: Νόμιμο λόγο ευθύνης της εκκαλούσας, όπως ήδη προεκτέθηκε, αποτελούν όχι η μη επιτυχής επένδυση βάσει μίας συνειδητής και ανεπηρέαστης εκ μέρους των εφεσίβλητων επιλογής επενδυτικού προϊόντος, αλλά α. η παράβαση των υποχρεώσεων της για ορθή και πλήρη ενημέρωση, συμβατότητα και καταλληλότητα, καθώς και της υποχρέωσης για ενημέρωση αναφορικά με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, που απορρέουν από τις μεταξύ αυτής και των εφεσίβλητων άτυπες συμβάσεις παροχής επενδυτικής συμβουλής, β. η αδικοπραξία υπό τη μορφή της απατηλής συμπεριφοράς διά της αποσιώπησης πραγματικών περιστατικών ικανών να επηρεάσουν τη βούληση των αντισυμβαλλομένων της και της κατάχρησης της μεταξύ τους σχέσης εμπιστοσύνης, και γ. η παράβαση του νόμου περί καταναλωτή. Η ζημία, άλλωστε, των εφεσίβλητων δεν προέκυψε από τη μετατροπή των ΜΑΕΚ και των ΜΑΚ σε μετοχές της εκκαλούσας το έτος 2013, αλλά από το γεγονός ότι τα έτη 2009 και 2011, έτη κτήσης των ΜΑΚ και ΜΑΕΚ, τα κεφάλαια των εφεσίβλητων και της . εξήλθαν από την περιουσία τους χωρίς να εισέλθει σε αυτή ισοδύναμο, ποσοτικώς και ποιοτικώς, μέγεθος, το οποίο προσδοκούσαν και για το οποίο είχαν πεισθεί από τους προστηθέντες υπαλλήλους της εκκαλούσας, δηλαδή ένα επενδυτικό προϊόν που θα τους εξασφάλιζε υψηλές αποδόσεις και εγγυημένο κεφάλαιο. Αντιθέτως, στην περιουσία τους εισήλθαν επισφαλή σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αόριστης διάρκειας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής του κεφαλαίου, τα οποία δεν ήταν ισάξια του κεφαλαίου, που οι εφεσίβλητοι είχαν διαθέσει για την απόκτηση τους μέσω της κτήσης των MX 2013/2018 και, στη συνέχεια, με την ανταλλαγή αυτών με ΜΑΚ και αυτών με ΜΑΕΚ. Λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της εκκαλούσας ήδη κατά το χρόνο έκδοσης των ΜΑΕΚ η πραγματική αξία αυτών δεν αντιστοιχούσε στην ονομαστική τους αξία, όπως τεκμαίρεται από το γεγονός ότι η μετοχή της εκκαλούσας κατά το έτος 2011 υπέστη μείωση κατά 76% και για το έτος 2010 στις 16/11/2011 διανεμήθηκε μέρισμα στους μετόχους ανά μετοχή, ύψους 0,03 ευρώ, παρά την αντίθετη πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. Κατέστη δε μηδαμινή μετά την ακύρωση καταβολής τόκων επ' αυτών στις 15/6/2012. Ούτε κατά το χρόνο κτήσης από τη . η ονομαστική αξία των ΜΑΚ αντιστοιχούσε στην πραγματική τους αξία, όπως τεκμαίρεται από το γεγονός ότι η εκκαλούσα στράφηκε για τη διάθεση τους στους ιδιώτες επενδυτές και όχι σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν έδειχναν ενδιαφέρον, διότι δεν είχε αποτιμηθεί ακόμη η αξία τους στη δευτερογενή αγορά και τη χαμηλή τιμή στην οποία τα ρευστοποίησε ο τριακοστός τέταρτος εφεσίβλητος πριν ακόμη τεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης η εκκαλούσα. Ενόψει των παραπάνω υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στους λόγους ευθύνης της εκκαλούσας και στην περιουσιακή ζημία (απώλεια κεφαλαίου) των εφεσίβλητων, η οποία επήλθε με την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε ΜΑΚ και ΜΑΕΚ, διότι χωρίς την αντισυμβατική και αδικοπρακτική συμπεριφορά της εκκαλούσας μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της οι εφεσίβλητοι δεν θα είχαν επιλέξει να προβούν σε επένδυση των κεφαλαίων τους στα παραπάνω επενδυτικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, υπό συνθήκες ορθής και πλήρους πληροφόρησης για τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των ως  άνω  επενδυτικών προϊόντων και χωρίς  εξαπάτηση  τους οι εφεσίβλητοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής θα απείχαν από την τοποθέτηση των χρημάτων τους στα επίδικα χρηματοοικονομικά προϊόντα βάσει του συντηρητικού τους επενδυτικού προφίλ και, έτσι, θα είχε αποφευχθεί η ζημία τους. Τα αμέσως παραπάνω ισχύουν και ως προς τους 3η, 5°, 7°, 13°, 14ο, 15°, 16°, 19°, 21°, 22ο, 25°, 33° και 34° των εφεσίβλητων και την αρχική ενάγουσα ., χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι αυτοί, το Μάρτιο του 2012, προέβησαν σε μερική μετατροπή των ΜΑΕΚ που κατείχαν με μετοχές της εκκαλούσας, πέραν του ότι η εν λόγω μετατροπή έγινε μετά από συμβουλή των υπαλλήλων της εκκαλούσας ότι αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να διασώσουν οι εν λόγω εφεσίβλητοι το επενδυμένο μέχρι τότε σε ΜΑΕΚ κεφάλαιο τους (το οποίο, βεβαίως, δεν διασώθηκε, τουλάχιστον κατά το μέγιστο μέρος του, ούτε με τον τρόπο αυτόν). Τα γεγονότα του 2013 είναι μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Με άλλα λόγια, η κεφαλαιακή  ανεπάρκεια της εκκαλούσας προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι το αντίστροφο (βλ. ΑΠ 2061/2022 και ΑΠ 1183/2021  σε site του Αρείου Πάγου, ΑΠ  1083/2022 προσκ.). Επομένως, η εκ μέρους της εκκαλούσας πρόκληση απόφασης στους εφεσίβλητους και τη . να επενδύσουν σε ΜΑΕΚ και στη . σε ΜΑΚ αποτέλεσε την πρόσφορο αιτία της ζημίας τους, την οποία η εκκαλούσα γνώριζε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων κατά το χρόνο έκδοσης τους ως ενδεχόμενη σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, και κατ' εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής με υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση), η αποκαταστατέα ζημία, που συνδέεται αιτιωδώς με τις γενόμενες δεκτές ως παράνομες πράξεις της εκκαλούσας, ταυτοποιείται για όλους τους εφεσίβλητους, πλην του 34ου, στο ύψος των χρηματικών ποσών που τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσης τους, για δε τον 34° στο ποσό των (20.000,00 ευρώ - 7.601,29 ευρώ οπ.π.=) 12.398,71 ευρώ όσον αφορά τη δική του επένδυση σε ΜΑΕΚ και στο ποσό των 47.618,62 ευρώ όσον αφορά την αντίστοιχη απαίτηση της αδελφής του, που κληρονόμησε, και, επίσης, αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Ως εκ τούτου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε ότι η εκκαλούσα ευθύνεται σε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης των υπό στοιχεία 1-5 και 7-33 εφεσίβλητων, καθώς και της . και τους επιδίκασε α. τα παραπάνω χρηματικά ποσά, που επένδυσαν, ως αποζημίωση λόγω απώλειας της αξίας της επένδυσης και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστησαν, ήτοι στον 1° εφεσίβλητο 30.000,00 ευρώ, στο 2° εφεσίβλητο 25.000,00 ευρώ, στην 3η εφεσίβλητη 44.509,00 ευρώ, στον 4° εφεσίβλητο 20.000,00 ευρώ, στον 5° εφεσίβλητο 200.000,00 ευρώ, στους υπό στοιχεία 6α, 6β και 6γ των εφεσίβλητων 200.000,00 ευρώ ως νόμιμους κληρονόμους της αρχικής ενάγουσας ., στον 7° εφεσίβλητο 63.000,00 ευρώ, στην 8η και την 9η των εφεσίβλητων εις ολόκληρον 10.000,00 ευρώ, στο 10° εφεσίβλητο 100.000,00 ευρώ, στον 11° και στη 12η των εφεσίβλητων εις ολόκληρον 700.000,00 ευρώ, στους 13°, 14η και 15° των εφεσίβλητων εις ολόκληρον 105.000,00 ευρώ, στο 16° εφεσίβλητο 30.000,00 ευρώ, στον 17° εφεσίβλητο 20.000,00 ευρώ, στον 18° εφεσίβλητο 22.000,00 ευρώ, στο 19° εφεσίβλητο 20.000,00 ευρώ, στην 20η εφεσίβλητη 75.873,00 ευρώ, στους 21° και 22η των εφεσίβλητων εις ολόκληρον 37.847,00 ευρώ, στον 23° εφεσίβλητο 45.000,00 ευρώ, στον 24° εφεσίβλητο 60.000,00 ευρώ, στον 25° εφεσίβλητο 25.000,00 ευρώ, στους 26° και 27η των εφεσίβλητων εις ολόκληρο 76.705,00 ευρώ, στους 28°, 29η, 30η, 31η και 32η εις ολόκληρον το ποσό των 15.125,00 ευρώ και στον 33° εφεσίβλητο το ποσό των 20.000,00 ευρώ και β. ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τα ποσά των 2.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 4.000,00 ευρώ, 4.000,00 ευρώ (για την αρχική έκτη ενάγουσα . βλ. άρθρο 933 του ΑΚ), 3.000,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 3.000,00 ευρώ, 5.000,00 ευρώ, 5.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 3.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 3.000,00 ευρώ, 1.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 2.000,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 500,00 ευρώ, 500,00 ευρώ και 1.000,00 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και το ποσό των 1.000,00 ευρώ στον 34° των εφεσίβλητων για την ίδια αιτία,  με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση τους, δεν έσφαλε κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 281, 288 του ΑΚ, 25 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6 του ν. 3606/2007, 8παρ.1, 2, 3και 4 του ν. 2251/1994 και 914, 932 του ΑΚ, ούτε εκτίμησε πλημμελώς τις αποδείξεις παραμορφώνοντας έγγραφα, διότι δεν δέχθηκε ως αναγραφόμενα στις εκθέσεις της Alvarez και Marsal Global Forensic and Dispute  Services LLP και της Grant Thornton πραγματικά περιστατικά άλλα από εκείνα που πραγματικά περιέχονται. Απλώς κατέληξε σε διαφορετικό αποδεικτικό πόρισμα, από αυτό που υποστηρίζει η εκκαλούσα ( βλ. ΑΠ 816/2022 και ΑΠ 1431/2022 αμφ. δημ. σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Εξάλλου, από το αποδεικτικό υλικό κατέστη δυνατό τόσο στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και στο παρόν Δικαστήριο να σχηματίσουν πλήρη δικανική κρίση για την ουσία της υπόθεσης. Επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση για διενέργεια οικονομοτεχνικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί η κεφαλαιακή ή μη επάρκεια της εκκαλούσας κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, και το παράπονο της τελευταίας για μη διενέργεια τοιαύτης στον πρώτο βαθμό είναι απορριπτέο ως αβάσιμο. Συνακόλουθα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της υπό κρίση έφεσης και η αιτιολογία της εκκαλουμένης να αντικατασταθεί από την παρούσα (άρθρο 534 του ΚΠολΔ) ως προς τους τριάντα τρεις των εφεσίβλητων, έστω και εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εσφαλμένα θεμελίωσε τις επίδικες αξιώσεις των εφεσίβλητων και στο άρθρο 386 του ΠΚ και όχι στις ορθές 147-149 του ΑΚ, διότι ναι μεν συντρέχει περίπτωση συνδρομής απατηλής συμπεριφοράς της εκκαλούσας από την οποία ζημιώθηκαν οι εφεσίβλητοι όχι όμως παράνομο περιουσιακό όφελος με την έννοια της ως άνω διάταξης του ΠΚ. Και τούτο, διότι από το συνδυασμό των άρθρων 534 και 535 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι εάν διαπιστωθεί ότι η εκκαλουμένη απόφαση προέβη σε εσφαλμένη νομική υπαγωγή των εισφερομένων πραγματικών περιστατικών, αλλά έκρινε ορθά επί της ουσίας κατ' αποτέλεσμα, το εφετείο δεν εξαφανίζει την εκκαλουμένη, αλλά αντικαθιστά τις αιτιολογίες για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την ορθή νομική βάση (βλ. ΕφΔυτΜακ44/2011 Αρμ. 2011.1274, ΕφΔωδ219/2005 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). Σημειωτέον ότι η εκκαλούσα δεν προβάλλει λόγο έφεσης κατά του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που επιδικάστηκε υπέρ των εφεσίβλητων. Κατά συνέπεια, δεν μεταβιβάστηκε στο παρόν Δικαστήριο το σχετικό κεφάλαιο της εκκαλουμένης κατά το αντίστοιχο σκέλος του και, ως εκ τούτου, αυτό δεν μπορεί να προβεί σε επανακαθορισμό της. Το πρωτοβάθμιο, όμως, δικαστήριο έσφαλε κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 281, 288 του ΑΚ, 25 παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6 του ν. 3606/2007, δ παρ. Ι, 2, 3 και 4 του ν. 2251/1994 και 914, 932 του ΑΚ και δεν εκτίμησε ορθώς τις αποδείξεις ως προς τον καθορισμό της αποζημίωσης, που δικαιούται ο τριακοστός τέταρτος εφεσίβλητος, επιδικάζοντας του το ποσό των 62.644,54 ευρώ, αντί του ορθού των (12.398,71 +47.618,62=) 60.017,33 ευρώ (οπ.π.).

 

Εξάλλου, από το ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι οι εφεσίβλητοι ουδεμία συνυπαιτιότητα έχουν τόσο στην πρόκληση όσο και στην έκταση της περιουσιακής ζημίας. Όπως προεκτέθηκε στην ουσία δεν τους επετράπηκε να αναγνώσουν τα έγγραφα, που υπέγραψαν, όσοι δε έλαβαν αιτήσεις με προτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία, ακόμη και εάν τις μελετούσαν, δεν θα λάμβαναν γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των κινδύνων των ΜΑΕΚ και ΜΑΚ. Όλοι οι εφεσίβλητοι και η . πριν υπογράψουν στηρίχθηκαν στην παρουσίαση και στις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων της εκκαλούσας καλή τη πίστη και χωρίς να έχουν κάποιο λόγο έως τότε να αμφιβάλλουν. Δεν είχαν δε λόγο να προβούν σε ρευστοποίηση των ΜΑΕΚ και των ΜΑΚ (η .) λόγω της πεποίθησης τους ότι το κεφάλαιο τους ήταν εγγυημένο και θα τους επιστρέφονταν μετά την πενταετία. Το έτος 2012, που η εκκαλούσα προέβη σε ακύρωση καταβολής των τόκων, κάθε προσπάθεια ρευστοποίησης των ΜΑΕΚ θα κατέληγε σε αδιέξοδο, καθώς δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που απέρριψε την ένσταση συνυπαιτιότητας των εφεσίβλητων, που προέβαλε ενώπιον του η εκκαλούσα έστω και με εν μέρει διαφορετική αιτιολογία, που αντικαθίσταται με την παρούσα (άρθρο 534 του ΚΠολΔ), δεν έσφαλε κατά την εκτίμηση των αποδείξεων και δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 914, 297-298, 330 και 300 του ΑΚ κατά την ουσιαστική έρευνα της ουσίας της υπόθεσης. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος της υπό κρίση έφεσης. Κατόπιν δεν τούτου παρέλκει η έρευνα του λόγου της έφεσης περί μη λήψης υπόψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ουσιώδους ισχυρισμού της εκκαλούσας, άλλως περί λήψης υπόψη μη προταθέντος ισχυρισμού ως άνευ αντικειμένου.

 

Επίσης, ο ισχυρισμός της εκκαλούσας περί συνυπολογισμού κέρδους και ζημίας είναι απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος, διότι προκειμένου να συνυπολογισθεί στο κέρδος του παθόντος στη ζημία, που υπέστη, πρέπει αμφότερα να απορρέουν από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός. Κάτι που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, διότι από το ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι οι τόκοι, που εισέπραξαν οι εφεσίβλητοι για το χρονικό διάστημα κατοχής των επίδικων μετατρέψιμων χρεωγράφων, παρουσιάζουν αυτοτέλεια έναντι της περιουσιακής ζημίας, που υπέστησαν από την απώλεια του κεφαλαίου τους, καθώς το κέρδος δεν είναι απότοκος της ζημίας αυτής, αλλά προέρχεται από την περιουσιακή διάθεση του κεφαλαίου τους στην εφεσίβλητη, η οποία το εκμεταλλεύθηκε με τον προσφορότερο τρόπο, που μπορούσε, και τους απέδωσε τους τόκους ως αντάλλαγμα. Εξάλλου, ο συνυπολογισμός των τόκων αυτών στη ζημία των εφεσίβλητων αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, αφού οι τελευταίοι τους έχουν ήδη εισπράξει και με τον συνυπολογισμό τους θα μειώνονταν η επιδικασθείσα σε αυτούς αποζημίωση λόγω απώλειας κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που απέρριψε τον παραπάνω ισχυρισμό με παρόμοια αιτιολογία, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 149, 297-298, και 914 του ΑΚ κατά την ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης ερμηνεύοντας τες εσφαλμένα, ούτε εκτίμησε πλημμελώς τις αποδείξεις. Επομένως, πρέπει ο σχετικός λόγος της υπό κρίση έφεσης να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.

 

Τέλος, οι λόγοι της έφεσης α. περί υπέρβασης της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και β. περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της νομοθεσίας για τον καθορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, καθώς και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοικονομικής Αναφοράς είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, διότι στηρίζονται σε ανύπαρκτη προϋπόθεση, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αρμοδιότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 του ΚΠολΔ και 8 παρ.1, 18 και παρ.Ι του Καν (EE) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/12/2012 να δικάσει την υπόθεση, κατά δε την εκδίκαση της δεν επέλυσε προκαταρκτικό ζήτημα, υπαγόμενο σε άλλη αρχή (κεφαλαιακή επάρκεια και βαθμολόγηση εκκαλούσας) ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας τις ως άνω διατάξεις, αλλά κατά την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας προέβη σε διαπίστωση πραγματικών γεγονότων αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, που προσκόμισαν ενώπιον του οι διάδικοι.

 

Κατ' ακολουθία, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι προς εξέταση, πρέπει η υπό κρίση έφεση να απορριφθεί στην ουσία ως προς τους τριάντα τρείς των εφεσίβλητων και, κατ' άρθρο 179 του ΚΠολΔ, να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας μεταξύ της εκκαλούσας και των ως άνω εφεσίβλητων λόγω εύλογης αμφιβολίας για την έκβαση της δίκης συνεπεία και των αντικρουόμενων δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, που έχουν εκδοθεί επί παρόμοιων αποφάσεων. Επίσης, πρέπει η υπό κρίση έφεση να γίνει δεκτή στην ουσία της ως προς τον τριακοστό τέταρτο των εφεσίβλητων και να διαταχθεί, κατ' άρθρο 495 παρ.3Γ του ΚΠολΔ, η επιστροφή στην εκκαλούσα του παραβόλου, εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, που κατέθεσε κατά την άσκηση της. Περαιτέρω, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη στο σύνολο της ως προς τον ως άνω εφεσίβλητο για την ενότητα του τίτλου εκτέλεσης και να κρατηθεί η από 22/2/2017 με ΓΑΚ ./22-2-2017 και ΕΑΚ ./22-2-2017 αγωγή να δικασθεί από το Δικαστήριο (άρθρο 535 παρ.1 του ΚΠολΔ) ως προς αυτόν και, καθώς είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 361, 334, 281, 288, 147-149, 914, 922, 932 του ΑΚ και 25 του ν. 2606/2007, 8 του ν. 2251/1994, και έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου, που αναλογεί στο αντικείμενο της, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί η εκκαλούσα/πρώτη εναγομένη να καταβάλει στον τριακοστό τέταρτο εφεσίβλητο/ενάγοντα το ποσό των (12.398,71 + 47.618,62=) 60.017,33 ευρώ, ως αποζημίωση, και το ποσό των 1.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ήτοι το συνολικό ποσό των 61.017,33 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (άρθρο 346 του ΑΚ) και έως την εξόφληση του.  Τέλος, πρέπει, κατ' άρθρο 179 του ΚΠολΔ, να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ των διαδίκων λόγω εύλογης αμφιβολίας για την έκβαση της δίκης (οπ.π.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την από 29/3/2021 με ΓΑΚ ./14-4-2021 και ΕΑΚ ./14-4-2021 έφεση κατά της υπ' αριθμ. 1428/2019 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ στην ουσία την έφεση ως προς τους τριάντα τρεις (33) των εφεσίβλητων.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας μεταξύ της εκκαλούσας και των ως άνω εφεσίβλητων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και στην ουσία την έφεση ως προς τον τριακοστό τέταρτο των εφεσίβλητων.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή στην εκκαλούσα του παραβόλου, ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, με κωδικό αριθμό e-παραβόλου ..

 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ως άνω εκκαλουμένη απόφαση ως προς τον τριακοστό τέταρτο των εφεσίβλητων.

 

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την από 22/2/2017 με ΓΑΚ ./22-2-2017 και ΕΑΚ ./22-2-2017 αγωγή ως προς τον ως άνω εφεσίβλητο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον ως άνω εφεσίβλητο/ενάγοντα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εκκαλούσα/πρώτη εναγομένη να καταβάλει στον τριακοστό τέταρτο εφεσίβλητο/ενάγοντα το ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων δέκα επτά ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (61.017,33), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφλησή του.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ της εκκαλούσας και του ως άνω εφεσίβλητου.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε, στην Αθήνα, στις 29 Μαρτίου 2023 και δημοσιεύτηκε σε δημόσια, έκτακτη, συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.