Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τρ. Κύπρου: Διευκρινίσεις προς κατόχους συνήθων μετοχών και εκδομένων χρεωστικών τίτλων 31-7-2013

Σε διευκρινίσεις προς τους κατόχους των συνήθων μετοχών και τους κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους των συνήθων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα» και/ή «Εταιρία») αναφορικά με το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 («το Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 («το Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο όρος Συνήθεις Μετοχές σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με κωδικό BOCY/ΤΡΚΥ και κωδικό BOC/ΚΥΠΡ, αντίστοιχα (ISIN: CY0000100111).

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
• Σύμφωνα με το Διάταγμα όλα τα δικαιώματα μετοχών σε σχέση με τις Συνήθεις Μετοχές αναστάληκαν από την έναρξη ισχύος του σχετικού Διατάγματος και μέχρι την ημερομηνία επαναμετατροπής των μετοχών Τάξης Δ.
• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των συνήθων μετοχών από €1,00 η κάθε μια σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.

2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.

3. Μετά τη μετατροπή των μετοχών Τάξης Α’, Τάξης Β’, Τάξης Γ’ και Τάξης Δ’ σε συνήθεις μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ένα €1,00 εκάστη. Οποιεσδήποτε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.

4. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν τη μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.

Προς τους κατά την 29 Μαρτίου 2013 κατόχους χρεών και απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας σε σχέση με τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ Διάταγμα του 2013 (το «Διάταγμα») και το περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Διάταγμα του 2013 (το «Τροποποιητικό Διάταγμα») που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013 και 30 Ιουλίου 2013 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα με βάση την παράγραφο 5(2)(δ) ως έχει τροποποιηθεί με το Τροποποιητικό Διάταγμα, τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνουν χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης μέχρι και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, περιλαμβανομένου του πρωτοβάθμιου κεφαλαίου και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τίτλους:

• τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 («Μετατρέψιμα Χρεόγραφα») της Τράπεζας Κύπρου που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») με κωδικούς BCCB/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1 αντίστοιχα (ISIN: CY0140740115),
• τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 («Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCSC/ΤΡΚΑΓ (ISIN: CY0140670114),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («Μετατρέψιμα Αξιόγραφα») της Τράπεζας που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ με κωδικό BCCCΒ/ΤKMAK και στο ΧΑ με κωδικό BCOB2/ΚΥΠΡΟ2 (ISIN: CY0141000212),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Ευρώ που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και κωδικό BOCB3/ΚΥΠΡΟ3, αντίστοιχα (ISIN: CY0141890117),
• τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») της Τράπεζας εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής που είναι εισηγμένα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ με κωδικό BCCOD/ΤΚΜΕΔ και με κωδικό BOCB4/ΚΥΠΡΟ4, αντίστοιχα (ISIN: CY0141900114),

Με την παρούσα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με το Διάταγμα,
- τα χρέη και απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον όρο 5.2.(δ) του Διατάγματος έχουν μετατραπεί σε μετοχές τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε €1,00 του κεφαλαίου αυτών των χρεών.
- τα χρέη και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα τα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής έχουν μετατραπεί σε μετοχές Τάξης Δ με τιμή μετατροπής €1,00 ονομαστικής αξίας μετοχών για κάθε ισόποσο του €1,00 του κεφαλαίου των χρεών που μετατρέπονται σε μετοχές υπολογιζόμενο με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία €:$ 1:1,2861 που αναγράφεται στο δελτίο ισοτιμιών αναφοράς που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2013. Σε περίπτωση που συνεπεία της μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, ο κάτοχος χρεών σε Δολάρια Αμερικής λαμβάνει τον ακέραιο αριθμό μετοχών παραλειπομένου του
σχετικού κλάσματος.

• Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Διάταγμα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών Τάξης Δ από €1,00 η κάθε μια σε μετοχές τάξης Δ ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μια.
2. Το συνολικό ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας των εκδομένων μετοχών Τάξης Δ θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας.
3. Κάθε μία (1) Μετοχή Τάξης Δ’ ονομαστικής αξίας €0,01 μετατρέπεται σε μία Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,01.
4. Μετά τη μετατροπή των Μετοχών Τάξης Α’, των Μετοχών Τάξης Β’, Μετοχών Τάξης Γ’ και Μετοχών Τάξης Δ’ σε Συνήθεις Μετοχές ως περιγράφεται σχετικά στο Τροποποιητικό Διάταγμα, κάθε 100 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη που θα είναι εγγεγραμμένες υπό τον ίδιο μέτοχο ενοποιούνται και μετατρέπονται σε μία (1) Συνήθη Μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Οποιεσδήποτε Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη δεν ενοποιηθούν (ήτοι αριθμός μετοχών μικρότερος του εκατόν (100) που δυνατό να υπολείπονται αναφορικά με κάθε μέτοχο) θα ακυρωθούν και το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα ακυρωθούν θα χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα Κύπρου.

5. Όλες οι συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν από τις πιο πάνω εταιρικές πράξεις θα αποτελούν την μία και μοναδική τάξη μετοχών της Τράπεζας και η κάθε μία από αυτές θα φέρει τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δικαιώματα σε μερίσματα με τις υπόλοιπες συνήθεις μετοχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης με βάση το Διάταγμα και το Τροποποιητικό Διάταγμα, δεν ενεργοποιεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα ή διάταξη νόμου που θα ενεργοποιείτο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή άλλου γεγονότος που δύναται να χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή ισοδύναμο αφερεγγυότητας.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.