Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Δεν βάζουν μυαλό… 70 χιλ. το μήνα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου

70 χιλ. το μήνα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου

 

Αν και η Τράπεζα Κύπρου, βρίσκεται, λόγω της περσινής κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος  σε δύσκολη θέση και το 2013 κατέγραψε  ζημιές, μετά τη φορολογία, ύψους 2.05 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος της, Τζον Χούριγκαν αμείβεται με τον ηγεμονικό μισθό των 840 χιλιάδων ευρώ τον χρόνο.

Αυτό προκύπτει από την οικονομική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου για το 2013, σύμφωνα με την οποία η αμοιβή του κ. Τζον Χούρικαν ανέρχεται σε 70.000 ευρώ μηνιαίως.  Ο κ. Χούριγκαν διορίστηκε στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου  την 1η Νοεμβρίου του 2013. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου  για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανέρχονται στα 103 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2013 διατηρήθηκε στο 10,2%, στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ο συνολικός δείκτης ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 10,5%.

 

Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 622 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 184 εκατ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 26,7 δισ. ευρώ και 15,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 145%.

Η χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε 9,56 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013, από 9,86 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 1.174 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 999 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,62%.

Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε 274 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,87%. Τα συνολικά έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ και ο δείκτης κόστους προς έσοδα στο 47%. Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013.

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.