Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Αποτελέσματα 9μήνου της Τράπεζας Κύπρου

Αποτελέσματα 9μήνου της Τράπεζας Κύπρου

Στα 349 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/9, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στα 1,947 δισ. ευρώ.

Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου (που ορίζονται ως ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν στα €349 εκατ.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ισολογισμός

 • Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθαν σε 10,2% και 10,4% αντίστοιχα στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με 10,5% και 10,7%, στις 30 Ιουνίου 2013. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων επηρεάστηκε κυρίως από το μη επαναλαμβανόμενο κόστος για το ΣΕΕ ύψους €98 εκατ. (μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και από τις ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ύψους €35 εκατ. (μείωση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) και επωφελήθηκε από τη μείωση κατά 2% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες).
 • Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €27,4 δις και €15,5 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 146% (σε σύγκριση με 140% στις 30 Ιουνίου 2013).
 • Με την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης, η Τράπεζα έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής και έχει αντλήσει χρηματοδότηση ύψους €1,30 δις. Ως αποτέλεσμα, ο δανεισμός από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί σε €9,86 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, από €11,11 δις στις 30 Ιουνίου 2013.
 • Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών1 ανήλθαν σε 47% του συνόλου των δανείων έναντι 39% στις 30 Ιουνίου 2013 και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 37% έναντι 42% στις 30 Ιουνίου 2013. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ)2 αντιπροσωπεύουν το 48% του συνόλου των δανείων. Οι προκλήσεις για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίστηκαν και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, με το δείκτη δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να σταθεροποιείται, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τη νέα οδηγία της ΚΤΚ συνεχίζει να αυξάνεται.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

 • Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €861 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €726 εκατ. και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,52%. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €361 εκατ. με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €296 εκατ. και το επιτοκιακό περιθώριο στο 4,02%.
 • Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €423 εκατ. και ο δείκτης κόστος προς έσοδα στο 49,1%.

  Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €438 εκατ., ενώ τα κέρδη πριν την απομείωση και τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €224 εκατ.

 • Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €799 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των μεικτών δανείων να ανέρχεται στα 3,8% σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €261 εκατ. Οι υψηλές προβλέψεις είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων στην Κύπρο.
 • Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (που ορίζονται ως ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν στα €349 εκατ. Οι ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €35 εκατ.
 • Η πώληση των εργασιών στην Ελλάδα και η πώληση μέρους των δραστηριοτήτων στην Ρουμανία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 επέφεραν συνολικές ζημιές από την πώληση δραστηριοτήτων και από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €1.456 εκατ.
 • Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε €142 εκατ., ενώ για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €107 εκατ., συμπεριλαμβανομένου του μη επαναλαμβανόμενου κόστους του ΣΕΕ ύψους €98 εκατ.
 • Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανέρχονται στα €1.947 εκατ. Οι ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας για το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανέρχονται στα €142 εκατ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.