Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Διαβούλευση για όρους επιβολής bail-in εξήγγειλε η EBA

Δύο διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τον χειρισμό των μετόχων όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο της μετατροπής καταθέσεων σε μετοχές (bail-in) ή τη διαγραφή ή τη μετατροπή εργαλείων κεφαλαίου (αξιόγραφα), καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς και πότε καθορίζονται διαφορετικοί συντελεστές μετατροπής χρέους σε ίδια κεφάλαια στην περίπτωση διαφορετικών ειδών υποχρεώσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μέρος των όρων εντολής της ΕΑΤ υπό την ευρωπαϊκή οδηγία για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Τραπεζών, η οποία στοχεύει στην διασφάλιση ότι το εργαλείου του κουρέματος αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης και ότι οι αρχές εξυγίανσης και άλλο εμπλεκόμενοι κατέχουν σαφή κατανόηση των όρων επί των οποίων το εργαλείο αυτό θα τυγχάνει εφαρμογής.

H δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, η πρώτη σειρά κατευθυντήριων γραμμών διευκρινίζει τις συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν την επιλογή μεταξύ της ακύρωσης ή μεγάλης απομείωσης (dilution) υφιστάμενων μετοχών (ή άλλα εργαλεία ιδιοκτησίας) όταν εφαρμόζεται το εργαλείο της μετατροπής καταθέσεων ή η διαγραφή ή μετατροπή εργαλείων κεφαλαίου σύμφωνα με την οδηγία.

Η απομείωση μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί όταν, κατόπιν αξιολόγησης, ο ίδρυμα που βρίσκεται σε εξυγίανση έχει θετική καθαρή κεφαλαιακή αξία και η μετατροπή θα υλοποιηθεί σε βαθμό που θα απομειώνει σημαντικά τους υφιστάμενους μετόχους και κατόχους άλλων εργαλείων ιδιοκτησίας.

Αν η καθαρή κεφαλαιακή αξία του συγκεκριμένου ιδρύματος είναι αρνητική ή μηδενική οι μετοχές θα πρέπει να ακυρωθούν ή να μεταβιβαστούν και οι αρχές εξυγίανσης δεν θα πρέπει να επιβάλουν ζημιές σε άλλους πιστωτές του ιδρύματος μέχρι που οι μέτοχοι έχουν απορροφήσει τις ζημιές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η δεύτερη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών διευκρινίζει το πώς οι διαφορετικοί συντελεστές μετατροπής από χρέος σε κεφάλαιο θα πρέπει να τεθούν σε διαφορετικό είδος υποχρεώσεων.

Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει πρώτα να θέσουν το ρυθμό μετατροπής προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι μέτοχοι δεν θα έχουν χειρότερη αντιμετώπιση από αυτή που θα είχαν σε περίπτωση αφερεγγυότητας του συγκεκριμένου ιδρύματος.

Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί στη βάση αξιολόγησης πριν την κοινοποίηση της απόφασης για εξυγίανση ενός ιδρύματος, ενώ θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση του αποτελέσματος σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση στην EBA στις 12 Ιανουαρίου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.