Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • «Η Διαιτησία προχωρά κανονικά παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης να κωλυσιεργήσει».

«Η Διαιτησία προχωρά κανονικά παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης να κωλυσιεργήσει».

    Επίκαιρη Ενημέρωση επί της Διεθνούς Διαιτησίας
______________________________________________________________________________

I.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε γραπτώς για την Διαιτησία η οποία είναι σε εξέλιξη κατά της Κυβέρνησης της Κύπρου στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (ICSID) για την παραβίαση των Διμερών Συμφωνιών Προστασίας Επενδύσεων (“BIT’S”) με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος ενεργοποίησε το “Bail in” (Διάσωση με Ίδια Μέσα) στην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου τον Μάρτιο του 2013. Σας παραθέτουμε κατωτέρω μία μικρή σύνοψη των εξελίξεων που έχουν μεσολαβήσει, από τότε που ξεκινήσαμε να δεχόμαστε την ανάθεση από εντολείς το 2014, όπως επίσης και μια παράθεση των επόμενων βημάτων στην Διαιτησία.

II.    ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αρχίσαμε να διερευνούμε την υπόθεση λίγο μετά το bail in το 2013  και εργασθήκαμε σκληρά κατά την διάρκεια του 2014 και 2015 ώστε να συγκεντρώσουμε μια ισχυρή ομάδα επενδυτών που είχαν πέσει θύματα των ενεργειών της Κύπρου. Περίπου από το Αύγουστο του 2015, μια ομάδα περίπου 600 καταθετών και ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας, οι οποίοι «ένωσαν» τις δυνάμεις τους, εκπροσωπούν εν συνόλω μια ζημία που υπερβαίνει τα 206 εκατ. ευρώ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 καταθέσαμε Αίτηση Διαιτησίας (Request for Arbitration –“RFA”) στην Γενική Γραμματεία του ICSID όπου καταχωρήσαμε μια σειρά από παραβιάσεις της Διμερούς Συμφωνίας Κύπρου και Ελλάδος. Στις 18 Νοεμβρίου 2015, υποβάλλαμε συμπληρωματική Αίτηση Διαιτησίας η οποία συμπεριλάμβανε επιπλέον Αιτητές, περιλαμβάνοντας και έναν από το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του ICSID, όταν υποβληθεί Αίτημα Διαιτησίας, επιλέγεται ένα Τριμελές Διαιτητικό Όργανο.  Οι Αιτητές-Ζημιωθέντες Επενδυτές επιλέγουν έναν Διαιτητή, η Κυβέρνηση της Κύπρου έναν άλλο Διαιτητή και λαμβάνονται διάφορα μέτρα ώστε να επιλεγεί και ο τρίτος, ο οποίος θα αναλάβει και τον ρόλο του Προέδρου του Διαιτητικού Οργάνου. Πολύ έγκαιρα, επιλέξαμε ως διαιτητή τον καθηγητή Orrego Vicuña, ο οποίος κατάγεται από την Χιλή. Η Κύπρος επέλεξε ως διαιτητή τον καθηγητή Marcelo Kohen, που κατάγεται από την Αργεντινή.  
Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές μας οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν έξη μήνες, δεν καταφέραμε τελικά να φτάσουμε σε συμφωνία με την Κυβέρνηση της Κύπρου για τον ορισμό του Επιδιαιτητή-Προέδρου. Αν και προτείναμε αρκετούς κατάλληλους υποψηφίους, η Κύπρος προσχηματικά απέρριπτε κάθε φορά όποιον κι αν προτείναμε. Τελικά, αναγκασθήκαμε να επικαλεσθούμε την παρέμβαση της Γραμματείας του ICSID ώστε να επιλεγεί ο Πρόεδρος, η οποία τελικά διόρισε τον καθηγητή Donald McRae.  Με τον διορισμό του καθηγητή McRae, το Τριμελές Διαιτητικό Όργανο τελικώς συνεστήθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 και η Διαιτησία ξεκίνησε με ταχείς πλέον ρυθμούς
      
III.    ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

A.    Επισκόπηση του Προγράμματος

Μόλις ολοκληρωθεί η συγκρότηση του Διαιτητικού Οργάνου, πραγματοποιείται η πρώτη «σύσκεψη» με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών. Τυπικά, τα θέματα που αντιμετωπίζονται είναι κυρίως διαδικαστικά, σχετιζόμενα με τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν καθ’ όλη την διάρκεια της Διαιτησίας. Αναμένουμε ότι η πρώτη σύσκεψη θα λάβει χώρα κάπου μεταξύ του τέλους Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου φέτος.
Η Κύπρος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να «διαχωρίσει» την διαδικασία σε δύο στάδια – στο πρώτο στάδιο θα αποφασισθεί εάν το Διαιτητικό Όργανο έχει δικαιοδοσία επί των αιτημάτων αποζημιώσεως και στο δεύτερο να αποφασισθεί η υπαιτιότητα της Κύπρου και οι αποζημιώσεις των Αιτητών.  Η Κύπρος ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατόν Αιτητές που έχουν συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα άνω των 600 ατόμων να υποβάλλουν από κοινού τα αιτήματά τους και ότι το Τριμελές Διαιτητικό Όργανο δεν έχει δικαιοδοσία για αυτή την υπόθεση. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι το Ενωσιακό – Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει των Διμερών Συμφωνιών της Κύπρου. Επίσης ότι ορισμένοι εκ των Αιτητών δεν είναι Έλληνες αλλά Κύπριοι και ότι ορισμένες εκ των καταθέσεων και των αγορών ομολόγων δεν θεωρούνται ως «επενδύσεις» υπό το πρίσμα των Διμερών Συμφωνιών Προστασίας Επενδύσεων (ΒΙΤ’s) ή των όρων του Διεθνούς Διαιτητικού Οργάνου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων. Αν και δεν διαφωνούμε για τον διαχωρισμό σε δύο στάδια, αρνούμεθα κατηγορηματικά τις απόψεις της Κύπρου σχετικά με την δικαιοδοσία του Διαιτητικού Forum και θα επικαλεσθούμε το γεγονός της ορθής συγκροτήσεως του Τριμελούς Διαιτητικού Οργάνου και της Δωσιδικίας του για την διεκδίκηση των αποζημιώσεών τους από την Κύπρο.

Εάν το Τριμελές Διαιτητικό Όργανο αποδεχθεί το αίτημα του «διαχωρισμού», αναμένουμε ότι η Κύπρος θα απαιτηθεί να υποβάλλει ένα εμπεριστατωμένο Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει τις αντιρρήσεις-ενστάσεις της περί της δωσιδικίας τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2017. Εμείς δε θα υποβάλλουμε την απάντησή μας τον Απρίλιο ή Μάιο του 2017. Η Κύπρος θα έχει πιθανώς την δυνατότητα να υποβάλλει μία ακόμη προσθήκη, της οποίας θα ακολουθήσει μία προφορική ακρόαση από το Τριμελές Όργανο. Το Τριμελές Όργανο θα εκδώσει και θα κοινοποιήσει την απόφασή του λίγο αργότερα. Μόνον εφ’ όσον κερδίσουμε στα ζητήματα της δωσιδικίας, όπως υποπτευόμαστε ότι θα συμβεί, η διαιτητική διαδικασία θα προχωρήσει στα θέματα της υπαιτιότητας και των αποζημιώσεων.

Εάν το Τριμελές Διαιτητικό Όργανο δεν δεχθεί τον διαχωρισμό των διαδικασιών, τότε θα προηγηθούμε εμείς της υποβολής του Υπομνήματός μας, στο οποίο θα θέσουμε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος έχει παραβιάσει τις Διμερείς Συμφωνίες με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Η Κύπρος θα έχει μετά την δυνατότητα να απαντήσει και επίσης να θέσει σε αυτό το στάδιο τις ενστάσεις της επί της δωσιδικίας του Οργάνου. Οι Αιτητές μετά θα έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν και η προφορική ακρόαση ενώπιον του Οργάνου θα ακολουθήσει.  Εάν οι διαδικασίες δεν διαχωρισθούν, όλα αυτά τα στάδια θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο και είναι δύσκολο, σε αυτό το στάδιο, να προβλέψουμε το χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό.

B.    Υποχρεώσεις των Αιτητών

Ως ένας εκ των Αιτητών, θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’όψιν σας ότι έχετε υποχρεώσεις να ΜΗΝ καταστρέψετε ούτε να αλλοιώσετε/μεταβάλλετε οιοδήποτε έγγραφο που αφορά το Bail In της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τις επενδύσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου και την Λαϊκή Τράπεζα, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε τα Παραστατικά των Τραπεζικών Καταθέσεων-Αποτιμήσεων Χαρτοφυλακίου σχετικών με τα Ομόλογα. Επιπλέον, ενδεχομένως να σας υποβάλλουμε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφά σας ή μπορεί να χρειασθούμε επιπλέον έγγραφα, και σας ευχαριστούμε εκ προοιμίου για την συνεχιζόμενη και διαρκή σας συνεργασία.

Προσδοκούμε στην προσήλωσή σας στα θέματα που θίξαμε ανωτέρω και επιζητούμε την επικοινωνία σας μαζί μας επ’ αυτής της επιστολής ή για άλλες ερωτήσεις που τυχόν έχετε.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.