Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Η Κεντρική ανακοίνωσε την απόφασή της για τα αξιόγραφα

Η Κεντρική ανακοίνωσε την απόφασή της για τα αξιόγραφα

Λευκωσία: Τις αποφάσεις της σε σχέση με τα αξιόγραφα Λαϊκής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, με δυο χωριστές ανακοινώσεις της. Στη Λαϊκή δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο και στην Κύπρου επιβλήθηκε πρόστιμο μόλις €4.000.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε, κατόπιν διεξαγωγής ελέγχου, πως η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd έχει παραβιάσει τις διατάξεις των άρθρων 18(2)(α), 36(1)(α),(β) και (γ) και 52(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και των άρθρων 6, 10 και 14 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των Τραπεζών κατά την Παροχή Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και κατά την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων.

Με βάση τα συμπεράσματα της επιτόπιας επιθεώρησης που διεξήχθη από την Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς εξέτασης των διαδικασιών και πρακτικών που εφάρμοσε κατά την προώθηση της διάθεσης αξιογράφων κεφαλαίου που είχε εκδώσει η ίδια κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 και των μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») το 2011, τεκμηριώθηκε ότι τα μέτρα που έλαβε η τράπεζα ήταν ανεπαρκή για να διασφαλίσουν την μη παροχή, άμεσα ή έμμεσα, επενδυτικής συμβουλής κατά τη διάθεση των εν λόγω αξιογράφων, με αποτέλεσμα να εμπλακεί στην παροχή της εν λόγω επενδυτικής υπηρεσίας.

Ως μετριαστικό παράγοντα για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έλαβε υπόψη τα όσα έχουν επισυμβεί τους τελευταίους μήνες στην ίδια την Τράπεζα, στους ανασφάλιστους καταθέτες και άλλους πιστωτές της, την κατάσταση εξυγίανσης στην οποία βρίσκεται η Τράπεζα μέχρι σήμερα και την επερχόμενη εκκαθάρισή της, ως επίσης και τις αρχές που διέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ως εκ τούτου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφάσισε να μην επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην Τράπεζα. Σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου ανακοινώθηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €4.000 για παράβαση των άρθρων 18(2)(α), 36(1)(α),(β) και (γ) και 52(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.