Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΤΗΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2022

ΣΤ.8 Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα
Το Συγκρότημα, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, εμπλέκεται σε διενέξεις και νομικές διαδικασίες και υπόκειται
σε έρευνες και ανακρίσεις, αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ελέγχους, έρευνες, νομικές και άλλες διαδικασίες από τις
εποπτικές αρχές, κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς, πραγματικές και επαπειλούμενες, που αφορούν την
καταλληλότητα και την επάρκεια των συμβουλών που δόθηκαν στους πελάτες ή την μη παροχή συμβουλών, τις πρακτικές
δανεισμού και τιμολόγησης, τις υποχρεώσεις του Συγκροτήματος σε ότι αφορά την πρακτική σε θέματα πωλήσεων και τις
υποχρεώσεις αποκάλυψης πληροφοριών, την τήρηση αρχείων, την αρχειοθέτηση και διάφορα άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, ως
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της Κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα το 2012 και την μετέπειτα αναδιάρθρωση της
BOC PCL το 2013 ως αποτέλεσμα των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα, η BOC PCL υπόκειται σε μεγάλο αριθμό νομικών
διαδικασιών και ερευνών που είτε προηγούνται, ή προκύπτουν από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα μπορεί να συνάψει συμφωνία
διακανονισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο διακανονισμός αυτός είναι προς το συμφέρον της BOC PCL (ο διακανονισμός
αυτός δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος) και πραγματοποιείται μόνο μετά από νομική συμβουλή και αφού ληφθούν όλες οι
εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.

ΣΤ.8 Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (συνέχεια)
Αναγνωρίστηκαν προβλέψεις για εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες το Συγκρότημα είναι σε θέση να υπολογίσει πιθανές
ζημιές. Όταν μια πρόβλεψη σε ατομική βάση είναι σημαντική, το γεγονός ότι έγινε πρόβλεψη αναφέρεται. Η αναγνώριση
οποιασδήποτε πρόβλεψης δεν συνιστά παραδοχή αδικοπραγίας ή νομικής ευθύνης. Παρόλο που η έκβαση αυτών των θεμάτων
είναι από τη φύση τους αβέβαιη, η διοίκηση πιστεύει ότι, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, έχουν γίνει κατάλληλες
προβλέψεις σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες και τα κανονιστικά και άλλα θέματα στις 31 Μαρτίου 2022, και ως εκ τούτου δεν
προβλέπεται ότι αυτά τα θέματα, όταν θα ολοκληρωθούν, θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του
Συγκροτήματος. Λεπτομέρειες για τις σημαντικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γνωστοποιούνται στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση 2021.
Ο Σύνδεσμός Προστασίας Δανειολήπτων Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) τον Ιανουάριο 2022, υποστηρίζοντας ότι η BOC PCL και ακόμη μία τράπεζα έχουν συνεννοηθεί σε
πρακτικές σε σχέση με τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των προμηθειών και χρεώσεων τους. Υπέβαλε επίσης αίτηση για
προσωρινό διάταγμα, η οποία εάν επιτύχει, θα παγοποιήσει την εφαρμογή των αναθεωρημένων προμηθειών και χρεώσεων. Η
αίτηση για προσωρινό διάταγμα απορρίφθηκε από την ΕΠΑ, ωστόσο, η ΕΠΑ επανήλθε τον Απρίλιο 2022 για να ενημερώσει την
BOC PCL για την έναρξη έρευνας σχετικά με αυτό το θέμα. Η έρευνα βρίσκεται επί του παρόντος σε πολύ πρώιμο στάδιο για
να προβλεφθεί η έκβασή της.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.