Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Πρόκληση τα έξοδα για την Τράπεζα Κύπρου

Σε τροχιά κερδοφορίας κινείται η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 2 εκατ. ευρώ για το β’ τρίμηνο 2019 και 97 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Πέρυσι το πρώτο εξάμηνο είχε ανακοινώσει ζημιές 55,7 εκατ. ευρώ.

Το συγκρότημα συνεχίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας του ισολογισμού του, με την κεφαλαιακή βάση να είναι ισχυρή. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται στο 18,1% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (17,8% μη αναπροσαρμοσμένος) και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στο 15,2% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (14,9% μη αναπροσαρμοσμένος).

Μια προσεκτικότερη, όμως, ματιά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων αποκαλύπτει στον αναγνώστη ένα περιβάλλον προκλήσεων: τα έξοδα αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τα έσοδα. Η υποχρεωτική απομόχλευση και μείωση των ”κόκκινων δανείων” θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα έσοδα.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο, το σύνολο των εσόδων μειώθηκε κατά 4%, με τα καθαρά έσοδα από τους τόκους να ενισχύονται κατά 3%. Την ίδια ώρα τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7%, με το κόστος προσωπικού να αυξάνεται κατά 9% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 6%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αυξήθηκε στο 63% το πρώτο εξάμηνο του 2019 από 56% που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Το αποτέλεσμα είναι να ασκείται σοβαρή πίεση στη λειτουργική κερδοφορία, η οποία μειώθηκε κατά 17%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο στο 1,88%, από 1,86% το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, στη δήλωσή του για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν παραλείπει να αναφερθεί στην ανάγκη προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας και στον έλεγχο του κόστους:

”Μαζί με τη συνέχιση της προσπάθειας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, θα επικεντρωθώ στη διασφάλιση της καταλληλότητας του επιχειρηματικού μοντέλου για το μέλλον, στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της τράπεζας και στον προσδιορισμό τρόπων μείωσης του κόστους λειτουργίας. Όπως και για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία μας. Για τον λόγο αυτό, θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στον εντοπισμό τρόπων μείωσης του κόστους, αναζητώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για τη βελτίωση της δυναμικής των εσόδων μας”, αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Τα ακίνητα

Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να προχωρά σε ανταλλαγές χρέους με ακίνητο. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους 126 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019 (μείωση κατά 42% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Το συγκρότημα προχώρησε σε πώλησης ακινήτων ύψους 92 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019 (σε σύγκριση με 126 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018) με αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους 17 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Επίσης, το συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους 110 εκατ. ευρώ (258 ακίνητα), εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit.

Επιπρόσθετα, το συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους 89 εκατ. ευρώ. Στις 30 Ιουνίου 2019, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους 1,548 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,530 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.