Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα Κύπρου- Πάνω από 500 χιλιάδες το ποσό

Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα Κύπρου- Πάνω από 500 χιλιάδες το ποσό

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε σειρά διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους €595.000 που επέβαλε στην Τράπεζα Κύπρου (‘η Εταιρεία’), σε πρώην μέλη του Δ.Σ. και στον πρώην Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, λόγω μη επάρκειας των προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31.12.2011.

Ανακοίνωση της ΕΚΚ αναφέρει ότι η απόφαση αποτελεί κατάληξη των ερευνών που διεξήγαγε η ΕΚΚ για την τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΚΚ εξέτασε θέμα συμμόρφωσης: 1. της Εταιρείας με τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως τροποποιήθηκε,2. της Εταιρείας, των διοικητικών της συμβούλων και του Γενικού Διευθυντή με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, ως τροποποιήθηκε και 3. αναφορικά με την επάρκεια των προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε το 31.12.2011.

Η ΕΚΚ διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούν μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της για το έτος που έληξε στις 31.12.2011, δεν καταρτίστηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, διότι η Εταιρεία δεν προέβη σε περαιτέρω προβλέψεις για απομείωση χορηγήσεων ύψους τουλάχιστον €362 εκατ.

"Κατ’ επέκταση η Εταιρεία έπρεπε να εμφανίσει αύξηση στις συνολικές ζημιές της €362 εκατ. τουλάχιστον. Συγκεκριμένα, οι συνολικές επιπρόσθετες προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο της Κύπρου έπρεπε να έφταναν τουλάχιστον στα €198.9 εκατ., για το χαρτοφυλάκιο Ρωσίας και Ουκρανίας στα €41,3 εκατ. και το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας στα €121,8 εκατ" αναφέρεται.

Προστίθεται ότι "παράλληλα, θα έπρεπε να εμφανίσει μείωση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, κατά €362 εκατ. τουλάχιστον. Δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έπρεπε να μειωθούν από €2.344.635.000 σε €1.982.635.000, τουλάχιστον, με άμεσο αντίκτυπο επί των κεφαλαιακών της δεικτών".

"Ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2011 δεν παρείχε αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας" σημειώνεται.

Συνολικά επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €595.000 ως ακολούθως: Μη εκτελεστικό Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρο Αριστοδήμου (€100.000), Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ανδρέα Ηλιάδη (€100.000),
Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Πεχλιβανίδη (€70.000), Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη Κυπρή (€70.000), Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, Σταύρο Κωνσταντινίδη (€50.000), Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, Κώστα Σεβέρη (€30.000), Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, Γεώργιο Γεωργιάδη (€30.000), Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλο και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, Ειρήνη Καραμάνου (€30.000), Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, Μάνθο Μαυρομμάτη (€30.000), Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής, Χρίστη Χατζημιτσή (€70.000), Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία (€15.000).

"Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα στη βάση της δήλωσή τους, που αποτελεί μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31.12.2011, με την οποία επιβεβαίωναν παραπλανητικές πληροφορίες ότι η εν λόγω οικονομική έκθεση παρείχε αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας" αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους και την κεντρική σημασία της δήλωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή, που περιλαμβάνεται στις οικονομικές εκθέσεις με την οποία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την κατάρτιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που αφορά τον εκδότη.

Για την επιβολή των προστίμων στην Εταιρεία η ΕΚΚ έλαβε υπόψη ως μετριαστικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι, από τον ουσιώδη χρόνο στον οποίο αφορά η παράβαση μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει αλλαγές στη διοίκηση της Εταιρείας και το ότι προέκυψαν σοβαρές εξελίξεις και συγκεκριμένα, ότι το 2013 τέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) υπό καθεστώς εξυγίανσης, από το οποίο εξήλθε αφού ανακεφαλαιοποιήθηκε με την πλήρη συμμετοχή των μετόχων και των κατόχων ομολόγων της και μέσω της μερικής μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επιπλέον, η επιβολή υψηλού διοικητικού προστίμου στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου των συνθηκών, θα επιβάρυνε τους νέους μετόχους της, οι οποίοι προέκυψαν συνέπεια της ανακεφαλαιοποίησής της.

Εξάλλου, η ΕΚΚ αποφάσισε τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους ακόλουθους πρώην μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας, Ανδρέα Αρτέμη, Βασίλη Γ. Ρολόγη, Χρίστο Μουσκή, Κώστα Χατζήπαπα, Νικόλαο Τσάκο, Άννα Διογένους, Ευδόκιμο Ξενοφώντος και Ηλία Νεοκλέους, για την παράβαση εκ μέρους τους του άρθρου 40(1) του Ν. 190(Ι)/2007.

Τα εν λόγω πρόσωπα, κατείχαν θέση μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν συμμετείχαν στην Επιτροπή Ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, οι εργασίες της οποίας είχαν σχετική συνάφεια με τις παραβάσεις και δεν ήταν σε θέση να επηρεάσουν το περιεχόμενο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στο βαθμό που μπορούσαν να έχουν και/ή να το πράξουν οι εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι και οι ανώτεροι διευθυντές της, καθώς και οι μη εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η ΕΚΚ έλαβε επίσης υπόψιν της ότι, ο βαθμός εμπλοκής τους, σε σχέση με τους εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους/ανώτερους διευθυντές της Εταιρείας/συμμετέχοντες στην Επιτροπή Ελέγχου, που οδήγησε στην επιβεβαίωση παραπλανητικών στοιχείων εκ μέρους τους κατά παράβαση του συγκεκριμένου άρθρου ήταν τέτοιος που δεν δικαιολογείται η επιβολή χρηματικής ποινής σε αυτούς.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε ότι η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μια εις βάθος και εμπεριστατωμένη έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις ενέργειες της διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου κατά την περίοδο που προηγήθηκε της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο.

"Η Τράπεζα Κύπρου και οι πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι της απέτυχαν να προβούν στην επαρκή δημοσιοποίηση της πραγματικά επιδεινούμενης οικονομικής θέσης της το 2011, η οποία στην πορεία είχε άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην άνευ προηγουμένου τραπεζική κρίση που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο. Η διοίκηση της Εταιρείας είχε τη νομική ευθύνη και όφειλε να διασφαλίσει τη συμπερίληψη επαρκών προβλέψεων για επισφαλή δάνεια – μια θεμελιώδη λογιστική διαδικασία την οποία δεν τήρησαν" κατέληξε η κ. Καλογήρου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.