Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από την Τράπεζα Κύπρου

 Σωρεία απαιτήσεων για αποζημιώσεις από ιδιώτες αγοραστές, πελάτες της και θεσμικούς επενδυτές αντιμετωπίζει η Τράπεζα Κύπρου.Tα χρεόγραφα και αξιόγραφα κεφαλαίου για τα οποία έχουν ασκηθεί αγωγές είναι τα ακόλουθα:  Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2007, Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2008, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 2009 και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) 2011.

Η BOC PCL όπως αναφέρει στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση της υπερασπίζεται αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες αγοραστές που είχαν λάβει επενδυτικές συμβουλές από ανεξάρτητους συμβούλους επενδύσεων. Στην περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, αν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα αρμόδια στελέχη της BOC PCL τους ‘έπεισαν’ να προχωρήσουν με την αγορά και/ή προσέφεραν ‘επενδυτική συμβουλή’, η BOC PCL πιθανόν να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.

Μέχρι σήμερα, αριθμός υποθέσεων έχουν εκδικαστεί στην Ελλάδα.  Η BOC PCL άσκησε έφεση κατά εκείνων των υποθέσεων που δεν εκδικάστηκαν υπέρ της.  Η κατάληξη των αγωγών στα δικαστήρια της Ελλάδας πιθανόν να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Επίσης, αριθμός υποθέσεων εκδικάζονται στην Κύπρο. Έχει γίνει πρόβλεψη βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης για πιθανές εκροές που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις σε πελάτες και βάσει νομικής συμβουλής.

Ιστορικό υποθέσεων που εκδικάστηκαν
Τον Ιούλιο 2019 έχει κριθεί υπέρ της BOC PCL η πρώτη υπόθεση που αφορά αξιόγραφα κεφαλαίου που είχε φθάσει στον Άρειο Πάγο (το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας), απόφαση η οποία επιτρέπει στην BOC PCL να στηρίζει την υπεράσπιση της στην Απογοήτευση (δηλαδή σε παρεμβαλλόμενο γεγονός εκτός ελέγχου της BOC PCL, που στην περίπτωση αυτή αφορά την κατάληξη και ανακεφαλαιοποίηση της BOC PCL μέσω της διάσωσης με ίδια μέσα των καταθέσεων), για να καταδείξει ότι τα ρίσκα που σχετίζονται με την πώληση των αξιόγραφων κεφαλαίου ως αποτέλεσμα των συνεπειών της διάσωσης με ίδια μέσα ήταν απρόβλεπτα.

Η υπόθεση θα επαναληφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λαμίας σύμφωνα με οδηγίες από το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στο εν λόγω θέμα είναι τελική και δεσμευτική για τα κατώτατα δικαστήρια και κατά συνέπεια η θέση της BOC PCL είναι ότι η BOC PCL, το πιθανότερο, θα κερδίσει την υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λαμίας.

Τον Ιούλιο 2018 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει αποφασίσει υπέρ της BOC PCL σε μια υπόθεση εναντίον της BOC PCL από ένα κάτοχο αξιόγραφων κεφαλαίου και έχει απορρίψει το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης στον ενάγοντα για φερόμενες ζημιές που έχουν προκληθεί από την επένδυση στα αξιόγραφα κεφαλαίου της BOC PCL.

Το Σεπτέμβριο 2018 απόφαση έχει εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον της BOC PCL σε σχέση με υπόθεση αξιόγραφων κεφαλαίου. Οι ενάγοντες ζητούσαν αποζημίωση από την BOC PCL (και άλλους) για αμέλεια/απάτη/παραβίαση των υποχρεωτικών τους καθηκόντων κατά την πώληση προς τους ενάγοντες ενδεχόμενων μετατρέψιμων χρεογράφων. Το δικαστήριο έκρινε υπέρ των εναγόντων και εναντίον της BOC PCL αποζημίωση καθώς και τους τόκους και τα νομικά έξοδα. Η BOC PCL άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Το Μάιο 2019 και τον Ιούνιο 2019 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκδωσε τη δεύτερη και τρίτη απόφαση υπέρ της BOC PCL σχετικά με υποθέσεις αξιόγραφων κεφαλαίου. Οι ενάγοντες της δεύτερης απόφασης άσκησαν έφεση.

Δικαστικές υποθέσεις για Διάσωση με Ίδια Μέσα Καταθέτες
Αριθμός καταθετών της BOC PCL, που ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από το κούρεμα των καταθέσεων, καταχώρησαν αγωγές κατά της BOC PCL και άλλων μερών (όπως η ΚΤΚ και το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου) συμπεριλαμβανομένου της BOC PCL ως φερόμενος διάδοχος της Λαϊκής Τράπεζας στη βάση, μεταξύ άλλων, ότι ο ‘περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013’ και τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διατάγματα αντίκεινται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι καταθέτες ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί από το κούρεμα των καταθέσεων.  Η BOC PCL υπερασπίζεται τη θέση της.

Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές
Μέτοχοι Πολυάριθμες προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου καταχωρήθηκαν από μετόχους το 2013 εναντίον της Κυβέρνησης και της ΚΤΚ σε σχέση με την απομείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης βάσει του Νόμου περί Εξυγίανσης και των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διαταγμάτων που εκδόθηκαν βάσει αυτού. Αυτές οι δικαστικές διαδικασίες επιζητούσαν την ακύρωση και τον παραμερισμό των περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διαταγμάτων ως αντισυνταγματικά και/ή παράνομα και/ή αντικανονικά. Η BOC PCL εμφανίστηκε στις διαδικασίες αυτές ως ενδιαφερόμενο μέρος και υποστήριξε πως οι υποθέσεις θα πρέπει να κριθούν στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τον Οκτώβριο 2014 ότι οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο του ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου.
Κατά την παρούσα ημερομηνία, τόσο ο Νόμος περί Εξυγίανσης, όσο και τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διατάγματα δεν έχουν ακυρωθεί από τα δικαστήρια και έτσι παραμένουν νομικά έγκυρα και σε ισχύ. Αριθμός αγωγών για αποζημιώσεις έχει ήδη καταχωρηθεί και συνεχίζουν να καταχωρούνται ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων της Κύπρου.

Αγωγές που βασίζονται σε συμψηφισμό Ορισμένες αγωγές έχουν καταχωρηθεί από πελάτες κατά της BOC PCL που ισχυρίζονται ότι η εφαρμογή της Διάσωσης με Ίδια Μέσα σύμφωνα με τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα Διατάγματα δεν εκτελέστηκε σωστά σε σχέση με αυτούς και, ειδικότερα, ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά τους για συμψηφισμό. Η BOC PCL προτίθεται να αντικρούσει αυτές τις αγωγές.

Εφαρμογή των Διαταγμάτων Περιστασιακά, άλλες αγωγές εγείρονται εναντίον της BOC PCL σε σχέση με την εφαρμογή των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν μετά την εφαρμογή του Νόμου περί Εξυγίανσης (όσον αφορά τον τρόπο και τη μεθοδολογία με την οποία τα εν λόγω Διατάγματα έχουν εφαρμοστεί).
Νομική θέση του Συγκροτήματος Όλες οι πιο πάνω αγωγές αμφισβητούνται έντονα από το Συγκρότημα, σε στενή διαβούλευση με τις αρμόδιες πολιτειακές και κυβερνητικές αρχές.  Η θέση του Συγκροτήματος είναι ότι ο Νόμος περί Εξυγίανσης και τα Διατάγματα υπερισχύουν όλων των άλλων νόμων. Ως έχουν τα πράγματα, τόσο ο Νόμος περί Εξυγίανσης όσο και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, είναι συνταγματικά και νόμιμα, δεδομένου ότι έχουν θεσπιστεί σωστά και δεν έχουν μέχρι στιγμής ακυρωθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο.

Υποθέσεις Ταμείου Προνοίας
Τον Δεκέμβριο του 2015, το Ταμείο Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου (το 'Ταμείο Προνοίας') καταχώρησε αγωγή εναντίον της BOC PCL απαιτώντας την καταβολή ποσού €70 εκατ. το οποίο, ως ο ισχυρισμός του, οφείλεται ως μέρος της συνεισφοράς της BOC PCL βάσει συμφωνίας με την συντεχνία ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2011. Με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, δεν είναι εφικτό στο παρόν στάδιο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ως προς το αποτέλεσμα αυτού του θέματος από την BOC PCL, περιλαμβανομένου του όποιου χρονοδιαγράμματος ή της όποιας επίδρασης στην BOC PCL, αλλά σε αυτό το στάδιο το Συγκρότημα δεν αναμένει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική του θέση.

Δικαστικές υποθέσεις εργοδότησης
Πρώην ανώτερα στελέχη της BOC PCL έχουν κινήσει εναντίον της BOC PCL μία αγωγή για ισχυριζόμενη άδικη απόλυση και μία αγωγή για τα δικαιώματά τους στο Ταμείο Προνοίας εναντίον της BOC PCL και των Καταπιστευματοδόχων του Ταμείου Προνοίας. Κατά την παρούσα ημερομηνία μία από αυτές τις υποθέσεις έχει απορριφθεί, επειδή είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα, αλλά ο ενάγων έχει καταχωρίσει αστική αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο με την ίδια βάση ως η αγωγή που είχε αρχικά καταχωρηθεί στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Το Συγκρότημα δεν θεωρεί ότι αυτές οι υποθέσεις θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική του θέση.

Επιδικίες και υπό διαιτησία διαφορές
Νομικές υποθέσεις δανείων σε Ελβετικό Φράγκο στην Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο Έχουν κινηθεί αγωγές κατά της BOC PCL από δανειζόμενους που έχουν δανειστεί σε ξένα νομίσματα (κυρίως σε Ελβετικό Φράγκο). Ο κύριος ισχυρισμός σε αυτές τις υποθέσεις ήταν ότι η BOC PCL παραπλάνησε τους δανειζόμενους και/ή έδωσε ανακριβή στοιχεία, παραβιάζοντας  την ισχύουσα νομοθεσία. Η BOC PCL προτίθεται να αμφισβητήσει αυτές τις νομικές διαδικασίες. Το Συγκρότημα δεν αναμένει ότι αυτές οι διαδικασίες θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική του θέση.

Απαιτήσεις δανεισμού ακινήτων Ηνωμένου Βασιλείου
Η BOC PCL είναι ο εναγόμενος σε  ορισμένες διαδικασίες με τον ισχυρισμό ότι η BOC PCL είναι νομικά υπεύθυνη για υποτιθέμενη, μεταξύ άλλων, παραπλανητική χορήγηση και διαγραφή δανείων για αγορά ακινήτων στην Κύπρο από Βρετανούς υπηκόους. Οι διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επί του παρόντος ανασταλεί, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν χρόνο να διαπραγματευτούν πιθανούς διακανονισμούς.

Υποθέσεις τραπεζικών εργασιών
Υπάρχει αριθμός υποθέσεων τραπεζικών εργασιών όπου υπάρχουν σημαντικά ποσά απαιτήσεων. Η διοίκηση έχει εκτιμήσει την πιθανότητα να επισυμβεί ζημιά ως πιθανή και δεν αναμένει πως οποιαδήποτε άλλη μελλοντική εκροή σε σχέση με αυτές τις υποθέσεις θα έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.  Οι υποθέσεις αυτές κυρίως αφορούν ισχυρισμούς αναφορικά με τις τυπικές πολιτικές και διαδικασίες της BOC PCL, για τις οποίες οι αιτητές ισχυρίζονται ότι τους έχουν προκαλέσει ζημιές και άλλες απώλειες.

Γενικές ποινικές έρευνες και διαδικασίες
Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Κυπριακή Αστυνομία (η Αστυνομία) διεξάγουν διάφορες έρευνες και ανακρίσεις σε σχέση με την οικονομική κρίση, η οποία κορυφώθηκε τον Μάρτιο 2013. Η BOC PCL συνεργάζεται πλήρως με το Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία και παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, το Συγκρότημα είναι της άποψης ότι περαιτέρω έρευνες ή απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω έρευνες δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Τον Ιανουάριο 2017, ο Γενικός Εισαγγελέας είχε καταχωρήσει ποινική αγωγή εναντίον αριθμού πρώην και νυν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC PCL σχετικά με την επαναταξινόμηση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τον Απρίλιο του 2010. Δεν υπήρξε πρόστιμο εναντίον της BOC PCL σε αυτή την αγωγή. Δύο από τα πρώην μέλη που κατηγορήθηκαν, έχουν ήδη απαλλαχθεί βάσει προκαταρκτικών αντιρρήσεων που εγέρθηκαν από τους ίδιους. Ο Γενικός Εισαγγελέας επέβαλε έφεση κατά των απαλλαγών. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ η ακρόαση της υπόθεσης αυτής ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.

Κανονιστικά θέματα
Έρευνα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) Ελλάδος Η ΕΚ Ελλάδος βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την επένδυση του Συγκροτήματος σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου από το 2009 μέχρι το 2011, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μη δημοσιοποίηση σχετικών σημαντικών πληροφοριών για τα ΜΑΚ και ΜΑΕΚ της BOC PCL και για το ενημερωτικό δελτίο έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (παρακολουθώντας την έρευνα που διενεργήθηκε από την ΕΚ Κύπρου το 2013), την επαναταξινόμηση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τις γνωστοποιήσεις για τον Μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) και τους ισχυρισμούς επενδυτών σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της BOC PCL με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) για τις άμεσες επενδύσεις επενδυτών σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την Τράπεζα δεν μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εκτίμηση για το αποτέλεσμα των ερευνών ή για το ύψος των πιθανών προστίμων, παρόλο που δεν αναμένεται ότι οποιαδήποτε προκύπτουσα υποχρέωση ή αποζημίωση θα έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.