Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


  • Αρχική
  • Τελευταία νέα
  • Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές €553 εκατ. στο εννεάμηνο - Δημιουργεί επενδυτικό Ταμείο Ακινήτων

Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές €553 εκατ. στο εννεάμηνο - Δημιουργεί επενδυτικό Ταμείο Ακινήτων

Ζημιές €553 εκ. ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2017 η Τρ. Κύπρου έναντι κερδών €62 εκ. το εννεάμηνο του 2016.
Οι προβλέψεις της αυξήθηκαν στα €729 εκ. από €267 εκ. πέρσι. Σημειώνεται ότι η τράπεζα καταγράφει δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των προβληματικών δανείων.
Η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αναφέρεται στη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ακινήτων στην Κύπρο μεγέθους περίπου €190 εκ. που θα εισαχθεί σε χρηματιστήριο αλλά και σε συνεχή διερεύνηση άλλων διαρθρωτικών λύσεων για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών.
Επίσης αναφέρεται σε εκτίμηση του συγκροτήματος για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, με βάση τον ισολογισμό στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, όπου αναμένεται μείωση στα ίδια κεφάλαια ύψους €250 εκ. μέχρι €300 εκ.
Η τράπεζα σημειώνει ότι η προκαταρτική καθοδήγηση για τα κέρδη ανά μετοχή για το 2018 διατηρείται με στόχο κερδών €0,40 ανά μετοχή. Αναμένει πιο ομαλή χρέωση προβλέψεων (<1% το 2018), αλλά πίεση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε €693 εκ. σε σύγκριση με €717 εκ. για το εννιάμηνο 2016 σημειώνοντας 3% μείωση σε ετήσια βάση με τη μείωση στα συνολικά έσοδα να αντικατοπτρίζει κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε €454 εκ. και 3.18% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 13% σε σύγκριση με €524 εκ. το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίτο τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €138 εκ. και 2.86% αντίστοιχα, σε σύγκριση με €160 εκ. και 3.38% το δεύτερο τρίμηνο 2017.
Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εννεάμηνο 2017 ανήλθε σε €19,089 εκ., μειωμένος κατά 4% σε ετήσια βάση κυρίως λόγο των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία (debt for asset swaps) και την αυξημένη χρέωση προβλέψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017. Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο 2017 ανήλθε σε €19,150 εκ. αυξημένος κατά 1% σε σύγκριση με €18,996 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω αύξησης των ρευστών διαθεσίμων.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε €239 εκ. αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €133 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες ύψους €39 εκ. και καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €32 εκ. Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο 2017 αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εισαγωγής νέων και αυξημένων χρεώσεων και προμηθειών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε €313 εκ., εκ των οποίων 54% αφορά κόστος προσωπικού (€168 εκ.), 41% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€128 εκ.) και 5% αφορά ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και συνεισφορά ΕΤΕ.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννεάμηνο 2017 ανήλθε σε 45%, σε σύγκριση με 46% για το πρώτο εξάμηνο 2017.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για το εννεάμηνο 2017 ανήλθαν σε €729 εκ., αυξημένες κατά 173% σε ετήσια βάση, μετά τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου €500 εκ., κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017. Τα αυξημένα επίπεδα των προβλέψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις παραδοχές των προβλέψεων της τράπεζας ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της στρατηγικής του συγκροτήματος για πιο ενεργή διερεύνηση άλλων καινοτόμων στρατηγικών επιλογών για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό και ολοκληρώνουν τον συνεχή εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ για το εν λόγω θέμα. Οι προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €73 εκ., μειωμένα κατά 88% σε τριμηνιαία βάση.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €588 εκ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €9.2 δισ. (μειωμένα κατά 17% το εννεάμηνο 2017 και κατά 39% από τον Δεκέμβριο 2014).
Η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 49% και είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος έχει ουσιαστικά επιτευχθεί.
Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €1.7 δισ., ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο των νέων δανείων που χορηγήθηκαν μέσα σε ολόκληρο το 2016.
Άλλα μεγέθη
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €731 εκ. (4%) σε τριμηνιαία βάση, αυξημένες κατά €805 εκ. το εννεάμηνο 2017, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,315 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €16,584 εκ. στις 30 Ιουνίου 2017 και €16,510 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Όσον αφορά στα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12.4% και σε 11.9% χωρίς μεταβατικές διατάξεις. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13.8%.
Σύμφωνα με τη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) η ελάχιστη απαίτηση για τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) για το 2018 μειώθηκε σε 9.375% από 9.50%, και για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μειώθηκε σε 12.875% από 13.00%
Η εκτίμηση του συγκροτήματος για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, με βάση τον ισολογισμό στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, είναι μείωση στα ίδια κεφάλαια ύψους €250 εκ. μέχρι €300 εκ. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών σχεδιασμών του συγκροτήματος
Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος John Hourican αναφέρει ότι το τρίτο τρίμηνο, «συνεχίσαμε να διοχετεύουμε όλη μας τη λειτουργική κερδοφορία για περαιτέρω αύξηση των ποσοστών κάλυψης των προβληματικών μας δανείων με προβλέψεις για να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια πιο ομαλή χρέωση προβλέψεων το 2018. Αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί και στο τέταρτο τρίμηνο».
"Αναμένουμε ότι η οργανική μείωση των NPLs (βάσει ΕΑΤ) θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία στα επόμενα τρίμηνα. Ταυτόχρονα, διερευνούμε ενεργά διαρθρωτικές λύσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης και την περαιτέρω ομαλοποίηση της τράπεζας», σημειώνει.
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας αναφέρει ότι «κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εγγραφή επενδυτικού ταμείου ακινήτων ως Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), υπό την αίρεση ικανοποίησης συγκεκριμένων όρων, η τράπεζα προχωρεί στη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου Ακινήτων που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Αυτό το ταμείο ύψους περίπου €190 εκ. είναι το πρώτο του είδους του στην Κύπρο και η δημιουργία του συμβάλλει στις προσπάθειές μας για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό της τράπεζας».
Προσθέτει ότι η αύξηση της καταθετικής βάσης διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ρευστότητας. «Η αναδιαμόρφωση της διάρκειας των καταθέσεων μας για συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και τοπικούς ελάχιστους δείκτες ρευστότητας και η συνεχιζόμενη μείωση των προβληματικών μας δανείων με υψηλότερα περιθώρια, προσδίδουν αρνητική πίεση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας. Αναμένεται ότι η πίεση στην κερδοφορία που θα δημιουργηθεί από τη δυναμική αυτή στο μέλλον, θα αντισταθμιστεί από τη μείωση των προβλέψεων και τη θετική συνεισφορά από το νέο δανεισμό. Βραχυπρόθεσμα αναμένουμε ότι θα συνεχίσει η πίεση στο επιτοκιακό περιθώριο. Εντούτοις διατηρούμε την καθοδήγησή μας για 40 σεντ κέρδος ανά μετοχή για το έτος 2018 και για επιστροφή σε κερδοφορία το 2018».
Επισημαίνει ότι η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι επαρκής. «Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 12.4% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13.8%. Και οι δυο δείκτες είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ το 2017, και βάσει του προσχεδίου της κοινοποίησης που λήφθηκε, αναμένουμε βελτίωση κατά 75 μ.β. στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ, η οποία θα αντισταθμιστεί κατά 62.5 μ.β. από τις μεταβατικές διατάξεις για το αποθεματικό ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου που θα είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018».


Κέρδος online   21/11/2017 11:34

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.