Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην κερδοφορία στο 9μηνο

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Τράπεζα Κύπρου, που στο εννιάμηνο εμφάνισε κέρδη ύψους 116 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 260 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 1.92%, ενισχυμένο κατά 8 μονάδες βάσης. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα 235 εκατ. ευρω, αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους 111 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους 34 εκατ. ευρώ, καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους 42 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους 26 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα ύψους 22 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο 2019. 

 

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2019 διαμορφώθηκαν στα 495 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο.  Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 167 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση. 

Κόκκινα δάνεια

Η τράπεζα καταγράφει δεκαοκτώ συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (βάσει ΕΑΤ). Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά 73% στα 4,1 δισ. ευρώ που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%. Συνολικά, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά 10.9 δισ. ευρώ από το 2014, εκ των οποίων τα 8.2 δισ. αφορούν οργανική μείωση.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.