Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τρ. Κύπρου: Πούλησε την ουκρανική θυγατρική της

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει την πώληση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στην Ουκρανία, που αποτελούνται από (α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, (β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus, και (γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην Alfa Group.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2014 και 7 Απριλίου 2014, το τίμημα της πώλησης έχει αναθεωρηθεί σε €202,5 εκατ. (10% έκπτωση από το αρχικό ποσό των €225 εκατ.), όπου το ποσό των €102,5 εκατ. έχει ήδη εισπραχθεί, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €100 εκατ. θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

 

Η λογιστική ζημία από την πώληση ανέρχεται περίπου στα €153 εκατ. και αντιπροσωπεύει την διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους €41 εκατ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, η πώληση θα επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά €76 εκατ. ή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε σχετική ανακοίνωση του Συγκροτήματος, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2014, η απόφαση για πώληση των εργασιών στην Ουκρανία, εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται με επιτυχία και με ταχύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συγκρότημα προχώρησε σε αυτό που θεωρεί ως καλή συναλλαγή πετυχαίνοντας την απομόχλευση και την μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό του καθώς και την εξάλειψη πιθανών μελλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη επένδυση του στην Ουκρανία.
Σημειώνεται ότι η PSJC Bank of Cyprus αποκτήθηκε από το Συγκρότημα το 2008. Λειτουργεί μέσω 42 καταστημάτων στην Ουκρανία, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε σύνολο περιουσιακών στοιχείων και κεφάλαια ύψους €234 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα.
Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.
Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου γνωστοποιεί ότι έχει πωλήσει την επένδυση της στην ρουμανική Banca Transilvania, η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές (9,99% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania), τις οποίες κατείχαν η τράπεζα και μία θυγατρική του Συγκροτήματος. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου μέσω της Wood & Company Financial Services a.s.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τιμή που έγινε η συναλλαγή ανήλθε στο 1,67 Ρουμάνικα λέι. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα €82 εκατ. Τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε €47 εκατ.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η πώληση θα έχει θετική επίδραση περίπου €55 εκατ. ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στα κυρία βασικά ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αναγνώρισης των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με την τράπεζα, η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωση του σε κύριες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται ταχύτερα από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.
Σημειώνεται ότι η επένδυση στην Banca Transilvania είχε αποκτηθεί από το Συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 2009. Η Banca Transilvania είναι η 3η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας σε μερίδιο αγοράς και δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου πέραν των 500 καταστημάτων. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, η τράπεζα είχε συνολικό ενεργητικό και κεφάλαια της τάξης των 32,1 δισ. Ρουμάνικων λέι (€7,2 δισ.) και 3,1 δισ. Ρουμάνικων λέι (€690 εκατ.) αντίστοιχα.
Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.