Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 349 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Τράπεζα Κύπρου. Στο εννεάμηνο κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία 349 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν στα 129 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο από 125 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.
Τα κύρια σημεία εξαμήνου για την Τράπεζα Κύπρου

    Ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε ισχυρός και ανήλθε σε 3.4% το α’ τρίμηνο του 2023, ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 2.8% για το 2023.
    Νέος δανεισμός ύψους €1.1 δις, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.
    Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.9 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

   Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €358 εκατ., αυξημένα κατά 146% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων.
    Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες που λήφθηκαν το 2022 για βελτίωση της αποδοτικότητας. Μείωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 32%.
    Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων €125 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023 (σε σύγκριση με €43 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022).
    Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.0% για το α’ εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με 4.9% για το α’ εξάμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.
    Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Συγκροτήματος. Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.6% (0.8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7 ε.μ. σε ετήσια βάση.
    Αύξηση δείκτη κάλυψης ΜΕΔ σε 78%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 48 μ.β.
    Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €19.2 δις, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
    Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.1 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ.
    Η συμμόρφωση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.
    Οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 220 μ.β3 για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων περίπου 120 μ.β το β’ τρίμηνο 2023.
    Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 16.0%4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 21.1%.
    Επιτυχής αναχρηματοδότηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AΤ1 Capital Securities) ύψους €220 εκατ..
    Καταβολή μερίσματος τον Ιούνιο 2023. Ποσοστό (‘pay-out ratio’) ύψους 14% από τα κέρδη του 2022.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, ανέφερε: «Κατά το α’ εξάμηνο 2023 έχουμε επιτύχει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων, της βελτιωμένης αποδοτικότητας, και σταθερής χρέωσης πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk), δημιουργώντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.0%.

Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι παραμένουμε σε καλή πορεία για την υλοποίηση των στόχων μας που παρουσιάσαμε κατά την πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Ιούνιο 2023.

Τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν σε €511 εκατ. εκ των οποίων €358 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι ψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος καταθέσεων.

Ο αυστηρός έλεγχος των εξόδων μας αποδεικνύεται επιτυχής παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με τα συνολικά λειτουργικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση και ο δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) να ανέρχεται σε 32%.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 48 μ.β. παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας το χαμηλό ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 3.6%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΔ σε 78% στις 30 Ιουνίου 2023.

Λόγω της υψηλής ρευστότητας στον ισολογισμό μας, είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούμε από την αύξηση των επιτοκίων. Περισσότερο από το ένα τρίτο των περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, ενώ η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε €19.2 δις.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύεται δυνατή, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, καταγράφοντας ανάπτυξη ύψους 3.4% το α’ τρίμηνο 2023, η δεύτερη υψηλότερη στην ευρωζώνη.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία με την παραχώρηση νέων δανείων ύψους €1.1 δις το α’ εξάμηνο 2023, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε σταθερό σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, σε €9.9 δις, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν τον νέο δανεισμό.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 220 μ.β κατά το α’ εξάμηνο 2023. Στις 30 Ιουνίου 2023, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16.0% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21.1%.

Πρόσφατα το Συγκρότημα επέστρεψε επιτυχώς στις αγορές κεφαλαίων, με την αναχρηματοδότηση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €220 εκατ. τον Ιούνιο 2023 και την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση του με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τον Ιούνιο 2023, ολοκληρώσαμε την πρώτη πληρωμή μερίσματος μετά από 12 χρόνια, σηματοδοτώντας τον μετασχηματισμό του Συγκροτήματος σε ένα ισχυρό, καλά κεφαλαιοποιημένο, βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Η οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο και είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, παρέχοντας τα θεμέλια για δημιουργία αξίας και παροχή σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους μας».

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.