Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023

Ρευστότητα, κερδοφορία, οικονομικά προοπτική και η κεφαλαιακή επάρκεια του συγκροτήματος

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για του πρώτους 6 μήνες του 2023 παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, ανακοινώνοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων €125 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Θετική οικονομική προοπτική

    Νέος δανεισμός ύψους €1.1 δις, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων
    Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.9 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, καθώς οι συνεχείς αποπληρωμές αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

Κερδοφορία

    Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €220 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2023, εκ των οποίων €125 εκατ. το β’ τρίμηνο 2023
    Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες που λήφθηκαν το 2022 για βελτίωση της αποδοτικότητας.
    Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.0% για το α’ εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με 4.9% για το α’ εξάμηνο 2022, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Ρευστότητα & ΜΕΔ

    Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 3.6% (0.8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 7 ε.μ  σε ετήσια βάση
    Καταθετική βάση ύψους €19.2 δις, αυξημένη κατά 4% σε ετήσια βάση &  Υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.1 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ
    Η συμμόρφωση με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) για τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη επιτευχθεί μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους

    Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 21.1%
    Καταβολή μερίσματος τον Ιούνιο 2023. Ποσοστό (‘pay-out ratio’) ύψους 14% από τα κέρδη του 2022

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.