Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ζημιές 2 δισ. ευρώ για την τράπεζα Κύπρου το 2013

Ζημιές 2 δισ. ευρώ για Τρ. Κύπρου το 2013

Ζημιές €2.040 εκατ. μετά τη φορολογία ανακοίνωσε για το 2013 η Τράπεζα Κύπρου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8%, σε σύγκριση με €2.214 εκατ. το 2012.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 η Τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές €93 εκατ. μετά τη φορολογία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2013, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση το νέο ορισμό της ΚΤ που εφαρμόστηκε από τις 1η Ιουλίου 2013, ανήλθαν σε €14.042 εκατ. σε σύγκριση με €13.131 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και αποτελούσαν το 53% των δανείων.

Με το ρυθμό αύξησής τους να περιορίζεται στο 0,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €13.003 εκατ. στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, σε σύγκριση με €12.983 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013, αντιπροσωπεύοντας το 49% του συνόλου των δανείων.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις αυξήθηκε σε 38% έναντι 37% τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως με προβλέψεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι προκλήσεις για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου συνεχίστηκαν και κατά το 2014, σύμφωνα με την Τράπεζα, με τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να σταθεροποιούνται και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα οδηγία συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στο 10,2%, στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων για το 2013 ανήλθαν σε €1.067 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των δανείων να ανέρχεται στο 3,9%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2013 οι προβλέψεις για απομείωση των δανείων ανήλθαν σε €268 εκατ., σε σύγκριση με €261 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Τζον Πάτρικ Χούρικαν, ανέφερε ότι «η συνεχιζόμενη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών εξακολουθεί να επηρεάζει δυσμενώς το δανειακό χαρτοφυλάκιο καθιστώντας αναγκαία την αύξηση των προβλέψεων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του 2013».

Πρόσθεσε ότι «παρά τις ζημιές αυτές, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε στο 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2013, λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία».

«Η επικέντρωση στην ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, στην πρόοδο για την πώληση μη-κύριων περιουσιακών στοιχείων και στη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας είναι ο πυρήνας για την ανοικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης, που θα επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή των καταθετών», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι οι εισροές καταθέσεων που παρατηρήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2013, υποδηλώνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών προς την Τράπεζα. Είπε ακόμα ότι οι καταθέτες με αποδεσμευμένα κεφάλαια γενικά παρέμειναν στην Τράπεζα και η διατήρηση των καταθέσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες της Τράπεζας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,7 δις και €15 δις, αντίστοιχα, και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 145% (σε σύγκριση με 146% στις 30 Σεπτεμβρίου 2013). Ο δανεισμός από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί, όπως ανακοινώθηκε, σε €9,56 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013, από €9,86 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ο δανεισμός από την ΕΚΤ ανήλθε σε €1,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2013 ανήλθαν σε €1.174 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €999 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,62%. Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €314 εκατ. με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €274 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,87%.

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας κατά το προηγούμενο έτος ανήλθαν σε €552 εκατ. και ο δείκτης κόστος προς έσοδα στο 47%. Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €130 εκατ. μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2013 ανήλθαν σε €622 εκατ. ενώ τα κέρδη πριν τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €184 εκατ.

Οι ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (δηλαδή, ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα) ανήλθαν σε €426 εκατ. και το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε €77 εκατ.

Οι συνολικές ζημιές από την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 και από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €1.456 εκατ.

Σε €158 εκατ. ανήλθαν τα έξοδα αναδιάρθρωσης, από τα οποία €121 αφορούν τα δύο σχέδια εθελούσιας εξόδου που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα, λόγω των όσων ακολούθησαν μετά την απόφαση του Γιούρογκρουπ σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και την αναδιάρθρωσή της ενόσω τελούσε σε καθεστώς εξυγίανσης, λόγω της πώλησης των εργασιών στην Ελλάδα και της απορρόφησης των δραστηριοτήτων της Λαϊκής, η σύγκριση των στοιχείων και οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με προηγούμενες περιόδους είναι αδύνατη.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.