Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ζημιές 2,2 δισ. ευρώ το 2012 για την Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές 2,2 δισ. ευρώ το 2012 για την Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές €2,2 δισ. ανακοίνωσε σήμερα για το 2012 η Τράπεζα Κύπρου που παραδέχεται για πρώτη φορά ότι είχε αρνητικά κεφάλαια στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Οι ζημιές της Τράπεζας, που ανακεφαλαιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 με bail-in των καταθετών της, οφείλονται στην τεράστια αύξηση των επισφαλειών και στη μείωση των προ προβλέψεων κερδών.

Το 2011 οι ζημιές ανήλθαν στα €1,4 δισ. και αποδίδονταν στην απομείωση των ελληνικών ομολόγων.

Η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών οδήγησε σε απότομη αύξηση των επισφαλειών στα €2,3 δισ. από €426 εκ. το 2011.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ξεπέρασαν τις προβλέψεις που έκανε η διοίκηση της Τράπεζας την προηγούμενη τριετία.

Σύμφωνα με το Stockwatch, η Τράπεζα προειδοποιεί ότι οι επισφάλειες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα το 2013.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €258 εκατ. με τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 0,6% και τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε -1,9%, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα καθώς περισσότεροι δανειολήπτες αναμένεται να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, ενώ οι αξίες των εξασφαλίσεων αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και προβλέψεων για απομείωση», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Τράπεζα.

«Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Eurogroup και των γεγονότων μεταγενέστερων της 31ης Δεκεμβρίου 2012, όπως περιγράφονται πιο πάνω, η Τράπεζα επανασχεδιάζει τη στρατηγική της, το επιχειρησιακό της μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων (risk appetite) μέσω του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2013 στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για έγκριση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΜΣ», αναφέρει για τις προοπτικές του 2013 η Τρ. Κύπρου.

«Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές βοηθούν στη διαχείριση της ρευστότητας της Τράπεζας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Για βελτίωση της ρευστότητάς της, η Τράπεζα προχωρεί με την απομόχλευση του ισολογισμού μέσω της πώλησης στοιχείων ενεργητικού, εντείνει τις προσπάθειες προσέλκυσης καταθέσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων αποδεκτών για άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)», συμπληρώνεται.

«Τέλος, από την 1η Αύγουστου 2013, η Τράπεζα έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Η αποκατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Pευστότητας (ELA), καθώς η Τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής με ευνοϊκότερους όρους συνεισφέροντας έτσι στην κερδοφορία και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης της», αναφέρει η Τράπεζα.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρεται εκτενώς στα γεγονότα που είναι μεταγενέστερα του ισολογισμού, θέμα που απασχόλησε έντονα το ΔΣ και αποτέλεσε αιτία για τις δύο πολύωρες συνεδρίες για τα αποτελέσματα του 2012.

Μεταξύ άλλων η Τράπεζα αναφέρει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, με σκοπό τη λογιστική απεικόνιση της εξαγοράς της Λαϊκής Τράπεζας από το Συγκρότημα στις 29 Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ12.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Το τέταρτο τρίμηνο του 2012 οι ζημιές της τράπεζας εκτοξεύθηκαν στα €1,4 δισ. έναντι €77 εκ. που ήταν οι ζημιές του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους.

Η τράπεζα κατέγραψε ζημιές σε όλες τις αγορές.

Στην Κύπρο, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων καθώς έφθασαν τα €1186 εκ. έναντι €132 εκ. το 2011 με αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιών €832 εκ. έναντι κερδών €320 εκ. το 2011.

Στην Ελλάδα, το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις για απομείωση δανείων στα €967 εκ. το 2012 έναντι €217 εκ. το 2011. Οι ζημιές μετά τη φορολογία για το 2012 ανήλθαν στα €757 εκ. έναντι ζημιών μετά τη φορολογία €19 εκ. το 2011.

Στη Ρωσία οι ζημιές μετά τη φορολογία το 2012 ανήλθαν σε €35 εκ. έναντι κερδών μετά τη φορολογία €3 εκ. το 2011.

Όσον αφορά τις άλλες χώρες, καταγράφηκαν ζημιές €21 εκ. έναντι κερδών €20 εκ. το 2011.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα για το 2012 ανήλθαν σε €1.357 εκ. σημειώνοντας μείωση 12% σε σύγκριση με το 2011. Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από τα κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα και αρνητικά από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη ζημιά από επενδύσεις σε ακίνητα.

Το Συγκρότημα παρουσίασε μείωση 13% στα έσοδα από τόκους τα οποία ανήλθαν σε €1011 εκ. σε σύγκριση με €1168 εκ. πέρσι.

Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 2,99% το 2012, έναντι 2,98% το 2011. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το τέταρτο τρίμηνο 2012 μειώθηκε σε 2,55% έναντι 2,91% για το τρίτο τρίμηνο 2012.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες μειώθηκαν κατά 6% έναντι του 2011 και διαμορφώθηκαν σε €219 εκ. για το 2012.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2012 ανήλθαν σε €83 εκ. έναντι κερδών ύψους €49 εκ. το 2011 και περιλαμβάνουν πραγματοποιηθέντα κέρδη ύψους €97 εκ. στην Ελλάδα, από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων, καθώς και κέρδη €9 εκ. για το έτος 2011 από την πώληση των εργασιών θυγατρικής τράπεζας στην Αυστραλία.

Τα λοιπά έσοδα επηρεάστηκαν από τις ζημιές από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα (στην πλειονότητα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία) ύψους €25 εκ. και διαμορφώθηκαν συνολικά σε έξοδα €19 εκ. σε σύγκριση με έσοδα ύψους €31 εκ. το 2011.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το 2012 ανήλθαν σε €737 εκ. σημειώνοντας μικρή ετήσια μείωση 1% έναντι €744 εκ. το 2011 με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 54,3%, αυξημένο κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2011.

Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε €397 εκ. σημειώνοντας μείωση 8% σε σύγκριση με το 2011, κυρίως λόγω του μειωμένου κόστους αφυπηρέτησης προσωπικού, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του βασικού σχεδίου ωφελημάτων αφυπηρέτησης στην Κύπρο από καθορισμένων παροχών σε καθορισμένων εισφορών.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού) του Συγκροτήματος, ανήλθαν σε €340 εκ. το 2012 σε σύγκριση με €312 εκ. το 2011, αυξημένα κατά 9%.

Απομείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αναφέρεται ότι η ετήσια επιμέτρηση της υπεραξίας κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατέδειξε απομείωση υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της Ρωσικής Τράπεζας Uniastrum Bank και της Τράπεζας Κύπρου Ουκρανίας κατά το έτος 2008, ως αποτέλεσμα της μείωσης των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Ως αποτέλεσμα, το Συγκρότημα διέγραψε πλήρως τη λογιστική υπεραξία των πιο πάνω θυγατρικών και σχετικών άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους €360 εκ. στο τέταρτο τρίμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στη ρευστότητα και στα εποπτικά κεφάλαια του Συγκροτήματος.

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €21 εκ. από τα οποία τα €11 εκ. αφορούν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα €10 εκ. αφορούν την προετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς και του διαγνωστικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τη PIMCO εκ μέρους των κυπριακών αρχών και της τρόικα.

Προβλέψεις

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος επιδεινώθηκε σημαντικά το 2012 λόγω της συνέχισης της οικονομικής ύφεσης στην Κύπρο και την Ελλάδα που οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας, έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, καθώς και στη μείωση των τιμών των ακινήτων, επηρεάζοντας τις εξασφαλίσεις του Συγκροτήματος.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (δάνεια των πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα) αυξήθηκαν κατά €1.842 εκ. το τέταρτο τρίμηνο 2012 και ανήλθαν σε €6.660 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η Τράπεζα κατά την αξιολόγηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων, έλαβε υπόψη τις εκτιμήσεις για περαιτέρω μειώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων ως αποτέλεσμα των γεγονότων του Μαρτίου 2013.

Άλλα μεγέθη

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (πριν τις προβλέψεις) στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €28,1 δισ., σημειώνοντας ετήσια μείωση 3%, κυρίως λόγω απομόχλευσης στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ρουμανία.

Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε €28,4 δισ., σημειώνοντας ετήσια μείωση 4%.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.