Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ζημιές €26 εκατομμυρίων για την Τράπεζα Κύπρου

Αντικατοπτρίζεται η επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Ζημιές μετά τη φορολογία €26 εκατομμυρίων ανακοίνωσε το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας αυξημένες πιστωτικές ζημιές €64 εκατ. περιλαμβανομένων και πιστωτικών ζημιών €28 εκατ., που αντικατοπτρίζουν την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
 
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις) υποχώρησε στο 14,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 14,8% στο τέλος του 2019, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17,7% σε σύγκριση με 18% στο τέλος του 2019.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν στα €3,74 δισεκατομμύρια (€1,6 δις μετά τις προβλέψεις), που αντιστοιχούν στο 29% των συνολικών δανείων (30% τέλος 2019), ενώ το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε στο 56%, έναντι 54% στο τέλος του 2019.
 
Σε δήλωσή του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου τόνισε πως «οι οικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί και αυτό παρατηρείται στα μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας συναλλαγών και στη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια», προσθέτοντας μάλιστα πως «οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020».
 
Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, «η πλήρης επίδραση παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια των περιορισμών για τον ιό COVID-19, την επιτυχή επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης».
 
«Η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας μέσω μείωσης του κόστους υποβοηθούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, έτοιμο να στηρίξει αυτή την ανάκαμψη και την Κυπριακή οικονομία», υπογράμμισε.

Ρευστότητα €3 δισ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €16,2 δισ στις 31 Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με €16.69 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μειωμένα κατά 3% το α’ τρίμηνο 2020.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 34.8% στις 31 Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 35.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με τις καταθέσεις των πελατών να αποτελούν το 80% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 89% του συνόλου των υποχρεώσεων, στις 31 Μαρτίου 2020.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις)  ανήλθε σε 65% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 64% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Στις 31 Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 219% (σε σύγκριση με 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 31 Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €3.0 δις, σε σύγκριση με €3.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση το α’ τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στη μείωση των καταθέσεων.
 
Νέα δάνεια €451 εκατ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,709 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €451 εκατ., σε σύγκριση με €443 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019 (αυξημένος κατά 2% σε τριμηνιαία βάση) και με €563 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 20% σε ετήσια βάση).
 
ΜΕΧ €3,74 δισ 
 
Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν κατά €142 εκατ. ή κατά 4% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020, στα €3,74 δισ στις 31 Μαρτίου 2020 (σε σύγκριση με €3,9 δισ στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020. Το Συγκρότημα κατέγραψε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για είκοσι συνεχόμενα τρίμηνα, αναφέρεται.
 
Ο δείκτης ΜΕΧ ως προς το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στο 29% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 30% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, βελτιωμένο κατά 1 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 56% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019
 
Εξάλλου, τον Ιανουάριο 2020 η Τράπεζα σύναψε συμφωνία με την B2Kapital Cyprus Ltd, για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξασφαλισμένων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κυρίως λιανικής τραπεζικής, με συμβατική αξία €398 εκατ. και μεικτή λογιστική αξία €144 εκατ. κατά την ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2019, γνωστό ως Project Velocity 2. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείτο από περίπου 10.000 δανειολήπτες, περιλαμβανομένων και περίπου 8.400 ιδιωτών και περίπου 1.600 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να αξιολογεί την πιθανότητα να επιταχύνει τη μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στον ισολογισμό με επιπλέον πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Συγκρότημα συνεχίζει να εξετάζει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΧ με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς του στόχους.
 
Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85 εκατ. (σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια και τριμηνιαία βάση) και περιλαμβάνουν αυξημένες εισπράξεις που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως, ύψους περίπου €4 εκατ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.95%, αυξημένο κατά 7 μονάδες βάσεις. σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου και του κόστους των καταθέσεων.
 
Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €93 εκατ. (σε σύγκριση με €103 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2019 και το δ’ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€49 εκατ.), 37% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€35 εκατ.) και 10% (€9 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ). Η μείωση σε ετήσια και τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως σε μειωμένα έξοδα προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα.
 
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 64% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 66% στο τέλος του 2019.
 
Ακίνητα €1,48 δισ
 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €12 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020 (μείωση κατά 73% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. «Η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα» αναφέρει η τράπεζα. Ωστόσο, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €14 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με €48 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019, καταγράφοντας κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €1 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020.

Κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €16 εκατ. (89 ακίνητα), σε σύγκριση με €150 εκατ. (125 ακίνητα) κατά το δ’ τρίμηνο 2019. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε υπογράψει αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €49 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με €36 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Έτσι, στο τέλος του πρώτο τριμήνου, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,484 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,373 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα Ακινήτων’ και €111 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’), σε σύγκριση με €1,490 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,378 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα Ακινήτων’ και €112 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.