Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 στην Τράπεζα Κύπρου
Με απόφασή του ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε Προσφυγή της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, Αρ. 960/2014, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 για
παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με την επένδυση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).


Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η απόφαση της ΕΚΚ, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, υπήρξε ορθή,
νόμιμη και δεόντως αιτιολογημένη και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, απέρριψε
όλους τους ισχυρισμούς της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, αποφασίζοντας ότι δεν
παραβιάστηκε η αρχή της αμεροληψίας από μέρους του διοικητικού οργάνου και δεν αποδείχθηκε ότι,
το πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών και η επίδικη απόφαση ήταν το προϊόν πλάνης.
Η εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με την Προσφυγή, είχε προσβάλει την απόφαση της
ΕΚΚ, βάσει την οποίας η ΕΚΚ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να επιβάλει στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου
Δημόσια Εταιρεία Λτδ διοικητικό πρόστιμο ύψους €950.000 για τις ακόλουθες παραβάσεις που
σχετίζονταν με την επένδυση της εταιρείας σε ΟΕΔ:
 των άρθρων 9(6)(α), 19 και 40 του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου - Ν.190(Ι)/2007,
 των άρθρων 8(1) και 20(4) του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου -
Ν.114(Ι)/2005,
 του άρθρου 19 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και
των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου - Ν.116(Ι)/2005.
Η έρευνα αφορούσε την μη ανάδειξη των κινδύνων (υψηλός πιστωτικός κίνδυνος και υψηλός κίνδυνος
συγκέντρωσης) της επένδυσης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, σε Ομόλογα Ελληνικού
Δημοσίου καθώς και μη τήρηση ορισμένων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε: «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και δεσμεύεται ότι θα παραμείνει πιστή
στην αποστολή της για άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των
επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς».

Guest
#1 | 07-06-2022 16:29
Guest
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.