Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΑΠ 16/2024

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου

Σύνθετα και πολύπλοκα στη σύλληψη και επενδυτική λειτουργία επενδυτικά προϊόντα, αόριστης διάρκειας, εξαρτώμενα από τη φερεγγυότητα της εκδότριας. Ελλιπείς και παραπλανητικές πληροφορίες κατά την προώθηση αυτών. Δυσχερής οικονομική κατάσταση της εκδότριας κατά το χρόνο αγοράς αυτών από τους επενδυτές. Αποκαταστατέα ζημία. Συνδέεται αιτιωδώς με την παράνομη συμπεριφορά (πλημμελής ενημέρωση) και συνίσταται στο ποσό που κατέβαλαν οι επενδυτές για την αγορά των ΜΑΕΚ. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάζεται από την μεταγενέστερη χρονικώς θέση της εκδότριας και παρόχου των επενδυτικών συμβουλών σε καθεστώς εξυγίανσης και την μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές. Δεν συντρέχει λόγος υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ. Πάγια η ερμηνεία και νομολογία επί των οποίων ερείδεται η ένδικη υπόθεση.
Αριθμός 16/2024

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ -

Α1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, Χρήστο Κατσιάνη, Στέφανο - Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο, Γεώργιο Παπαγεωργίου και Κορνηλία Πανούτσου-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Μαΐου 2023, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειουσών: 1) Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει  στην Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) ., κατοίκου Πρέβεζας, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη και κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) ., 2) ., κατοίκων  ., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους Δημήτριο Γουβέτα και Μιχαήλ Μαρκουλάτο και κατέθεσαν προτάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΠρΑθ 378/2024

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) - Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων -.

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα. Ενάγοντες μέσοι συντηρητικοί αποταμιευτές-επενδυτές. Συνδρομή αιτιώδους συνάφειας αφού η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της εναγομένης προκάλεσε την κρατική παρέμβαση (διά της εκδόσεως διαταγμάτων για την υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές μηδενικής αξίας) και όχι η κρατική παρέμβαση την ανεπάρκεια.  Οι ενάγοντες υπέστησαν περιουσιακή ζημία, που συνίσταται στο ποσό που έκαστος εξ αυτών και έβαλε ως τίμημα για την αγορά των ως άνω επενδυτικών προϊόντων, καθώς και ηθική βλάβη ένεκα της αδικοπραξίας που τελέστηκε σε βάρος τους κύρωση της σύμβασης αγοράς Μ.Α.Ε.Κ. που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378/2024
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή, Κωνσταντίνο Πρατικάκη, Δικαστικό Πάρεδρο, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ειρήνη Σχίζα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 16η Μαρτίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1. ... και 4...., οι οποίοι προκατέθεσαν εμπρόθεσμα προτάσεις δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Δομίνικου Αρβανίτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 29970), δυνάμει των από 02-11-2020 δικαστικών πληρεξουσίων για τους τρεις πρώτους και του από 4-12-2020 δικαστικού πληρεξουσίου για την τέταρτη,
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (οδ. Στασινού αριθ. 51, Στρόβολος) και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 192) με ΑΦΜ ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία προκατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μαρίας Φερφελή (Α.Μ. Δ.Σ.Α 26181), ως μέλος της δικηγορικής Εταιρείας «Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία» δυνάμει του από 4-12-2020 ειδικού πληρεξουσίου.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤρΕφΑθ 4727/2023

Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη από τις οικονομικές της καταστάσεις. Απορρόφηση των ζημιών της εκδότριας των προϊόντων μέσω των σύνθετων επενδυτικών προϊόντων. Εκμηδένιση της αξίας των μετοχών της τράπεζας. Πλάνη των επενδυτών και απόκρυψη των κινδύνων μέσω της επένδυσης στα εν λόγω προϊόντα. Αιτιώδης σύνδεσμος. Αποζημίωση από αδικοπραξία.
 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 16°
Συγκροτούμενο από τους Δικαστές, Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Λουκία Λάμπρου, Εφέτη - Εισηγήτρια, Ιωάννα Κορίτου, Εφέτη και από τον Γραμματέα Μιχαήλ Αλεξάκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Απριλίου 2023, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας - εναγομένης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Στασινού αρ. 51 Στρόβολος), με ΑΦΜ . και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αρ. 192, Αθήνα με ΑΦΜ ., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια πληρεξουσίων δικηγόρων της Μαρίας Φερφελή και Ελένης Δήμου, λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας «Ποταμίτης - Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία» δυνάμει δηλώσεως του άρθρου 242 § 2 ΚΠολΔ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 3784/2023

Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)-  Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων - Ιδιότητα καταναλωτή -. 

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη ευθύνη και υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή. Η εναγομένη τράπεζα εκμεταλλεύθηκε με κακοπιστία την πληροφοριακή ασυμμετρία μεταξύ αυτής και της ενάγουσας-πελάτισσάς της, με μοναδικό σκοπό να της προωθήσει επενδυτικά προϊόντα, ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ριψοκίνδυνα, επιφυλάσσοντας στην ίδια υπέρμετρα εξουσιαστικά δικαιώματα. Πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του νόμιμου λόγου ευθύνης της εναγομένης και της επαχθείσας στην ενάγουσα ζημίας. Ακύρωση της σύμβασης αγοράς Μ.Α.Ε.Κ. που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων.

 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Πλαστήρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Πετροπούλου, Πρωτόδικη, Αθανάσιο Τσώτα, Πρωτόδικη - Εισηγητή, και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Σπυροπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 20η Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : . , κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής [οδός .],  η οποία προκατέθεσε προτάσεις και παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του (δυνάμει του από 5.9.2021 δικαστικού πληρεξουσίου αυτής) πληρεξουσίου δικηγόρου της Δομίνικου Αρβανίτη (Δ.Σ. Αθηνών).

  ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» και Α.Φ.Μ. ., που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου [οδός Στασίνου αριθμ. 51 (Στρόβολος)], διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα [Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμ. 192], με Α.Φ.Μ. ., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία προκατέθεσε προτάσεις διά της (δυνάμει του από 1.9.2021 ειδικού πληρεξουσίου του Ευσταθίου Ποταμίτη του Στυλιανού, νομίμου εκπροσώπου, πληρεξουσίου και αντικλήτου της εναγομένης, δυνάμει του από 28.3.2017 πληρεξουσίου εγγράφου των . και . , προέδρου και μέλους, αντίστοιχα, του Δ.Σ. αυτής) πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Φερφέλη (Δ.Σ. Αθηνών) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΠρΑθ 5590/2023

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία καταναλωτή - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual bonds) -.
 Ευθύνη τράπεζας από ενέργειες προστηθέντων της στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.Απόκρυψη ουσιωδών χαρακτηριστικών επενδυτικών προϊόντων. Επιδίκαση ποσού ως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Αθηνά Σιαφάκα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και την Γραμματέα, Βασιλική Αργυροπούλου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: i) ., κατοίκου Houston Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδός ., με Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος παραστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2-11-2020 πληρεξουσίου του Προξενείου της Ελλάδας στο Χιούστον της Πολιτείας Τέξας των ΗΠΑ διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δομίνικου Αρβανίτη (Δ.Σ.Α.), ο οποίος προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, και 2) ., κατοίκου Αθηνών, οδός ., με Α.Φ.Μ. . Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε δυνάμει του από 27-10-2020 δικαστικού πληρεξουσίου διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δομίνικου Αρβανίτη (Δ.Σ.Α.), ο οποίος προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (οδ. Στασινού αρ. 51, Στρόβολος) και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 192), με ΑΦΜ ., όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δυνάμει του από 4-12-2020 ειδικού πληρεξουσίου σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. πρωτ. ./13-4-2017 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της αλλοδαπής τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Μαρίας Φερφέλη (Δ.Σ.Α.) και Ευγενίας Κορδού (Δ.Σ.Α.), οι οποίες προκατέθεσαν έγγραφες προτάσεις κατ' άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ και δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤρΕφΑθ 2300/2023

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos) - Σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα - Μη ανατροπή του τεκμηρίου της νόθου αντικειμενικής ευθύνης του άρθρ. 8 παρ. 1, 3 και 4 Ν.2251/1994 -.

Περιουσιακή ζημία επενδυτών/καταναλωτών συνιστάμενη στο ποσό του κεφαλαίου που καθένας τοποθέτησε στα ΜΑΕΚ. Η ζημία δεν προέκυψε από τη μετατροπή των ΜΑΕΚ και των ΜΑΚ σε μετοχές το έτος 2013. Αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στους λόγους ευθύνης της τράπεζας και στην περιουσιακή ζημία. Τα γεγονότα του 2013 είναι μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Με άλλα λόγια, η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της εκκαλούσας προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι το αντίστροφο (βλ. ΑΠ 2061/2022 και ΑΠ 1183/2021, ΑΠ 1083/2022 προσκ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2300/2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15ο ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ιωάννα Γυφτοπούλου, Πρόεδρο Εφετών, Χρυσαφίνα Ζυγούρη - Εισηγήτρια και Παναγιώτα Μιχαήλ, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Ελένη Λιάσκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», όπως εκπροσωπείται νομίμως, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Στασινού αριθμός 1, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. . και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα στο υποκατάστημα της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 192 με Α.Φ.Μ. ., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρίας Φερφέλη (AM/ΔΣΑ 26181) για τη δικηγορική εταιρεία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ» με έδρα την οδό Ομήρου αριθμός 11, η οποία παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ..., και 34) ..., ατομικώς και ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της ... οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχάλη Μαρκουλάκο (ΑΜ/ΔΣΑ 80285) για τη δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «I. & Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», με έδρα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 14, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΤρΕφΑθ 480/2023

Παραβίαση συναλλακτικών υποχρεώσεων κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών από τράπεζα στους πελάτες της/καταναλωτές.  Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ νομίμου λόγου ευθύνης και ζημίας. Ζήτημα διακοπής του αιτιώδους συνδέσμου από την παρεμβολή του Κυπριακού Δημοσίου και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου δεν τίθεται αφ’ ενός διότι η ζημία είχε ήδη επέλθει με την αγορά των επενδυτικών προϊόντων σε προγενέστερο χρόνο, αφ’ ετέρου διότι με τις νομοθετικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν οι όροι των προϊόντων, δηλαδή δεν πρόκειται περί επέλευσης άλλου εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος.
                                   
 Αριθμός 480/2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

14° ΤΜΗΜΑ

 Αποτελούμενο από τους Δικαστές Κωνσταντίνο Ράπτη, Πρόεδρο Εφετών, Κωνσταντίνο Σαργιώτη, Αγγελική Προύντζου-Εισηγήτρια, Εφέτες, και από τον Γραμματέα Γεώργιο Κρουστάλλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα, την 17 Μαρτίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εκκαλούντων: 1) ..., 31) .., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημητρίου Βίτσου με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Της εφεσίβλητης: τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, ΑΦΜ ., η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφελη με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Οι ενάγοντες άσκησαν την από 3-3-2017 (υπ' αρ. κατ. δικ. ./3-3-2017) αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ζήτησαν όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την με αριθμό 240/2019 οριστική απόφαση με την οποία απέρριψε την άνω αγωγή.

Οι εκκαλούντες άσκησαν από 14-5-2019 (υπ' αρ.εκθ.κατ.ενδ.μέσου ./17-5-2019) έφεση, που προσδιορίστηκε (υπ' αρ.κατ.δικ. ./20-5-2019) για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 19-3-2020 και, κατόπιν οίκοθεν μεταφοράς, κατά την άνω δικάσιμο και γράφηκε στο πινάκιο.

 Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 2061/2022

Ευθύνη Τραπεζών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Αδικοπρακτική ευθύνη - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα μετατρέψιμα σε μετοχές (ΜΧ, ΜΑΚ, ΜΑΕΚ) -.

 Αδικοπρακτική συμπεριφορά τράπεζας κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες/καταναλωτές περί τοποθέτησης των κεφαλαίων τους σε άληκτους υβριδικούς τίτλους εκδόσεώς της. Χρόνος επέλευσης της ζημίας επί εξελισσόμενης ζημίας. Η ζημία άρχεται με την τοποθέτηση των χρημάτων. Η ίδια η τοποθέτηση των χρηματικών ποσών είναι το επιζήμιο αποτέλεσμα της προηγηθείσας αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της τράπεζας. Θεωρία της διαφοράς. Η αποκαταστατέα ζημία ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι αναιρεσίβλητοι τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Πρόδηλη πλήρωση του αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στη ζημία, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη πράξη δεν θα είχαν επενδυθεί τα ποσά και θα είχε αποφευχθεί η ζημία, η οποία επήλθε ήδη κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων (ΜΧ 2008, ΜΑΚ 2009, ΜΑΕΚ 2011). Χρονική σύμπτωση μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της εξ αυτού ζημίας. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάσθηκε ως προς την επέλευσή της από τον, μεταγενέστερο, ειδικό νόμο της 22.3.2013 «περί Εξυγίανσης Τραπεζικών και Αλλων Ιδρυμάτων» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την θέση της τράπεζας σε εξυγίανση και την μετατροπή των τίτλων σε μετοχές. Τα γεγονότα του 2013 αποτελούν γεγονότα αδιάφορα για το κρίσιμο ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας, ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της αναιρεσείουσας προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι η κρατική παρέμβαση την ανεπάρκεια.

 Αριθμός 2061/2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μαρία Ανδρικοπούλου, Κυριάκο Μπαμπαλίδη και Αγαθή Δερέ - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

 

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 31 Ιανουαρίου 2022, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αναιρεσείουσας: τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα διά του Υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αρ. 192, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη και Μαρία Φερφέλη.

 

Των αναιρεσιβλήτων: 1. ..  έως και 33 .... Οι 20ος, 21η, 27η, 28η, 29ος και 30ος αναιρεσίβλητοι δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, ενώ άπαντες οι λοιποί αναιρεσίβλητοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους Φλώρα Τριανταφύλλου και Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠ 1524/2022

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων - Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας - Υποχρέωση πληροφόρησης -.

 

Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας για την αδικοπρακτική συμπεριφορά των προστηθέντων υπαλλήλων της. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των πράξεων και παραλείψεων της εναγομένης διά των προστηθέντων υπαλλήλων της και της ζημίας του ενάγοντος. Αν δεν είχε προηγηθεί η μη πληροφόρηση αναφορικά με τη φύση, το είδος και τα χαρακτηριστικά του επίδικου ομολόγου και του ακριβούς κινδύνου δεν θα προκαλείτο η απόφαση αγοράς και ο ενάγων δεν θα αποφάσιζε την τοποθέτηση του κεφαλαίου του στο εν λόγω ομόλογο που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του επίδικου ποσού. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 8, 9 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

Αριθμός 1524/2022

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1' Πολιτικό Τμήμα

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρήστο Τζανερρίκο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα, Χρήστο Κατσιάνη, Ασημίνα Υφαντή και Βρυσηίδα Θωμάτου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROBANK", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της αρχικά εναγομένης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ηλία Ανδρέου με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.

 

Του αναιρεσιβλήτου: Α. Τ. του Δ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Αντώνιο Τίγκα και Ανθή Βακρατσά και κατέθεσε προτάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕφΑθ 4564/2022

•    Τόπος:ΑΘΗΝΑ
•    Αριθ. Απόφασης:4564
•    Ετος:2022
Περίληψη
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.) - Προώθηση επικινδύνων επενδυτικών προϊόντων - Απόκρυψη επενδυτικών κινδύνων - Απάτη - Αδικοπραξία - Προστασία καταναλωτή - Περιουσιακή ζημία - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη -. Κρίθηκε ότι με απατηλά μέσα οι προστηθέντες της εναγόμενης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας τραπεζικοί υπάλληλοι δολίως προκάλεσαν στους ενάγοντες, οι οποίοι ήσαν συντηρητικοί πελάτες της τράπεζας με profile μέσου αποταμιευτή και επενδυτή, την απόφαση να επενδύσουν το εις χρήμα κεφάλαιό τους στα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα, παριστώντας σε αυτούς ψευδώς ότι αυτά αποτελούν ασφαλή για το κεφάλαιό τους επενδυτική επιλογή, ενώ σαφώς γνώριζαν ότι αυτό δεν ισχύει, περαιτέρω δε επιμελώς αποσιώπησαν τους κινδύνους των συγκεκριμένων επενδύσεων, προβάλλοντας σκοπίμως μόνο τα ελκυστικά στοιχεία αυτών, με μόνο σκοπό τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας της εναγομένης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας μέσω της αντλήσεως κεφαλαίων από τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα και εν τέλει δια της μετατροπής των Μ.Α.Ε.Κ. σε μετοχές, όπως τελικώς συνέβη, με συνέπεια οι τελευταίοι να υποστούν περιουσιακή ζημία, αλλά και ηθική βλάβη λόγω της ψυχικής ταλαιπωρίας, η οποία προκλήθηκε σε αυτούς από την απώλεια του κεφαλαίου τους υπό τις συνθήκες αυτές. Επιδίκαση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Απόρριψη των ισχυρισμών της εναγόμενης αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας: α) περί μη θεμελιώσεως αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του νομίμου λόγου ευθύνης αυτής και της επελθούσας περιουσιακής ζημίας των εναγόντων, β) περί μη εξαπατήσεως των εναγόντων και πλήρους ενημερώσεως αυτών κατά την ισχύουσα ειδική νομοθεσία για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών, γ) περί ελλείψεως ευθύνης αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 3606/2007, ο οποίος δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, δ) περί συντρέχοντος πταίσματος των ενάγοντων και ε) περί συνυπολογισμού των εισπραχθέντων τόκων ως κέρδους στη ζημία των εναγόντων.
Κείμενο Απόφασης
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Αποφάσεως 4564/2022
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΟΝ
Τμήμα 15°
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευσεβεία Λιακοπούλου, Πρόεδρο Εφετών, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα (Εισηγητή) και Δήμητρα Μουχίμογλου, Εφέτες, και από την Γραμματέα Ελένη Λιάσκου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 31» Μαρτίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Α. (αριθ. πινακίου 29) ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1. ……… και 2. ………, οι οποίοι παρέστησαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Σπυρίδωνος Χατζή.
ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου (οδός ……… αριθ. …, ………) και εγκατεστημένης στην Ελλάδα (με υποκατάστημα στην- Αθήνα επί της Λεωφόρου ……… αριθ. …) τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», με Α.Φ.Μ. ……… (Κύπρου) και ……… (Ελλάδος), νομίμως εκπροσωπουμένης, ή οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφέλη.
Β. (αριθ. πινακίου 30) ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1. …….., 2. ………, 3. ………, 4. ………, 5. ………, 6. ………, 7. ………, 8. ……… και 9. ………, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δομίνικο Αρβανίτη.
THΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου (οδός ……… αριθ. …, ………) και εγκατεστημένης στην Ελλάδα (με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου ……… αριθ. …) τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», με Α.Φ.Μ. ……… (Κύπρου) και ……… (Ελλάδος), νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφέλη.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.