Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δικαστήριο:     ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     4995
Ετος:     2013
Περίληψη

Μη αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα μέρη. Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση κατά την πώληση Μ.Α.Ε.Κ. της Τράπεζας Κύπρου.
Κείμενο Απόφασης

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013

Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

e-mail: draftopoul@ syni goroskatanaloti . gr

Προς:

1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Δ/νση Κανονιστικής Συμμορφώσεως

Λ. Αλεξάνδρας 170

115 21 Αθήνα

2. Πινακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τμήμα Β' Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου 10562 Αθήνα

3.Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Τομέας Διαφάνειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ε. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

(’ρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με την προώθηση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ<webtop:message key=) προς ιδιώτες επενδυτές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν σημαντικού αριθμού αναφορών, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2365/2018 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     2365
Ετος:     2018

Προστασία καταναλωτών. Επενδυτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τράπεζα. Προθεσμιακές καταθέσεις. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Σύμβαση αγοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.). Παράλειψη της τράπεζας, δια των προστηθέντων υπαλλήλων της, περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκτίμησης των συμφερόντων του πελάτη, διαφώτισης, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης αυτού. Μετατροπή των Μ.Α.Ε.Κ. σε μετοχές. Απώλεια κεφαλαίου. Αδικοπραξία. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 16ο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Σχοινοχωρίτη-Εισηγητή και Σοφία Λιγνού, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Φωτεινή Μπριντζίκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) … έως και 21) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Μαρκουλάκο.

ΤΗΣ ΚΑΘ» ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΛΤΔ) και δ.τ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, (οδός Στασινού 51, Στρόβολος) και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αριθμ. 192, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφέλη.

Οι ενάγοντες, και ήδη καλούντες-εφεσίβλητοι, με την από 27-1-2014 αγωγή τους, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 29552/811/2014, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ' αριθμ. 3961/2015 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εκκαλούσα (εναγομένη) με την από 20-10-2016 έφεση της, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί με αριθμό 4283/2016.

Ήδη η υπόθεση επανέρχεται προς συζήτηση με την από 26-1-2017 κλήση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (αρ. πρωτ. προσδ. 602/497), εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων-εφεσιβλήτων αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε. Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ' ης η κλήση-εκκαλούσας κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις της και παραστάθηκε στο ακροατήριο με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 26-1-2017 (αρ.εκθ.καταθ.497/2017). κλήση τους οι καλούντες/εφεσίβλητοι νόμιμα επαναφέρουν προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 20-10-2016 (αρ.εκθ.καταθ. …/20-10-2016) έφεση κατ' αυτών και της υπ' αριθ. 3961/2015 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε αντιμωλία των διαδίκων την από 27-1-2014 αγωγή τους κατά της εναγομένης και νυν εκκαλούσης. κατά την τακτική διαδικασία και έκανε, αυτήν εν μέρει δεκτή, υποχρεώνοντας την τελευταία να καταβάλει σε ένα έκαστο εξ αυτών τα στο διατακτικό της αναφερόμενα κατ' ιδίαν χρηματικά ποσά. Η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, καθόσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε στις 21-9-2016 και η έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 20-10-2016 (άρθ. 495, 511, 513, 516,517,518 § 1 ΚΠολΔ). Δεδομένου δε ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ'αριθ. .. παράβολα), πρέπει να γίνει αυτή τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων της.

Διαβάστε Περισσότερα

Τριμελες Εφετειο Λαρισης 120/2017

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     120
Ετος:     2017
Περίληψη

Ακυρώσιμη σύμβαση επενδυτικών προϊόντων - Απάτη - Προστηθείς τράπεζας - Αδικοπραξία - Στοιχεία αγωγής - Αποζημίωση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Συντρέχον πταίσμα -. Αγωγή για την ακύρωση σύμβασης πώλησης επενδυτικών προϊόντων που καταρτίστηκε κατόπιν απατηλών διαβεβαιώσεων από προστηθέντα τράπεζας, ότι επρόκειτο περί πλήρως εξασφαλισμένου προϊόντος καθώς και για την υποχρέωση προς αποζημίωση του ενάγοντος. Επαρκώς ορισμένη η αγωγή καθώς περιείχε αναφορά της ζημιογόνου συμπεριφοράς, του παράνομου χαρακτήρα της πράξης και των παραλείψεων, της υπαιτιότητας των προστηθέντων υπαλλήλων και του πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος. Προστασία καταναλωτή. Οι τράπεζες ως παρέχουσες υπηρεσίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Παροχή επενδυτικών συμβουλών από ΑΕΠΕΥ. Ευθύνη τράπεζας όταν δεν εφιστά την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του κ.λπ. Αδικοπραξία. Απόρριψη ισχυρισμού περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην επέλευση και στην έκταση της ζημίας του. Όταν ο υπόχρεος να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια, είναι δυνατόν να μη δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνυπολογισμός της ωφέλειας στη ζημία, είναι δε επίσης δυνατόν η καλή πίστη να μην ανέχεται το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 10145 Ετος: 2016

Αποζημίωση από αδικοπραξία - Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Επενδυτικές υπηρεσίες - Αγορά ομολόγων - Ομόλογα αόριστης διάρκειας - Ενημέρωση επενδυτή - Προσυμβατική ευθύνη - Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους - Ένσταση καταλογισμού οφέλους -. Προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας", άλλως, "διηνεκή" ή "αιώνια" ή "αόριστης διάρκειας", ομόλογα, συνιστούν ομολογίες, οι οποίες εκδίδονται ως ονομαστικά ή ανώνυμα αξιόγραφα (χρεόγραφα, τίτλοι παραστατικοί αξίας) στο πλαίσιο σύναψης ομολογιακού δανείου από μία ανώνυμη εταιρεία ή ένα κράτος, και παρέχουν στον κομιστή, ο οποίος καταβάλλει στον εκδότη κατά την απόκτηση των αξιόγραφων την ονομαστική τους αξία, δικαίωμα απόληψης των συμφωνημένων, σε υψηλά συνήθως επίπεδα, τόκων. Οι τίτλοι αυτοί, παρέχουν μεν στον κομιστή, δικαίωμα απόληψης των ανωτέρω τόκων, όχι, όμως, και το βασικό δικαίωμα να ζητήσει από τον εκδότη την επιστροφή της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους. Είναι προφανές ότι τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή, δεδομένου ότι η χρήση και κυκλοφορία των perpetual bonds ως ομολόγων, ομολογιακού δανείου, αποδίδει μια ψευδή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει τον οποιονδήποτε, ακόμη και τον πιο βαθύ γνώστη επενδυτή, ως προς την νομική φύση και την λειτουργία τους. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1493 2017

Περίληψη
Ευθύνη Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αδικοπραξία - Έννοια καταναλωτή -. Αδικοπρακτική ευθύνη από την παροχή μη ορθών και ανεπαρκών επενδυτικών συμβουλών με σκοπό την υπογραφή σύμβασης αγοράς συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – perpetual bonds). Παραβίαση συναλλακτικών υποχρεώσεων από την οικεία ΕΠΕΥ. Στοιχεία αδικοπρακτικής ευθύνης. Η αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας. Ευθύνη Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, συνιστά παρανομία υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ και υποχρεώνει τον παρανομούντα σε αποζημίωση, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης. Έννοια καταναλωτή. Κρίθηκε ότι ο ενάγων ενέπιπτε στην έννοια του καταναλωτή καθόσον, μεταξύ άλλων, αυτός είχε ως βασική πηγή εισοδήματος το επάγγελμά του, ο όγκος και η συχνότητα των συναλλαγών του ήταν μικρή, ενώ δεν ήθελε επένδυση ρίσκου, αλλά εξασφαλισμένο κεφάλαιο με απόδοση τόκων, δηλαδή δεν υπερέβαινε το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή. Επιδίκαση ποσών για τη θετική ζημία και ως χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη του ενάγοντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Επίκαιρη Νομολογία ΜΕφΛαμ 90/2017

ΜΕφΛαμ 90/2017

Ευθύνη τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή


Έννοια ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας ή perpetual bonds-. Υποχρέωση τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς ενημέρωση των επενδυτών για επικίνδυνες ή πολύπλοκες επενδύσεις. Αν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τράπεζα, εκδηλωθεί συμπεριφορά μη  ανταποκρινόμενη  στην  ευλόγως  προσδοκώμενη  ασφάλεια,  δηλαδή  στις  συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τότε η συμπεριφορά είναι παράνομη και υπαίτια και αποτελεί γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης της αιτιωδώς συνδεόμενης ζημίας. Ευθύνη για αποζημίωση από αδικοπραξία τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή όσον αφορά τη χρήση perpetual bonds. Καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Αόριστο το κονδύλιο περί διαφυγόντος κέρδους.(περίληψη)

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1902/2017 Αδικοπραξία - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

ΠΠρΑθ 1902/2017
Αδικοπραξία - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις τω προτεινόμενων για επένδυση τίτλων κ.λπ. Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds). Η παράβαση της υποχρέωσης ενημέρωσης του επενδυτή συνιστά παράνομη συμπεριφορά της εκδότριας τράπεζας και ιδρύει ευθύνη της προς αποζημίωση. Σύναψη συμβάσεως αγοράς μετατρέψιμων χρεογράφων στην οποία οι ενάγοντες παρασύρθηκαν ύστερα από απατηλές δηλώσεις των προστηθέντων της τράπεζας ότι επρόκειτο για προϊόν όμοιο με προθεσμιακή κατάθεση, αποκρύπτοντας τους κινδύνους της εν λόγω επενδύσεως. Διεθνής δικαιοδοσία του ημεδαπού δικαστηρίου ως του τόπου κατοικίας δύο εκ των τριών εναγομένων. Εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Συνεκδίκαση των σωρευόμενων αγωγών που στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική αιτία.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1887/2017

ΠΠρΑθ 1887/2017
Προστασία καταναλωτή - Απάτη από προστηθέντες τράπεζας - Αγορά μετατρέψιμων χρεογράφων - Αδικοπρακτική ευθύνη -.
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Μυλωνά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευγνωσία Κελεσίδου, Πρωτοδίκη, και Ζήση Χατζήμπύρρο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, και τη γραμματέα Σταυρούλα Γαλάνη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1 Μαρτίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση:
Των εναγόντων: 1] ... και 18) ..., από τους οποίους οι μεν 1ος, 2n, 6ος, 10η, 11ος, 16ος και 18ος παραστάθηκαν με τους πληρεξούσιους δικηγόρους Ευαγγελία Καούρη και Μιχαήλ Μαρκουλάκο, οι δε λοιποί εκπροσωπήθηκαν από τους ίδιους ως άνω πληρεξουσίους.

 Των εναγομένων: Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ", που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Λευκωσίας Κύπρου, Στασίνου 51, και διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους Μαρία Φερφελή και Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη, 2) ... και 3] ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευάγγελο Μαλάμη.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 27.5.2015 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 2.157/2015, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεώσεις τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών

Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 1738/2013.

Περίληψη: Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση. ΕΠΕΥ. Κώδικας δεοντολογίας. Υποχρεώσεις τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επένδυση σε ομόλογα. Ο ενάγων δεν ενημερώθηκε για ουσιώδη όρο του ομολόγου που αγόρασε σύμφωνα με τον οποίο όταν το επιτόκιο Euribor παρέκκλινε του προκαθορισμένου ορίου, το προϊόν έπαυε να είναι τοκοφόρο, αλλά τον πληροφορήθηκε όταν το ομόλογο σταμάτησε να είναι τοκοφόρο μέχρι την λήξη του βάσει του όρου αυτού. Ρευστοποίησε πρόωρα με αποτέλεσμα να απωλέσει κεφάλαιο. Το Εφετείο απέρριψε την αγωγή γιατί έκρινε ότι η αδικοπρακτική συμπεριφορά της τράπεζας δεν είχε αιτιώδη συνάφεια με την ζημία αφού ο ενάγων ρευστοποίησε πρόωρα με δική του πρωτοβουλία, η δε απώλεια τόκων θεωρήθηκε μη συναφής με την απώλεια κεφαλαίου. Κρίθηκε ότι το ομόλογο είναι σύνθετο τραπεζικό προϊόν και συνεπώς υπάρχει αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή για τον κίνδυνο. Ο ενάγων δεν θα επένδυε αν είχε ενημερωθεί για τον όρο αυτό. Η συμπεριφορά της τράπεζας ήταν παραπλανητική και είχε σαν αποτέλεσμα την πρόωρη ρευστοποίηση και την απώλεια κεφαλαίου από τον ενάγοντα σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας. Αναιρεί την με αρ. 6795/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών κατά άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Παραπέμπει.

Διαβάστε Περισσότερα

AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Αριθ. Απόφασης: 244 Ετος: 2016

Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Ευθύνη τράπεζας για επενδυτικές συμβουλές - Επιμέλεια απαιτούμενη στις συναλλαγές - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -. Ζητήματα ευθύνης τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν πραγματοποιεί με την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβούλων της τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κίνησης των κινητών αξιών που περιλαμβάνει στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων για επένδυση τίτλων. Η παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ συνιστά παρανομία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ. Εφόσον, επομένως, η εν λόγω παρανομία, διαπραχθείσα με υπαιτιότητα, επιφέρει αιτιωδώς ζημία στον επενδυτή, υποχρεώνει την παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση. Ιδιότητες ομολόγων ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds).
Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 244/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.