Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1493 2017

Περίληψη
Ευθύνη Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αδικοπραξία - Έννοια καταναλωτή -. Αδικοπρακτική ευθύνη από την παροχή μη ορθών και ανεπαρκών επενδυτικών συμβουλών με σκοπό την υπογραφή σύμβασης αγοράς συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – perpetual bonds). Παραβίαση συναλλακτικών υποχρεώσεων από την οικεία ΕΠΕΥ. Στοιχεία αδικοπρακτικής ευθύνης. Η αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας. Ευθύνη Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, συνιστά παρανομία υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ και υποχρεώνει τον παρανομούντα σε αποζημίωση, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης. Έννοια καταναλωτή. Κρίθηκε ότι ο ενάγων ενέπιπτε στην έννοια του καταναλωτή καθόσον, μεταξύ άλλων, αυτός είχε ως βασική πηγή εισοδήματος το επάγγελμά του, ο όγκος και η συχνότητα των συναλλαγών του ήταν μικρή, ενώ δεν ήθελε επένδυση ρίσκου, αλλά εξασφαλισμένο κεφάλαιο με απόδοση τόκων, δηλαδή δεν υπερέβαινε το πρότυπο του μέσου αποταμιευτή. Επιδίκαση ποσών για τη θετική ζημία και ως χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη του ενάγοντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Επίκαιρη Νομολογία ΜΕφΛαμ 90/2017

ΜΕφΛαμ 90/2017

Ευθύνη τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή


Έννοια ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας ή perpetual bonds-. Υποχρέωση τραπεζών ή Ανώνυμων Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς ενημέρωση των επενδυτών για επικίνδυνες ή πολύπλοκες επενδύσεις. Αν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τράπεζα, εκδηλωθεί συμπεριφορά μη  ανταποκρινόμενη  στην  ευλόγως  προσδοκώμενη  ασφάλεια,  δηλαδή  στις  συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τότε η συμπεριφορά είναι παράνομη και υπαίτια και αποτελεί γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης της αιτιωδώς συνδεόμενης ζημίας. Ευθύνη για αποζημίωση από αδικοπραξία τράπεζας για ελλιπή ενημέρωση επενδυτή όσον αφορά τη χρήση perpetual bonds. Καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Αόριστο το κονδύλιο περί διαφυγόντος κέρδους.(περίληψη)

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1902/2017 Αδικοπραξία - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

ΠΠρΑθ 1902/2017
Αδικοπραξία - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Ζητήματα ευθύνης της τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις τω προτεινόμενων για επένδυση τίτλων κ.λπ. Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds). Η παράβαση της υποχρέωσης ενημέρωσης του επενδυτή συνιστά παράνομη συμπεριφορά της εκδότριας τράπεζας και ιδρύει ευθύνη της προς αποζημίωση. Σύναψη συμβάσεως αγοράς μετατρέψιμων χρεογράφων στην οποία οι ενάγοντες παρασύρθηκαν ύστερα από απατηλές δηλώσεις των προστηθέντων της τράπεζας ότι επρόκειτο για προϊόν όμοιο με προθεσμιακή κατάθεση, αποκρύπτοντας τους κινδύνους της εν λόγω επενδύσεως. Διεθνής δικαιοδοσία του ημεδαπού δικαστηρίου ως του τόπου κατοικίας δύο εκ των τριών εναγομένων. Εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Συνεκδίκαση των σωρευόμενων αγωγών που στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική αιτία.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1887/2017

ΠΠρΑθ 1887/2017
Προστασία καταναλωτή - Απάτη από προστηθέντες τράπεζας - Αγορά μετατρέψιμων χρεογράφων - Αδικοπρακτική ευθύνη -.
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Μυλωνά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευγνωσία Κελεσίδου, Πρωτοδίκη, και Ζήση Χατζήμπύρρο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, και τη γραμματέα Σταυρούλα Γαλάνη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1 Μαρτίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση:
Των εναγόντων: 1] ... και 18) ..., από τους οποίους οι μεν 1ος, 2n, 6ος, 10η, 11ος, 16ος και 18ος παραστάθηκαν με τους πληρεξούσιους δικηγόρους Ευαγγελία Καούρη και Μιχαήλ Μαρκουλάκο, οι δε λοιποί εκπροσωπήθηκαν από τους ίδιους ως άνω πληρεξουσίους.

 Των εναγομένων: Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ", που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Λευκωσίας Κύπρου, Στασίνου 51, και διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους Μαρία Φερφελή και Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη, 2) ... και 3] ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευάγγελο Μαλάμη.
Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 27.5.2015 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 2.157/2015, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεώσεις τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών

Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 1738/2013.

Περίληψη: Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση. ΕΠΕΥ. Κώδικας δεοντολογίας. Υποχρεώσεις τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επένδυση σε ομόλογα. Ο ενάγων δεν ενημερώθηκε για ουσιώδη όρο του ομολόγου που αγόρασε σύμφωνα με τον οποίο όταν το επιτόκιο Euribor παρέκκλινε του προκαθορισμένου ορίου, το προϊόν έπαυε να είναι τοκοφόρο, αλλά τον πληροφορήθηκε όταν το ομόλογο σταμάτησε να είναι τοκοφόρο μέχρι την λήξη του βάσει του όρου αυτού. Ρευστοποίησε πρόωρα με αποτέλεσμα να απωλέσει κεφάλαιο. Το Εφετείο απέρριψε την αγωγή γιατί έκρινε ότι η αδικοπρακτική συμπεριφορά της τράπεζας δεν είχε αιτιώδη συνάφεια με την ζημία αφού ο ενάγων ρευστοποίησε πρόωρα με δική του πρωτοβουλία, η δε απώλεια τόκων θεωρήθηκε μη συναφής με την απώλεια κεφαλαίου. Κρίθηκε ότι το ομόλογο είναι σύνθετο τραπεζικό προϊόν και συνεπώς υπάρχει αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή για τον κίνδυνο. Ο ενάγων δεν θα επένδυε αν είχε ενημερωθεί για τον όρο αυτό. Η συμπεριφορά της τράπεζας ήταν παραπλανητική και είχε σαν αποτέλεσμα την πρόωρη ρευστοποίηση και την απώλεια κεφαλαίου από τον ενάγοντα σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας. Αναιρεί την με αρ. 6795/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών κατά άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Παραπέμπει.

Διαβάστε Περισσότερα

AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Αριθ. Απόφασης: 244 Ετος: 2016

Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Ευθύνη τράπεζας για επενδυτικές συμβουλές - Επιμέλεια απαιτούμενη στις συναλλαγές - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -. Ζητήματα ευθύνης τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν πραγματοποιεί με την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβούλων της τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κίνησης των κινητών αξιών που περιλαμβάνει στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων για επένδυση τίτλων. Η παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ συνιστά παρανομία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ. Εφόσον, επομένως, η εν λόγω παρανομία, διαπραχθείσα με υπαιτιότητα, επιφέρει αιτιωδώς ζημία στον επενδυτή, υποχρεώνει την παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση. Ιδιότητες ομολόγων ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds).
Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 244/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρέωση ενημέρωσης ανάλογα με τον πελάτη και ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης: 6915/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Κάββουρα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 10-4-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: ................, κατοίκου Αθηνών, οδός ................ αριθ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δομίνικου Αρβανίτη.

Της εναγομένης: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «................», η οποία απορρόφησε την εταιρεία «................», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, ................ αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Κόμη.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-9-2011 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (αριθ. καταθ. δικογράφου 13271/2011), προσδιορίστηκε για συζήτηση κατά τη σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος σήμερα Κανονισμού Δεοντολογίας των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ` αριθμόν 122/1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β` 340/24.4.1997), δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως από το άρθρο 7 του Ν 2396/1996 και ο οποίος τύγχανε εφαρμοστέος κατά τον χρόνο συνομολόγησης της επίδικης σύμβασης, κύρια υποχρέωση της εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, είναι κατ` αρχήν η παροχή ορθών και πλήρων συμβουλών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1470/2017

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Cocos). Πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Μη συνυπολογισμός των τόκων στη ζημία των εναγόντων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1470/2017

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αγγελική Τσώλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα Ρούτη, Πρωτοδίκη και Ελισσάβετ Σπυροπούλου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Μαριάνθη Μισαηλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 6 Απριλίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... και 18) ... οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Μιχαήλ Μαρκουλάκου και Ευαγγελίας Καούρη.
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία,

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Αγ. Παρασκευή Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Στασίνου αρ. 51 και νομίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 192, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Μαρίας Φερφέλη και Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη 2) ... κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός ... ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Βαλσαμίδη και 3) ..., κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός ... ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευάγγελου Μαλάμη.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 3961 Ετος: 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο:     ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     3961
Ετος:     2015
Περίληψη
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Cocos). Πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Μη συνυπολογισμός των τόκων στη ζημία των εναγόντων.

Κείμενο Απόφασης
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Αριθμός Απόφασης 3961/2015
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Παναγιώτη Κατσικερό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Πέλια Τζανετή , Πρωτοδίκη και Παναγιώτα Σπανού, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από την Γραμματέα Όλγα Οικονόμου.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 296 Ετος: 2016

Περίληψη

Αρχές λειτουργίας Εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά τον Κώδικα δεοντολογίας.

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή επενδυτή στους κινδύνους επιλογών και δεν ενημερώνει με σαφήνεια για τις αποδόσεις προτεινομένων τίτλων. Τα «ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας» ή «διηνεκή» ή «αιώνια» συνιστούν ομολογίες που εκδίδονται ως αξιόγραφα επί σύναψης ομολογιακού δανείου από ανώνυμη εταιρία ή κράτος και παρέχουν στον κομιστή δικαίωμα απόληψης συμβατικών (υψηλών) τόκων, όχι όμως και επιστροφής της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους, ενώ ο εκδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανάκλησης αυτών ελεύθερα. Χαρακτηρισμός άνω τίτλων ως υβριδικών, καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ομόλογα ομολογιακών δανείων αλλά δεν ταυτίζονται. Δεν είναι απλά επενδυτικά προϊόντα, διό οι συναφείς ανώνυμες εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών έχουν αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή, καθόσον η χρήση και κυκλοφορία ως ομολόγων ομολογιακού δανείου αποδίδει ψευδή εικόνα, ικανή να παραπλανήσει και τον βαθυγνώστη επενδυτή. Συνυπολογισμός ωφέλειας και ζημίας, κατ' ένσταση. Όταν ο υπόχρεος αποζημίωσης είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια, μπορεί να μην δικαιολογείται κατά την καλή πίστη ο συνυπολογισμός ωφέλειας στη ζημία, μήτε το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος Οι τόκοι και το ειδικό μέρισμα που έλαβαν οι ενάγοντες ως απόδοση χρεογράφων είναι μεν κέρδος εξ ειδικών τίτλων, όχι όμως από τη ζημία τους εξαιτίας της απώλειας κεφαλαίου τους αλλά από την παραχώρηση αυτού στην τράπεζα που το εκμεταλλεύθηκε, διό δικαιούνται να το κρατήσουν ως απότοκο της σύμβασης. Συντρέχον πταίσμα εναγόντων στην έκταση της ζημίας αφού καίτοι είχαν ενημερωθεί για την κακή πορεία επενδύσεων και την συμφέρουσα, ενόψει οικονομικής κρίσης, πρόταση της εκδότριας για προαιρετική εξαγορά τίτλων τους στο 40% της ονομαστικής αξίας, ουδέν έπραξαν για περιορισμό της ζημίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.