Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Επικαιρη Νομολογια για ΜΑΕΚ : Τρ.Εφετειο Αθηνων 7120/2019

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 ΕφΑθ 7120/2019

 Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας -.

 Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Στην έννοια των παρεχόντων υπηρεσίες κατά την προαναφερθείσα διάταξη εμπίπτουν και οι τράπεζες, οι οποίες συνεπώς υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Αδικοπρακτική συμπεριφορά προστηθέντων τράπεζας. Προσδιορισμός ύψους χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, ως γενική νομική αρχή και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος, υπό την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας.

 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ 16°

 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Κ. Σχοινοχωρίτη-Εισηγητή, Σοφία Λιγνού, Εφέτες και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.

Διαβάστε Περισσότερα

Αριθμός 536/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αβροκόμη Θούα, Γεώργιο Αποστολάκη - Εισηγητή, Θεόδωρο Κανελλόπουλο και Κυριάκο Οικονόμου, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 12 Νοεμβρίου 2018, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αναιρεσείουσας: ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην …. και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Κανέλλια. Του αναιρεσιβλήτου: Ι. Ρ. του Κ., κατοίκου ... Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κλεάνθη Βουλκίδη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 21-1-2014 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρπενησίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 68/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και 90/2017 του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 20-11-2017 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1109/2019

Δικαστήριο:     ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     1109
Ετος:     2019
Κείμενο Απόφασης

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2'Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αβροκόμη Θούα, Γεώργιο Αποστολάκη, Θεόδωρο Κανελλόπουλο - Εισηγητή και Κυριάκο Οικονόμου, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 11 Φεβρουαρίου 2019, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αναιρεσειουσών: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "..." και διακριτικό τίτλο "...", που εδρεύει στο Δήμο … και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "..." ως καθολικής διαδόχου με απορρόφηση της "...", που εδρεύει στην …και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Κανέλλια, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ι. Π. του Λ., 2) Α. Π. του Β., 3) Σ. Κ., 4) Ζ. Κ., 5) Ν. Κ., 6) Σ. Κ., 7) Δ. Π., 8) Π. Ν. του Α. και 9) Δ. Ν. του Α., κατοίκων .... Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Μπουμπουρή, ο οποίος ανακάλεσε την από 8-2-2019 δήλωσή του για παράσταση με το άρθρο 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. και παραστάθηκε στο ακροατήριο. Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων δήλωσε στο ακροατήριο ότι διορθώνει το επώνυμο της πρώτης αναιρεσίβλητης από το εσφαλμένο Π. στο ορθό Π.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 18-5-2016 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκε η απόφαση 11984/2017 του ίδιου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητούν οι αναιρεσείουσες με την από 22-2-2018 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια για ΜΑΕΚ : Τρ.Εφετειο Αθηνων 4250/2019

TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Τακτική διαδικασία)

Τμήμα 15ο

 Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αικατερίνη Ρέτσα, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γεώργιο Αλμπουρα (Εισηγητή), Εφέτες, και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 13 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Διάδικοι Α'
Των καλούντων - εφεσίβλητων: 1) … και 32) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

κατα
Της καλούμενης - εκκαλούσας: Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ » και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εγκατεστημένης στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Μαρία Φερφελή και Γεωργία Ζολώτα.

Οι καλούντες, μαζί με την κάτωθι Β' εκκαλούσα, με τη με ΓΑΚ ./2017 και ΕΑΚ ./2017 αγωγή τους προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά της καλούμενης, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αναφερόμενα σε αυτήν.

 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε τη με αριθμό 4171/2017 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε ως προς του καλούντες την αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜονΕφΑθ 3424/2019

Ευθύνη τραπεζών - Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Παράβαση κανονισμού δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών -.

 Ευθύνη ΕΠΕΥ για παράβαση των αρχών που τάσσονται από τον κανονισμό δεοντολογίας ΕΠΕΥ και των διατάξεων του νόμου για την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Υποχρέωση προμηθευτή, δηλ. και των τραπεζών, για ορθή αναγκαία και κατάλληλη πληροφόρηση του μέσου καταναλωτή, δηλ. και του ιδιώτη επενδυτή. Η παράβαση από τις ΕΠΕΥ των διατάξεων του κανονισμού δεοντολογίας ΕΠΕΥ συνιστά αδικοπραξία. Υποχρέωση της Τράπεζας για ενημέρωση και παροχή συμβουλών ανάλογα και με τις συγκεκριμένες συνθήκες και το επίπεδο γνώσεων του πελάτη της. Μη ενημέρωση από τράπεζα των ιδιωτών επενδυτών της ότι τα ομόλογα στα οποία τους προτάθηκε να επενδύσουν ήταν υψηλού ρίσκου. Επιδίκαση ποσού αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 3424/2019

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Τμήμα 15°- Ενοχικό

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Χρήστο Γ. Παπακώστα, Εφέτη, τον οποίο όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Εφετείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ελένη Καρρά.

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ : 1. ..., συζύγου (και ήδη χήρας) ... το γένος ... κατοίκου (οδός ... χωρίς αριθμό), με Α.Φ.Μ. ... 2. του ... κατοίκου  (εν ζωή) ... ομοίως ως άνω, με Α.Φ.Μ. ... ο οποίος δεν εμφανίστηκε, αλλά εμφανίστηκαν, δια του κατωτέρου πληρεξουσίου δικηγόρου τους, οι ανωτέρω πρώτη και οι κατωτέρω τρίτος, τέταρτος και πέμπτος των εκκαλούντων και δήλωσαν ότι ο ανωτέρω δεύτερος εκκαλών απεβίωσε μετά την άσκηση της έφεσης (στις 29/5/2018) και τη δίκη συνεχίζουν αυτοί ως μοναδικοί κληρονόμοι αυτού, παριστάμενοι με την ανωτέρω ιδιότητα τους και ατομικώς, 3. ... του ..., κατοίκου ομοίως ως άνω,  με Α.Φ.Μ. ... 4. .... του ... κατοίκου ομοίως ως άνω, με Α.Φ.Μ. ... 5. ... του ... κατοίκου ομοίως ως άνω, με Α.Φ.Μ. ..., 6. ... του ..., κατοίκου ... (οδός ... και αρ. ...) με Α.Φ.Μ. ... και 7. ... του ..., κατοίκου ομοίως ως άνω, με Α.Φ.Μ. ... ατομικώς και ως κληρονόμοι (οι δύο τελευταίες) του θανόντος  ... στις .... 2017 κατοίκου εν ζωή ομοίως ως άνω, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δομήνικο Αρβανίτη.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1. της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός... αρ. ...) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ...», νόμιμα εκπροσωπούμενης με Α.Φ.Μ. ... και 2. Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός .... αριθ. ... ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», νόμιμα εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. ... ως   καθολικής   διαδόχου δια συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου - με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ- από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Κανέλλη.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 1350 / 2018 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1350/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Βασίλειο Πέππα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεράσιμου Φουρλάνου), Γεώργιο Λέκκα, Αθανάσιο Καγκάνη, Ιωάννη Μπαλιτσάρη και Αγγελική Τζαβάρα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2017, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "... Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Ζωγραφιά Ευαγγελίδου-Τσικρικά και Στέργιο Σπυρόπουλο και κατέθεσε προτάσεις. Του αναιρεσιβλήτου: Γ. Σ. του Ι., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευάγγελου Πουρνάρα και κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10/10/2009 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 381/2013 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 4870/2015 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 25/5/2016 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι της αναιρεσείουσας ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕφΑθ 2201/2019 Παροχή επενδυτικών συμβουλών

Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη προστηθέντων υπαλλήλων τράπεζας. Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας. Ομόλογα. Perpetual bonds (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας). Υποχρέωση επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ηθική βλάβη. Χρηματική ικανοποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Aριθμός Αποφάσεως 2201/2019
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 15°
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Χρονόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Διονυσία Νίκα και Σπυρίδωνα Γεωργουλέα (Εισηγητή), Εφέτες, και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 13 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Στασινού αριθ. 51, Στρόβολος) και εγκατεστημένης στην Ελλάδα (με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 192) τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», με Α.Φ.Μ. …… (Κύπρου) και …… (Ελλάδος), νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τις πληρεξούσιες δικηγόρους Μαρία Φερφελή και Γεωργία Ζολώτα.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1. …….., τούτου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δικαστήριο:     ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     4995
Ετος:     2013
Περίληψη

Μη αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα μέρη. Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Τράπεζα Κύπρου σχετικά με ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση κατά την πώληση Μ.Α.Ε.Κ. της Τράπεζας Κύπρου.
Κείμενο Απόφασης

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2013

Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :4995

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

e-mail: draftopoul@ syni goroskatanaloti . gr

Προς:

1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Δ/νση Κανονιστικής Συμμορφώσεως

Λ. Αλεξάνδρας 170

115 21 Αθήνα

2. Πινακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Τμήμα Β' Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα

2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου 10562 Αθήνα

3.Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος Τομέας Διαφάνειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ε. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

(’ρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με την προώθηση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ<webtop:message key=) προς ιδιώτες επενδυτές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν σημαντικού αριθμού αναφορών, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2365/2018 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     2365
Ετος:     2018

Προστασία καταναλωτών. Επενδυτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τράπεζα. Προθεσμιακές καταθέσεις. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Σύμβαση αγοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.). Παράλειψη της τράπεζας, δια των προστηθέντων υπαλλήλων της, περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκτίμησης των συμφερόντων του πελάτη, διαφώτισης, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης αυτού. Μετατροπή των Μ.Α.Ε.Κ. σε μετοχές. Απώλεια κεφαλαίου. Αδικοπραξία. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Κείμενο Απόφασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα 16ο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Σχοινοχωρίτη-Εισηγητή και Σοφία Λιγνού, Εφέτες, και από τη Γραμματέα Φωτεινή Μπριντζίκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) … έως και 21) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Μαρκουλάκο.

ΤΗΣ ΚΑΘ» ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΛΤΔ) και δ.τ. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, (οδός Στασινού 51, Στρόβολος) και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αριθμ. 192, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Φερφέλη.

Οι ενάγοντες, και ήδη καλούντες-εφεσίβλητοι, με την από 27-1-2014 αγωγή τους, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έχει κατατεθεί με αριθμό 29552/811/2014, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σ' αυτήν.

Το Δικαστήριο εκείνο εξέδωσε την υπ' αριθμ. 3961/2015 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εκκαλούσα (εναγομένη) με την από 20-10-2016 έφεση της, προς το Δικαστήριο τούτο, που έχει κατατεθεί με αριθμό 4283/2016.

Ήδη η υπόθεση επανέρχεται προς συζήτηση με την από 26-1-2017 κλήση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (αρ. πρωτ. προσδ. 602/497), εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καλούντων-εφεσιβλήτων αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε. Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ' ης η κλήση-εκκαλούσας κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προτάσεις της και παραστάθηκε στο ακροατήριο με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 26-1-2017 (αρ.εκθ.καταθ.497/2017). κλήση τους οι καλούντες/εφεσίβλητοι νόμιμα επαναφέρουν προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 20-10-2016 (αρ.εκθ.καταθ. …/20-10-2016) έφεση κατ' αυτών και της υπ' αριθ. 3961/2015 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δίκασε αντιμωλία των διαδίκων την από 27-1-2014 αγωγή τους κατά της εναγομένης και νυν εκκαλούσης. κατά την τακτική διαδικασία και έκανε, αυτήν εν μέρει δεκτή, υποχρεώνοντας την τελευταία να καταβάλει σε ένα έκαστο εξ αυτών τα στο διατακτικό της αναφερόμενα κατ' ιδίαν χρηματικά ποσά. Η έφεση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, καθόσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε στις 21-9-2016 και η έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 20-10-2016 (άρθ. 495, 511, 513, 516,517,518 § 1 ΚΠολΔ). Δεδομένου δε ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ'αριθ. .. παράβολα), πρέπει να γίνει αυτή τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων της.

Διαβάστε Περισσότερα

Τριμελες Εφετειο Λαρισης 120/2017

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     120
Ετος:     2017
Περίληψη

Ακυρώσιμη σύμβαση επενδυτικών προϊόντων - Απάτη - Προστηθείς τράπεζας - Αδικοπραξία - Στοιχεία αγωγής - Αποζημίωση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Συντρέχον πταίσμα -. Αγωγή για την ακύρωση σύμβασης πώλησης επενδυτικών προϊόντων που καταρτίστηκε κατόπιν απατηλών διαβεβαιώσεων από προστηθέντα τράπεζας, ότι επρόκειτο περί πλήρως εξασφαλισμένου προϊόντος καθώς και για την υποχρέωση προς αποζημίωση του ενάγοντος. Επαρκώς ορισμένη η αγωγή καθώς περιείχε αναφορά της ζημιογόνου συμπεριφοράς, του παράνομου χαρακτήρα της πράξης και των παραλείψεων, της υπαιτιότητας των προστηθέντων υπαλλήλων και του πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος. Προστασία καταναλωτή. Οι τράπεζες ως παρέχουσες υπηρεσίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Παροχή επενδυτικών συμβουλών από ΑΕΠΕΥ. Ευθύνη τράπεζας όταν δεν εφιστά την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του κ.λπ. Αδικοπραξία. Απόρριψη ισχυρισμού περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην επέλευση και στην έκταση της ζημίας του. Όταν ο υπόχρεος να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια, είναι δυνατόν να μη δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνυπολογισμός της ωφέλειας στη ζημία, είναι δε επίσης δυνατόν η καλή πίστη να μην ανέχεται το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.